kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika intressenter.

Full text

(1)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Sida 1 av 3

Utbildningsplan

Kandidatprogram, affärssystem

Bachelor's Programme in Business Engineering 180,0 högskolepoäng

Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT10.

Utbildningens mål

Programmets övergripande mål är att studenterna efter avslutad utbildning ska ha förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för självständigt arbete som systemutvecklare eller konsult, dels i allmänhet, dels speciellt med avseende på system för verksamhetsstyrning och andra finansiella informationssystem. Studenten ska också ha utvecklat ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till såväl vetenskaplig kunskap som beprövad erfarenhet inom det område som studierna inriktas mot.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning förväntas den studerande

ha kunskap om och förståelse för utbildningens huvudområden;

ha kunskap om relevanta metoder, tekniker och synsätt inom system för verksamhetsplanering och andra finansiella informationssystem;

ha kunskap om områdenas vetenskapliga grund, samt kunskap om tillämpliga metoder inom områdena, och ha uppnått en viss fördjupning genom de val som gjorts i slutet av utbildningen.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning förväntas den studerande

kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information avseende problemställningar i företag och andra verksamheter samt att kritiskt granska företeelser och frågeställningar inom detta område,

kunna självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, ha en förståelse för och insikt i konsulters rådgivande roll,

att i samverkan med andra personer genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika intressenter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutat program förväntas den studerande

kunna inom huvudområdet för programmet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

förstå ICT-konsulters roll i samhället och om människors ansvar för hur informationssystem, speciellt finansiella, används, och

kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att vidareutveckla sin kompetens.

Därutöver finns följande allmänna utbildningsmål:

att ge en vetenskaplig grund inom de aktuella områdena för att möjliggöra fortsatta högre studier.

att utveckla studentens förmåga att söka och värdera kunskap inom ämnet på en vetenskaplig nivå.

(2)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Sida 2 av 3

att ge utökade färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation.

För övrigt se KTHs lokala examensordning.

Utbildningens omfattning och innehåll

Affärssystem är ett kandidatprogram (3 år, 180 hp) på grundnivå som syftar till att utbilda systemutvecklare och IT- konsulter, speciellt inom system för verksamhetsstyrning, så kallade affärssystem, och andra system för finansiell informationshantering inom verksamheter. De två första åren innehåller obligatoriska kurser. Det tredje året innehåller några obligatoriska men till större delen valbara kurser. Här kan studenten profilera sin utbildning efter intresse.

Kurserna ges företrädesvis på svenska.

Behörighet och urval

I högskoleförordningen anges den grundläggande behörighet som krävs för att antas till grundläggande högskoleutbildning. För att bli antagen till KTH krävs grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som är föreskriven. Högskoleverket har föreskrivit vilken behörighet som skall gälla för KTH:s

utbildningsprogram (HSVFS 1996:21). KTH har dessutom fattat kompletterande beslut om behörighet. Den särskilda behörigheten för utbildningen är motsvarande: Matematik kurs C, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.

Naturkunskap B kan ersättas med Fysik A och Kemi A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

För urval se KTH:s antagningsordning

Utbildningens genomförande

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor med minst 33 läsdagar. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod omfattande två disponibla dagar och minst fem tentamensdagar.

Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter maj och direkt före första läsperioden för läsåret, se KTH-handbok och studentwebb för detaljer.Läsåret omfattar 40 veckor. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.Första årskursen består av grundläggande kurser i matematik, systemutveckling och industriell ekonomi. Andra årskursen består av fördjupade kurser inom systemutveckling, affärssystem, industriell ekonomi, projektmetodik och diskret matematik. Tredje årskursen består av några kurser som är obligatoriska samt ett antal valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1. Valbara kurser uppgår till 30 hp.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering Varje studerande skall inför varje termin, under maj respektive november göra studieanmälan. Denna anmälan ligger till grund för beräknandet av hur många studerande som förväntas delta i undervisningen. Studieanmälan möjliggör betygsregistrering samt utbetalning av studiemedel från CSN.

Val av kurser och kompetensinriktningar Kursval sker under två valperioder varje läsår. Val inför hösten senast den 15 maj och inför våren senast den 15 november. Detta gäller samtliga valbara kurser som ges inom KTH.

(3)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Sida 3 av 3

Studieberättigande För studier i årskurs 2:Minst 45 hp ur årskurs 1 skall vara avklarade till och med augustiperioden.

För studier i årskurs 3:Minst 90 hp ur årskurs 1-2 skall vara avklarade till och med augustiperioden. För studenter som inte uppnår denna poängsumma efter augustiperioden innevarande läsår sker ingen uppflyttning, d v s studenten blir omregistrerad på samma termin som tidigare. Nya kurser kan läsas endast efter att en individuell studieplan upprättats.

Kontakta studievägledningen för detta.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen har en student som gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid någon annan högskola. Detsamma gäller

studenter som gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (Lissabonkonventionen). Student har rätt att tillgodoräkna sig även annan utbildning om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.

För övrigt se KTH:s policy för tillgodoräknanden i KTHs regelverk

Utlandsstudier

Alla som går på affärssystemprogrammet kan ansöka om utlandsstudier vid något av de partneruniversitet som finns, antingen för utbytesstudier i högre årskurs eller för examensarbete. Du som vill läsa kurser utomlands gör det under ditt tredje läsår som en del av din utbildning.För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns medutländska universitet gäller följande:• Maximalt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2• Maximalt tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3 För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Detta kan utföras vid en institution inom högskolan, i industrin eller vid annan högskola/universitet i Sverige eller utomlands. I samtliga fall skall en examinator finnas vid KTH. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av en examinator. Behörig att påbörja

examensarbete är den som har minst 120 hp avklarade inom programmet. Examensarbetet ska ges betyg enligt skalan A-F. Samtliga examensarbeten ska värderas utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder: Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, Process, samt Presentation

För övrigt gäller de anvisningar som anges i KTHs regelverk

Examen

Kandidatexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram och fullgjorda kurser om 180 högskolepoäng:

varav matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;

minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Examen benämns ”Teknologie kandidatexamen”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.Ansökan om examenAnsökan om examensbevis görs vid utbildningskansliet på programmets skola.

För övrigt se KTHs regelverk Bilaga 1 - Kurslista

Bilaga 2 - Inriktningsbeskrivningar

(4)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Bilaga 1, sida 1 av 3

Bilaga 1: Kurslista

Kandidatprogram, affärssystem (TAFFK), Utbildningsplan för kull HT2010

Gemensamma kurser Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

ID1013 Programmeringsmetodik 7,5 Grundnivå

IV1015 IT för personligt arbete 7,5 Grundnivå

IV1016 IT i organisationer 7,5 Grundnivå

IV1017 Objektorienterad analys och design 7,5 Grundnivå

IV1018 Modeller och databaser 7,5 Grundnivå

IV1020 Processmodellering och design 9,0 Grundnivå

IX1306 Matematik för ekonomiska tillämpningar 7,5 Grundnivå

ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 Grundnivå

SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

ID1016 Logik för affärssystem 7,5 Grundnivå

IK1001 Datorsystem och datakommunikation 7,5 Grundnivå

IV1022 Systemintegration med affärssystem 9,0 Grundnivå

IV1024 Affärssystem och tjänsteorienterade arkitekturer 7,5 Grundnivå

IV1300 Programvaruteknik 7,5 Grundnivå

IV1372 Affärssystem, konfigurering och anpassning 7,5 Grundnivå

(5)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Bilaga 1, sida 2 av 3

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

IX1503 Diskret matematik för affärssystem 7,5 Grundnivå

ME1005 Industriell ekonomi, fortsättningskurs 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

ID1017 Besluts- och riskanalys 7,5 Grundnivå

IV101X Examensarbete inom data- och systemvetenskap, grundnivå 15,0 Grundnivå

IV1025 Affärssystem projekt 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

ID2007 Processer för IT-produktion För DSV

7,5 Avancerad nivå

II1100 Språk- och skrivarstöd vid examensarbete läses paralellt med exjobb

3,0 Grundnivå

II1302 Projekt och projektmetoder För DSV

7,5 Grundnivå

IV1023 Avancerad datahantering med XML För DSV

7,5 Grundnivå

IV1351 Datalagring För DSV

7,5 Grundnivå

IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning För DSV

7,5 Avancerad nivå

IV2010 Mobila affärer För DSV

7,5 Avancerad nivå

IV2014 Data Warehousing För DSV

7,5 Avancerad nivå

IV2015 Kunskapsnätverk För DSV

7,5 Avancerad nivå

IV2029 Global IT-management För DSV

7,5 Avancerad nivå

IV2032 Kravhantering För Indek

7,5 Avancerad nivå

ME1023 Industriell marknadsföring För Indek

6,0 Grundnivå

ME1032 Industriell dynamik, grundkurs För Indek

6,0 Grundnivå

ME2013 Produktion: Organisation och styrning För Indek

6,0 Avancerad nivå

(6)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Bilaga 1, sida 3 av 3

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå

ME2029 Finansiering För Indek

6,0 Avancerad nivå

ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change För Dsv

6,0 Avancerad nivå

ME2042 Förhandlingsteknik För Indek

6,0 Avancerad nivå

ME2053 Logistik & Supply Chain Management För Indek

6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenten formar sin profil genom valbara kurser under årskurs 3. Studenten väljer fritt ur en lista med kurser från ICT- skolan och ITM-skolan.

(7)

Utbildningsplan för Kandidatprogram, affärssystem antagna fr o m HT10. Bilaga 2, sida 1 av 1

Bilaga 2: Inriktningar

Kandidatprogram, affärssystem (TAFFK), Utbildningsplan för kull HT2010

Programmet har inga inriktningar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :