Central Asia Gold AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2005

Full text

(1)

2006-02-24

Central Asia Gold AB (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2005

• Koncernbolagens guldproduktion 2005 blev 333 kg.

• Förvärvet av Artelj Tyva registrerades i slutet av december 2005.

• Utbyggnadsprogrammet av Tardan pågår enligt tidtabell.

• Konsoliderad omsättning uppgick till 2,54 MSEK (0) för verksamhetsåret och till 1,48 MSEK för sista kvartalet 2005 (0).

• Resultat efter skatt för helåret 2005 blev -3,67 MSEK (-0,76 MSEK) och för sista kvartalet 2005 -1,69 MSEK (-0,76 MSEK).

• Resultat per aktie blev -0,020 SEK för verksamhetsåret (-0,028 SEK) och för kvartalet okt – dec 2005 -0,007 SEK (-0,028 SEK).

Bakgrund

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det svenska moderbolaget respektive av två helägda ryska dotterbolag, som är av typen limited liability company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold två dotterdotterbolag. Det första, OOO Mars, ägs till 98%. Detta bolag innehar en maskin- och fordonspark. Det andra dotterdotterbolag är den alluviala guldproducenten OOO Artelj Tyva som ägs till 99,8%.

Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i dagsläget främst i Tyva- regionen på gränsen till Mongoliet.

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper fyra minerallicenser registrerade på de olika dotterbolagen. Licenserna omfattar sammantagna per tidiga januari 2006 omkring 333 000 troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, liksom 215 000 oz av P1 guldmineraltillgångar samt slutligen 4 354 000 oz av P2 guldmineraltillgångar.

(2)

CAG AB börsnoterades på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet aktieägare var 3 217 per sista januari 2006.

Koncernbildningen genomfördes först i slutet av september 2004, varför koncernredo- visningen 2004 endast omfattar sista kvartalet av det året. Därför är presenterade jämförelsesiffror avseende hela räkenskapsåret 2004 inte representativa.

Resultat – Koncernen

För räkenskapsåret 2005 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om -3,67 MSEK (-0,76 MSEK) motsvarande -0,020 SEK per aktie (-0,028 SEK). För det sista kvartalet oktober – december 2005 var nettoresultatet efter skatt -1,69 MSEK (-0,76 MSEK) motsvarande

-0,007 SEK per aktie (-0,028 SEK). Emissionskostnader om 4,34 MSEK (1,91 MSEK) avseende nyemissionerna i februari, juni och september 2005 har under verksamhetsåret bokats direkt mot eget kapital i enlighet med de uppställda räkenskapsprinciperna. För kvartalet oktober – december 2005 blev emissionskostnaderna 0 MSEK (1,91 MSEK).

Guldförsäljningen under verksamhetsåret uppgick till 2,04 MSEK (0). För kvartalet oktober – december 2005 blev guldförsäljningen 1,34 MSEK (0). Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 0,49 MSEK (0) avseende tjänster utförda av dotterdotterbolaget OOO Mars, som sysslar med transportservice delvis även för externa kunder. För kvartalet oktober – december 2005 uppgick transportintäkterna till 0,13 MSEK (0).

Under verksamhetsåret har kostnader i de ryska dotterbolagen om 16,74 MSEK (1,98 MSEK) aktiverats. För kvartalet oktober – december 2005 blev aktiveringen 6,47 MSEK (1,98 MSEK).

Netto finansiella poster uppgick till 0,98 MSEK för verksamhetsåret (-0,25 MSEK) och 0,45 MSEK för kvartalet oktober – december 2005 (-0,25 MSEK).

Skattekostnaden för verksamhetsåret blev 0 MSEK (0,40 MSEK) och för kvartalet oktober – december 2005 -1,69 MSEK (0,40 MSEK).

Det påpekas att dotterbolaget Artelj Tyvas resultaträkning inte har konsoliderats i denna rapport.

Tardan

Bakgrund

Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion sommaren 2003. De fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgår till 413 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 4 354 000 oz av guldmineraltillgångar av kategori P2 enligt ryska klassificeringsstandards. Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett djup om ca 100 m.

Ett 30-tal malmkroppar har identifierats inom ett 3,3 kvadratkilometer stort område på licensblocket som ligger cirka 80 km öster om regionhuvudstaden Kyzyl. Genomsnittlig guldhalt i reserverna är 10,7 gram/ton (”g/t”).

(3)

Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och byggnation av underjordiska gruvgångar genomfördes under sovjettiden, och har under 2004/2005 kompletterats med ny datainsamling.

Höghaltiga malmkroppar

Under slutet av 2005 har det ryska välrenommerade forskningsinstitutet Irgiredmet avlämnat sina slutsatser avseende det genomförda provanrikningsprogrammet på det stora malmprov från Tardan som inlämnats tidigare under året. Resultaten är tillfredställande och visar att en kombination av gravimetrisk anrikning och konventionell cyanidlakning (i tankar) ger utvinningsgrader om 93 – 95%. Därtill, vilket är viktigt, visar resultaten att enbart gravimetrisk anrikning ger 50 – 60% utvinning, medan lakningen adderar den resterande utvinningsgraden. Försöksprogrammet visar även att vissa silver och kopparmängder kan utvinnas i lakningsprocessen.

Parallellt har det andra engagerade forskningsinstitutet “ZabaikalNiiTsvetmetproekt” i den ryska republiken Tchita presenterat sina slutsatser avseende en optimal malmbrytningsplan gällande malmkropparna 24, 26, 28 och 29. Dess slutsats är de höghaltiga malmkropparna bäst bryts i en dagbrottsoperation. Central Asia Gold beslutade därför under tidiga hösten 2005 att inleda utbyggnadsprogrammet på Tardan med målet att inviga det nya gravimetriska processverket där mot slutet av 2006.

Ett mycket omfattande arbetsprogram pågår nu för att hålla tidplanen. På plats har markberedningen av dagbrottet nästan blivit fullt ut genomförd. Vattenbrunnar har färdigställts. Vidare är en anslutning till det lokala högspänningsnätet i närmaste anslutningspunkt, byn Zubovka på 26 km avstånd, nästan helt klar. Olika former av bostäder för personalen är under uppförande. Projekteringsarbetet för erhållande av byggnadstillstånd avseende det gravimetriska processverket är klart, och en turn-keyleverantör är utvald.

Företagets borrigg genomför nu ett borrprogram på de aktuella malmkropparna 24, 26, 28 och 29 i syfte att förtäta datanätet för att på så vis transformera guldreserverna där till kategori C1 från kategori C2 inför produktionsstarten. Den första malmproduktionen beräknas påbörjas under tidiga våren 2006 i syfte att ha en tillräcklig mängd malm färdig för bearbetning när väl processverket tas i drift. Detta skall ske mot slutet av 2006 med en initial kapacitet om 100 000 ton malm per år.

Projekteringsarbetena avseende den hydrometallurgiska delen av processkedjan, d v s lakningsanläggningen, kommer att ta lite längre tid, och därför planeras den tas i drift först under första halvåret 2007. Med hänsyn till en bedömd inkörningsperiod om ett par månader, kvarstår tidigare avgivet mål om att producera 70 kg guld per månad med början någon gång under andra halvåret 2007. I mellantiden kommer alltså den gravimetriska processan- läggningen att fungera med ett bedömt utbyte om ca 50%.

Låghaltiga guldförekomster

Parallellt med utbyggnaden av produktionsanläggningen för de höghaltiga malmkropparna pågår som nämnts tidigare ett omfattande arbete med att fastställa malmreserver med lägre snitthalt av guld än i skarnmalmkropparna. En genomgång av äldre liksom av nyinsamlade data visar att guldet på licensblocket Tardan är distribuerat över större områden än endast de så långt fastställda höghaltiga malmkropparna. Hittills har fokus härvid varit på det s k ”Block 2” öster om malmkropparna 24 – 29. Här har en noggrann kartläggning skett av en yta om

(4)

cirka 15 400 m2. Det bedöms att enbart detta delblock innehåller upp till 10 ton (omkring 300 000 oz) av guld i marken med en relativt låg snitthalt (2,28 g/t). Block 2 penetrerades av ett djupt borrhål och en mängd ytdiken under sovjettiden, och en definierad malmkropp nr 1 finns inom detta delblock.

Den strategiska logiken bakom detta angreppssätt är att det sannolikt går snabbare att sätta dessa guldmängder som ligger nära markytan i produktion än att försöka hitta mer höghaltiga malmkroppar på djupet. Därför har detta program i dagsläget stor prioritet inom ramen för frågan om Central Asia Golds framtida malmreservökningar.

Produktionscykeln avseende de låghaltiga malmerna inom Block 2 kommer i så fall att omfatta lakning på öppna plattformar för att utvinna guldet ekonomiskt. Denna produktions- metod används idag på liknande låghaltiga guldmalmer bl a i de omkringliggande ryska regionerna Chakasien och Krasnoyarsk. Denna utvinningsmetod skiljer sig då något från den lakningsanläggning som projekteras för de höghaltiga malmerna, men samordningsfördelar existerar förstås.

Under 2006 kommer provanrikning att utföras på malmprover tagna från Block 2. Vidare kommer ytterligare tester att utföras avseende automatisk sortering av dessa malmer medelst röntgenteknologi. Ett företag i Krasnoyarsk har utfört och kommer fortsätta att utföra testerna avseende röntgensepareringen. Genom röntgenbaserad sortering av malmen kan effektiviteten i produktionsprocessen ökas.

Ett beslut om att inleda utbyggnadsprogrammet för dessa guldtillgångar kan i bästa fall förväntas under 2006.

Kopto

Guldfyndigheten Kopto ligger 6 km från Central Asia Golds större fyndighet Tardan. Kopto innehåller idag baserat på arbetsprogrammet från sovjettiden knappt 200 kg guldreserver i kategori C2 och drygt 1 000 kg guldmineraltillgångar av kategori P1. Guldmineraltillgångarna i kategori P2 uppgår dock till 10 ton. De registrerade guldreserverna befinner sig endast på ett djup ner till 15 m. Djupare har ingen utvärdering bedrivits fram t o m hösten 2005. Snitthalten av guld i marken är omkring 11 g/t.

Nytt utvärderingsborrprogram

Under hösten 2005 genomfördes ett begränsat utvärderingsborrprogram. Syftet med borrningarna var att testa Kopto på djupet för att fastställa om det kan finnas mer guldreserver än de för närvarande fastställda ca 200 kg i kategori C2. Tre borrhål, nr 201, 202 och 203 borrades mellan augusti och september. De uppnådde djup om 89,6 m, 60 m och 100,8 m.

Samtliga borrades med en lutning om 15 grader. Givet visuella analyser har samtliga tre penetrerat mineraliserade intervall. Specifikt borrhål 203 penetrerade ett guldmineraliserat intervall med en bredd om 0,8 m på ett djup av 50 m från markytan. Halten av guld däri var 15,7 g/ton enligt analys gjord i bolagets eget laboratorium på Kopto-fyndigheten.

Dessa borresultat kommer inte att ändra bolagets produktionsstrategi på Kopto på kort sikt, men utvisar att förutsättningar kan finnas för att förlänga produktionscykeln på Kopto längre än tidigare beräknats.

(5)

Verksamheten

Till Kopto hör ett mindre anrikningsverk uppfört på 1990-talet. Anrikningsverket uppgraderades sommaren 2005 och har f n en malmbearbetningskapacitet om ca 3 ton/timme.

I utrustningen ingår krossar, kvarn, cykloner och skakbord för en gravimetrisk anrikning.

Antalet anställda på basen uppgår f n till omkring 50 personer (i ett skift). Anställda jobbar generellt tre veckor på och tre veckor av.

Produktion

Under tiden februari – december 2005 har ca 8 900 ton malm bearbetats i processverket.

Eftersom volymerna under våren var blygsamma hänför sig den absolut övervägande delen av bearbetningen till andra halvåret av rapportperioden.

Malmen går sedan igenom olika processteg i anrikningsverket. Ut ur fabriken kommer dels ett guldkoncentrat som sedan skickas till slutraffinering och försäljning. Dels erhålles även ett halvfabrikat, en guldsand, som i nästa steg kommer att bearbetas via lakning så snart en lakningsanläggning står klar. Under verksamhetsåret erhölls ca 19,7 kg guldkoncentrat som gick till slutraffinering. Som restprodukt har även erhållits drygt 25 kg guld som tills vidare hamnar i dammen för avfallssand.

Utvinningskoefficienten i processanläggningen låg på ca 47% under tredje kvartalet, men gick ner till drygt 41% under det sista kvartalet till följd av att guldet i malmen blir finare ju djupare arbetet går i dagbrottet, och därvid minskar effekten av den gravimetriska bearbetningen.

Produktionen i Kopto löper fr o m tredje kvartalet 2005 i stort enligt förväntningarna gällande guldutbytet, dock med en viss försening jämfört med planeringen under årets inledning.

Fortfarande förekommer också mycket avbrott för servicearbete p g a att fabriken är gammal.

Guldförsäljning

Under verksamhetsåret såldes 17,9 kg kemiskt rent guld liksom 1,86 kg silver.

Försäljningsintäkten blev drygt 7,7 miljoner rubel (MRUR) eller omkring 273 000 USD.

Detta motsvarade ett snittpris per sålt uns guld (oz) om ca 475 USD.

Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval

Denna fyndighet innehas av dotterbolaget OOO GRK Tomano (”Tomano”) och befinner sig i den ryska regionen Buryatien som gränsar till Tyva. Den innehåller 19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern i joint-venturet är det ryska företaget OOO GRK Oreol, vilken också är operatör och skall säkra finansieringen. Så långt har ingen betydande aktivitet skett på detta licensområde.

Det alluvialt guldproducerande dotterbolaget Artelj Tyva

Central Asia Gold AB (publ) påtecknade i juli 2005 ett avtal avseende köp av det Tyva- baserade alluviala guldproducerande företaget (alluvialt guld = guld i flodsandbäddar) ”Artelj Tyva”. Köpeskillingen var motsvarande 2 miljoner USD. Faktisk förvärvsdag blev slutet av december 2005 och köpare är Central Asia Golds dotterbolag OOO Tardan Gold. Hela guldproduktionen under 2005 tillföll dock Central Asia Gold.

Artelj Tyva har två alluviala fyndigheter – Bolshoy Agliyak och Maly Agliyak. Kvarstående officiellt fastställda utvinningsbara guldreserver i kategorierna C1 och C2 var per inledningen

(6)

av 2005 2,86 ton eller omkring 91 800 troy uns (oz). Därav låg 98% i kategorin C1. Den genomsnittliga guldhalten i sanden är 0,95 g per kubikmeter.

Produktion och försäljning

Som en alluvial guldproducent producerar Artelj Tyva guld under den varma delen av året, d v s under maj – oktober. Guldproduktionen och försäljningen 2005 blev 315 kg (10 000 oz), vilket var 18% mer än under 2004 då 267 kg producerades.

Totala intäkter 2005 blev 134 miljoner rubel (MRUR) motsvarande omkring 4,7 MUSD givet den genomsnittliga växelkursen under året. För 2004 blev motsvarande intäkt ca 3,6 MUSD.

Rörelsekostnaderna har också ökat under året. Kostnadsökningen beror främst på det senaste årets kraftiga uppgång i priset på dieselbränsle, som utgör en betydande del av en alluvial guldproducents kostnader. Därtill var den generella ryska inflationen 10,9% under 2005.

Vinst före skatt 2005 blev enligt ryska redovisningsprinciper 15 MRUR. Givet en genomsnittlig växelkurs motsvarar detta knappt 0,55 MUSD. Nettoresultatet efter rysk vinstskatt blev drygt 11 MRUR motsvarande 0,4 MUSD. Det skall tilläggas att vissa engångsposter avseende kostnader hänförliga till tidigare verksamhetsår har tagits i detta bokslut och är inkluderade i ovan rörelseresultat. Dessa poster uppgick netto till motsvarande omkring 40 000 USD.

Då den faktiska förvärvsdagen blev sent i december 2005 konsolideras inte Artelj Tyvas resultaträkning för 2005 i Central Asia Golds koncernresultaträkning för 2005. Däremot ingår Artelj Tyva i koncernbalansräkningen per 31:a december 2005. Vid konsolidering av Artelj Tyva i koncernbalansräkningen bokförs skillnaden mellan förvärvspriset och det egna kapitalet i det förvärvade bolaget vid förvärvstidpunkten som gruvrättigheter. Detta belopp blev knappt 4 MSEK.

Investeringar, likviditet och finansiering

Investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar under verksamhetsåret uppgick till 22,32 MSEK (2,42 MSEK).

Kassabehållningen i koncernen uppgick till 17,13 MSEK vid periodslutet (15,52 MSEK).

Central Asia Gold avser försöka täcka en stor del av finansieringsbehovet under 2006 med krediter. Förhandlingar med olika kreditgivare är långt komna. En första kredit om drygt 10 MSEK upptogs i väst i februari 2006. Denna kredit är avsedd för Artelj Tyvas rörelsekapitalbehov under detta år. Lånet är liksom under tidigare år på sex månader och löper till en årsränta om 8% i SEK. Under föregående år var motsvarande kreditkostnad omkring 17% i rubel.

Anställda

Antalet anställda i snitt under verksamhetsåret var i koncernbolagen 359 personer varav 40 kvinnor.

Utgivna aktier och teckningsoptioner

För närvarande finns utgivna 230 752 479 aktier. Nominellt värde är 0,20 SEK per aktie. Alla aktier har en röst och lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Vidare har utgivits ett första förlagslån med vidhängande 6 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt till

(7)

teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Löptiden på dess teckningsoptioner är t o m slutet av december 2006.

Ett andra förlagslån med vidhängande 10 355 096 teckningsoptioner förföll den sista december 2005. Var och en av dessa teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie till ett teckningspris om 0,60 SEK. Totalt tecknades därav 7,66 miljoner teckningsoptioner.

Återstående 2,69 miljoner teckningsoptioner har förfallit och makulerats.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Enligt ovan erhölls i februari 2006 en kortfristig kredit från en västlig kreditinstitution om drygt 10 MSEK med en löptid på 6 månader. Räntan är 8% per år och krediten är avsedd för rörelsekapitalbehovet i Artelj Tyva under verksamhetsåret 2006.

Nästkommande rapporter

Övriga rapportdatum 2006 är som följer:

Kvartalsrapport 1 (jan – mars): 23 maj 2006

Årsredovisning: 24 maj 2006

Ordinarie bolagsstämma: 9 juni 2006 Kvartalsrapport 2 (jan – juni): 30 augusti 2006 Kvartalsrapport 3 (jan – sept): 29 november 2006

Utdelning

Styrelsen för CAG AB rekommenderar att utdelning inte skall utgå för räkenskapsåret 2005.

Årsredovisning och bolagsstämma

Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm på Salénhuset, Norrlandsgatan 15 fredagen den 9 juni med början kl. 15.00. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig i bolagets lokaler på Brovägen 9, Stocksund senast två veckor före bolagsstämmodagen, samt kommer att sändas ut till de aktieägare som så begär.

Företagsinformation

Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Brovägen 9, 182 76 Stocksund.

(8)

Central Asia Gold AB org nr 556659-4833

RESULTATRÄKNING (KONCERNEN) 12 månader 12 månader 3 månader 3 mån jan - dec jan - dec okt - dec okt - dec

(alla belopp i TSEK) 2005 2004 *) 2005 2004

Nettoomsättning 2 536 - 1 478 -

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen

räkning 16 738 1 985 6 474 1 985

Totala intäkter 19 274 1 985 7 952 1 985

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 122 - -706 -

Externa kostnader -9 782 -2 126 -1 859 -2 126

Personalkostnader -11 673 -717 -5 174 -717

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 332 -45 -655 -45 -23 909 -2 888 -8 395 -2 888

Rörelseresultat -4 635 -903 -443 -903

Finansnetto 976 -249 448 -249

Resultat efter finansiella poster -3 659 -1 152 5 -1 152

Skatt på periodens resultat -7 397 -1 691 397

Periodens resultat -3 666 -756 -1 686 -756

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,020 -0,028 -0,007 -0,028

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,019 - -0,007 -

Antal aktier vid

periodens slut 228 608 802 138 088 774 228 608 802 138 088 774

Genomsnittligt antal aktier

för perioden 183 287 071 26 813 860 227 816 774 26 813 860

Genomsnittligt antal aktier för perioden

med hänsyn till utspädning 189 572 354 - 234 102 057 -

*) Då koncernbildningen skedde först sent i september 2004 ingår i helårssiffrorna för det året i realiteten endast siffrorna för det sista kvartalet. Vidare noterades aktien inte förrän under 2005 vilket innebär att det ej fanns någon börskurs att relatera till vid årsbokslutet 2004. Därav beräknas ej resultat per aktie efter utspädning för 2004.

(9)

Central Asia Gold AB org nr 556659-4833 KONCERNBALANSRÄKNING

(Alla belopp i TSEK) 2005-12-31 2004-12-31 TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 63 210 34 587 Materiella anläggningstillgångar 26 404 4 437 Finansiella anläggningstillgångar 2 968 377 Summa anläggningstillgångar 92 582 39 401

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 9 349 656

Kortfristiga fordringar 10 268 1 185

Kassa och bank 17 128 15 522

Summa omsättningstillgångar 36 745 17 363

SUMMA TILLGÅNGAR 129 327 56 764

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 109 384 52 566

Minoritetsintresse 27

Avsättningar 13 328

Kortfristiga skulder 6 588 4 198

SUMMA EGET KAPITAL OCH

SKULDER 129 327 56 764

STÄLLDA PANTER

Bankmedel 50 50

ANSVARSFÖRBINDELSER - -

(10)

Central Asia Gold AB org nr 556659-4833

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Jan - Dec Jan - Dec Okt - Dec Okt - Dec

(alla belopp i TSEK) 2005 2004 *) 2005 2004

Den löpande verksamheten -3 303 -981 213 -981

Betald/erhållen ränta och liknande poster 946 -42 418 -42 Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital -2 357 -1 023 631 -1 023

Förändring av rörelsekapital -15 378 1 934 15 404 1 934

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 735 911 16 035 911 Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 912 -4 408 -25 759 -4 408 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 60 529 19 024 3 289 19 024

Ökning/Minskning av likvida medel 882 15 527 -6 435 15 527

Likvida medel vid periodens början 15 522 0 23 638 0

Kursdifferens i likvida medel 724 -5 -75 -5

Likvida medel vid periodens slut 17 128 15 522 17 128 15 522

*) Då koncernbildningen skedde först sent i september 2004 ingår i helårssiffrorna för det året i realiteten endast siffrorna för det sista kvartalet.

(11)

Central Asia Gold AB org nr 556659-4833

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)

Bundna Fria

(Alla siffror i TSEK) Aktiekapital reserver reserver Summa

Registrering av aktiekapital 100 100

Apportemission 17 100 17 100 34 200

Nyemission 10 418 10 418 20 836

Nyemissionskostnader -1 911 -1 911

Omräkningsdifferens 97 97

Årets resultat -756 -756

Eget kapital per 31 dec 2004 27 618 25 607 -659 52 566

Nyemissioner 18 104 46 768 64 872

Nyemissionskostnader -4 343 -4 343

Omräkningsdifferens -45 -45

Periodens resultat -3 666 -3 666

Eget kapital per 31 dec 2005 45 722 68 032 -4 370 109 384

(12)

NYCKELTAL 2005-12-31 2004-12-31 Koncernen

Totalt kapital, TSEK 129 327 56 764

Eget kapital, TSEK 109 384 52 566

Soliditet (%) 84,6% 92,6%

Räntebärande skulder, TSEK inga inga Antal anställda vid periodslutet 218 78

Per aktie

Resultat per aktie (SEK) -0,020 -0,028 Eget kapital per aktie (SEK) 0,478 0,381 Räntabilitet på eget kapital (%) -4,53% -1,78%

Nyckeltalsdefinitioner

Totalt kapital, SEK Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK Totalt synligt eget kapital enligt balansräkningen vid periodslutet Soliditet (%) Eget kapital dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt utestående antal aktier under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie (SEK) Totalt eget kapital vid periodslutet delat med totalt antal utestående aktier vid samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt eget kapital under perioden

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2005 upprättar Central Asia Gold sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). Till och med 2004 har Central Asia Gold tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Övergången till IFRS kommenteras nedan.

Inom ramen för IFRS har följande förändringar skett i koncernredovisningen i denna delårsrapport i förhållande till tidigare avlämnade delårsrapporter och årsredovisningar:

Kostnadsföring av del av administrationskostnaderna på dotterbolagsnivå fr o m kvartal 4/2005:

Det har bedömts lämpligt att inom ramen för ”unit of production-metoden” börja kostnadsföra en del av dotterbolagens administrationskostnader. Detta då det kan argumenteras att en viss del av managementkostnaderna på dotterbolagsnivå är framtidsinriktade och av strategisk karaktär och inte enbart hänförbara till utbyggnaden av existerande gruvfyndigheter. Därför har en tredjedel av det sista kvartalets administrationskostnader på dotterbolagsnivå kostnadsförts. Beloppet blev 540 TSEK.

(13)

Avsättning för beräknade återställningskostnader avseende malmbrytningsverksamheten:

Utgifterna för återställande av miljön kring malmbrytningsverksamheten kommer att inträffa vid slutet av gruvdriften. Det handlar därför om utgifter som uppkommer långt in i framtiden.

I denna delårsrapport har för första gången en avsättning gjorts för sådana bedömda poster avseende Kopto-fyndigheten och Artelj Tyvas alluviala fyndigheter. Avsättningen uppgår till 2 151 TSEK i denna rapport, men har ännu inte börjat kostnadsföras. På tillgångssidan i balansräkningen ökar beloppet gruvrättigheterna.

Uppskjuten skatt:

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Sådana skillnader har uppkommit vid de olika dotterbolagsförvärven. Beloppet som uppkommer i denna delårsrapport uppgår till 8 868 TSEK och det bokas upp som en avsättning respektive som en ökning av gruvrättigheterna på koncernnivå.

Ändrad värdering av gruvrättigheter

Koncernen har i denna rapport ändrat värderingen av gruvrättigheterna vad avser beräkning av uppskjutna skatter. Detta får till följd att resultatet före skatt under verksamhetsåret ökat med 1 795 TSEK och att skattekostnaden ökat med motsvarande belopp jämfört med om tidigare värdering tillämpats. Värdet på gruvrättigheterna och uppskjutna skatter har ökat med 1 795 TSEK jämfört med tidigare princip. Ingen effekt på koncernens egna kapital uppstår p g a detta.

Segmentsinformation

Bolagets redovisning är fokuserad på det primära affärssegmentet – geografiska områden.

Dessa definieras som enskilda länder. De sekundära segmenten är olika former av mineraler.

För närvarande (fr o m kvartal 1/2005) produceras guld i ett enda land, Ryssland. Därför ges ingen segmentsinformation för närvarande.

Närståendetransaktioner

Säkerhetstjänster

Dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO Artelj Tyva köper idag säkerhets- och bevakningstjänster från företaget OOO ”Ochrannaya Firma Shtjit”. Detta företag ägs till 60%

av Michail Malyarenko. Prissättning av tjänsterna är marknadsmässig. Under 2005 betalades av dotterbolagen totalt 4,72 miljoner rubel för sådana tjänster (ca 1,24 MSEK).

Lokalhyra

Delar av koncernens företagsledning och administration arbetar i staden Tomsk i Sibirien. Här arbetar de i hyrda lokaler i en kontorsfastighet som ägs av Michail Malyarenko. En mängd externa företag hyr lokaler i samma fastighet. Under 2005 har Central Asia Gold-koncernen betalt ca 1,18 miljoner rubel i kontorshyra (ca 0,31 MSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa hyresgäster betalar i fastigheten.

Management-bolag

För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av administrationen i bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat managementbolag. Managementbolaget omfattar en

(14)

personal om 10 personer vid årsslutet 2005 och inbegriper Michail Malyarenko själv, jurister, bokförare, controllers, tolkar och logistikpersonal. Avsikten är att få ned kostnaden för managementtjänster då management-bolaget även kommer att kunna lämna tjänster till externa kunder, samt att få bättre fördelningsgrund för samkostnader mellan koncernbolagen.

Managementbolaget skall inte vara vinstmaximerande. För november och december 2005 betalade Central Asia Gold via dotterbolaget OOO Tardan Gold totalt 1,18 MRUR (ca 0,31 MSEK) till managementbolaget. Denna kostnad representerades tidigare av lönekostnader och andra bikostnader för egen personal. Ägarna av managementbolaget är Central Asia Golds två huvudägare Alexander Meko och Michail Malyarenko till lika delar.

Skuld till/fordran på Michail Malyarenko

Michail Malyarenko har som en av bolagets huvudägare och operativt ansvarige fått agera internbank åt Central Asia Golds koncernbolag genom att utge krediter vid olika tillfällen.

Vid andra tillfällen har han för att kompensera sig lånat pengar av dotterbolaget. Under 2004 var Michails krediter till Central Asia Gold räntefria. Sedan inledningen av 2005 har bägge parter på sina respektive skulder betalt den maximalt tillåtna räntan enligt rysk skattelagstiftning. Denna är f n 14,3% per år i rubel. Vid utgången av räkenskapsåret var Michail skyldig OOO Tardan Gold 2,48 MRUR (ca 0,68 MSEK). På detta belopp tillkommer sedan en räntekomponent om 14,3% per år till förfallodagen. Lånet har efter räkenskapsårets slut återbetalts till fullo.

Införande av International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS 1 - Övergångseffekter av tillämpningen av IFRS

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”First time Adoption of International Financial Reporting Standards”, varvid övergångsdatum är 1 januari 2004. Enligt IFSR 1 skall jämförelseperioden under 2004 för aktuell period under 2005 redovisas enligt IFRS i aktuell periodrapport 2005. Tidigare räkenskapsår än 2004 omräknas ej.

Huvudregeln innebär att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som har trätt i kraft och godkänts av EU per 31 december 2005, ska tillämpas med retroaktiv verkan vid fastställande av öppningsbalansräkningen och efterföljande resultat- och balansräkningar enligt IFRS.

Vissa undantag är dock tillåtliga.

Då en koncernbildning skedde först i slutet av september 2004, och då moderbolaget som bildades först i början av 2004, var vilande fram till samma tidpunkt, omfattar historiska räkenskaper i Central Asia Gold-koncernen i realiteten endast det sista kvartalet 2004. Central Asia Gold valde frivilligt att i allt väsentligt begagna tillämpliga delar av IFRS redan i kvartalsbokslutet för perioden oktober – december 2004 och därmed också i helårsbokslutet för januari – december 2004. Några övergångseffekter på koncernens egna kapital uppkommer därför inte.

De betydande förändringar i redovisningsprinciperna som följer av en övergång till IFRS från Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden blir i Central Asia Golds fall de följande:

IFRS 3, ”Företagsförvärv”

En effekt av övergången till IFRS 3 är ändrade regler avseende fördelning av köpeskilling vid företagsförvärv, med krav på att köpeskillingen i större utsträckning än vad svenska

(15)

redovisningsprinciper föreskriver allokeras till andra immateriella tillgångar i förvärvat företag än goodwill.

I Central Asia Golds fall uppstod en koncernbildning hösten 2004 genom apportförvärv av de två dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO GRK Tomano. I detta fall uppstod ingen goodwill, utan koncernmässiga övervärden fördes till immateriella tillgångar under posten

”Gruvrättigheter”. Samma sak gällde vid förvärvet av OOO Artelj Tyva i slutet av december 2005. I fallet med förvärvet av OOO Mars i slutet av mars 2005 fördelades övervärdet på vissa av de materiella anläggningstillgångarna.

En annan effekt av IFRS 3 är att ackumulerade omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag skall nollställas vid övergångstidpunkten. I Central Asia Golds fall har alltså dotterbolagen förvärvats först hösten 2004, varför inga ackumulerade omräknings- differenser har hunnit uppstå.

IFRS 6 ”Exploration for and Evaluation of Mineral Resources”

IFRS 6 ”Exploration for and Evaluation of Mineral Resources” publicerades i december 2004 och skall tillämpas fr o m 1 januari 2006. Förtida tillämpning uppmuntras. Central Asia Gold har tillämpat IFRS 6 redan sedan hösten 2004. Enligt denna regel skall alla kostnader direkt hänförliga till prospektering aktiveras. Så har alltså skett i Central Asia Gold och de aktiverade kostnaderna förs till posten ”Gruvrättigheter” i koncernbalansräkningen, varefter avskrivningar sedan sker enligt principen ”Unit of production” när produktion har inletts.

Sådana avskrivningar sker i Central Asia Gold fr o m andra kvartalet 2005 gällande Kopto- fyndigheten. Unit of Production cost har beräknats för guldreserverna i Tardan och Kopto gemensamt, då de hänger ihop i en sammanhållen enhet. Härvid har antagits att endast 220 000 oz av guld (ca 6,8 ton) kommer att produceras från dessa två fyndigheter under en tioårsperiod. Vidare har uppskattats de totala produktionskostnaderna för denna guldmängd under perioden, varefter genomsnittlig produktionskostnad erhålles. I den totala produktionskostnaden för tioårsperioden ingår även det ingående värdet på ”Gruvrättigheter”

som erhölls vid förvärvet av de bägge dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO GRK Tomano.

IAS 21 - Effekter av ändrade valutakurser

Enligt IAS 21 ska den funktionella valutan i ett utländskt dotterbolag avgöra hur dotterbolagets resultat- och balansräkning ska omräknas. Tidigare klassificering av dotterbolagen som självständiga och integrerade upphör i och med övergången till IAS 21. I Central Asia Golds fall innebär det att de utländska dotterbolagens balansräkningar skall omräknas till bokslutsdagens kurs medan deras resultaträkningar skall omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer skall föras mot eget kapital. Denna princip har Central Asia Gold tillämpat redan sedan tidigare.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 23 februari 2006

Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ)

(16)

För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel/fax: 08 624 26 80, mobiltelefon 070 8 85 55 04, email:

torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress:

Brovägen 9, 182 76 Stocksund

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inledes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 548 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 och guldmineraltillgångar P1 enligt ryska standards. CAG AB planerar för att uppnå en årsproduktion om minst 800 kg guld (24 000 oz) under andra halvåret 2007.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”,

”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognosticerar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)

valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :