• No results found

Kom ihåg Malmö Innebandy Cup 28 /

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kom ihåg Malmö Innebandy Cup 28 /"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

ÅRGÅNG 14, 2011-2012, Copyright MALMÖ INNEBANDY, innebandy.nu

Kom ihåg Malmö Innebandy Cup 28 / 1 - 2012

Malmö Innebandy

13 år !

(2)

SPECIALREGLER för MALMÖ INNEBANDY 2011-2012

* = utan målvakt

Regel 1: W O

A) Om ett lag ej infinner sig, eller ej har erlagt fastställd domaravgift (=80:-(*60:-)/lag och match) till behörigt utlyst match dömes w o till motståndarlaget. Om båda lagen uteblir, eller ej erlägger fastställd domaravgift dömes dubbel w o. W O = 2 poäng med

målskillnaden 5-0 till motståndarlaget. Dubbel w o = 0 poäng och 0-0 i målskillnad till båda lagen.

B) Efter 3 lämnade w o utestängs laget från seriespel innevarande säsong. Till

nästkommande säsong har styrelsen för Malmö Innebandy rätt att inplacera laget i lägre division.

Regel 2: Representation av lag

A) Malmö Innebandy tillämpar 90 dagars karens för övergång från ett lag till ett annat.

Dock får spelare inte välja att representera lag i samma divisionsgrupp som sitt tidigare lag.

B) Det är tillåtet för spelare att representera ett lag i serie utan målvakt och samtidigt ett lag i serie med målvakt. Målvakt får representera mer än ett lag i olika serier (=lån).

C) Spelare får även spela i ett lag i mixed-serien utöver spel i sitt/sina ”vanliga” lag i herr- respektive damserien.

D) För att få delta i seriesegrar-cup, kval- och slutspel eller liknande, måste varje spelare ha representerat klubben/laget ifråga minst 3 matcher i serien.

E) Om spelare felaktigt representerar annat lag i seriespel (eller annat som ovan nämnts i punkt D) drabbas felande spelare och lag av särskilda disciplinära åtgärder (info lämnas av Disciplinkommittén för Malmö Innebandy).

Regel 3: Matchboll

A) Varje lag skall medföra matchboll. Malmö Innebandy har ingen ekonomisk möjlighet att tillhandahålla den mängd bollar som krävs för en hel säsong.

Regel 4: Särskiljning av lag

A) Om två eller flera lag kommer på samma poäng i tabellen, avgör målskillnad. Om målskillnaden är samma avgör flest gjorda mål. Om lagen fortfarande inte kan skiljas åt avgör inbördes möte(n). Om inte heller detta kan skilja lagen, och den inbördes

placeringen mellan lagen har någon reell betydelse för tabellen, skall omspel ske. Detta sker genom enkelmöte (vid oavgjort: obegränsad sudden death). Detta tillämpas endast i fråga om upp- & nedflyttning.

Regel 5: Regelfrågor

A) Styrelsen för Malmö Innebandy har fri tolkningsrätt av alla förekommande regler och för dess tillämpningar. Detta gäller såväl de officiella reglerna som de lokala avvikelser som antagits. Styrelsen för Malmö Innebandy äger även rätt att under pågående säsong besluta i sådana frågor som inte står upptagna bland gällande regler. Dylika beslut kan, om

styrelsen så finner lämpligt, träda i kraft med omedelbar verkan.

B) I fråga om föreskrivna matchstraff tillämpar Malmö Innebandy en egen princip; att ingen spelare automatiskt blir avstängd. Oavsett vilken grad av matchstraff domare anser att spelare gjort sig skyldig till skall alla grövre förseelser rapporteras av domare.

Disciplinkommittén för Malmö Innebandy fattar därefter ett beslut som delges lagansvarig (eller någon annan i laget) muntligen eller skriftligen om vilken disciplinär åtgärd som beslutats. Först därefter kan spelare bli avstängd. Ett disciplinärt beslut kan överklagas hos styrelsen (skriftligen eller efter överenskommelse) och under tiden överklagandet

behandlas är spelaren spelklar. Nytt beslut meddelas innan avstängningen verkställs.

2

(3)

STYRELSEN 2011-2012 Ordförande Ann Petersson

Kassör Henrik Berggren 0738-559752

Sekreterare Lars Lindkvist 040-152682 Föreningsadress: Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn

Telefax: 040-130555

Hemsida: www.innebandy.nu

E-mail: malmo.innebandy@swipnet.se

Plusgiro 128 55 76 – 3

Spelplats: Aurahallen, Eriksfältsg.30, 040-88500 Information: Anslag på Aurahallen + hemsidan.

Resultat & tabell: Anslag på Aurahallen + hemsidan.

VIKTIGT ATT VETA !

•Betala domaren 10 minuter före match med så jämna pengar som möjligt.

Vid 2 domare blir avg. / lag: 60:- i utan målvakt & 80:- med målvakt. Vid 1 domare blir avg. / lag: 35:- i utan målvakt & 50:- med målvakt.

•5 minuters paus mellan matcherna, men viss försening kan förekomma.

•Lagkapten (eller dennes ersättare) bör efter varje match kontrollera att domaren skrivit in rätt slutresultat. Ju snabbare felen kan rättas till, desto bättre ! Passa även på och skriv in namnen på era målgörare !

•Tänk på att lagkaptenen ansvarar för lagets uppträdande före, under och efter match !

•För att vara välkommen att spela i våra serier måste man var ”icke licensierad” i minst 90 dagar före spel. Ansökan måste godkännas av styrelsen.

SKYTTELIGOR TILL SAMTLIGA DIVISIONER !

Var vänlig och fyll i era målgörare direkt efter match. Många vill följa skytteligorna på vår hemsida, men om det inte fungerar så upphör servicen.

Du vet väl att det lönar sig att betala

in seriespels- avgiften tidigt ? Du kan spara upp

till 400:- åt ditt lag. Läs mer på www.innebandy.nu

(4)

SPECIALREGLER för MALMÖ INNEBANDY 2011-2012

Regel 5: Regelfrågor, forts

C) Frågor, som önskas upptagas på styrelsesammanträden, skall skriftligen insändas till Malmö Innebandy under adress:

Malmö Innebandy, c/o Henrik Berggren, Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn

Regel 6: Protest från lag

A) Lag, som anser sig uppenbart missgynnat genom ett flertal påvisbara ”fel” vad gäller domslut, kan begära omspel av matchen. Protesten måste innehålla fall där

domaren/domarna klart avvikit från gällande regler. Dessutom skall de eventuellt felaktiga domsluten ha haft en avgörande betydelse för matchutgången.

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på 100:- inbetalas på Malmö Innebandys plusgiro 128 55 76-3. Om protesten inkommer senare, eller protestavgift ej inbetalas, anses den som ogiltig och tages under inga omständigheter upp till prövning i Disciplinkommittén för Malmö Innebandy.

C) Om vittnen finns skall dessa namnges (helst med telefonnummer) i protestskrivelsen så att Disciplinkommittén kan kontakta den eller de personerna för vittnesmål i ärendet.

Vittnena måste vara opartiska. Helst bör de inte representera lag ur samma division som protesterande lag. Vittnen, som inte namngetts i protestskrivelsen, kan ej i efterhand medtagas som vittnen.

D) Handläggning av, enligt punkt b, giltig protestskivelse: Disciplinkommittén kontaktar och infordrar vid behov skriftliga och/eller muntliga redogörelser från berörda lag, domare och namngivna vittnen. Disciplinkommittén gör en objektiv bedömning av samtliga inkomna handlingar i ärendet och fastställer ett beslut. Ett beslutsmeddelande tillsändes skriftligen alla inblandade parter. Beslutet kan, i likhet med alla beslut fattade av

Disciplinkommittén för Malmö Innebandy, skriftligen överklagas hos:

Styrelsen för Malmö Innebandy c/o Henrik Berggren

Viarpsgatan 26 216 22 Limhamn

E) Därefter kontaktar och infordrar styrelsen för Malmö Innebandy vid behov, ytterligare redogörelser och gör en ny bedömning av ärendet. Först därefter fattas nytt beslut. Beslut meddelas berörda parter skriftligen. Beslutet kan inte överklagas. Däremot kan beslut, fattade av styrelsen för Malmö Innebandy, omprövas. Det kan ske om någon part kräver detta och om skriftliga handlingar i ärendet kan visa på nya förutsättningar (t ex om grunderna för beslutet varit felaktiga). Styrelsen för Malmö Innebandy fattar i så fall ett slutgiltigt definitivbeslut i ärendet. Krav om omprövning ihop med skriftliga handlingar i ärendet ska insändas till:

Malmö Innebandy, c/o H Berggren, Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn

OBS! MALMÖ INNEBANDY HAR INGEN GEMENSAM FÖRSÄKRING!

OBS!

Ingen spelare blir automatiskt avstängd vid matchstraff! Styrelsen beslutar

och meddelar eventuell åtgärd!

Se vidare sid 4, regel 5

4

(5)

AVGIFTER 2011-2012

1. WO-avgifter 2. Matchflyttning 450:- 3. Protestavg. 200:- A: Spontan 300:-

B: Meddelad 200:-

1. WO-avgifter A=300:-, B=200:-

A: Spontan WO är när lag uteblir från match utan att först ha meddelat motståndarlag och/eller styrelsen för Malmö Innebandy. Motståndarlaget tillskrivs WO-seger med 5-0 och kompenseras genom att laget slipper betala sin domaravgift.

B: Meddelad WO är när lag, minst ett dygn i förväg, meddelat motståndarlag och/eller styrelsen för Malmö Innebandy att laget ej kommer till utsatt match.

I bästa fall slipper motståndarlaget komma till match i onödan !

Avgifterna skall insättas på Malmö Innebandys Plusgiro 128 55 76 – 3 senast 3 veckor efter lämnat WO (gäller ej speltider som av någon anledning ändrats från ursprungligt spelprogram). Vid 3:e WO:n utestängs laget automatiskt från vidare spel. WO-avgiften måste dock erläggas för att laget skall ges möjlighet att delta i nästkommande säsongs seriespel.

2. Matchflyttning (till annan speldag) 450:-

Avgiften skall insättas på Malmö Innebandys Plusgiro 128 55 76 – 3 senast 3 veckor efter att matchen spelats. Om så icke sker dömes WO (5-0) till

motståndarlaget oavsett hur den flyttade matchen slutade. Före matchflyttning sker måste styrelsen för Malmö Innebandy kontaktas och ny tid godkännas (kan bara ske på fredagar/lördagar och på Aurahallen). Det lag som önskar flytta match skall själv kontakta berörda motståndarlag för deras klartecken till den nya tiden. Kan lagen inte enas om ny tid gäller spelprogrammets tid.

Malmö Innebandy bokar endast halltid efter det faktiska behovet, så några extra tider finns därför i stort sett inte tillgängliga. Skäl till matchflyttningar kommer därför endast i undantagsfall att godkännas av Malmö Innebandy.

Matcher som av någon anledning ej hunnit spelas före slutspelet, kommer att ogiltigförklaras enligt dubbel WO-princip = 0-0, och noll poäng till båda lagen.

Vid önskemål om flyttningar samma speldag – kontakta styrelsen för Malmö Innebandy.

3. Protestavgift 200:-

Avgiften måste insättas på Malmö Innebandys Plusgiro 128 55 76 – 3 för att protesten skall tas upp till behandling i styrelsen.

Inga protester tas upp före betalning skett !

OBS ! Inga avgifter kan betalas kontant utan måste gireras till vårt Plusgiro

(6)

Dags att köpa ny klubba ?

Vi har de senaste modellerna till de rätta priserna.

Mot uppvisande av denna annons lämna vi 15 % rabatt på våra

ordinarie redan låga priser.

Välkommen till oss på Intersport Mobilia i Malmö

6

Här presenterar vi alla vinnarna från säsongen 2010-2011 (Resp. skytteligasegrare inom parantes)

Seriesegrare Herrar med målvakt

Malmöligan Division 1 A Division 1 B Division 2 A MBK Böjda Klubbors Sällskap Akzo Nobel FC Ellstorp

Slutspelssegrare Malmöligan, Herrar med målvakt MBK

Damer 1 utan målvakt

Seriesegrare Slutspelssegrare

Modebolagen Reservlaget

(7)

MALMÖLIGAN MED MÅLVAKT

16/9

17.15 Böjda Klubbor - Hussorna 18.05 Nöff Nöff - MBK 19.00 IBK Otto 2 - Old Gold 19.50 Pets Malmö - Aniuska Rangers 30/9

17.15 MBK - Pets Malmö 18.05 Aniuska Rangers - IBK Otto 2 19.00 Old Gold - Böjda Klubbor 19.50 Hussorna - Nöff Nöff 14/10

17.15 IBK Otto 2 - Hussorna 18.05 Old Gold - Pets Malmö 19.00 Nöff Nöff - Böjda Klubbor 19.50 MBK - Aniuska Rangers 28/10

17.15 Aniuska Rangers - Old Gold 18.05 Pets Malmö - Nöff Nöff

19.00 Hussorna - MBK

19.50 Böjda Klubbor - IBK Otto 2 11/11

17.15 Nöff Nöff - IBK Otto 2 18.05 Böjda Klubbor - Pets Malmö 19.00 Hussorna - Aniuska Rangers 19.50 MBK - Old Gold 25/11

17.15 Aniuska Rangers - Böjda Klubbor

18.05 IBK Otto 2 - MBK

19.00 Pets Malmö - Hussorna 19.50 Old Gold - Nöff Nöff 9/12

17.15 Old Gold - Hussorna

18.05 Aniuska Rangers - Nöff Nöff 19.00 MBK - Böjda Klubbor

6/1

17.15 Aniuska Rangers - Pets Malmö 18.05 Old Gold - IBK Otto 2 19.00 MBK - Nöff Nöff 19.50 Hussorna - Böjda Klubbor 20/1

17.15 Nöff Nöff - Hussorna

18.05 Böjda Klubbor - Old Gold 19.00 IBK Otto 2 - Aniuska Rangers

19.50 Pets Malmö - MBK

3/2

17.15 Aniuska Rangers - MBK 18.05 Böjda Klubbor - Nöff Nöff 19.00 Pets Malmö - Old Gold 19.50 Hussorna - IBK Otto 2 10/2

17.15 IBK Otto 2 - Böjda Klubbor 18.05 MBK - Hussorna 19.00 Nöff Nöff - Pets Malmö 19.50 Old Gold - Aniuska Rangers 2/3

17.15 Old Gold - MBK

18.05 Aniuska Rangers - Hussorna 19.00 Pets Malmö - Böjda Klubbor 19.50 IBK Otto 2 - Nöff Nöff 9/3

17.15 Nöff Nöff - Old Gold

18.05 Hussorna - Pets Malmö

19.00 MBK - IBK Otto 2

19.50 Böjda Klubbor - Aniuska Rangers 23/3

17.15 Pets Malmö - IBK Otto 2 18.05 Böjda Klubbor - MBK

17.15 Nöff Nöff - Aniuska RangersBana 2

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 MBK Johan Lindow 262913 0704-272733 Vit

2 Old Gold Roland Thynell 184089 0708-387975 Svart

3 Pets Malmö Patrik Ingesson 407411 0709-768039 Blå/vit

4 IBK Otto 2 Johan Bjernick 0707-437912 0733-229305 Blå

5 Hussorna Anders Winberg 0733-641890 Gul

6 Böjda Klubbors Sällskap Leif Holmberg 0705-601558

7 Aniuska Rangers Per Wallentinson 0707-172378 Svart

8 Nöff Nöff Mikael Cronhamn 400601 0708-900601 Vit

Alla matcher spelas på fredagar på Aurahallen. Bana 1, längst in i Aurahallen. 2 x 20 min.

(8)

DIVISION 1 A MED MÅLVAKT

16/9

17.15 SSS Cobras - Bitknitter

18.05 Ztigs - Toxic

19.00 Stella - The Lennarts

19.50 Balder - FC Ellstorp

30/9

17.15 Toxic - Balder

18.05 FC Ellstorp - Stella 19.00 The Lennarts - SSS Cobras 19.50 Bitknitter - Ztigs 14/10

17.15 Stella - Bitknitter 18.05 The Lennarts - Balder

19.00 Ztigs - SSS Cobras

19.50 Toxic - FC Ellstorp

28/10

17.15 FC Ellstorp - The Lennarts

18.05 Balder - Ztigs

19.00 Bitknitter - Toxic

19.50 SSS Cobras - Stella 11/11

17.15 Ztigs - Stella

18.05 SSS Cobras - Balder 19.00 Bitknitter - FC Ellstorp

19.50 Toxic - The Lennarts

25/11

17.15 FC Ellstorp - SSS Cobras

18.05 Stella - Toxic

19.00 Balder - Bitknitter 19.50 The Lennarts - Ztigs 9/12

17.15 The Lennarts - Bitknitter 18.05 FC Ellstorp - Ztigs

19.00 Toxic - SSS Cobras

19.50 Stella - Balder

6/1

17.15 FC Ellstorp - Balder 18.05 The Lennarts - Stella

19.00 Toxic - Ztigs

19.50 Bitknitter - SSS Cobras 20/1

17.15 Ztigs - Bitknitter

18.05 SSS Cobras - The Lennarts

19.00 Stella - FC Ellstorp

19.50 Balder . - Toxic

3/2

17.15 FC Ellstorp - Toxic 18.05 SSS Cobras - Ztigs

19.00 Balder - The Lennarts

19.50 Bitknitter - Stella 10/2

17.15 Stella - SSS Cobras

18.05 Toxic - Bitknitter

19.00 Ztigs - Balder

19.50 The Lennarts - FC Ellstorp 2/3

17.15 The Lennarts - Toxic 18.05 FC Ellstorp - Bitknitter

19.00 Balder - SSS Cobras

19.50 Stella - Ztigs

9/3

17.15 Ztigs - The Lennarts

18.05 Bitknitter - Balder

19.00 Toxic - Stella

19.50 SSS Cobras - FC Ellstorp 23/3

19.00 Balder - Stella Bana 1

19.50 SSS Cobras - Toxic Bana 1

19.00 Ztigs - FC Ellstorp

19.50 Bitknitter - The Lennarts

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Toxic Mats Martinsson 269115 0701-713572 Röd

2 The Lennarts Johan Olsson 0707-451525

3 Balder Per-Åke Nilsson 943916 0708-220357 Svart

4 Stella Staffan Hansson 80728 0705-852586 Svart

5 Bitknitter Jonas Knutsson 0762-636679 Vit

6 SSS Cobras Erik Molin 263644 0707-767648 Röd

7 FC Ellstorp Philip Törnmalm 0737-856289

8 Ztigs Pierre Håkansson

Alla matcher spelas på fredagar i Aurahallen. Bana 2. 2 x 20 min.

8

(9)

DIVISION 1 B MED MÅLVAKT

17/9

09.00 All Boro Kings - RS2

09.50 Ploff - Akzo Nobel

10.40 Nada - Allstars 2000

11.30 Hunkarna - Bladerunners 1/10

10.15 Akzo Nobel - Hunkarna 11.05 Bladerunners - Nada

11.55 Allstars 2000 - All Boro Kings

12.45 RS2 - Ploff

15/10

09.00 Akzo Nobel - Bladerunners 09.50 Allstars 2000 - Hunkarna

10.40 Ploff - All Boro Kings

11.30 Nada - RS2

29/10

10.15 Bladerunners - Allstars 2000

11.05 Hunkarna - Ploff

11.55 RS2 - Akzo Nobel

12.45 All Boro Kings - Nada 19/11

09.00 Ploff - Nada

09.50 All Boro Kings - Hunkarna

10.40 RS2 - Bladerunners

11.30 Akzo Nobel - Allstars 2000 26/11

10.15 Bladerunners - All Boro Kings

11.05 Nada - Akzo Nobel

11.55 Hunkarna - RS2

12.45 Allstars 2000 - Ploff 10/12

09.00 Allstars 2000 - RS2 09.50 Bladerunners - Ploff

10.40 Akzo Nobel - All Boro Kings

7/1

10.15 Bladerunners - Hunkarna 11.05 Allstars 2000 - Nada 11.55 Akzo Nobel - Ploff

12.45 RS2 - All Boro Kings

21/1

09.00 Ploff - RS2

09.50 All Boro Kings - Allstars 2000

10.40 Nada - Bladerunners

11.30 Hunkarna - Akzo Nobel 4/2

10.15 Bladerunners - Akzo Nobel 11.05 All Boro Kings - Ploff 11.55 Hunkarna - Allstars 2000

12.45 RS2 - Nada

11/2

09.00 Nada - All Boro Kings

09.50 Akzo Nobel - RS2

10.40 Ploff - Hunkarna

11.30 Allstars 2000 - Bladerunners 3/3

10.15 Allstars 2000 - Akzo Nobel 11.05 Bladerunners - RS2 11.55 Hunkarna - All Boro Kings

12.45 Nada - Ploff

10/3

09.00 Ploff - Allstars 2000

09.50 RS2 - Hunkarna

10.40 Akzo Nobel - Nada 11.30 All Boro Kings - Bladerunners 24/3

11.55 Hunkarna - Nada Bana 1

12.45 All Boro Kings - Akzo Nobel Bana 1

11.55 Ploff - Bladerunners

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Akzo Nobel Mattias Nilsson 0762-309157 Blå

2 Allstars 2000 Jimmi Johansson 0707-530551 Orange

3 Hunkarna Johnny Persson 0702-700121 Grön

4 Nada Mårten Olsson 926382 0709-203046 Vinröd

5 RS2 Anders Persson 910716 0702-701565

6 All Boro Kings Paul Bryland 939589 0767-636205 Grå

7 Bladerunners Per Karlander 0736-795074

8 Ploff Peter Wikborg 0709-204430 Svart

Alla matcher spelas på lördagar i Aurahallen. Bana 2. 2 x 20 min.

(10)

DIVISION 2 A MED MÅLVAKT

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Kamratfören. Comigen Bo Öfverbeck 0701-883562 Mörkblå

2 Ricoh Mats Kvist 0704-851803

3 Happy Sticks Adam Hjort

4 Röda stjärnan Marcus Utterström 0702-077958

5 Club Malmestad Jan Gabe Persson 0702-144459 Vit

6 Arildssons Rör Patrik Strandberg 0410-303052 0705-124148 Svart/Orange

7 Lugnets IF Thomas Sipola 0730-251433 Orange

8 Mange Rödvin & The Guns Magnus Hallén

Alla matcher spelas på lördagar. Bana 1, längst in i Aurahallen. 2 x 20 min.

10

17/9

09.00 Arildssons Rör - Club Malmestad 09.50 Mange Rödvin - Kamratfören. Comigen 10.40 Röda stjärnan - Ricoh

11.30 Happy Sticks - Lugnets IF 1/10

10.15 Kamratfören. Comigen - Happy Sticks 11.05 Lugnets IF - Röda stjärnan

11.55 Ricoh - Arildssons Rör

12.45 Club Malmestad - Mange Rödvin 15/10

09.00 Röda stjärnan - Club Malmestad

09.50 Ricoh - Happy Sticks

10.40 Mange Rödvin - Arildssons Rör 11.30 Kamratfören. Comigen - Lugnets IF 29/10

10.15 Lugnets IF - Ricoh 11.05 Happy Sticks - Mange Rödvin 11.55 Club Malmestad - Kamratfören. Comigen 12.45 Arildssons Rör - Röda stjärnan 19/11

09.00 Mange Rödvin - Röda stjärnan 09.50 Arildssons Rör - Happy Sticks 10.40 Club Malmestad - Lugnets IF 11.30 Kamratfören. Comigen - Ricoh 26/11

10.15 Lugnets IF - Arildssons Rör 11.05 Röda stjärnan - Kamratfören. Comigen 11.55 Happy Sticks - Club Malmestad

12.45 Ricoh - Mange Rödvin

10/12

09.00 Ricoh - Club Malmestad

09.50 Lugnets IF - Mange Rödvin 10.40 Kamratfören. Comigen - Arildssons Rör 11.30 Röda stjärnan - Happy Sticks

7/1

10.15 Lugnets IF - Happy Sticks

11.05 Ricoh - Röda stjärnan

11.55 Kamratfören. Comigen - Mange Rödvin 12.45 Club Malmestad - Arildssons Rör 21/1

09.00 Mange Rödvin - Club Malmestad 09.50 Arildssons Rör - Ricoh

10.40 Röda stjärnan - Lugnets IF

11.30 Happy Sticks - Kamratfören. Comigen 4/2

10.15 Lugnets IF - Kamratfören. Comigen 11.05 Arildssons Rör - Mange Rödvin 11.55 Happy Sticks - Ricoh 12.45 Club Malmestad - Röda stjärnan 11/2

09.00 Röda stjärnan - Arildssons Rör 09.50 Kamratfören. Comigen - Club Malmestad 10.40 Mange Rödvin - Happy Sticks

11.30 Ricoh - Lugnets IF

3/3

10.15 Ricoh - Kamratfören. Comigen

11.05 Lugnets IF - Club Malmestad 11.55 Happy Sticks - Arildssons Rör 12.45 Röda stjärnan - Mange Rödvin 10/3

09.00 Mange Rödvin - Ricoh 09.50 Club Malmestad - Happy Sticks 10.40 Kamratfören. Comigen - Röda stjärnan 11.30 Arildssons Rör - Lugnets IF 24/3

10.15 Happy Sticks - Röda stjärnan 11.05 Arildssons Rör - Kamratfören. Comigen 10.15 Mange Rödvin - Lugnets IF Bana 2 11.05 Club Malmestad - Ricoh Bana 2

(11)

DIVISION 1 DAM UTAN MÅLVAKT

Lagnamn Lagledare Tel. Hem Tel. Arbete Tröjfärg

1 Modebolagen Malin Persson 910716 74429 Svart

2 SIMAB Sotarna Jenny Bjelk 499887 0708-499887

3 Amorf Lovisa Torstensson 0735-690035

4 Tjejligan/Survivors Annett Bengtsson 462275 0703-232655 Vit

5 Magentas Mona Nilsson 0735-615651 040-185455 Mörkrosa

6 Reservlaget Malin Göransson 0709-480701 Cerise

7 Madcats Mathilda Söderström

8 VAKANT

Alla matcher spelas på lördagar i Aurahallen. 2 x 14 min.

Match 1 o 2 i respektive omgång spelas på bana 1, match 3 o 4 på bana 2.

17/9

12.25 Reservlaget - Magentas

13.00 VAKANT - Modebolagen

12.25 Tjejligan - SIMAB Sotarna

13.00 Amorf - Madcats

1/10

09.00 Modebolagen - Amorf 09.35 Madcats - Tjejligan

09.00 Magentas - VAKANT

09.35 SIMAB Sotarna - Reservlaget 15/10

12.25 Tjejligan - Magentas 13.00 SIMAB Sotarna - Amorf

12.25 VAKANT - Reservlaget

13.00 Modebolagen - Madcats 29/10

09.00 Amorf - VAKANT

09.35 Madcats - SIMAB Sotarna

09.00 Magentas - Modebolagen

09.35 Reservlaget - Tjejligan 19/11

12.25 Reservlaget - Amorf 13.00 VAKANT - Tjejligan

12.25 Magentas - Madcats

13.00 Modebolagen - SIMAB Sotarna 26/11

09.00 Madcats - Reservlaget

09.35 Tjejligan - Modebolagen 09.00 SIMAB Sotarna - VAKANT

09.35 Amorf - Magentas

10/12

12.25 SIMAB Sotarna - Magentas

13.00 Madcats - VAKANT

12.25 Modebolagen - Reservlaget

7/1

09.00 Madcats - Amorf

09.35 SIMAB Sotarna - Tjejligan 09.00 Modebolagen - VAKANT 09.35 Magentas - Reservlaget 21/1

12.25 Reservlaget - SIMAB Sotarna

13.00 VAKANT - Magentas

12.25 Tjejligan - Madcats

13.00 Amorf - Modebolagen

4/2

09.00 Reservlaget - VAKANT

09.35 Madcats - Modebolagen

09.00 Amorf - SIMAB Sotarna

09.35 Magentas - Tjejligan 11/2

12.25 Tjejligan - Reservlaget 13.00 Modebolagen - Magentas 12.25 SIMAB Sotarna - Madcats

13.00 VAKANT - Amorf

3/3

09.00 SIMAB Sotarna - Modebolagen

09.35 Madcats - Magentas

09.00 Tjejligan - VAKANT

09.35 Amorf - Reservlaget

10/3

12.25 Magentas - Amorf

13.00 VAKANT - SIMAB Sotarna

12.25 Modebolagen - Tjejligan 13.00 Reservlaget - Madcats 24/3

09.00 Amorf - Tjejligan

09.35 Reservlaget - Modebolagen

09.00 VAKANT - Madcats

(12)

References

Related documents

Howe’s texts do not cease to be about the literary history of New England, the Puritans, or Emily Dickinson’s writ- ing because the history of northern Sweden reso- nates within

Egna aktiviteter för att utöka lagkassan får aldrig gå före lagens åtaganden till föreningen utan sköts i så fall vid sidan av...

Streets and roads lit by mercury vapour street- lamps provide important feeding habitats for several species of bats, because the lights attract insects, including

Egentligen vill jag nog ända bort till Alaska, till grizzlylandet, till den likgiltiga naturens yttersta vildmark där Timothy Treadwell i Herzogs Grizzly Man och

Mats kollar om Uppsala är möjlig plats för slutspel. Mats kollar med Nyköping

Förhoppningen med dessa verksamhetsplaner är att vi kan erbjuda något för våra spelare till nästa säsong samt planera för lag, tränare, halltider mm.. Tack för

[r]

Utifrån detta finns behov av att korsbefrukta den omfattande forskningen som finns kring pedagogiska teorier och pedagogiskt ledarskap inom utbildningsväsendet med

En annan begränsning är att Råbergshallen inte har godkända mått för seriespel för pojkar och flickor från 13 år och äldre, därför blir träningar och matcher hänvisade

1) När en spelare utan chans att nå bollen för att vinna en betydande fördel slår på, låser, lyfter eller sparkar på en motståndares klubba. 2) När en utespelare med någon

domaren/domarna klart avvikit från gällande regler. Dessutom skall de eventuellt felaktiga domsluten ha haft en avgörande betydelse för matchutgången. B) Protesten skall

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

B) Protesten skall skriftligen insändas till Disciplinkommittén för Malmö Innebandy senast 1 vecka efter matchtillfället (adress nedan). Samtidigt skall protestavgift på

Med vänlig hälsning

Projektet utförs tillsammans med forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet samt Innebandyns Kompe- tenscentrum, Svenska Innebandyförbundet

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras via föreningens hemsida.. Vidare

– Lite ”förvirrat” gör hon det mesta rätt på planen och har en dimension i sitt spel som gör henne till världens bästa offensiva back.. Moa ser intuitivt saker i spelet som

Precis som för två år sedan efter straffdrama mot Finland och med Sara Hjorting och Amanda Johansson Delgado som matchvinnare.. Sverige ledde finalen i slovakiska Bratislava med 4-1

Toppbanner, startsida+nyheter 6 000 kr Toppbanner, textsidor (ej gästbok) 4 000 kr Toppbanner, hela webbplatsen 10 000 kr Toppbanner, A+B-lag herr 4 000 kr Toppbanner, HJ18 2

Gothia Innebandy Cup har inga gruppförsäkringar och tar inte heller ansvar för deltagare som råkar ut för sjukdom, skador, stöld eller förstörda till- hörigheter.

[r]

Det här innebär att IBF Borlänge har över 400 aktiva spelare, ett 50-tal ledare för lagen och sedan tillkommer givetvis styrelsefunktionärer och andra som jobbar för