UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2011

Full text

(1)

2010-11-16

UPPDRAG OCH ANSLAGS- FÖRDELNING 2011

till institutioner med verksamhet inom

ansvarsområdet för Lärarutbildningsnämnden

(2)

PRODUKTION: Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 100, 405 30 Göteborg • TRYCK: Billes Tryckeri AB, december 2010 • Layout: Heléne Norling

• Foto framsida: Från hemsidan stock.xching

(3)

Innehållsförteckning

Om Uppdrag och anslagsfördelning 2011 ... 2

Några förkortningar och ordförklaringar ... 4

1. Grundutbildning ... 5

1.1. Uppdrag till institutioner för grundutbildning ...5

1.2. Så fördelas anslag till grundutbildning ...7

1.3. Valwebben ...8

1.4. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU...8

1.5. Kursansvar ...9

1.6. Fastställande av kursplan ... 10

1.7. Institutionernas uppdrag ... 10

1.8. Registrering i Ladok ... 10

1.9. Kvalitetsdialoger ... 10

1.10. Uppföljning och prognoser ... 11

1.11. Om vissa inriktningar och kurser ... 11

1.12. De olika lärarprogrammen ... 11

1.13. Fortbildning (fristående platser) ... 11

1.14. Naturvetenskapligt basår ... 11

1.15. Påbyggnadsutbildningar ... 12

1.16. Utbildningar finansierade med externa medel ... 12

1.17. Planerings- och tilldelningstal 2011 ... 13

2. Forskning och forskarutbildning ... 15

2.1. Vetenskapligt råd ... 15

2.2. Temaområden ... 15

2.3. CUL:s kursutbud ... 15

3. Anslagsfördelning för LUN 2011 ... 16

3.1. Lokalmedel ... 17

3.2. Stödkostnader för LUN ... 18

3.3. Resurser för forskning och forskarutbildning ... 19

Bilaga 1 – Arbetsfördelning mellan institutioner för kurser i grundutbildning ... 21

Bilaga 2 – Utbildningsområden för kurser i grundutbildning ... 25

Bilaga 3 – Kursansvariga institutioner för grundutbildning ... 28

Bilaga 4 – VFU-ersättning till institutioner ... 30

(4)

Styrelsen för Göteborgs universitet beslutade den 10 juni 2010 att Utbildnings- och forskningsnämn- den för lärarutbildning (UFL) skulle avvecklas från och med den 1 juli 2010 och ersättas av en ny nämnd – Lärarutbildningsnämnden (LUN) – med övergripande ansvar för lärarutbildningen vid Göte- borgs universitet. Enligt styrelsens beslut är nämn- dens uppdrag och ansvar:

• att ha det samlade ansvaret för yrkesutbild- ningar som leder till lärarexamen

• att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och uppdrag ge uppdrag till och fördela medel till berörda institutioner

• att årligen göra avräkning av institutioner- nas prestationer mot tilldelade medel, enligt samma principer för avräkning som gäller för all övrig grundutbildning vid Göteborgs uni- versitet

• att svara för erforderlig uppföljning, utveck- ling och säkring av kvalitén inom lärarutbild- ningarna

I beslutet fastställs vidare:

• att institutionerna svarar för den innehållsliga utvecklingen av lärarutbildningarna, vilket innebär att fakultetsnämnderna ges det for- mella ansvaret för fastställande av kursplaner

• att nämnden utser kursansvariga institutioner med uppgift att operativt samordna längre kurser och terminer

• att nämnden inom ramen för nuvarande regelsystem har det samlade ansvaret för den nuvarande lärarutbildningen men att nämn- den samtidigt uppmanas att successivt fasa in den i samma styrformer som de nya utbild- ningarna

I samband med styrelsens beslut att inrätta LUN, fick rektor i uppdrag att vidare utreda frågor kring utveckling av ekonomistyrningen, organisationen av den verksamhetsförlagda utbildningen, former för samarbete med kommuner, masters- och forskarut- bildningar samt studentinflytandet. Enligt lämnade direktiv skall utredningarna vara färdigställda i mars 2011.

Om Uppdrag och anslagsfördelning 2011

Detta dokument reglerar Lärarutbildningsnämndens (LUN) anslagsfördelning till enheter inom ansvars- området för LUN. Dokumentet och det tillhörande planeringsverktyget finns tillgängliga efter LUN:s beslut den 16 november 2010 på webbsida: www.lun.gu.se/om-namnden/uppdrag-2011/. Anslagsfördelning inom de nya lärarutbildningar som startar hösten 2011 ingår inte i dokumentet utan beslutas i särskild ordning i början av 2011.

I förhållande till Uppdrag och anslagsfördelning 2010 har följande större förändringar skett:

Lärarutbildningens organisation vid Göteborgs universitet

(5)

Nya lärarutbildningar från och med höstterminen 2011

Från och med höstterminen 2011 förändras lärar- utbildningen i Sverige. Fyra nya lärarexamina ersät- ter den nuvarande lärarexamen. Samtidigt fortsätter den nuvarande lärarutbildningen parallellt med de nya, med sista möjlighet för studenter antagna i den nuvarande utbildningen att ta ut examen den 30 juni 2018.

Göteborgs universitet har ansökt hos Högskole- verket om examenstillstånd för samtliga fyra nya lärarexamina. Besked väntas i mitten av december 2010. Under förutsättning att examenstillstånd erhålls inom de nya lärarutbildningarna kommer Göteborgs universitet under ett antal år att ans- vara för lärarutbildning enligt både den nuvarande modellen och den nya modellen. Den nuvarande lärarutbildningen skall då fasas ut samtidigt som de nya lärarutbildningarna skall byggas upp.

Eftersom beslut från Högskoleverket om examens- tillstånd för de nya lärarexamina inte är klara vid fastställandet av uppdraget 2011 har ett prelimi- närt belopp beräknats utifrån förutsättningen att Göteborgs universitet erhåller examenstillstånd för samtliga sökta nya lärarexamina. Detta belopp har inte fördelats på olika institutioner eftersom LUN inväntar Högskoleverkets beslut för att kunna fatta beslut om fördelning av kursansvar och medver- kande institutioner för kurser inom de nya lärarpro- grammen. Beslut om fördelning förväntas kunna fattas under januari 2011.

Grundutbildning

• Uppdraget till LUN från planeringsavdel- ningen för år 2011 är 3 898 hst vilket är oför- ändrat sedan föregående år. Detta motsvarar ett grundutbildningsanslag på 316 803 tkr.

LUN:s uppdrag till institutioner är 3 950 hst. Detta är en minskning med 155 hst jäm- fört med 2010 års uppdrag om 4 105 hst och utgör en anpassning till LUN:s uppdrag.

• I den totala summan ingår medel avseende nyantagning av 550 studenter till de nya lärar- utbildningar som startar höstterminen 2011.

Dessa redovisas som ’LUN ofördelat’ i avvak- tan på Högskoleverkets beslut om examens- tillstånd samt LUN:s beslut om ansvarsför- delning avseende kurser i de nya lärarutbild- ningarna.

• Fakultetsnämnderna har ansvaret för att for- mellt besluta om kursplaner i de nya lärarut- bildningarna. LUN kommer att fastställa nya principer och rutiner för kursplanearbetet inför 2011.

• Med anledning av omorganisationen inom UFN under 2010 har arbetsfördelningen omfördelats mellan UFN:s nya institutioner.

• Separata institutionsmedelprislappar har tagits fram för uppdrag inom program res- pektive fortbildning (fristående platser).

• Inför arbetet med att utveckla LUN:s kvali- tetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsuppdrag kommer ett omfattande kompetensutveck- lingsprogram att genomföras under 2011 för personer verksamma inom lärarutbildningen.

• Vissa inriktningskurser med små ekonomiska resurser får möjlighet att ansöka om särskilt ekonomiskt stöd.

• Vid debiteringen till institutionerna kommer LUN:s stödkostnader inom grundutbild- ningen för 2011 att reduceras med överskott från 2009 års stödverksamhet (835 tkr).

Forskning och forskarutbildning

• LUN finansierar medel motsvarande sex heltids- doktorander. Dessa medel kan disponeras både för doktorandexamen och licentiatexamen.

• Medel avsätts för 2011 för att stärka tema- verksamheten och ett nytt temaområde för estetiska uttrycksformer kommer att inrättas med namnet Konstarter och lärande.

(6)

Några förkortningar och ordförklaringar

AUO - Allmänt utbildningsområde

CUL - Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning HFU - Högskoleförlagd utbildning, den del av kursen som ej är VFU Hp - Högskolepoäng enligt Bologna där ett år motsvaras av 60 hp Hpr - Helårsprestation motsvarande 60 tenterade hp under ett år Hprk - Helårsprestation där året räknas från 1/1-31/12

Hst - Helårsstudent, motsvarande 60 registrerade hp under ett år Hstk - Helårsstudent där året räknas från 1/1-31/12

LUR – Lärarutbildningsråd

LURO – Lärarutbildningsrådens ordförandegrupp Prestationsgrad - Antal hpr i relation till antal hst LUN – Lärarutbildningsnämnden

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Fakultetsnämnd Kortnamn Institution

HAN EKHI Ekonomisk-historiska institutionen

HAN NAEK Inst. för nationalekonomi med statistik

HAN KGEO Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi HFN SPRÅK Institutionen för språk och litteraturer

HFN FLOV Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HFN LIR Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

HFN SVE Institutionen för svenska språket

HFN HIST Institutionen för historiska studier

HFN KULT Institutionen för kulturvetenskaper

ITFN ITI Institutionen för tillämpad IT

KFN HDK Högskolan för Design och Konsthantverk

KFN HFF Högskolan för Fotografi

KFN HSM Högskolan för Scen och Musik

NFN IVM Institutionen för växt- och miljövetenskaper NFN CMB Institutionen för cell- och molekylärbiologi

NFN FYSI Institutionen för fysik

NFN GEOV Institutionen för geovetenskaper

NFN KEMI Institutionen för kemi

NFN MAEK Institutionen för marin ekologi

NFN MATE Matematiska vetenskaper

NFN ZOOL Zoologiska institutionen

SFN JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

SFN SOCA Institutionen för socialt arbete

SFN PSYK Psykologiska institutionen

SFN SGS Institutionen för globala studier

SFN SOCI Sociologiska institutionen

SFN STAT Statsvetenskapliga institutionen

UFN AV Arbetsvetenskap

UFN IPS Institutionen för pedagogik och specialpedagogik UFN IPKL Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande UFN IDPP Institutionen för didaktik och pedagogisk profession UFN IKI Institutionen för kost- och idrottsvetenskap LUN LUN, ofördelat Lärarutbildningsnämnden, ofördelat

(7)

1. Grundutbildning

1.1. Uppdrag till institutioner för grundutbildning

Tabell 1: Uppdrag till institutioner avseende grundutbildning, avrundade tal, ersättning i tkr och prislappar i kr.

Framtida uppdrag i de nya lärarutbildningarna är ej fördelat på institutioner och redovisas som ’LUN ofördelat’.

Inst. se bil 4 för

förkortningar Program Fortbildning Lokal-

ersättning Total

ersättning Prislapp, Program Prislapp, Fortbildning Fakultet Institution hst hpr Ers. pro-

gram Ers.

Kursansv. hst hpr Ers.

Fortbildn. hst hpr Prislapp

hst Prislapp hpr

HAN EKHI 9 8 364 59 423 16 275 28 159

HAN NAEK 5 4 186 31 217 15 513 26 841

HAN KGEO 10 9 606 66 672 24 119 41 732

HFN SPRÅK 100 91 4 983 204 6 4 237 404 5 827 19 414 33 324 18 893 29 329

HFN FLOV 37 34 2 534 139 2 673 27 044 44 930

HFN LIR 166 151 8 848 227 4 3 139 647 9 861 20 813 35 672 16 756 25 601

HFN SVE 138 125 7 070 259 7 5 276 551 8 155 20 040 34 478 18 893 29 329

HFN HIST 72 67 4 011 105 6 4 208 299 4 623 21 589 36 562 16 756 25 601

HFN KULT 70 66 5 285 494 1 1 35 272 6 085 29 313 49 112 16 756 25 601

ITFN ITI 12 11 879 157 1 036 27 960 47 448

KFN HDK 42 39 4 190 76 8 6 1 015 1 463 6 744 38 492 65 954 63 460 90 545

KFN HFF 4 3 240 104 343 26 138 43 418

KFN HSM 223 204 25 415 385 13 9 749 6 853 33 402 44 363 76 080 27 569 42 897

NFN IVM 37 34 2 595 210 4 3 235 665 3 705 27 716 46 542 28 058 43 804

NFN CMB 7 7 505 51 2 1 117 152 825 27 062 46 110 28 058 43 804

NFN FYSI 24 22 1 717 28 7 5 411 513 2 669 27 584 47 453 28 058 43 804

NFN GEOV 19 17 1 269 48 4 3 235 372 1 923 26 545 45 928 28 058 43 804

NFN KEMI 11 10 733 33 1 1 59 191 1 016 26 894 46 111 28 058 43 804

NFN MAEK 2 2 131 2 1 117 64 312 27 214 45 718 28 058 43 804

NFN MATE 71 64 4 976 99 1 1 59 1 187 6 320 27 212 47 082 28 058 43 804

NFN ZOOL 15 14 1 044 7 5 411 361 1 817 27 112 46 529 28 058 43 804

SFN JMG 32 29 1 682 48 389 2 118 20 748 35 300

SFN SOCA 27 25 1 759 16 7 5 403 416 2 594 25 586 43 488 27 569 42 897

SFN PSYK 10 9 385 119 503 15 561 26 923

SFN SGS 21 20 1 558 263 1 821 28 379 47 227

SFN SOCI 63 59 4 658 517 7 5 403 857 6 435 28 974 48 061 27 569 42 897

SFN STAT 91 84 5 421 194 2 1 69 1 146 6 831 23 168 39 138 16 756 25 601

UFN AV 7 7 476 9 6 518 270 1 264 27 010 44 470 27 569 42 897

UFN IPS 511 467 35 169 600 71 50 4 089 9 893 49 751 26 841 45 961 27 569 42 897

UFN IPKL 418 383 29 147 927 8 6 461 7 244 37 778 27 185 46 443 27 569 42 897

UFN IDPP 514 472 34 747 796 31 22 1 786 9 270 46 597 26 348 44 936 27 569 42 897

UFN IKI 108 97 10 239 244 6 4 346 1 931 12 760 37 106 64 202 27 569 42 897

LUN LUN,

ofördelat 152 137 9 677 345 2 274 12 295

LUN LUN/VFU 710 654 36 099 36 099 50 851

TOT 3 736 3 424 248 591 5 904 214 150 12 377 48 622 315 494

(8)

Institution Anslag avräkning

2009 (tkr) Andel av totalt anslag Debitering av stöd- verksamhet år 2011 (tkr)

Ekonomisk-historiska institutionen 327 0,12% 32

Inst. f nationalekonomi med statistik 177 0,07% 17

Inst för Kulturgeografi o ekonomisk geografi 666 0,25% 65

Summa Handelshögskolan 1 170 0,44% 114

Institutionen för språk och litteraturer 5 765 2,16% 562

Institutionen för kulturvetenskaper 4 515 1,69% 440

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 3 204 1,20% 313

Institutionen för historiska studier 5 064 1,90% 494

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 10 113 3,78% 987

Institutionen för svenska språket 10 225 3,83% 997

Summa Humanistiska fakultetsnämnden 38 886 14,55% 3 793

Institutionen för tillämpad IT 1 517 0,57% 148

Summa IT-fakultetsnämnden 1 517 0,57% 148

Högskolan för Design och Konsthantverk 5 719 2,14% 558

Högskolan för Fotografi 201 0,08% 20

Högskolan för Scen och Musik 36 288 13,58% 3 540

Summa Konstnärliga fakultetsnämnden 42 208 15,80% 4 118

Inst. för växt- och miljövetenskaper 4 791 1,79% 467

Inst. för cell- och molekylärbiologi 826 0,31% 81

Institutionen för fysik 3 060 1,15% 298

Institutionen för geovetenskaper 1 835 0,69% 179

Institutionen för kemi 1 364 0,51% 133

Institutionen för marin ekologi 604 0,23% 59

Matematiska vetenskaper 5 179 1,94% 505

Zoologiska institutionen 2 148 0,80% 210

Summa Naturvetenskapliga fak.nämnden 19 807 7,41% 1 932

Inst. journalistik och masskommunikation 1 742 0,65% 170

Institutionen för socialt arbete 2 854 1,07% 278

Psykologiska institutionen 264 0,10% 26

Institutionen för globala studier 1 279 0,48% 125

Sociologiska institutionen 5 203 1,95% 508

Statsvetenskapliga institutionen 7 487 2,80% 730

Summa Samhällsvetenskapliga fak.nämnden 18 829 7,05% 1 837

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 41 601 15,57% 4 058

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande 28 219 10,56% 2 753

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 56 631 21,19% 5 524

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 14 963 5,60% 1 460

Arbetsvetenskap 1 371 0,51% 134

Summa Utbildningsvetenskapliga fak.nämnden 142 785 53,44% 13 929

Totalt 265 202 99,3% 25 871

LUN, externa medel 2 000 0,7% 194

Totalt grundutbildning 267 202 100,0% 26 065

Tabell 2: Fördelning av LUN:s stödverksamhet per institution, Grundutbildning.

(9)

1.2. Så fördelas anslag till grund- utbildning

Planering

Varje år fastställer LUN en prislapp inom lärarut- bildningen för hst respektive hpr för varje utbild- ningsområde. Den eller de prislappar för olika utbildningsområden som kursen innefattar vägs samman till en viktad kursprislapp (hst + hpr enligt fastställd prestationsgrad per kurs) som multiplice- rat med antalet hst ger en kurstilldelning.

Kurserna får en beräknad prestationsgrad som base- ras på utbildningens prestationsgrad de senaste två åren.

Från kurstilldelningen görs i förekommande fall en avsättning för VFU. Avsättningen räknas fram genom en prislapp för hst på VFU-delen av kursen.

Medel för VFU används till att betala ersättning för VFU-ledare och VFU-ersättning till kommuner.

Institutioner ersätts också för sin medverkan inom VFU (se punkt 1.4).

Varje kurs har en ansvarig institution som har det operativa och administrativa ansvaret för kursen.

På inriktningskurser och kurser inom det allmänna utbildningsområdet avsätts en del av kurstilldel- ningen för att täcka de kostnader som ansvarig insti- tution har i samband med sitt kursansvar. Detta är ett belopp per hst på kursen, oavsett kursprislapp.

I AUO-kurser avsätts ett högre belopp per hst för kursansvar, bland annat eftersom dessa kurser ofta har ett stort antal studenter med olika inriktningar på programmet. Medlen för kursansvar följer en trappstegsmodell där en högre ersättning ges för de första studenterna. Avsättningar för kursansvar görs endast på inriktningskurser och kurser inom det allmänna utbildningsområdet. Delkursansvar på stora AUO-kurser är att betrakta som en del av den totala arbetsinsatsen i kursen och skall, liksom undervisning, räknas av mot institutionens andel av kursbudgeten. Läs mer om kursansvar i punkt 1.5.

De medel som finns kvar av kurstilldelningen efter avsättningar till VFU och kursansvar fördelas till institutioner i enlighet med arbetsfördelning för respektive kurs.

Antal hst per kurs beräknas med hjälp av uppgifter från databasen Valwebben samt skattningar av nya kullar m.m. Läs mer om Valwebben i punkt 1.3.

Figur 1: I exemplet ovan beskrivs kursen LEN110 (Grundkurs i Engelska för blivande lärare). Utbildningsområdena språk och undervisning bildar en prislapp. Kursens budget beror på antal studenter och antal poäng på kursen, som tillsammans med presta- tionsgraden bildar en kursprislapp. Medlen för kursen fördelas mellan medverkande institutioner samt till VFU.

Ansvarig institution:

Inst. för språk och litteraturer

LEN110

Medverkande inst:

Inst. för pedagogik och special- pedagogik (IPS): 20 % Inst. för språk och litteraturer 80 %

Utbildningsområde (prislapp) Språk 75 % Undervisning 25 %

VFU Antal hp

Kursprislapp

Antal studenter Prestationsgrad

IPS Inst. för språk och

litteraturer

Kursansvar VFU

HST HPR

Antal poäng

(10)

I planeringen görs också beräkningar för studie- uppehåll och studenter som avbryter utbildningen.

För år 2011 beräknas ca 8 % av studenterna göra studieuppehåll alternativt avbryta lärarutbildning- en, vilket motsvarar ca 300 hst. Minskningen om 8 % görs på samtliga kurser med undantag av på- byggnadsutbildningar och vidareutbildning av barn- skötare till förskollärare.

Kursprislapp, kurstilldelning, prestationsgrad, VFU- ersättning och avsättning för kursansvar finns redo- visat för alla kurser i planeringsverktyget på LUN:s hemsida. Arbetsfördelning mellan institutioner finns i bilaga 1. Utbildningsområden för kurser samt pris- lappar på dessa finns i bilaga 2. En förteckning över ansvariga institutioner finns i bilaga 3.

Avräkning

Institutionsmedelprislappar för hst respektive hpr beräknas utifrån de kurser institutionen medverkar i. Separata prislappar beräknas för kurser inom pro- gram respektive fortbildning (fristående platser).

Institutionsmedelprislapparna fastställs vid beslut om uppdrag, och är sedan konstanta under hela uppdragsåret. Dessa prislappar används i samband med avräkningen.

Vid årets slut sker en avräkning mot varje institu- tion. Den slutliga tilldelningen blir registrerade hst och hpr på institutionens andel av kursen, multipli- cerat med institutionsmedelprislapparna för hst och hpr. Institutionsmedelprislapparna finns i tabell 1.

Till detta kommer medel för kursansvar och lokal- medel. Hst och hpr för programuppdraget ersätts

fullt ut, men det finns ett tak för hst inom fortbild- ning (fristående platser). Läs mer om fortbildnings- kurser i punkt 1.13 och lokalersättning i punkt 3.1.

1.3. Valwebben

Sedan våren 2008 söker lärarstudenter kurser inom Lärarprogrammet via Valwebben istället för via studera.nu. Studenterna sökte våren 2010 inte bara kursen för höstterminen 2010, utan också för vår- terminen och höstterminen 2011. Lärarstudenterna på det sammanhållna programmet kommer under våren 2011 att söka kurser inom Lärarprogrammet för vårterminen och höstterminen 2012.

1.4. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Inriktningskurser och kurser inom AUO innefattar VFU. LUN ansvarar för och organiserar all VFU.

VFU-delen av en kurs har alltid undervisningspris- lapp. Då undervisningsprislappen är ca 25 % högre än det belopp som tas av för att finansiera den verk- samhetsförlagda utbildningen återförs resterande belopp till medverkande institutioner på kursen. Det innebär att alla institutioner som medverkar i en kurs med VFU tilldelas VFU-medel. Dessa medel ingår i den ordinarie tilldelningen. Detta innebär således att institutionerna får högre ersättning per HFU-poäng i kurser med VFU än i kurser utan VFU. I bilaga 4 redovisas ersättning per kurs som går till institutio- nerna för VFU-relaterade aktiviteter.

Figur 2: Kursprislapparna för de kurser respektive institution medverkar i bildar en institutionsmedelprislapp för hst respektive hpr.

Kursprislapp LEN110

Kursprislapp LEN210

Kursprislapp

LAU210 Kursprislapp

LAU170

Inst. för språk och litteraturers institutionsmedelprislappar för Hst och Hpr

som används vid avräkningen Hst / Hpr

Hst / Hpr Hst / Hpr

Hst / Hpr

(11)

1.5. Kursansvar

För varje kurs finns en ansvarig institution som har det operativa och administrativa ansvaret för kursen. Vilken institution detta är anges i kurspla- nen. I bilaga 3 finns en förteckning över ansvariga institutioner på inriktningskurser och kurser inom det allmänna utbildningsområdet. Den ansvariga institutionen ansvarar tillsammans med övriga del- tagande institutioner för att uppdraget genomförs enligt lärarutbildningsreformens intentioner och att utbildningen uppfyller examensordningens krav.

Den ansvariga institutionen ansvarar också för föl- jande:

• Att planera kursen i överensstämmelse med gällande kursplan. Planeringen ska ske i sam- råd med medverkande institutioner.

• Att se till att de institutioner som fått upp- drag från LUN medverkar på kursen.

• Att bistå LUN med underlag vid utvärderingar, remisser etc.

• Att bistå LUN med efterfrågat material för uppföljning av kurser.

• Att svara på eventuella förfrågningar från Lärarutbildningsråden (LUR) eller motsva- rande organ som kan komma att inrättas för styrning och utvärdering av utbildningarna.

• Att registrera studenter och resultat i Ladok samt tillse att registreringarna är korrekta.

• Att enligt LUN:s riktlinjer använda Göte- borgs universitets lärplattform GUL för information och som en resurs för studenter- nas lärande samt att på GUL:s öppna sidor informera externa medarbetare om kursens VFU-innehåll.

• Ansvarig institution för specialiseringskurs ansvarar dessutom för att göra kursplaner och litteraturlistor tillgängliga på respektive insti- tutions hemsida samt att informera LUN om var kursplanerna finns tillgängliga så att LUN kan länka till denna sida.

• Att regelbundet genomföra självvärderingar i relation till kursens mål och syfte.

• Att ta del av och följa LUN:s policydoku- ment.

Figur 3: En kurs med 25 % VFU har en kursprislapp med 75 % språk och 25 % undervisning. Andelen undervisningsprislapp ska motsvara andelen VFU i kursen. Undervisningsprislappen genererar mer pengar än vad som används för att finansiera kursens VFU.

Resterande del (den streckade delen i bilden) går till medverkande institutioner.

Till institutioner för VFU

Språk 75 % UND 25 %

Till institutioner Till

VFU

Kursprislapp/utbildningsområden

Kurstilldelning

(12)

1.6. Fastställande av kursplan

Fakultetsnämnderna har det formella ansvaret för att fastställa kursplaner inom de nya lärarutbild- ningarna. Principer och direktiv för framtagande och revidering av kursplaner inom lärarutbildning- arna kommer därför att tas fram av LUN för 2011.

I samband med detta kommer även nya direktiv för revidering av kursplaner inom det nuvarande Lärar- programmet att tas fram. Direktiven kommer att sändas ut till berörda fakulteter och institutioner samt läggas ut på LUN:s hemsida.

1.7. Institutionernas uppdrag

LUN understryker vikten av att institutionerna fortsatt eftersträvar att den goda kvaliteten i den befintliga utbildningen upprätthålls fram till dess att utbildningen upphör 2018-06-30.

Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen ansvarar för kompetensutveckling av sina lärare inom områden som är av relevans för lärarutbild- ningen. Medarbetare som är involverade i lärar- utbildningen skall också hålla sig uppdaterade om lärarutbildningens organisation och utveckling. De medel som utgår till institutionerna för lärarutbild- ningsuppdraget innefattar medel för kompetensut- veckling för medverkande lärare.

Inför arbetet med att utveckla LUN:s kvalitets- säkrings- och kvalitetsutvecklingsuppdrag kommer ett omfattande kompetensutvecklingsprogram att genomföras under 2011 för personer verksamma inom lärarutbildningen. LUN ser det som ett prio- riterat område att medarbetare vid medverkande institutioner deltar i denna fortbildning.

I uppdraget till institutionen ingår VFU-relaterade arbetsuppgifter inom de kurser som innefattar VFU.

Arbetsuppgifterna innefattar samverkan med VFU- ledare och lokala lärarutbildare samt att på andra sätt delta i VFU-arbetet, till exempel genom att delta i praxisseminarier eller andra VFU-relaterade aktivi- teter. Detta gäller samtliga medverkande institutio- ner i de aktuella kurserna. Institutionerna ersätts för detta arbete, vilket beskrivs i stycke 1.4.

Medverkande institutioner ansvarar för att i uppfölj- ningsverktyget följa den ekonomiska utvecklingen för den egna institutionen, och att hålla sig informe- rad om hur LUN:s anslagsfördelning, uppföljning och avräkning fungerar. Vid behov tillhandahåller LUN utbildning och information om de ekono- miska verktygen, och medverkande institutioner kan också kontakta LUN för mer information och utbildning.

Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen skall bistå LUR eller andra organ som kan komma att inrättas för utbildningarnas styrning och utvärd- ering med uppgifter och synpunkter vid eventuella förfrågningar.

1.8. Registrering i Ladok

Det är mycket viktigt att studenter registreras rätt i Ladok då avräkningen uteslutande bygger på Ladok- data. Studenter antagna på Lärarprogrammet till och med vårterminen 2007 registreras under pro- gramkoden LFLÄY. Senare kullar registreras med programkoden L1LÄR. LUN ger ersättning för studenter som i Ladok är registrerade med finansie- ringsform/kurstyp UFL (observera att koden fort- farande skall vara UFL) om dessa är registrerade på Lärarprogrammet. LUN ger också ersättning för studenter som läser fortbildningskurser (fristående platser) om institutionen har ett sådant uppdrag (se punkt 1.13). Finansieringsform/kurstyp anges till UFL (observera att koden fortfarande skall vara UFL) i Ladok. Observera att LUN inte ersätter stu- denter registrerade på ordinarie kurser om motsva- rande inriktning finns inom lärarprogrammet.

Information om registrering i de nya lärarprogram- men kommer att meddelas per e-post till berörda institutioner samt på LUN:s hemsida under 2011.

1.9. Kvalitetsdialoger

LUN:s nämndordförande och utbildningschef träffar två gånger per år alla prefekter på institu- tioner som har uppdrag inom lärarutbildningen.

Ett antal tjänstemän deltar också vid dessa möten.

(13)

Dialogen på våren sker inför att beslutet om upp- drag och anslagsfördelning ska fattas och dialogen under hösten sker efter det att beslutet har fattats.

Under dialogmötena diskuteras uppdraget till insti- tutionen samt uppföljning och avräkning av detta.

Övriga aktuella frågor brukar också diskuteras.

1.10. Uppföljning och prognoser

De institutioner som fått uppdrag från LUN att bedriva lärarutbildning kan regelbundet under året ta del av LUN:s uppföljningsverktyg. Där kan insti- tutionen följa den ekonomiska utvecklingen under året, vilket kan ligga till grund för institutionens egna prognoser samt ge underlag till institutionens prognos till sin fakultetsnämnd. I uppföljningsverk- tyget kan institutionen också följa utvecklingen av uppdraget för fortbildning (fristående platser) samt se eventuella felregistreringar.

1.11. Om vissa inriktningar och kurser

Examensarbete inom AUO

LUN har beslutat att examensarbeten inom AUO, på både det korta och långa lärarprogrammet, från och med vårterminen 2010 ska skrivas individuellt.

Endast i undantagsfall tillåts parskrivning.

Kurser med preliminär fördelning

På vissa kurser inom det allmänna utbildningsom- rådet är fördelningen mellan institutioner prelimi- när. Detta beror på att kurserna till stor del innehål- ler projektarbeten eller uppsatsskrivande vilket gör att efterfrågan på olika institutioners medverkan kan variera mellan terminer. Dessa kurser får därför en fördelning baserad på föregående års fördelning.

Innan avräkningen kontrolleras den verkliga fördel- ningen under året, och fördelningen ändras enligt detta. Detta gäller helt eller delvis följande kurser:

LAU270/275, LAU370/390/395, LAU380 del- kurs 2 och LAU690.

Ny institutionsfördelning

Med anledning av omorganisationen inom UFN under 2010 har arbetsfördelningen omfördelats

mellan UFN:s nya institutioner utifrån uppgift från UFN om de nya institutionernas ansvarsområden.

1.12. De olika lärarprogrammen

Vårterminen 2011 görs nyantagning till det bologna- anpassade Lärarprogrammet. Studenter antagna till detta program kan ta ut examen till och med 30 juni 2018. Studenter antagna mellan höstterminen 2001 och vårterminen 2007 kan ta ut lärarexamen till och med 2015. Under förutsättning att Göteborgs uni- versitet erhåller examenstillstånd för de nya lärar- examina kommer antagning höstterminen 2011 att ske till de nya lärarprogrammen.

1.13. Fortbildning (fristående platser) Ett antal institutioner har ett uppdrag för fortbild- ning (fristående platser), dvs. utbildning som ges utanför Lärarprogrammet, men som finansieras av LUN. Dessa hst ska användas för fortbildning av verksamma lärare, om inget annat angivits. Hur många hst de fristående platserna högst kan omfatta framgår i tabellen på nästa sida. LUN ersätter inte hst utöver detta uppdrag. Om programkurser används för fortbildning fördelas medlen vid avräkningen till samtliga medverkande institutioner och även till LUN för genomförande av VFU på samma sätt som i den ordinarie tilldelningen. De medverkande insti- tutionerna måste vara överens om att använda fristå- ende platser på programkurser, då medel för fristå- ende platser endast utbetalas till institutioner med uppdrag för detta. Hst och hpr för fristående plats registreras i Ladok med finansieringsform/kurstyp UFL (observera att koden fortfarande skall vara UFL) och program FRISTÅENDE.

1.14. Naturvetenskapligt basår

De institutioner som har naturvetenskapligt basår får ersättning för de studenter som är antagna på inriktningen Lärarbasår, förutsatt att de i Ladok givits finansieringsform/kurstyp UFL (observera att koden fortfarande skall vara UFL). Tilldel- ningen baseras på utfallet i september 2010, och avräknas vid årets slut.

(14)

1.15. Påbyggnadsutbildningar

Budgeterat antal hst för det Specialpedagogiska pro- grammet, Speciallärarprogrammet, Mastersprogram i utbildningsledarskap samt Mastersprogram i utbild- ningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom är maximerat till 290 hst fördelat på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (278 hst) och Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (12 hst). Beslut om antagningstal till ovan nämnda påbyggnadsprogram inom ramen för totalt antal tilldelade hst genomförs i samråd mellan res- pektive ansvarig institution samt LUN. Uppdraget för ovanstående utbildningar får avräknas som en enhet inom respektive institution, vilket betyder att Institutionen för pedagogik och specialpedagogik kan fördela om platserna mellan programmen uti- från studenternas efterfrågan.

1.16. Utbildningar finansierade med externa medel

ULV – Utländska lärares vidareutbildning, har som syfte att personer med utländsk lärarexamen ska kunna avlägga svensk lärarexamen alternativt få behörighetsbevis.

VAL – Valideringsprojektet, vänder sig till verksam- ma lärare som saknar behörighet för anställning som lärare utan tidsbegränsning. Som förutsättningar för antagning gäller att personen skall vara anställd hos skolhuvudman samt att vederbörande skall kunna uppnå lärarexamen genom validering av kunskaper erhållna genom tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare samt kompletterande utbildning inom projektet.

Lärarfortbildningen – Regeringen har 2007–2010 avsatt medel för fortbildning av verksamma lärare. I budgetpropositionen 2011 föreslås satsningen fort- sätta fram till 2014 med ”ett lärarpaket med fort- satt lärarlyft, vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt pedagogiskt ledarskap och forskarskolor för lärare och förskollärare.” Dessa medel används dels till att finansiera en del av lärarnas löner under tiden de studerar, dels till att ersätta universiteten för utbildningar inom lärarlyftet. Under år 2011 erbjuder LUN fortbildningskurser finansierade av skolverket, men också fortbildningskurser inom det ordinarie kursutbudet.

Förskollärarlyftet – Förskollärares motsvarighet till Lärarlyftet.

För samtliga ovanstående projekt fattas beslut om tilldelning i särskild ordning.

Tabell 3: Uppdrag för fortbildning (fristående platser) 2011.

Institution Uppdrag (hst) Utbildningsområde / prislapp

SPRÅK 6 Språk

LIR 4 HUM

SVE 7 Språk

HIST 6 HUM

KULT 1 HUM

HDK 8 Konst

HSM 13 UND

IVM 4 Na/Tk

CMB 2 Na/Tk

FYSI 7 Na/Tk

GEOV 4 Na/Tk

KEMI 1 Na/Tk

MAEK 2 Na/Tk

MATE 1 Na/Tk

ZOOL 7 Na/Tk

SOCA 7 UND

SOCI 7 UND

STAT 2 SAM

AV 9 UND

IPS 71 UND

IPKL 8 UND

IDPP 31 UND

IKI 6 UND

Totalt 214

(15)

1.17. Planerings- och tilldelningstal 2011

Det befintliga Lärarprogrammet

LUN beslutar om antalet platser till nyantagning på lärarutbildningen. I det befintliga lärarprogrammet antas studenterna till sin förstainriktning i samband med antagningen. Baserat på erfarenheter från tidi- gare år räknar LUN med att alla platser inte fylls på vissa inriktningar. För att tilldelningen till institu- tioner bättre ska stämma med den förväntade verk- liga antagningen baseras tilldelningen i vissa fall på de tal som finns angivna i kolumnen ”tilldelning” i tabell 4.

Observera att de studenter som antas till sin första- inriktning först går en termin på allmänt utbild- ningsområde och inte påbörjar sin inriktning förrän nästkommande termin.

I tabell 4 visas ”Antagning HT10”. Dessa tal baseras på antagningen under hösten 2010. Då studenterna läser AUO 1 under höstterminen 2010 påbörjar de sin inriktning vårterminen 2011. De samläser då i förekommande fall med studenter som läser inrikt- ningen som sin andrainriktning, alltså de studenter som redovisas i kolumnen ”2:a inriktning VT11”.

Gruppens storlek redovisas i kolumnen ”gruppstor- lek VT11”.

Det antal platser som finns på Lärarprogrammet våren 2011 redovisas i kolumnen ”Platser VT11”.

Då erfarenheten visar att inte alla platser fylls på vissa inriktningar baseras tilldelningen på talen i kolumnen ”Tilldelning VT11”. Fylls ändå platserna ersätts institutionerna för detta vid avräkningen. De studenter som påbörjar sin inriktning under hös- ten 2011 samläser med de studenter som påbörjar sin andrainriktning hösten 2011. Gruppens storlek under höstterminen redovisas i kolumnen ”Grupp- storlek HT11”.

De nya lärarprogrammen

Eftersom beslut från Högskoleverket om examens- tillstånd för de nya lärarexamina inte är klara vid fastställandet av uppdraget 2011 har ett preliminärt belopp beräknats utifrån förutsättningen att Göte- borgs universitet erhåller examenstillstånd för samt- liga sökta nya lärarexamina. Dessa platser har inte fördelats på olika program eftersom LUN inväntar Högskoleverkets beslut för att kunna fatta beslut om fördelningen. Av samma skäl har dessa platser med tillhörande ekonomisk tilldelning inte fördelats på olika institutioner utan redovisas som en klump- summa. Beslut om fördelning förväntas kunna fat- tas under januari 2011.

(16)

Tabell 4: Planeringstal 2011, antal studenter.

* Av dessa läser vissa studenter endast en termin av inriktningen

Inriktning Antagning

HT10 2:a

inriktning VT11*

Gruppstorlek inriktning

VT11

Platser Antagning

VT11

Tilldelning Antagning

VT11

inriktning 2:a HT11*

Grupp- storlek inriktning

HT11

Platser Antagning

HT11

LBU Barns och ungas uppväxtvillkor, lärande

och utveckling 108 7 115 100 100 2 102

LBD Bild och visuell kultur 20 20 13 33

LBI Biologi 11 6 17

LEN Engelska 29 20 49 18 18

LEV Estetisk verksamhet 56 56

LFR Franska 2 2

LFY Från Big Bang till nutid 10 5 10 15

LGE Geografi 16 16 1 17

LHK Hem- och konsumentkunskap 26 11 37

LHI Historia 14 26 40 10 10

LID Idrott och hälsa 20 35 55

LKE Kemi 2 2

LKS Kultur och språk för tidigare åldrar 19 9 28 20 20 1 21

LKM Kulturellt meningsskapande genom musik,

rytmik och drama 21 13 34

LKF Kunskap och fantasi 23 24 47 30 30 3 33

LMA Matematik 38 17 55

LMN Matematik och naturvetenskap för tidigare

åldrar 24 28 52 20 20 22 42

LME Mediekunskap 17 2 19

LMU Musik 32 6 38

LMS Människa, natur och samhälle 27 15 42 20 20 7 27

LNM Natur och matematik i barnens värld 20 16 36 24 24 7 31

LNA Naturvetenskap för lärare 9 14 23

LPK Pedagogik, kommunikation och ledarskap 17 1 18

LRE Religionskunskap 12 12 22 34

LSA Samhällskunskap 9 9 18 25 25

LPE Samhällspedagogik

LVS Skapande verksamhet för tidigare åldrar 27 16 43 30 30 12 42

LSO Samhällsorienterande ämnen för tidigare

åldrar 22 11 33

LSL Slöjd 15 8 23

LSP Spanska 11 4 15

LSU Social och kognitiv utveckling hos barn,

unga och vuxna 56 56 41 41

LSV Svenska 26 13 39 24 24 13 37

LSK Svenska för tidigare åldrar 41 17 58 30 30 11 41

LSI Svenska som andraspråk 20 16 36

LTD Teknik och design 1 5 6

LTY Tyska 7 4 11

Summa långa programmet 636 420 1056 356 351 274 625

LYS Yrke, skola, arbetsliv 26

Korta programmet, helfart 82

Korta programmet, halvfart 38

Summa korta programmet 120

Nya lärarprogram, preliminärt 550

(17)

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) startade 2005 en professionsinriktad och tvär- vetenskaplig forskarskola. Behörighetskrav för antag- ning till forskarskolan är lärarexamen på avancerad nivå.

Doktoranderna bedriver sina studier i åtta olika forskar- utbildningsämnen vid sex fakulteter. Genom detta upp- lägg vill CUL skapa ett stöd till läraryrket och lärarut- bildningen vid Göteborgs universitet. I fyra omgångar, 2005, 2006, 2009 och 2010 avsatte Göteborgs universi- tet interna medel för finansiering av sammanlagt 43 dok- torander. I samarbete med kommuner har under samma tidsperiod ytterligare 21 doktorander antagits och i samarbete med högskolor 14 doktorander. Forskar- skolan har för närvarande 71 doktorander. Vid utgång- en av 2010 har fyra CUL-doktorander avlagt doktors- examen, en doktorand har avlagt licentiatexamen. En anställning av en postdoc 2008–2010 var placerad vid Nationellt centrum för matematik.

Doktoranderna är för närvarande inskrivna i något av följande forskarutbildningsämnen:

• Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

• Humaniora med inriktning mot utbildnings- vetenskap

• Pedagogiskt arbete

• Ämnesdidaktik

• Matematik/naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap

• Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

• Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarskolans ambition är att via forskarskolans gemen- samma kurser, temaverksamheter, seminarier samt en årligt återkommande doktorandkonferens skapa tydlig samhörighet doktoranderna emellan samt verka identi- tetsskapande för de antagna doktoranderna.

2.1. Vetenskapligt råd

Under hösten 2009 inrättades ett vetenskapligt råd med uppgift att bereda strategiska vetenskapliga och utbild- ningsmässiga frågor gällande forskarskolan. I rådet ingår representanter för medverkande fakulteter, inblandade kommuner, partnerhögskolor samt doktorander.

2.2. Temaområden

I syfte att skapa sammanhållning i forskarskolan och främja samverkan mellan olika ämnen har temaområ- den inrättats. Forskningstema utgörs av seminarieserier som har till uppgift att stödja de avhandlingsprojekt som doktoranderna utvecklar tillsammans med sina hand- ledare och bedriva utåtriktad verksamhet för att sprida den kunskapsbas forskarskolan utvecklar.

Temaområdena är:

• Lärande, text och språk

• Läraryrkets praktik

• Lärande, undervisning och matematik

• Nya media, undervisning och lärande

• Lärande och samhälle

• Undervisning, lärande och naturvetenskap

• Konstarter och lärande

2.3. CUL:s kursutbud

I forskarskolan ingår fyra gemensamma obligatoriska kurser om 7,5 högskolepoäng vardera. Kurserna genom- förs på uppdrag av CUL vid fakulteternas institutioner.

De fyra kurserna är:

Kurs 1 – Perspektiv på bildning och utbildning Kurs 2 – Utbildningsvetenskap, kunskapsbildning och lärande

Kurs 3 – Forskningstraditioner, forskningsetik och vetenskapsteori

Kurs 4 – Perspektiv på utbildningsvetenskapliga forskningsmetoder

2. Forskning och forskarutbildning

(18)

Inom grundutbildningen omfattar det totala uppdraget till LUN 3 898 hst vilket motsvarar ett grundutbildnings- anslag på 316 803 tkr. Anslaget till LUN för lärarutbildningsanknuten forskning och forskarutbildning uppgår år 2011 till 17 953 tkr. Till detta kommer de uppdrag som finansieras av externa medel: ULV, VAL, Lärarlyftet och Förskollärarlyftet. Underskottet inom grundutbildningens anslagsfördelning (10 533 tkr) beror dels på ett större upp- drag till institutionerna jämfört med LUN:s uppdrag från styrelsen, dels på avsatta medel för implementering av den nya lärarutbildningen. Beloppet kommer att belasta det balanserade kapitalet.

3. Anslagsfördelning för LUN 2011

Tabell 5: Anslagsfördelning för LUN år 2011, tkr.

År 2011 År 2010

Grundutbildning Forskning /

forskarutbildning TOTALT Grundutbildning Forskning /

forskarutbildning TOTALT Anslag

Anslag 316 803 17 953 334 756 316 235 17 912 334 147

Ny lärarutbildning 5 000 5 000

Summa anslag 316 803 17 953 334 756 321 235 17 912 339 147

Fördelning

Till institutioner för takbelopp 220 752 220 752 242 434 242 434

Till institutioner för lokaler 46 348 1 611 47 959 51 163 1 791 52 954

Till institutioner, senare

fördelning ny lärarutbildning 12 295 12 295

VFU-verksamhet 36 099 36 099 35 062 35 062

Stöd till resurssvaga kurser 2 000 2 000 2 000 2 000

Ny lärarutbildning 5 000 5 000 5 000 5 000

Studentsupport 2 042 2 042 2 037 2 037

Internationalisering 400 400 800 800

IKT 500 500 500 500

Utvecklingsmedel 700 1 884 2 584 700 1 884 2 584

Temaverksamhet 1 000 1 000

Högskoledidaktik 200 200

CUL, Kurser, seminarier 560 560 430 430

Doktoranders resor mm 261 261 1 015 1 015

Till institutioner för

doktorandkostnader 9 647 9 647 11 115 11 115

Post-doc 200 200

Externfin doktoranders kostn 493 493 321 321

Summa fördelning 327 336 14 456 341 792 339 696 16 756 356 452

Resultat -10 533 3 497 -7 036 -18 461 1 156 -17 305

(19)

3.1. Lokalmedel

Från och med år 2007 är medelstilldelning för lokaler inkluderade i de anslag för grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning som LUN får från styrelsen. Från och med år 2009 fördelar LUN lokalmedel direkt till medverkande institutioner. Lokalmedel avräknas vid årets slut. För varje institution har en lokal- prislapp räknats fram. Denna prislapp räknas upp med 0,23 % år 2011. De lokalmedel som respektive insti- tution får beräknas som denna prislapp multiplicerat med det totala utbildningsuppdraget för institutionen uttryckt i hst.

Tabell 6: Lokalmedel för grundutbildning.

Institutioner tillhörande fakultetsnämnd Lokalprislapp, kr Antal hst Ersättning, tkr

Handelshögskolan 6 747 23 156

Samhällsvetenskapliga FN 12 294 259 3 189

Naturvetenskapliga FN 16 416 214 3 505

Humanistiska FN 3 810 607 2 312

Konstnärliga FN 28 988 290 8 420

Utbildningsvetenskapliga FN 16 999 1 683 28 608

IT-universitetet 12 798 12 157

3 089 46 348

LUN, ofördelat avseende nya

lärarutbildningar 15 006 152 2 274

3 240 48 622

(20)

3.2. Stödkostnader för LUN

Tabell 7: Budget för LUN:s stödverksamheter, tkr.

För att finansiera LUN:s verksamhet erhåller institutionerna en ”faktura” från LUN. Institutionens andel av kostnaderna baseras på utfallet av institutionens uppdrag, i kronor, vid senast kända bokslut, dvs. avräkningen 2009 (se tabell 2). Vid fakturering för 2011 kommer LUN:s stödkostnader inom grundutbildningen att reduce- ras med överskott från 2009 års stödverksamhet (835 tkr).

BUDGET 2011 BUDGET 2010

Funktioner/Budgetposter Totalt Grundutbildning Forskning /

forskarutbildning Totalt Grundutbildning Forskning / forskarutbildning Ledning

Nämnd LUN 1 750 1 621 129 2 350 2 232 118

Ordf., utb. chef, adm chef, nämndsekr. 1 454 1 454 2 075 2 075

Lokalkostnader 131 131 188 188

3 335 3 206 129 4 613 4 495 118

Utbildnings- och forskningsadministration

Lärarutbildningsråd, programråd 1 850 1 850 1 840 1 840

Adm för g-utb, studievägledn mm 8 677 8 677 7 825 7 825

VFU 2 668 2 668 2 788 2 788

Valwebb 420 420 500 500

Information och annonsering 600 600 450 450

Medel för utbildn.chefens disp. 500 500 300 300

Utvecklingsmedel 1 300 1 300 2 050 2 050

Medel för internationalisering 1 201 1 201 1 201 1 201

Strategiska medel 400 400 400 400

Vetenskapligt råd 210 210 200 200

Forskningsadministration 676 676 855 855

Antagningskostnader 300 300 350 350

Lokalkostnader 664 631 33 587 558 29

19 466 17 847 1 619 19 346 17 512 1 834

Ekonomi- och personaladministration

Löner 2 494 2 494 2 369 2 369

Lokalkostnader 137 137 117 117

2 631 2 631 2 486 2 486

Infrastruktur och service

IT-support 1 612 1 564 48 1 670 1 611 59

Information/web 550 550 512 512

Adm service, diarie, arkiv 1 014 967 47 940 891 49

Lokalvård 67 67 75 75

Lokalkostnader 68 68 58 58

3 311 3 216 95 3 255 3 147 108

28 743 26 900 1 843 29 700 27 640 2 060

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :
Outline : Grundutbildning