• No results found

Första linjen. Psykologarbete för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i första linjen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Första linjen. Psykologarbete för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i första linjen"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Psykologarbete  för  barn  och   ungdomar  med  psykisk  ohälsa  i  

första  linjen  

Emma  Högberg   Leg  psykolog  

Astrid  Lindgrens  barnsjukhus/Karolinska   universitetssjukhuset  

”Första  linjen”  

•  Psykologiska  insatser  på  primärvårdsnivå  

•  Till  specialistnivån  hör  t  ex  BUP,  

Beteendemedicinskt  smärtcentrum  och   Stockholms  centrum  för  ätstörningar  

•  Egentliga  namnet:  Tilläggsuppdrag  Psykisk  

ohälsa  hos  barn  och  ungdomar  

(2)

•  Många  unga  mår  psykiskt  dåligt.  Den  upplevda   psykiska  ohälsan  har  ökat  sedan  slutet  på  90-­‐

talet,  liksom  antalet  unga  som  suiciderar.  

•  Tidiga  insatser  kan  ge  stora  vinster.  

•  Primärvården  har  länge  haU  uppdraget  men  inte   kunskapen  eller  resurserna.  

•  NaOonell  satsning  (SKL,  Psynk,  Uppdrag  Psykisk   Hälsa).  

•  Tilläggsuppdrag  Oll  HLM/BUMM  i  Stockholms   läns  landsOng  sedan  februari  2014.  

Målgrupp  

•  Barn  och  unga  0-­‐17  år  som  uppvisar  symtom   på  lä[  Oll  medelsvår  psykisk  ohälsa  och/eller   som  riskerar  a[  utveckla  psykisk  sjukdom  

•  Föräldrar  som  vill  ha  stöd  i  si[  föräldraskap.  

•  Barn  och  unga  som  ännu  inte  uppvisar  tydliga   symtom,  men  som  är  i  behov  av  stöd  för  

psykisk  hälsa  och  välbefinnande.    

(3)

I  uppdraget  ingår:  

Bedömning  och  behandling  för  barn  med  mild   Oll  må[lig:  

•  Ångest  

•  Depression  

•  Sömnsvårighet  

•  Beteendeproblem  

•  Långvarig  smärta  

I  uppdraget  ingår:  

Bedömning,  råd,  stöd  och  om  möjligt  behandling   vid  milda  Oll  må[liga  svårigheter  avseende:  

•  Ätstörning  

•  Självskada  

•  Barn  som  anhöriga  Oll  sjuk  vårdnadshavare  

•  Barn  med  psykisk  ohälsa  och  samOdig   neuropsykiatriskt  funkOonshinder,  

utvecklingsstörning  och  kronisk  sjukdom  

(4)

Bedömning,  råd,  stöd  och  remi,era  Oll  BUP  vid   misstänkt  eller  fastställd:  

•  Psykos  

•  Bipolaritet  

•  Suicidalitet  

•  OCD  

•  Misstänkt  auOsmspektrumstörning  

•  Svårare  självskada,  ångest,  depression,  trauma,   ätstörning,  sömnstörning  

I  uppdraget  ingår:  

Bedömning,  råd,  stöd  och  kontakta   socialtjänst  vid:  

•  Misstanke  a[  barnet  far  illa  

•  Svårare  beteendeproblem    

Bedömning,  råd,  stöd  och  kontakta/remi,era  Oll   Maria  ungdom  vid:  

•  Misstanke  om  alkohol-­‐  eller  narkoOkamissbruk  

(5)

I  uppdraget  ingår:  

Bedömning,  råd,  stöd  och  kontakta   skola  vid:  

•  Misstanke  om  mobbning  

•  Ej  Ollfredsställande  utredd  inlärningsproblemaOk  och/eller   koncentraOonssvårigheter  

 

Bedömning,  råd,  stöd  och  uppmana/hjälpa  föräldrarna  a[  kontakta:  

•  Primärvård/psykiatri  vid  egen  psykisk  ohälsa  

•  Primärvård/beroendemo[agning  vid  eget  risk-­‐/missbruk  av  alkohol   eller  narkoOka  

•  Kommun/socialtjänst  vid  behov  av  familjerådgivning,   samarbetssamtal  eller  ekonomiskt  stöd  

I  uppdraget  ingår:  

Krav  på  uppföljning,  samverkan  och  paOentsäkra  insatser.  BeställarorganisaOonen   följer  upp:  

•  A[  funkOonsnivå  ska[as  med  C-­‐GAS  (Children’s  Global  Assessment  Scale)  

•  A[  symtombild  före  och  eUer  behandling  utvärderas  med  SDQ  (The  Strengths  and   DifficulOes  QuesOonnaire)    

•  A[  föräldrars  och  ungdomars  alkoholvanor  självska[as  med  AUDIT  (Alchol  Use   Disorders  IdenOficaOon  Test)  

•  A[  samverkan  med  övriga  vårdgivare  dokumenteras  med  hjälp  av  SIP  (Samordnad   Individuell  Plan)  

•  A[  samverkan  på  övergripande  nivå  kommer  Oll  stånd  4  h/månad  

•  Evidensbaserat  arbetssä[  

•  Psykolog  med  KBT-­‐kompetens  och  minst  2  års  erfarenhet  av  behandlingsarbete   med  barn  och  ungdomar  

•  Tillgänglighet  40  h/veckan  

•  Kurator  får  anställas  endast  om  en  psykolog  med  ovanstående  kvalifikaOoner   redan  finns  på  plats  

(6)

Screening   Bedömning   Rådgivning  

Gruppbehandling   Ind   KBT-­‐  

behandling  

Vuxenpsykiatri  

Kommunens  förebyggande   verksamheter  som  t  ex   Familjerådgivning  

Socialtjänsten   Myndighetsutövning  

Ungdomsmo[agningar   HAB  

BUP   Medicinska   specialistmo[agningar  

Maria  ungdom  

©  Beteendeanalysgruppen  

Remiss  Oll  specialistnivån  

•  Barn-­‐  och  ungdomspsykiatrin  (BUP)  

•  Beteendemedicinskt  smärtcentrum  

•  Stockholms  centrum  för  ätstörningar  (SCÄ)  

•  En  tänkt  gräns  går  vid  C-­‐GAS  60  

•  Barn  och  ungdomar  med  allvarliga  Ollstånd  (art,   djup)  

•  Hjälp  med  bedömning  av  suicidalitet  

•  När  första  linjens  insatser  prövats  och  visat  sig   oOllräckliga  

(7)

Screeningsamtalet  

UppgiU:  

•  Informera  om  verksamheten  och  ramarna  för   mötet  

•  Bedöma  funkOonsnivå  och  vårdtyngd  

•  Besluta  om  fortsa[  väg  i  vården  

•  Göra  en  preliminär  vårdplan   Y[erligare  syUen:  

•  Ge  en  bra  första  kontakt  

•  Låta  familjen  få  berä[a  

•  Få  familjen  a[  känna  sig  sedd  och  hörd    

Screeningsamtalet  

•  För  föräldrar  och  barn  som  är  över  10  år  

•  45  minuter,  varav  25  min  Ollsammans,  10  enskilt  med  ungdomen,  10  min   Ollsammans  igen.    

•  Var  tydlig  med  raOonal  i  början  av  samtalet  och  inför  a[  ni  delar  upp  er  

•  Ta  reda  på:  

-­‐  Sökorsak   -­‐  FamiljesituaOon  

-­‐  SituaOon  i  förskola/skola   -­‐  FriOd/social  situaOon  

-­‐  Något  om  Odigare  mående,  Odigare  insatser  och  hereditet   -­‐  Stäm  av  sömn,  kost,  sjukdomar/mediciner,  vardagsruOner   -­‐  Enskilt  med  ungdomen:  alkohol,  droger,  kränkande  behandling,  -­‐  

självskada/suicid  

•  Gör  en  vårdplan  

•  Bedöm  C-­‐GAS  och  sammanställ  ska[ningsskalor  

(8)

•  Tre  samtal:  e[  med  barnet/ungdomen,  e[  med   föräldrarna  och  e[  gemensamt  

•  Med  föräldrar:  Fördjupad  anamnes  och  intervju  

•  Med  barnet/ungdomen:  Intervju  med  MINI-­‐kid   alternaOvt  mindre  strukturerat  samtal  

•  Till  båda:  Ska[ningsskalor,  dagböcker  för   topografi  och  funkOon  av  problembeteedet  

•  Det  gemensamma  samtalet:  Fokus  på  a[  delge   bedömning  och  göra  vårdplan,  ev  sä[a  mål  

Rådgivning  

•  PsykoedukaOon  

•  Tillämpad  beteendeanalys  

•  Stödsamtal  

•  Hjälp  med  följsamhet  Oll  läkares  råd  och   ordinaOoner  

•  InformaOon  om  andra  aktörer  och  samhällets  

stöd  

(9)

Gruppbehandling  

•  Ångest  (Cool  kids  7-­‐12  år,  Chilled  13-­‐18  år,   Hantera  oro,  4-­‐10  år)  

•  Beteendeproblem  (Komet,  finns  för  olika   åldrar)  

Individuell  behandling  

•  Sömn  

•  Depression  

•  Smärta  

•  Tics  

•  Lindriga  tvång  

•  PaOenter  med  ångest  eller  beteendeproblem,  

som  inte  kan/vill  delta  i  grupp,  passar  för  

(10)

•  Högt  söktryck  -­‐>  lång  vänteOd  krävde  genast   åtgärder    

•  Stor  bredd  i  sökorsaker  -­‐>  stor  bredd  i  kunskap   hos  psykologen  

•  Ersä[ningsnivåer  för  vissa  insatser  ibland   problemaOsk  

•  Teamarbete  med  medicinsk  personal  en   förutsä[ning  (BUMM)  

•  Metoder  lämpliga  för  första  linjen  behöver   uoormas  och  prövas  vetenskapligt  

References

Related documents

Om det förekommit tillfällen då samverkan kring individen inte fungerat - vad är det då som brustit. Ansvarsfördelning – kommer ej överens

Vid behov lotsa familjen till ytterligare stödresurser och kontakta, med förälderns medgivande, andra stödpersoner från andra aktörer för gemensam planering utifrån

Då professionella inom socialtjänst, skola och första linjen har en direkt kontakt med barn och ungdomar med psykisk ohälsa, kan deras uppfattningar ge perspektiv på vilka hinder

Vårdgivaren får ersättning för samverkan med annan vårdgivare och/eller perso- nal från kommunen som ger insatser till barn och unga och där samverkan inte kan hänföras till

Redovisningen omfattar barn och ungdomar, 0-18 år (till och med 17 år), med psykisk ohälsa som tas emot inom första linje verksamhet och fått sin första kontakt.. (telefonkontakt

Första linjen är ett samlingsbegrepp för de verksamheter och funktioner inom kommun och region som tillsammans har ett uppdrag att ge insatser till barn och unga som behöver ett

Utvecklingsarbete med fokus på att ta fram och testa en elevhälsobaseradmodell för första linjen för barn och ungas psykisk hälsa – inbjudan att delta i en förstudie..

• Symtomen är lindriga om stödjande och rådgivande insatser eller korttids psykologisk behandling för ungdomar med depression eller ångest bedöms vara en

Må bättre 14-17 år Behandlingsgrupp för ungdomar tillsammans med sina föräldrar, 4

•Tidig bedömning och behandling vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa för barn och unga 6-14 år och deras vårdnadshavare i Örebro län...

Enligt SKLs positionspapper ökar inte de allvarliga psykiska sjukdomarna hos barn och unga. Däremot ökar den psykiska ohälsan och tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i

Primärvården tar emot unga vuxna som söker för psykisk ohälsa som oro och ångest, nedstämdhet och depression, kris och stress samt psykosomatiska besvär såsom

Demonstrationer och bojkotter mot olympiaden skapar för- visso rubriker, men de ses i Kina som en attack på Kina och det kinesiska folket, något som ökar det nationella

Att undersöka korre- lationen mellan olika variabler; avd chefers motivation för makt, resultatorientering, önskan om delaktighet, ledarskapsstil, SSK:s uppfattning om chefens

Eftersom det inte finns några be- stämmelser kring hur uppföljningen ska ske så anser vi att det skulle kunna tänkas påverka vad eleverna har för kunskap om doping och om

Karsten stod för det första empiriska materialet i studien och öppnade mina ögon för att bara för att han gillar Hässelby-Vällingby mycket och valde att flytta dit för att det

Vi tror att denna studie kommer kunna bidra till djupare förståelse för skolsköterskans arbete att främja hälsa och identifiera psykisk ohälsa hos ungdomar i tidigt skede.

[r]

Det värdet kallas för ökningen i y-led?. Det kallas

Vårdgivaren får ersättning för samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga och där samverkan inte kan hänföras till

Till oss på första linjen kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid t.ex.

Smog uppstår när staden är bakfull och drar täcket över huvudet för att ljuset sticker i ögonen och ger staden en outhärdlig huvudvärk.. Staden försöker blunda

Skolinspektionen förelägger Kils kommun att senast den 22 april 2015 vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses. De vidtagna åtgärderna