• No results found

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2020"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

2019-11- Dnr KS 2019-863 Kommunledningsförvaltningen

Marcus Wahlström

Kommunstyrelsen

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2020

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag avseende lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag för 2020 tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under år 2020 får inte överskrida 24 064 000 000 kronor.

2. Låneram fastställs enligt redovisad specifikation i bilaga 1.

3. Kommunen ges möjlighet att såsom för egen skuld ingå borgen för Linköpings Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 8 828 000 000 kronor för år 2020, samt för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 14 550 000 000 kronor för år 2020, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

4. Beslutet gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om nya ramar för år 2021 och tills att denna vunnit lagakraft.

5. Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen återkallas.

Ärende

Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2020 föreslås till 24 064 mnkr, motsvarande ram för 2019 uppgick till 21 840 mnkr. Ökningen kommer sig av att AB Stångåstaden samt Linköpings Stadshus AB (till följd av ökad vidareutlåning till Sankt kors) låneramar är betydligt högre för 2020 än 2019 till följd av ett ökat

investeringsbehov. Även Kommunen står för en större del av ökningen till följd av en investeringsintensiv period framöver till stor del med anledning av

investeringar i ny simhall.

Linköpings Stadshus AB har för 2020 begärt en låneram på 8 828 mnkr. 2019 var låneramen 8 375 mnkr. Ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till

(2)

dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande investeringar i bolaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att även borgensramen bör vara 8 828 mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd låneram.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen fortsatt ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 14 550 mnkr därutöver föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 828 mnkr. Upplåning med borgen från Linköpings kommun får ske i certifikat, obligationer och i bilaterala lånetransaktioner. Total Borgensomslutning föreslås till 23 378 mnkr,

motsvarande ram för 2019 uppgick till 21 840 mnkr. Ökningen kommer sig av att AB Stångåstadens samt Stadshus AB (ökad vidareutlåning till Sankt kors) låneramar är betydligt högre för 2020 än 2019 till följd av ett ökat

investeringsbehov.

Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2020 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny ram avseende 2021 och tills att denna vunnit lagakraft.

__________

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag 2020 Bilaga 1 - Sammanställning nettoinvesteringar enligt budget 2019-2020

Bilaga 1 - Sammanställning låneram 2019-2020

Bilaga 2 - Underlag för borgensram från Linköpings Stadshus AB

(3)

Åtgärdsförslag

Enligt gällande finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige dels fastställer en gemensam låneram för hela

kommunkoncernen, dels fastställer låneram för Linköpings kommun,

Linköpings Stadshus AB samt en gemensam låneram för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB.

Som underlag finns Stadshus AB:s förslag till låneram, bolagens redovisning av budget med flerårsplan för år 2020-2022, kommunens budget för 2020 samt investeringar för år 2020. Bolagens redovisning av budget med flerårsplaner kommer på kommunfullmäktige i december 2019.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen ges fortsatt möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till 14 550 mnkr dessutom föreslås borgensramen för

Linköpings Stadshus AB uppgå till 8 828 mnkr. Upplåning med borgen från Linköpings kommun får ske i certifikat, obligationer och i bilaterala

lånetransaktioner. Total Borgensomslutning 2020 föreslås till 23 378 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2020 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny ram för år 2021 och tills att denna vunnit lagakraft.

Kommunens egen upplåning

Kommunen har idag inga långfristiga lån. Enligt budget 2020 kan kommunen låna 150 mnkr för att finansiera investeringar. Sedan tidigare har det även för 2019 funnits utrymme att lånefinansiera kommunens investeringar med 150 mnkr, det har dock inte nyttjats utan investeringarna har finansierats från kommunens likviditet. Utöver detta har det tillkommit låneutrymme med anledning av ny simhall (Dnr KS 2019-516) med 134 mnkr för 2019 samt med ytterligare 252 mnkr för 2020. Total Låneram för kommunen 2020 föreslås till 686 mnkr.

Låneram 2020

Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2020 föreslås till 24 064 mnkr. Ramen för låneomslutning för 2019 var 21 840 mnkr. Ökningen kommer sig av att AB Stångåstadens samt Linköpings Stadshus AB (till följd av ökad vidareutlåning till Sankt kors) låneramar är betydligt högre för 2020 än 2019 till följd av ett ökat investeringsbehov. Även Kommunen står för en större del av ökningen till följd av en investeringsintensiv period framöver till stor del beroende av investeringar i ny simhall.

Stadshus AB har ökat sin låneram jämfört med 2019. Ökningen kommer sig av att vidareutlåningen till dotterbolaget Sankt Kors ökar till följd av ökande

(4)

investeringar i bolaget. Även Stångåstaden ökar sin låneram jämfört med 2019 till följd av ökat investeringsbehov. Resmex har sänkt sin låneram jämfört med 2019.

Fördelning enligt nedan (externa lån):

Låneram Linköpings kommun 686 mnkr

Låneram Linköpings Stadshus AB 8 828 mnkr

Låneram dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB 14 550 mnkr

Förslag till låneram 24 064 mnkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer en låneram för kommunen och dess bolag som omfattar den av bolagen föreslagna låneomslutningen. Ett sådant förfarande innebär möjlighet för kommunens bolag att arbeta aktivt med låneportföljer utan att hämmas av kommunala beslut om viss högsta tillåtna låneomsättning under ett år.

Förutom lånebehovet för kommunens och bolagens nyinvesteringar beräknas bolagen refinansiera befintliga lån enligt gällande låneavtal.

Borgensram 2020

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2020 fastställs till 23 378 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden.

Borgen för bolag inom Stadshus AB 14 550 mnkr Borgen för Linköpings Stadshus AB 8 828 mnkr Förslag till borgensram 23 378 mnkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer en borgensram som motsvarar borgensomslutningen enligt ovan. Upplåning med borgen från Linköpings kommun får ske i certifikat, obligationer och i

bilaterala lånetransaktioner.

Upphävande av tidigare beslut om lån- och borgensram

Kommunfullmäktige fastställde för 2019 en ram för lån samt kommunal borgen. För att underlätta hantering av kommunens och bolagens lån- och borgensadministration föreslår Kommunledningsförvaltningen att

kommunfullmäktige i samband med fastställande av ny lån- och borgensram för 2020 också beslutar att återkalla tidigare, ännu ej utnyttjade beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen.

(5)

Den nu föreslagna lån- och borgensramen skulle därmed komma att utgöra det samlade behovet av extern långfristig finansiering för kommunkoncernen.

Samråd

I ärendet har samarbete med tjänstepersonsledningen hos Linköpings Stadshus AB skett.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL- information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Linköping Stadshus AB Finanscontroller

References

Related documents

Svara "Ja" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i alla frågor, "Delvis" om medborgarna ges möjlighet att ta fram förslag till beslut i

Använder kommunen metoder för medborgardialog där medborgarna bjuds in till möten för att föra dialog om en

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2018 fastställs till 19 568 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2019 fastställs till 21 840 mnkr som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor. Mycket

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår

Moderbolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i de helägda bolagen, inom vilka bolag kommunala angelägenheter bedrivs samt företräda Lunds

◦ Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan om att denne skall utföra en kommunal angelägenhet skall kommunen eller landstinget beakta intresset av att

Företagsklimatet har utvecklats något negativt under året i hela Sverige och i Vaggeryds kommun är det fortfarande ett gott företagsklimat (Resultatet är 3,85 vilket är nära

Verksamheten behöver uppta banklån för att klara föreningens likviditet under tiden för utbyggnad av fibernätet för optisk kommunikation i Vaggeryds kommuns västra delar..

1.4 Borgensmännen har, gemensamt och var för sig, inte vid någon tidpunkt under denna Borgen mer långtgående åtaganden gentemot Kommuninvest än Låntagaren har gentemot

Policyn samt dess bilagor gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda på av kommunen helägda bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad pension

Studien pekar ut att möjliga orsaker till att medborgarengagemang inte skapas på kommunernas facebooksidor kan vara att kommunikatörerna inte har kompetens om hur sociala medier

Tydligt går att utläsa från enkäten att ledamöterna tycker att Smedjebackens kommun bör vara aktiv som ägare i relation till bolagen men bara hälften av dem uttrycker att

Cheferna inom HEM känner till kommunens riktlinjer för personalpolitiken ”Hu- man resources – riktning vision 2010” genom att de fått det tilldelat.. Ingen av de intervjuade

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Kommunens nya dotterbolag Sollentuna allmännyttiga bostäder AB och Sollentuna kommunfastigheter AB har behov av upplåning för övertagande av lån och investeringar.. Kommuninvest

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för bolagets tre dotterbolag AB SOLOM, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB behandlades på

1.1 Kommunallagens regler om bolagsstyrning ... Rutin för kommunens uppföljning av bolagen ... Politisk uppföljning ... Extra bolagsstämma ... Ekonomisk uppföljning av bolagen

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på. kallelsen

Budgeterat resultat för 2014 är högre än föregående år främst beroende på resultat fjärrvärmeverket i Bristas förväntas ge ett överskott istället för underskott under

Nämndsekreterare