• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

för

eddbee group AB (publ)

Org.nr. 559084-0897

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01 - 2021-08-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 4

- balansräkning 5

- noter 7

- underskrifter 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

eddbee group AB (publ) är ett finetech bolag med fokus på interaktiva plattformar där det unika framhävs inom sport- och finans. Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en neobank. Under året har vi utfört en ägarspridning för att kapitalisera bolaget inför en lansering av våra plattformar.

Företagets säte är i Göteborgs kommun.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 40 0 0 0 0

Res. efter finansiella poster -1 809 -39 -30 -20 -30

Res. i % av nettoomsättningen -4 511 0 0 0 0

Balansomslutning 4 112 634 404 81 55

Soliditet (%) 98,22 98,48 52,7 60,7 83,8

Avkastning på eget kapital (%) neg. neg. neg. neg. neg.

Avkastning på totalt kapital (%) neg. neg. neg. neg. neg.

Kassalikviditet (%) 3 853,17 835,42 37,05 24,53 250,62

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har under hösten genomfört en nyemission som ökat aktiekapitalet med 126 877 kr och totalt tillfört bolaget 15 732 748 kr före emissionskostnader

Förändringar i eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 50 000 450 000 163 055 -38 605 124 450

Nyemission 589 990 -450 000 0 0 0

Erhållna aktieägartillskott 183 333 183 333

Resultatdisp. enl. beslut av

årsstämma: -38 605 38 605 0

Överkursfond 0 0 4 900 010 0 4 900 010

Årets förlust -1 808 748 -1 808 748

Belopp vid årets utgång 639 990 0 5 207 793 -1 808 748 3 399 045

2021-08-31 2020-08-31

Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 426 588 243 255

Sida 2 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(3)

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 124 450

fri överkursfond 4 900 010

erhållna aktieägartillskott 183 333

årets förlust -1 808 748

3 399 045 Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 3 399 045

3 399 045

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(4)

RESULTATRÄKNING

2020-09-01 2019-09-01

Not 2021-08-31 2020-08-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 40 099 0

Övriga rörelseintäkter 15 383 13

55 482 13

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 448 025 -38 314

Personalkostnader 2 -410 981 -304

Övriga rörelsekostnader -5 224 0

-1 864 230 -38 618

Rörelseresultat -1 808 748 -38 605

Årets resultat -1 808 748 -38 605

Sida 4 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(5)

BALANSRÄKNING

2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter 3

1 292 871 553 967

1 292 871 553 967

Summa anläggningstillgångar 1 292 871 553 967

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 4 726 1 242

4 726 1 242

Kassa och bank

Kassa och bank 2 814 607 78 825

Summa kassa och bank 2 814 607 78 825

Summa omsättningstillgångar 2 819 333 80 067

SUMMA TILLGÅNGAR 4 112 204 634 034

Sida 5 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(6)

BALANSRÄKNING

2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 639 990 50 000

Ej registrerat aktiekapital 0 450 000

639 990 500 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 5 024 460 163 055

Erhållet aktieägartillskott 183 333 0

Årets resultat -1 808 748 -38 605

3 399 045 124 450

Summa eget kapital 4 039 035 624 450

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 14 615 0

Övriga skulder 43 554 9 584

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 0

Summa kortfristiga skulder 73 169 9 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 112 204 634 034

Sida 6 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(7)

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

Utveckling av programvara 5

Den immateriella tillgången kommer att börja skrivas av när den tas i drift.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 0,00

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärde 553 967 333 465

Inköp 738 904 220 502

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 292 871 553 967

Utgående redovisat värde 1 292 871 553 967

Sida 7 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(8)

NOTER

Not 4 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Göteborg 2022-01-

Milenko Gabrilo Sven-Olof Nilsson

Verkställande direktör

Patrik Mårtensson Ann-Sofi Holmström

Min revisionsberättelse har lämnats den januari 2022.

Håkan Kjellström Auktoriserad revisor

Sida 8 av 8

Comfact Signature Referensnummer: 1259809

(9)

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Årsredovisning 2021-08-31 eddbee group AB (publ).pdf

ÄRENDET SKAPADES AV Isabella Roslund

ÄRENDEREFERENS 1259809

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.*

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av

signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk

e-legitimation.

Läs mer på https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering

References

Related documents

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från