Separation av innehåll och presentation i ett CMS med WYSIWYG-gränssnitt

Full text

(1)

Utkast FORSKNINGSPLAN Datum: 12.4.2005

Respondent: Simon Rönnqvist Opponent: Pia Rönnberg Handledare: Johnny Biström

Separation av innehåll och presentation i ett CMS med WYSIWYG-gränssnitt

Utgångspunkter samt bakgrund och teori

W3C (World Wide Web Consortium) är det organ som definierar standarder på webben (jfr. ISO). Organistationen leds av webbens uppfinnare Tim Berners-Lee.

Enligt deras rekommendationer bör man bl.a. försöka separera information om utseendet från innehållet på webbsidor, vilket kallas för separation av innehåll och presentation. HTML (HyperText Markup Language) eller i min produktion den modernare versionen XHTML är det format i vilket man strukturerar webbsidors innehåll. CSS (Cascading Style Sheets) är ett format för att beskriva webbsidors utseende. I CSS-koden definieras alltså webbsidors olika elements visuella

egenskaper, så som typsnitt och iom. nyare versionen CSS2 även mer layoutrelaterade egenskaper. (X)HTML-kod skall alltså inte användas för att beskriva utseende utan för att beskriva olika partier av innehållet på webbsidan. Detta kallas för semantisk kod och innebär att den t.ex. berättar vad som är en huvudrubrik men inte hur den skall se ut. (X)HTML-koden och CSS-koden hålls i regel separat, vilket bör tillämpas för separation av innehåll och presentation. Även en del av nyttan av att följa dessa rekommedationer tas upp i slutarbetet, men utelämnas här pga. att det är ett så mångfasetterat område.

Som slutproduktion designar jag standardenliga webbsidor åt trubaduren Håkan Streng, med fokus på eftersträvande av en separation av innehåll och presentation.

Håkans sambo skall fungera som webbredaktör, alltså stå för uppdateringen av

webbsidorna. För att sitens struktur skall hållas intakt behövs ett uppdateringsverktyg, ett s.k. CMS (Content Management System) som bl.a. håller innehållsmässig och presentationsmässig data separat. En WYSIWYG-editor är en viktig men fristående komponent i det CMS jag tillämpar. En WYSIWYG (“What You See Is What You

(2)

Get”) är en innehållseditor som likt en ordbehandlare hela tiden visar hur sidan skulle se ut om den publicerades. Själva CMS:et hanterar informationen på servern (dvs.

lagring och visning), medan WYSIWYG:en körs i webbläsaren.

Slutarbetets fokus är inte på saker som är specifika för min slutproduktion, utan snarare på sånt som torde vara applicerbart på uppdateringsverktyg för enkla

standardenligt designade webbsidor i allmänhet. Detta torde vara av allmänt intresse iom. att ett hinder för en mer vidsträckt tillämpning av webbstandarder är CMS:ar som producerar icke-standardenlig kod, ofta pga. deras eventuella WYSIWYG- editorer.

Syfte och mål

I slutproduktionen används Bitflux Editor som WYSIWYG-editor. Den efterlever rekommendationerna beträffande separation av innehåll och presentation bäst av alla editorer (med öppen källkod) som jag hittat. (Öppen källkod förbättrar avsevärt möjligheterna till att på egenhand kunna lösa vissa eventuella problem.) En närmare redogörelse för valet av WYSIWYG-editor kommer i det egentliga slutarbetet.

Analysdelen fokuserar dock på Bitflux Editor som jag valt att använda i slutproduktionen.

Som CMS används troligen Bitflux CMS, men till det finns även andra goda konkurrenter. Även om valet av CMS påverkar möjligheterna är det inte lika avgörande som själva WYSIWYG-editorn. Eftersom Bitflux Editor kan användas tillsammans med flera olika sorters CMS väljer jag att fokusera på själva editorns funktionalitet. Dock kan även möjligheter som involverar CMS:ets egenskaper vid behov diskuteras, fast jag försöker att hålla diskussionen på en nivå som mestadels är applicerbar även på andra CMS:ar.

Syftet med slutarbetet är att utreda i vilken mån WYSIWYG-editorn Bitflux Editor kan tillfredsställa behovet av separation av innehåll och presentation på Håkan Strengs webbsidor.

(3)

Frågor:

1. Vilka problem och möjligheter har Bitflux Editor med att tillfredsställa Håkan Strengs webbsidors behov av separation av innehåll och presentation?

2. Hur kunde eventuella problem lösas så att separationen skulle bli fullständigare?

3. Vad skulle dessa lösningar ha för praktiskt betydelse? (Är dessa lösningar alltså till någon praktisk nytta eller förbättrar de bara separationen av innehåll och

presentaiton som ett självändamål?)

Vad webbstandarder beträffar bör noteras att det innefattar även mycket annat än separation av innehåll och presentation. Även om jag i produktionen försöker följa alla för projektet relevanta webbstandarder avgränsar jag mitt slutarbete till att endast behandla separationen av innehåll och presentation. Absolut separation av innehåll och presentation är i praktiken omöjlig, det kan närmast ses som ideal. Man kan också diskutera var gränsen mellan innehåll och presentation går. I slutarbetet refererar eller citerar jag även vissa resonemang kring detta.

(I praktiken separaras även i viss mån struktur från innehåll iom. lagring av data i XML-filer och databaser. Detta innebär t.ex. att webbsidornas editerbara innehåll är separerat från element som förekommer på varje sida. En total separation av struktur och innehåll är omöjlig iom. att innehållet då skulle bli oförståeligt för webbservern.

Trots allt är struktur och innehåll sammanfogat i den XHTML-kod som webbsitens besökares webbläsare förses med. Jag väljer därför att fokusera på enbart en

uppdelning av innehåll (innefattande struktur) och presentation. I detta fall är alltså struktur och innehåll synonymt. Struktur och innehåll används även i många fall synonymt, då man även ofta talar om “separation av struktur och presentation” men menar samma sak.)

Metod

Bitflux Editor och Bitflux CMS har ganska knapphändig dokumentation. Däremot har de e-postlistor via vilka projektens huvudinitiativtagare Christian Stocker svarar på frågor som rör produkterna. Genom att fråga sig fram samt söka i e-postlistornas arkiv kan man också hitta svar på frågor som uppstår under produktionen.

(4)

Med hjälp av e-postlistorna och dokumentationen försöker jag tillämpa Bitflux Editor på lämpligast möjliga vis för att lägga upp ett system som tillfredsställer Håkan Strengs webbsidors behov av separation av innehåll och presentaiton.

Webbsidornas behov av separation av innehåll och presentation avgörs utgående från på detta fall applicerbara utsagor från W3C och andra auktoriteter*inom

webbstandarder.

Jag dokumenterar i vilken mån dessa behov kunde tillfredsställas och diskuterar eventuella gränsfall. Ett diskutabelt gränsfall kunde vara ett fall i vilket en auktoritets utsago skulle vara applicerbar men kanske inte i detta fall ha någon praktisk

betydelse.

Ifall denna diskussion blir av spekulativ karaktär kan den inte förekomma i analysendelen utan måste tas upp först under “sammanfattning och diskussion”.

Källor

Bitflux Editor

http://bitfluxeditor.org

World Wide Web Consortium http://www.w3.org/

The Web Standards Project, gräsrotsorganisation som har haft en betydande roll bl.a. i att få webbläsartillverkare att göra webbläsare som stöder webbstandarder

http://www.webstandards.org

A List Apart, en webbtidning för webbdesigners med många artiklar av auktoriteter inom webbstandarder

http://www.alistapart.com

Digital Web Magaizine, en annan webbtidning som ofta behandlar webbstandarder http://www.digital-web.com

Eventuellt andra artiklar från andra siter med auktoriteter inom webbstandarder.

* Person som arbetar eller har arbetat för W3C eller the Web Standards Project eller har fått sitt erkännande av någon därifrån.

(5)

Berners-Lee, Tim; Fischetti, Mark. Weaving the Web. The original design of the World Wide Web by its inventor. 2000. New York: HarperCollins. 246 s. ISBN 0-06- 251587-X.

Briggs, Owen; Champeon, Steven; Costello, Eric & Patterson, Matt. Cascading Style Sheets. Separating content from presentaiton. 2004. 2 uppl. Berkeley: Friends of ED.

409 s. ISBN 1-59059-231-X.

Cederholm, Dan. Web standards solutions. The markup and style handbook. 2004.

Berkeley: Friend of ED. 253 s. ISBN 1-59059-381-2.

Hjelm, Johan. Informera på Internet. Hur man sätter upp sin egen WWW. 1995. Lund:

Studentlitteratur. 137 s. ISBN 91-44-60561-7.

Meyer, Eric A. Cascading Style Sheets. The Definitive Guide. 2004. 2 uppl.

Sebastopol: O'Reilly Media Inc. 507 s. ISBN 0-596-00525-3.

- Eventuellt också något ur de två mer pratiskt orienterade böckerna:

“Eric Meyer on CSS” och “More Eric Meyer on CSS”.

Shea, Dave; Holzschlag, Molly. The Zen of CSS design. Visual enlightenment for the web. 2005. Berkeley: Peachpit Press. 296 s. ISBN 0-321-30347-4.

Zeldman, Jeffrey. Designing with web standards. 2003. Indianapolis: New Riders. 436 s. ISBN 0-7357-1201-8.

Zeldman, Jeffrey. Taking Your Talent to the Web. A Guide for the Transitioning Desinger. New York: Macmillan Computer Pub. 426 s. ISBN 0-7357-1073-2.

Tidsplan

Från Till Vad?

20.04 Presentation av forskningsplan och disposition

01.05 31.08 Färdigställande av slutproduktion samt största delen av slutarbetet.

01.09 31.10 Presentaiton av nyckelkapitel Finslipning av slutarbetet Slutpresentation

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :