HAH1K, Kandidatprogram i arkeologi och antik historia, 180 hp

Download (0)

Full text

(1)

HAH1K , Kandidatprogram i arkeologi och antik historia , 180 hp

HAH1K , Bachelor Programme in Archaeology and Ancient History , 180 hp

Anmälningskod: P5007 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 50 Antagningstal: 80

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Antikens kultur, Arkeologi, Historia, Osteologi, Språk Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Antiken Arkeologi Egyptologi Assyriologi Osteologi Intresseområden: Kultur - Humaniora

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

HAH1K , Kandidatprogram i arkeologi och antik historia , 180 hp

HAH1K , Bachelor Programme in Archaeology and Ancient History , 180 hp

Anmälningskod: P5008 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Gotland

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform: Utbildning på Campus Gotland Planeringstal: 50

Antagningstal: 80

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Antikens kultur, Arkeologi, Historia, Osteologi, Språk Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Antiken Arkeologi Egyptologi Assyriologi Osteologi Intresseområden: Kultur - Humaniora

(2)

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Är du intresserad av hur människan levt, verkat och organiserat tillvaron i ett långtidsperspektiv samtidigt som du vill ha många valmöjligheter inom din utbildning? Då skall du läsa kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia. Programmet inleds med ett basår som ger en god kunskapsgrund för hur man studerar forntida samhällen. År två väljer du en av följande fem ämnesinriktningar: Arkeologi, med fokus på Skandinavien och jämförande utblickar mot global arkeologi, Antikens kultur- och samhällsliv som fokuserar Medelhavsområdets antika grekiska och romerska samhällen, Egyptologi med fokus på det forntida Egypten, Assyriologi inom vilket man studerar de äldsta skriftliga kulturerna i Främre Orienten, samt Osteologi, som genom analyser av benmaterial belyser många aspekter av ett forntida samhälle.

Du lär dig att granska och kritiskt utvärdera olika källmaterial för att besvara frågor om den djupa historien, människans samspel med sin omgivning och kulturella föreställningar i olika tidsepoker. Du lär dig att presentera egna analyser och slutsatser genom underbyggda och tydliga argument. Programmet förbereder dig för arbete inom bland annat uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv.

Programmet ges i Uppsala och i Visby.

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

Ingress

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av inriktning förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala.

Om programmet

Programmet ger dig förmågan att granska och kritiskt utvärdera stora mängder av heterogena och

fragmentariska källmaterial för att besvara aktuella frågor om den djupa historien, människans interaktion med sin omgivning och kulturella föreställningar i olika (för)historiska kontexter. Du lär dig att presentera självständiga analyser och slutsatser med argument som är väl underbyggda, klart formulerade och strukturerade, utvecklar din förmåga till självständig och kritisk reflektion över ditt lärande och förmågan att formulera egna

frågeställningar och mål i det fortsatta arbetslivet.

(3)

Under det första studieåret läser alla programstudenter samma kurser, då ett antal kunskaper grundläggande för alla arkeologiska och antikhistoriska vetenskaper förvärvas. Det inbegriper förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial, hur utforskandet av det förflutna alltid sker utifrån samtidens frågor och

föreställningar, hur människa och landskap samspelar, hur olika förställningsvärldar (religioner) erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut. Först under slutet av det första studieåret väljer du en av följande ämnesinriktningar:

• arkeologi,

• antikens kultur och samhällsliv,

• egyptolog,

• assyriologi eller

• osteologi.

Under det andra studieåret läser du kurser inom din inriktning. Alla inriktningar förutom osteologi kan studeras i Uppsala. Vid Campus Gotland kan arkeologi och osteologi studeras. Programstudenter i Uppsala som vill studera osteologi får bo på Gotland under relevanta terminer och programstudenter på Gotland som vill studera en inriktning som inte finns i Visby får bo i Uppsala under relevanta terminer. På detta vis får du som student undervisning av de bästa lärarna och forskarna under din utbildning.

Under programmets gång lär du dig bland annat:

• den senaste forskningen hur olika tidiga kulturer fungerade i ett ekonomiskt, socialt och religiöst perspektiv.

• hur man studerar (för)historiska processer eller fenomen genom arkeologiska, osteologiska och/eller textuella källor.

• förhållandet mellan individ och samhälle, människa och miljö, artefakt och kontext eller tanke och textualitet i ett djupt historiskt perspektiv.

• söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att formulera och belysa problem och frågor.

• skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper.

• ta hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom ditt fördjupningsområde.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

Om undervisningen

Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala. För att erbjuda studenterna de bästa lärarna som finns vid universitetets två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under det första studieåret via videolänk eller andra IT-lösningar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Problemlösning och andra uppgifter genomförs både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

(4)

Möjligheter till studentutbyten och medverkan i internationella projekt samt praktik inom landet och utomlands vid museer och andra arkeologiska institutioner erbjuds under det andra eller tredje studieåret.

Upplägg

Programmet erbjuder ett 50-tal kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) som i stor utsträckning kan kombineras utifrån dina önskemål. De första åtta kurserna är gemensamma, innan du väljer inriktning. Inom ramen för din inriktning finns ett större eller mindre antal valbara kurser.

Karriär

Beroende på inriktning ger dig programmet övergångsmöjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, assyriologi, global miljöhistoria och ABM. Inom ett par år hoppas institutionen även kunna erbjuda en masterexamen i egyptologi. Programmet förutsätter dock inte fortsatta studier på avancerad nivå. Det ger i sig självt en gedigen utbildning inför arbete vid museer, inom kulturvård, uppdragsarkeologi och miljövård.

Kontakt

Namn: Uppsala: Eva-Lena Wahlberg Telefon: 018-471 20 93

E-post: eva-lena.wahlberg@arkeologi.uu.se

Namn: Gotland: Carina Dahlström Telefon: 018-471 82 34

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

(5)

HKL1K , Kandidatprogram i klassiska studier , 180 hp

HKL1K , Bachelor Programme in Classical Studies , 180 hp

Anmälningskod: P5000 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 30 Antagningstal: 30

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Antikens kultur, Grekiska, Latin Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Latin Grekiska Antikens kultur och samhällsliv Klassiska studier antik klassisk

Intresseområden: Kultur - Humaniora Människors beteende - Etik - Religion Samhälle - Politik - Juridik Språk - Kommunikation - Media

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Engelska 6 (områdesbehörighet A2) alternativt Engelska B (områdesbehörighet 2)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Är du intresserad av de klassiska språken och kulturen i antikens Grekland och i Romarriket? Programmet i klassiska studier ger dig möjlighet att studera Antikens kultur och samhällsliv samt Grekiska och Latin i ett större sammanhang. Kunskaper i de klassiska språken och kulturen har blivit allt viktigare under senare år. Det märks inte minst på antalet nyöversatta texter, diskussioner i angränsande universitetsämnen och i samhällsdebatten.

Antikens kultur och samhällsliv är ett tvärvetenskapligt ämne och studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. När du läser grekiska står språk och litteratur från 700-talet f.Kr. fram till Konstantinopels fall 1453 i fokus. Vid studier i latin studerar du latinskt språk och litteratur från alla tidsepoker.

Ditt intresse styr vilket ämne du sedan vill fördjupa dig inom. Möjlighet finns att komplettera med ett annat ämne från universitetets övriga kursutbud. Du kan också välja mellan arbetsmarknadsinriktade verktygskurser eller arbetsplatsförlagd praktik. Det finns också möjlighet att förlägga en termins studier vid ett utländskt universitet.

Kunskaper i de klassiska språken tillsammans med en gedigen kulturhistorisk grund gör dig vidare lämpad för yrkesinriktningar som omfattar bearbetning och utgivning av text.

(6)

Kandidatprogram i klassiska studier leder till filosofie kandidatexamen med antikens kultur och samhällsliv, grekiska eller latin som huvudområde.

Ingress

Är du intresserad av de klassiska språken och kulturen i antikens Grekland och i Romarriket?

Kandidatprogrammet i klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett större sammanhang. Kunskaper i de klassiska språken och kulturen har blivit allt viktigare under senare år, vilket märks bland annat på antalet nyöversatta texter, diskussioner i angränsande universitetsämnen och i samhällsdebatten.

Om programmet

Kandidatprogrammet i klassiska studier vid Uppsala universitet ger dig goda möjligheter att genom ditt val av huvud- och biområden få en utbildning med en personlig profil och med huvudvikt på antingen språk- eller kulturstudier. Klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett sammanhållet program, med ämnesöverskridande diskussioner av de antika kulturerna och deras betydelse idag.

Antikens kultur och samhällsliv

Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och antiken studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konst- vetenskapligt perspektiv. I grundutbildningen berörs social, politisk och ekonomisk historia, men också filosofi, religion och litteratur. Du kommer därför att stifta bekantskap med olika sorters källmaterial: arkeologiskt, ikonografiskt (det vill säga bilder) och historiskt.

Grekiska

Inom ämnet grekiska studerar du det grekiska språket och litteraturen från äldsta tid (ca 700 f. Kr.) till Konstantinopels fall 1453, även om en viss tyngdpunkt ligger på den antika perioden. Som student på programmet får du förstahandskunskaper om författare som Homeros, Herodotos, Thukydides, det klassiska Atens tragediförfattare och talare och Platon, men även om viktiga och intressanta gestalter från hellenistisk tid och kejsartid, samt från den bysantinska perioden.

Latin

Vid studier i latin studerar du latinskt språk och litteratur från alla tidsepoker. Bland texterna från den antika perioden har vi såväl förhistoriska inskrifter (de äldsta från ca 600 f.Kr.) som de stora litterära texterna från klassisk (ca 100 f.Kr. till 14 e.Kr.), efterklassisk (till ca 200) och senantik tid (till ca 600). Från medeltiden (fram till ca 1500) och den äldre delen av den nyare tiden (till ca 1800) finns mycket material skrivet på latin inom kyrkan och diplomatin men också inom skönlitteraturen och inom vetenskapen. I grundutbildningen i latin läser du i första hand antika författare som Caesar, Cicero, Vergilius, Horatius och Ovidius, men där finns även en översikt över språket och litteraturen från de senare perioderna.

Programmet ger dig goda kunskaper och färdigheter inom ett av de huvudområden som ingår i programmet, liksom grundläggande kunskaper inom ett eller två biområden, inbegripet kunskap om deras vetenskapliga grund och insikt i aktuella forskningsfrågorha förmåga att reflektera över, diskutera och analysera den klassiska kulturen över disciplingränserna, ha förmåga att presentera och förmedla dina kunskaper i respektive ämne såväl muntligt som skriftligt.

Examen

(7)

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med antikens kultur och samhällsliv, grekiska eller latin som huvudområde.

Om undervisningen

Undervisningen sker i Uppsala i form av:

• föreläsningar,

• seminarier,

• övningar och

• studiebesök.

På examensarbetena ges individuell handledning.

Upplägg

Programmet börjar på höstterminen och omfattar tre års heltidsstudier.

Bland de tre ämnena antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin väljer du ett huvudområde samt ett eller två biområden. Huvudområdet ska omfatta 90 högskolepoäng (hp), om det är antikens kultur och samhällsliv eller grekiska, eller om det är latin 120 hp, det vill säga tre respektive fyra terminer. Varje huvudområde har egna obligatoriska kurser.

Under det sista läsåret skriver du ett större examensarbete i ditt huvudområde. Studierna i biområden ska omfatta minst 30 hp. Du måste i programmet studera minst 30 hp antikens kultur och samhällsliv och 30 hp grekiska eller latin.

Utöver studierna i huvud- och biområden kan du även välja kurser om 30–60 hp ur den stora mängden av ämnen vid språkvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteten eller från universitetets övriga kursutbud, under förutsättning att du uppfyller kraven för behörighet och att det finns lediga platser. Inom detta block kan även rymmas arbetsmarknadsinriktade verktygskurser och arbetsplatsförlagd praktik. Det finns också möjlighet att förlägga en termins studier vid ett utländskt universitet.

Du kan alltså, i samråd med lärare och studievägledare, anpassa din utbildning till dina intressen och behov.

Karriär

Programmet ger behörighet till masterutbildning i det valda huvudområdet, men även behörighet till

masterprogram i utbildningsvetenskap samt i ABM, arkiv-, biblioteks- och museiveteskap. Du kan alltså välja att fortsätta dina studier på avancerad nivå med inriktning på läraryrket, arbete på museer, bibliotek och arkiv men även andra arbeten inom kultursektorn i stort.

Kunskaper i de klassiska språken tillsammans med en gedigen kulturhistorisk grund gör dig vidare lämpad för yrkesinriktningar som omfattar bearbetning och utgivning av text.

Intervju

Namn: Adam Lindqvist

Kommer ursprungligen från: Stockholm

Utbildning: Fil. Kand. Antikens kultur och samhällsliv

(8)

Därför valde jag den här utbildningen:

Jag har alltid gillat antik historia och Kandidatprogrammet i klassiska studier erbjöd en kombination av både antik historia och de tillhörande språken latin och grekiska. Idag är det dock mycket bättre än när jag började.

Hur var omställningen från gymnasiet?

Det ställs ett högre krav på dig som student att ta reda på vad du ska läsa in och hur du får tag på materialet.

Man blir också varse om att prioritera, vissa böcker är viktigare än andra och det finns inte alltid enbart en källa för svar. Samtidigt som man lär sig älska sina referensverk!

Varför blev det Uppsala?

Jag har alltid sagt till mig själv att om jag läser vidare på ett universitet ska det vara i en universitetsstad som Uppsala eller Lund. Helst Uppsala.

Kommer du ihåg ditt första möte med Uppsala?

Om vi bortser från en kortare resa till Uppsala när jag var yngre, som jag knappt minns, var mitt första möte med Uppsala när jag precis fått ett studentrum i Flogsta och var på besök för att hämta nycklar. Jag svängde in i området och det första jag möttes av var en krossad tv-apparat som kastats ut på gatan. Kanske inte ett helt idealt första möte, men inte desto mindre ett bestående minne.

Vad är typiskt för din utbildning?

Detta har varierat lite beroende på vilken kurs jag har läst, att läsa språk och att plugga historia skiljer sig rätt ordentligt. Jag skulle nog säga att självstudier stämmer in på båda, ofta handlar det om att läsa in mycket material. Ett ganska karaktäristiskt drag är att klasserna oftast är ganska små, något som ger mycket större möjlighet för en mer dialogartad undervisning med läraren.

Hur upplevde du första tentan?

Jag har inget speciellt intryck kvar av min första tenta. Jag vill minnas att lektionsupplägget mot tentan (grekiska I) var så pass målinriktat mot tentan att inget kändes ”aj då, det här hade jag helt missat!”.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Jag måste nog säga Uppsala som stad. Det är en otroligt härlig stad att bo och plugga i. Hela staden är på något sätt ihopkopplat med universitetet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Mitt mål är att ta en doktorsexamen.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?

Position är alltid svårt att uppskatta, men jag vill definitivt vara kvar inom den akademiska branschen. Nästan givet med tanke på vilken utbildning jag läser.

Är du aktiv inom en eller flera nationer?

Jag inte aktiv inom någon nation.

Är du delaktig på annat sätt i studentlivet?

Jag har inte tagit särskilt stor del i studentlivet annat än att besöka nationspubarna.

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala:

Under de fyra år jag har pluggat i Uppsala har det blivit många minnen, men ett som ständigt sticker ut är en lektion jag hade under Grekiska B. Vi beslutade att skippa lektionssalen och tog lektionen (läsning av Euripides Hippolytos) på gräsmattan utanför engelska parken en solig dag i maj.

(9)

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Har inget specifikt favorithäng, de flesta ställen funkar med rätt personer!

Var sitter du helst och pluggar?

C-salen på Carolina Rediviva.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Nationsbiblioteken, klart underskattade.

Favoritcafé i Uppsala?

Ofvandahls.

Bästa studenttraditionen i Uppsala?

Flottränningen på valborg!

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Institutionen för arkeologi och antik historia Besöksadress: Thunbergsvägen 3 H

Postadress: Box 626, 751 26 Uppsala Enhetens telefon: 018-471 20 93 Webbsida: www.arkeologi.uu.se

Kontakt

Namn: Kerstin Höghammar Telefon: 018-471 20 87 Fax: 018-471 75 50

E-post: kerstin.hoghammar@antiken.uu.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :