Dialogmöten maj

Full text

(1)

Dialogmöten 12-13 maj

Maria Westerman Magnus Thureson

Sten Skelander

Robert Hill

(2)

Dagordning

• Aktuellt

• Handboken 2012

• Uppföljning av sjukgymnastik

• Övriga frågor

(3)

Aktuellt

• Kommunalisering av hemsjukvården

• Arbetstekniska hjälpmedel

• E-sjukintyg

• Master

• Nyckeltal för hälsocentraler

• Avgiftshandboken

(4)

Kommunalisering av hemsjukvården

• Tidplanen för kommunaliseringen har förändrats och nu är det den 1/1 2013 som gäller, en senareläggning med ett år jämfört med ursprungsplanen.

• Projektet har även fåt en ny politisk styrgrupp som ska underlätta processen.

• Den 17 juni ska ledande representanter från

kommuner och landsting träffas för att konferera om processen och fortsättningen.

• Ovanstående förändringar medför att hemsjukvården inte kommer att vara ett valbart tilläggsuppdrag för privata aktörer under 2012 (de som redan har

tilläggsuppdraget behåller det).

(5)

Arbetstekniska hjälpmedel

• Landstingsdirektören har fattat beslut om att landstinget ska stå för kostnaderna för de arbetstekniska hjälpmedel som patienter med beviljade insatser enligt LSS (lagen om särskilt stöd) har - som kan betraktas som personliga hjälpmedel enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) under perioden 15/4 – 30/9. Beslut har tagits efter förändringen av förordning (1993:1091) om assistansersättning som trädde i kraft den 15 april i år.

• I praktiken ska alla dessa ärenden bedömas individuellt för att landstinget ska kunna ta över både behandlingsansvaret och kostnadsansvaret för dessa hjälpmedel.

• Ett särskilt bedömningsteam för detta kommer att skapas och de ska bedöma alla ”gamla” ärenden och nya innan de nya rutinerna för hur detta ska hanteras är färdiga.

• Rutiner för hur detta ska hanteras ska vara färdiga till efter sommaren.

• Observera att landstinget inte har för avsikt att ta över några kostnader för personliga hjälpmedel för patienter som har insatser enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) och/eller SOL (socialtjänstlagen). Dessa ärenden ska hanteras som tidigare i enlighet med de rutiner som finns beskrivna i

Hjälpmedelshandboken.

(6)

E-sjukintyg

• SKL (Sveriges kommuner och landsting) och staten har sedan 2006 en

överenskommelse med staten om att minska sjukskrivningar och ge frågan ökad prioritet inom hälso- och sjukvården.

• I detta avtal finns en fast och rörlig ersättningsdel som landstingen kan erhålla vid genomförande av olika förbättringsåtgärder på området – en sådan aktivitet är införande av elektronisk överföring av sjukintyg

• Syftet med att införa elektronisk överföring av läkarintyg och fråga-svars funktion är dels att höja kvaliteten i läkarintyg, dels att minska väntetider för patienter angående besked om ersättning från Socialförsäkringen samt att underlätta kommunikation mellan Försäkringskassan och vården.

• I landstinget Gävleborg är Onkologen först ut med detta och det sker med hjälp av en särskild modul som tagits fram för Melior.

• Liknande modul kommer att tas fram för Journal III och först ut att pröva denna modul kommer Valbo Hc att vara.

• Breddinförandet ska ske under hösten och vara fullt genomfört under november månad för att landstinget ska erhålla den rörliga ersättningen.

• Diskussioner pågår om det även går att utveckla en liknande modul för PMO.

(7)

MASTER

(befolkningsregister och listningssystem)

• Master är nu förberett för att andra yrkeskategorier än läkare ska kunna vara vårdkontakter (Vc för hälsocentralen (HC) är den som beslutar vilka som kan vara vårdkontakt).

• Vid val av HC via Mina Vård Kontakter kommer ingen information till hälsovalskontoret (HVK) eller HC. Landstinget har beställt en

rapporteringsfunktion av SYSTEAM (ägare och utvecklare av Master) för detta – så att HC och HVK ska få denna information.

• From juni så är det den 1:a i varje månad som är brytdatum och det medför att

”bytestiden” för en invånare som byter HC blir 1-31 dagar jämfört med tidigare då det var 31-51 dagar (vilket ställde till bekymmer för både invånare och HC).

• SYSTEAM arbetar med att ta fram månatliga aviseringslistor med

listningsförändringar till HC, BVC och hjälpmedel SAM. Beräknas att vara klart till hösten.

• Birgitta Blohm går i pension den 8 juli efter 45 år i Landstinget Gävleborg. I och med detta upphör HVK:s verksamhet på Sörbygården och Maria Westerman flyttar till HVK:s lokaler på 5:e våningen i LOV-huset.

(8)

Nyckeltal för HC

• Nu finns det information och jämförelser på olika data mellan HC inom hälsovalet på HVK:s hemsida:

– www.lg.se/halsovalhc under dokument och rutiner.

– eller:

http://www.lg.se/Jobba-med-

oss/Vardgivarportalen/Halsovalet/Doku

ment-och-rutiner/

(9)

Avgiftshandboken

• Genomgång av förändringarna. Störst betydelse för primärvården:

– avgift för receptbeställning oavsett hur dessa beställs (telefon, MVK etc).

– avgift för uteblivet besök – viktigt att en giltig

överenskommelse finns innan den avgiften tas ut gäller alltså inte vid ”erbjudet” hälsosamtal

– Synpunkter från HC – avgiften för hälsosamtal på 200 kr

upplevs som att den påverkar de människors motivation

som behöver hälsosamtalet mest – negativt.

(10)

Handboken 2012

– Ersättning för enstaka besök på annan HC justeras nedåt för att motverka negativa

konsekvenser – att Hc tjänar enkla pengar på att göra enkla oprioriterade åtgärder på ngn annans bekostnad

– Målrelaterad ersättning – inriktning som nu med utveckling av parametern för rökning

– Kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs på sjukhus flyttas från pv till sjh

– ACG – skarpt först 2013 körs som

jämförelseparameter from maj 2011

(11)

Förslag - Handboken 2012

• Revidering av ersättningen för enstaka besök på annan HC och hos sjukgymnast eller

allmänläkare på nationella taxan

• Revidering av den målrelaterade ersättningen

• Införandet av vårdtyngd som en faktor i

ersättningsmodellen blir inte av under 2012 utan skjuts upp till 2013.

• Revidering av ersättningen för BVC

• Från jour till kvällsöppet på vardagar i

Sandviken och Söderhamn

(12)

Ersättning för enstaka besök på annan HC eller hos sjukgymnast eller

allmänläkare på nationella taxan

• Ersättningen för besök hos familjeläkare på annan HC reduceras från 1180 kr till 700 kr per besök.

• Ersättningen för besök hos sjukgymnast på annan HC eller sjukgymnast på nationella

taxan med vanligt arvode reduceras från 297 kr till 260 kr per besök.

• Ersättningen för besök hos sjukgymnast på nationella taxan med särskilt arvode

reduceras från 820 kr till 500 kr per besök.

(13)

Revidering av den målrelaterade ersättningen

• I huvudsak oförändrat till 2012, tidig vårdplanering, medicinsk revision och händelseanalys samt

läkemedelsgenomgångar som idag.

• FYSS och Tobaksfrågan justeras något men i huvudsak lika som idag.

• Ersättningen för spirometri kommer att förändras och istället utgöra en stimulans för att alla HC att införa Riks-KOL under 2012.

• Eventuellt kommer också en stimulans att införas för

genomförandet av basala demensutredningar

(14)

Införandet av vårdtyngd som faktor i ersättningsmodellen skjuts på

framtiden

• Målsättningen var att vårdtyngd skulle vara en faktor i ersättningsmodellen from 2012.

• Det verktyg som ska användas för att mäta vårdtyngd på HC är ACG (adjusted clinical groups) som är en motsvarighet till

specialistvårdens DRG-system.

• Tyvärr, har vi ej hunnit testa ACG på alla HC ännu – utan bara på sex stycken under hösten 2010 med gott resultat.

• Eftersom vi ej testat ACG på alla HC så kan vi inte förutsäga konsekvenserna av ett införande redan 2012 och därför

avvaktar vi med införandet.

• I praktiken börjar vi med att mäta ACG på alla HC under hösten

2011. Resultaten från dessa månatliga mätningar kommer att

delges alla HC och utgöra underlag för ett nytt ställningstagande

om ett skarpt införande av ACG i ersättningsmodellen (detta ska

ske under våren 2012).

(15)

Revidering av ersättningen för BVC

• I dag ersätts alla HC för BVC med en peng som är lika för alla barn mellan 0-5 år.

• Till nästa år kommer denna peng att ha en socioekonomisk komponent som utgår ifrån antalet utlandsfödda utanför EU för varje HC med BVC.

• Utöver detta kommer en särskild målrelaterad

ersättning att finnas för det första hembesök

vid inskrivning på BVC och riktat föräldrastöd

(16)

Från jour till kvällsöppet vardagar i Sandviken och Söderhamn

• Idag finns möjligheten för ett samverkansområde att omvandla jouren på kväller till kvällsöppet.

• From 2012 föreslås det att jouren på vardagar kl 17- 20 omvandlas till kvällsöppet och att alla HC inom respektive samverkansområde får i uppdrag att lösa det tillsammans.

• Verksamheten ska lokaliseras på ett ställe.

• Lösningen ska ej inverka på bemanningen på

helgerna så att ngn aktör missgynnas varför särskild

hänsyn måste tas till detta så att jourverksamheten

på helgdagar kan upprätthållas.

(17)

Uppföljning av sjukgymnastik

• Sjukgymnastik – max 15 ggr alt under 3 månader – annars krävs det att

sjukgymnasten har en avstämning med

patientansvarig läkare innan fortsättning av behandlingen.

• Behandlingar som finns beskrivna i

vårdprogram och rutiner som är längre än 3 månader eller har fler besök än 15 stycken omfattas ej av detta.

• Under 2012 kommer även fler revisioner och

uppföljningar av sjukgymnastik ske.

(18)

Övriga frågor och synpunkter

• För få läkemedelsgenomgångar per HC, det finns även önskemål om

processbeskrivning av detta (en dylik är

på väg och publiceras snart på HVK:s

hemsida).

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :