Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser

Full text

(1)

Program

Praktiska anvisningar Föredragningslista

Röstlängd

Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser

Del 1

Fullmäktige 2006

(2)

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006

1

Innehållsförteckning

Praktiska anvisningar 2

Gruppindelning 5 Föredragningslista 8

Röstlängd 9 FSAs årsredovisning 2004 13

FSAs årsredovisning 2005 30

Stipendiefondens årsredovisning 2004 49

Stipendiefondens årsredovisning 2005 58

Etiska rådets verksamhet 2004-2005 67

(3)

FULLMÄKTIGE 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 2

Praktiska anvisningar

Plats

Quality hotel, Nacka, Värmdövägen 84, Nacka, tel 08-506 160 00, fax 08- 506 160 10.

Vägbeskrivning bifogas.

OBS! Om du av någon anledning ej önskar bo på Quality hotel, Nacka måste du anmäla det till FSAs kansli, Wivi-Anne Nordmark , tel 08 - 466 24 46, fax 08 - 466 24 24 för att rummet skall bli avbokat. Om inte avbokning sker minst 24 timmar innan får FSA betala för ett tomt rum.

Kommunikationer

Se vägbeskrivning som bifogas. Från Arlanda har du av Akademikerresor fått biljetter antingen till Arlanda express eller flygbussarna till Cityterminalen. Vilka biljetter beror på hur lång tid du har på dig till Nacka. FSA ersätter ej för taxi eller flygtaxi Arlanda-Cityterminalen, eller Cityterminalen-Arlanda.

Från Stockholms central, se bifogad vägbeskrivning.

Bagage

Innanför huvudentrén finns ett låst bagagerum som öppnas via receptionen.

Incheckning sker tidigast kl 14.00 enligt internationell praxis.

Kostönskemål

Om det finns önskemål om specialkost måste bifogad talong fyllas i och sändas in till FSAs kansli senast den 27 oktober.

Reseräkning

FSA ersätter förtroendemännens utlägg för lokalresor under förutsättning att originalkvitton bifogas. Även använda biljetter från Akademikerresor skall bifogas.

Traktamente

Traktamente utgår ej. Måltidsersättning i samband med resa utgår enligt följande:

- De som reser med nattåg erhåller frukostersättning om 40 kronor.

- Om fullmäktige slutar efter kl 14.00 på lördagen och restiden mellan Quality hotel Nacka och hemorten överstiger fyra timmar från fullmäktiges avslutande erhålls middagsersättning om 60 kronor. (Kvitton skall bifogas.)

Det är viktigt att du på reseräkningen anger tiden för avresa hemifrån till fullmäktige och hur dags du kom hem till bostaden efter fullmäktiges slut.

Förlorad arbetsförtjänst

Om du inte får åka i tjänsten ersätter FSA dig för förlorad arbetsförtjänst. Ange beloppet på reseräkningen och bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår hur stort belopp arbetsgivaren har dragit av eller kopia på löneavdraget på

lönespecifikationen.

Program

Program delas ut vid registreringen.

(4)

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006

3

Fullmäktiges genomförande i stort

Registrering sker fredagen den 10 november 2006 från klockan 09.30 fram till 10.25 och om det visar sig att det behövs i samband med lunchen. Platserna i

fullmäktigesalen skall vara intagna till klockan 10.30 för då stängs dörrarna. Vid

registreringen erhålls röstkort, valsedel m m. Fullmäktige kommer att öppnas kl 10.30.

Efter förmiddagens program serveras lunch och kl 13.30 kommer fullmäktige att återupptas med behandling av punkterna 2-6 på föredragningslistan och därefter vidtar gruppdiskussioner (gruppindelning och anvisningar finns på sid 5). Dessa pågår tills dess grupperna anser sig diskuterat frågorna. Kl 18.00 görs uppehåll för middag.

Fullmäktigeförhandlingarna återupptas lördagen den 11 november kl 09.00 och fortsätter enligt föredragningslistan till dess alla punkter är behandlade.

Delegaterna bör vara närvarande under hela fullmäktige! På lördagen avslutas fullmäktigeförhandlingarna när alla punkter på föredragningslistan är avklarade.

Delegaterna kan inte räkna med att fullmäktige är slut före kl 16.00, vilket är en preliminär tid. Delegaterna måste ta detta i beaktande vid beställning av biljetter.

Utcheckning

Alla måste vara utcheckade senast kl 12.00 på lördagen. Checka gärna ut redan vid frukost för att undvika långa köer vid förmiddagens kaffeuppehåll.

Mötesregler i korthet

Deltagande och omröstning

Närvarande fullmäktigedelegater och tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande, förslags- och beslutsrätt.

Fullmäktiges beslut fattas med acklamation eller om så begärts genom votering. Vid votering används röstkortet. Omröstning kan också ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal gäller (mötes-)ordförandens åsikt vid öppen votering och vid sluten

omröstning avgör lotten (FSAs stadga 3.3)

Vid personval skall omröstning alltid vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som skall besättas.

Skulle ledamot under fullmäktiges gång ersättas av suppleant, skall anmälan ske till mötespresidiet. Ordinarie delegat skall då återlämna röstkortet, som därefter

överlämnas till tjänstgörande suppleant. Detta är nödvändigt för att röstlängden skall vara giltig.

Yttrande-, förslags- och närvarorätt

Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som ej är delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer.

Närvaro- och yttranderätt tillkommer kretsordförande, som ej är delegater, tjänstemän som är anställda vid kansli som betjänar FSA, samt annan som efter särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt.

Närvarorätt äger dessutom alla medlemmar i FSA samt till fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda.

(5)

FULLMÄKTIGE 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 4

Bra att veta i övrigt

".... Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i

föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende skall anmälas vid sammanträdets öppnande..."

(FSAs stadgar 4.6)

Begära ordet

Begär ordet, anmälan till talarlistan, sker skriftligen till mötespresidiet (särskilda blanketter kommer att finnas för detta ändamål). Uppge namn och vilken punkt på dagordningen, vilken motion etc det gäller. Du kan lämna in din begäran till mötespresidiet när som helst under mötet.

Inlägg, yrkande och replik skall hållas från talarstolen.

Yrkanden

Yrkanden skall ske skriftligt till mötespresidiet (använd "begära ordet"-blanketten även för detta ändamål). Mer omfattande yrkanden bör delas in i flera att-satser för att underlätta behandlingen. Ange namn och vilken fråga på föredragningslistan det gäller.

(6)

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006

5

Anvisningar till gruppdiskussioner

Som framgår av programmet samlas delegaterna under fredagen i grupper för att diskutera de frågor (pkt 7-25 på föredragningslistan) som skall behandlas av fullmäktige under lördagen.

Syftet är att ni skall utbyta synpunkter kretsarna emellan och ha möjlighet att ytterligare sätta er in i frågorna. Diskussionerna skall inte redovisas vid någon särskild genomgång. Om ni förberett egna yrkanden eller kommit fram till yrkanden under diskussionerna skall de ställas när ärendet behandlas under lördagen. Förbundsstyrelsen och kansliets tjänstemän står till förfogande, men kommer inte i övrigt att delta i gruppernas diskussioner.

Gruppindelning

Förteckning över grupprum kommer att finnas i det material som delas ut när du registrerar dig vid ankomsten till fullmäktige.

Grupp 1

E Tove Abelsen Fallhagen NV Skåne Maria Rosenkvist

N Birgitta Andersson

Göteborg Jenny Andersson

W Maj Axelsson

AC Solveig Brändström

AB-S Ulrika Andersson

Örebro, FSAstud Margareta Lundberg Umeå, FSAstud

Grupp 2

E Anita Utterström

H Maria Forsfält

K Louise Berthilsson

SV Skåne Eva Henrell

Göteborg Eva Andersson

T Inga Johansson

AB-NÖ Ann-Christin Eklund

Göteborg, FSAstud Beatrice Rahmfeld Stockholm, FSAstud

Grupp 3

C Wictoria Johansson

F Eva Berntsson

G Sara Alexi

Sydvästra Skåne Jill Petersen

W Annelie Örjes

Y Mikael Norberg

AB-NV Nersa Garcia Boman

AB-V Gunborg Johansson

Lund, FSAstud Inga-Lill Nevalainen

(7)

FULLMÄKTIGE 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 6

Grupp 4

F Nanna Good

K Birgit Johansson

Mellersta Skåne Ulrika Bengtsson

N Elisabeth Trässwall

Göteborg Marie Ericsson

S Lena Stenqvist

U Maria Johansson

AB-SV Margot Lundberg

Stockholm, FSAstud

Grupp 5

E Elisabeth Tällberg

G Maritha Ludvigsson

Östra Skåne Git Wilson

Göteborg Sofia Johansson

R LisaMaria Larsson

BD Inga-Britt Spett

AC Ola Johansson

AB-V Angelica Bielinski

Lund, FSAstud Fredrik Linné LTU (Boden), FSAstud

Grupp 6

C Eva Lindgren

Östra Skåne Jane Granlund

Mellersta Skåne Mona Brink

Fyrbodal Lena Björendahl

T Ellinor Danielsson

Z Anders Sundin

AB-SV AnnChristin Gebart

AB-V Yvonne Kvist

Linköping, FSAstud Jessika Edlinger Östberg

Grupp 7

D Rauni Ringberg

E Britt Daréus

Göteborg

Fyrbodal Gunnel Högberg

Z Ingeborg Sivertsson

AC Britt-Marie Öbrell

AB-NV Lina Landin

AB-S Annika Palmqvist

Jönköping, FSAstud Sandra Larsson

(8)

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006

7

Grupp 8

F Emma Persson

Fyrbodal Ingrid Mattiasson-Nilo S. Älvsborg Lisbeth Jensen

U Ulla-Britt Nyman

BD Maria Wikström

AB-SV Mona-Lisa Hägvide

Mellersta Skåne Ingrid Sandelin Göteborg, FSA-stud Paola Serey LTU (Boden), FSA-stud

Grupp 9

D Inger Ekstrand

I Emma Eriksson

Sydvästra Skåne Lars Sahlén

S. Älvsborg Susanne Jörgensen

Y Karin Söderberg

BD Anna Ek-Oja

AB-NV Åsa Wiehager

Örebro, FSAstud Sofi Hedmark Linköping, FSAstud Azra Hodo Grupp 10

H Lena Persson

R Kristina Nyström

S Maria Andersson

T Linnea Roslund

NV Skåne Anna-Karin Röst

AB-NÖ Elin Andersson

AB-S Ann Ekström

Jönköping, FSAstud Johan Nilsson Umeå, FSAstud

(9)

FULLMÄKTIGE 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 8

Föredragningslista

1. Fullmäktige öppnas

2. Fullmäktiges behöriga utlysande 3. Justering av röstlängd

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Val av fullmäktiges ordförande med bisittare 6. Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare

7. Förbundsstyrelsens årsredovisning inkl konfliktfondens för räkenskapsåren 2004 och 2005 med förslag till disposition av resultaten. Revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2004 och 2005 för förbundet inkl konfliktfonden

8. Fastställande av resultat- och balansräkningar för FSA 2004 och 2005 samt beslut i anledning av redovisningarnas resultat.

9. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2004 och 2005 avseende förbundets verksamhet inklusive konfliktfonden

10. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåren 2004 och 2005 med förslag till disposition av resultaten. Revisorernas berättelser för räkenskapsåren 2004 och 2005.

11. Fastställande av resultat- och balansräkningar för stipendiefonden 2004 och 2005 samt beslut i anledning av redovisningarnas resultat

12. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2004 och 2005 avseende fondens verksamhet

13. Etiska rådets verksamhet 2004 och 2005 14. Förbundsstyrelsens rapporter

nr 1 om verksamheten 1 januari 2006 – 30 september 2006 15. Motioner

16. Förbundsstyrelsens propositioner nr 1 om ändrad stadga för FSA

nr 2 om ändring av Stipendiefondens stadgar nr 3 om jämställdhet

nr 4 om hedersmedlemskap

nr 5 om strategisk plan 2007-2008 jämte avgifter under samma period 17. Val av förbundsordförande

18. Val av vice förbundsordförande 19. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 20. Val av ordförande i etiska rådet 21. Val av ledamöter i etiska rådet 22. Val av ordförande i specialistrådet 23. Val av ledamöter i specialistrådet 24. Val av revisorer jämte suppleanter 25. Val av valberedning

26. Fullmäktige avslutas

(10)

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006

9

Röstlängd

Krets Ordinarie delegat Suppleant

Blekinge Louise Berthilsson Martin Gustafson Blekinge Birgit Johansson Malin Hemmingsson

Dalarna Maj Axelsson Karin Björklund

Dalarna Annelie Örjes Gunilla Nilsson

Fyrbodalskretsen Lena Björendahl Catarina Oldin Fyrbodalskretsen Gunnel Högberg Petra Dörpinghaus Fyrbodalskretsen Ingrid Mattiasson-Nilo Maj Sikström

Gotland Emma Eriksson

Göteborg Eva Andersson Gunnel Lindö

Göteborg Jenny Andersson Berit Sernestrand Göteborg Marie Erickson Anita Gillgren Göteborg Sofia Johansson Lisbeth Åkerberg

Göteborg Gunilla Rehn

Halland Birgitta Andersson Pia Allvar

Halland Elisabeth Trässwall Ingrid Säfblad-Drake

Jämtland Ingeborg Sivertsson Magnus Zingmark

Jämtland Anders Sundin Lena Ekbladh

Jönköping Eva Berntsson Ann-Charlotte Svensson

Jönköping Nanna Good AnneMarie Näslund

Jönköping Annah Göth Kristina Lomstad

Kalmar Maria Forsfält Birgitta Aronsson

Kalmar Lena Persson Ingrid Göransson

Kronoberg Sara Alexi Annette Karlsson

Kronoberg Maritha Ludvigsson Ann-Kristin Sjöstrand

(11)

FULLMÄKTIGE 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 10

Mellersta Skåne Ulrika Bengtsson Karin Sivhed Mellersta Skåne Mona Brink Christina Hansson Mellersta Skåne Ingrid Sandelin Monica Vestling

Nordvästra Skåne Maria Rosenkvist Karin Holmgren Nordvästra Skåne Anna-Karin Röst Marie-Louise Kamsten

Norrbotten Anna Ek-Oja Anna Häggström

Norrbotten Inga-Britt Spett Karin Granbom Norrbotten Maria Wikström

S Älvsborg Lisbeth Jensen S Älvsborg Susanne Jörgensen S Älvsborg

Skaraborg LisaMaria Larsson Lillvor Munkstedt Skaraborg Kristina Nyström Berit Axelsson

Stockholm NV Nersa Garcia Boman Carina Ländin Stockholm NV Lina Landin Sofia Vikström Stockholm NV Åsa Wiehager Elin Klaman

Stockholm NÖ Elin Andersson Christina N Lundqvist Stockholm NÖ Ann-Christin Eklund Agneta Skeppström

Stockholm S Ulrika Andersson Gun Karlsson Stockholm S Ann Ekström Kerstin Brantemark Stockholm S Annika Palmqvist Lice-Lotte Johansson

Stockholm SV Annchristin Gebart Anna-Carin Andersson Stockholm SV Mona-Lisa Hägvide Ann-Charlott Holmlöv Stockholm SV Margot Lundberg Madelene Wickström

Stockholm V Angelica Bielinski Helena Hallinder Stockholm V Gunborg Johansson Anette von Matern Stockholm V Yvonne Kvist Cissi Lamke

(12)

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006

11

Sydvästra Skåne Eva Henrell Mehran Redjamand Sydvästra Skåne Jill Petersen Lena Olsson

Sydvästra Skåne Lars Sahlén Tina Järvenpää

Södermanland Inger Ekstrand Södermanland Rauni Ringberg

Uppsala Wictoria Johansson Bilgen Öz

Uppsala Eva Lindgren Emma Vahlgren

Värmland Maria Andersson Oskar Engström Värmland Lena Stenqvist Ing-Marie Runesson

Västerbotten Solweig Brändström Kristina Hultman Västerbotten Ola Johansson Inger Wiklund Åberg Västerbotten Britt-Marie Öbrell Kristin Jacobsson

Västernorrland Mikael Norberg Mona Löfdahl Västernorrland Karin Söderberg Jenny Sjödin

Västmanland Maria Johansson Eva Pålsson Västmanland Ulla-Britt Nyman Eva Wall

Örebro Ellinor Danielsson Inga-Lill Johansson

Örebro Inga Johansson Eva Persson

Örebro Linnea Roslund Annika Friberg

Östergötland Tove Abelsen Fallhagen Christin Wennersten Östergötland Elisabeth Tällberg Marie Petersén-Fredriksson Östergötland Anita Utterström Eva Svensson

Östergötland Britt Daréus Eva Waltersson Östra Skåne Jane Granlund Agneta Nilsson Östra Skåne Git Wilson Christine Olsson

(13)

FULLMÄKTIGE 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 12

FSAstuddelegater

Utbildningsort Ordinarie delegat Suppleant

Boden Boden

Umeå Umeå

Stockholm Stockholm

Örebro Sofi Hedmark Örebro Margareta Lundberg

Linköping Jessika Edlinger Östberg Veronika Andersson Linköping Azra Hodo Elin Karlsson

Göteborg Beatrice Rahmfeld Göteborg Paola Serey

Jönköping Sandra Larsson Jönköping Johan Nilsson

Lund Fredrik Linné Lund Inga-Lill Nevalainen

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :