• No results found

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman , kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman , kl"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Dialogen, kommunkontoret, Storuman 2016-05-25, kl 09.00—14.10.

Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Christer Bergfors (M) Britt-Inger Ärlebrandt (KD) Harry Söder (S)

Lennart Cohen (S) tjänstgörande ersättare Eva Banstorp (M) tjänstgörande ersättare

Övriga Ulla Olofsson sekreterare

May-Louise Nilsson socialchef Annika Mörtsell ifo-chef Jessica Boström ekonom § 66

Ulrika Kjellsdotter planhandläggare § 71 Monica Ek biståndshandläggare § 67 Ann-Charlotte Reisek MAS § 69

Inga-Lill Rönnholm LSS-handläggare § 68

Utses att justera Harry Söder

Justeringens plats och tid Storuman 2016-06-17

Underskrift Sekreterare ………. Paragrafer 64 - 85 Ulla Olofsson

Ordförande ……….

Patrik Persson

Justerande ……….

Harry Söder

Bevis om anslag

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2016-06-15

Datum för anslags uppsättande 2016-06-17 Datum för anslags nedtagande 2016-07-07

(2)

ON § 64 ON/2016:21 - 700 Genomgång av föregående protokoll

Ordförande Patrik Persson har genomgång av omsorgsnämndens protokoll 2016-05-25.

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger proto- kollet till handlingarna.

(3)

ON § 65 ON/2016:11 - 700 Socialchefen informerar

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande:

 Information av SKL (Sveriges kommuner och landsting) om vad som är aktuellt inom kommuner och landsting. Utskick av bildspel till ledamöter.

 Lönerna för Kommunal är klara, som utbetalas med juni lön.

 Anmälan till Arbetsmiljöverket om skyddsombudsstopp inom hemtjänsten.

 Beläggning i kommunens särskilda boenden.

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

(4)

ON § 66 ON/2016:22 - 706 Ekonomisk redovisning maj 2016

Ekonom Jessica Boström redovisar ekonomin för omsorgsnämnden maj 2016.

De verksamheter som överskrider budgeten är:

Placeringar barn och ungdom Familjehem

Ekonomiskt bistånd

Bostadsanpassningsbidrag Personal Vikbacka

Personal Tranan LSS ledsagarservice LSS bostad, familjehem Hjälpmedel hemsjukvård Hjälpmedel paramedicin

Beredande organs förslag Budgetredovisning maj 2016 Omsorgsnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen ta fram statistik över sjukfrånvaron på Tranan.

(5)

ON § 67 ON/2016:11 - 700

Redovisning från biståndshandläggningen för hemtjänsten Tärnaby___________________________________________

Biståndshandläggare Monica Ek redovisar om biståndshandlägg- ningen i Tärnaby.

I dagsläget finns 37 kunder i Tärnaområdet. Två stycken från Tärnaområdet och en från Mellanbygden ansöker om särskilt boende i Tärnaby.

De äldre vill bo kvar så länge som möjligt i sina hem, även när de har många insatser från hemtjänsten. Tack vare grannsamverkan ute i byarna så klarar de flesta av att bo hemma. Även om de blir erbjudna lägenheter i centralorten så vill de inte flytta.

Då de äldres bostäder inte alla gånger är så anpassade för äldre med funktionshinder, kan det bli kostsamma bostadsanpassningar, för att de ska kunna bo kvar och fungera i hemmiljön.

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.

(6)

ON § 68 ON/2016:11 - 700 Redovisning av LSS-verksamheten

LSS-handläggare Inga-Lill Rönnholm redovisar från verksamhet- en med LSS och LASS.

I dagsläget har 7 stycken LASS-beslut från försäkringskassan, 4 kvinnor och 3 män. Besluten är mellan 44 timmar – 136,5 tim- mar/vecka.

9 stycken LSS-beslut, 6 kvinnor och 3 män. Besluten är tillsvidare mellan 5,5 timmar – 60,29 timmar/vecka.

 Ärendegången av ett LSS-ärende.

 Personkretsarna är följande:

1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktions-

hinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld el- ler kroppslig sjukdom

3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Beredande organs förslag

LSS-handläggare Inga-Lill Rönnholms tjänsteutlåtande 2016-06-15.

Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.

(7)

ON § 69 ON/2016:17 - 773

Redovisning av MAS om avvikelser inom hälso- och sjukvår- den

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar om avvikelser inom hälso- och sjukvården.

 Lex-Maria-ärende som är inskickat till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder har vidtagits och utbildning har skett. Beslut har kommit från IVO, som framför att mer perso- nal behövs så att god vård kan erbjudas.

 En avvikelseutredning ang. utebliven ordinerade begränsnings- åtgärder. Åtgärdats direkt med tydlig informationsrapportering både skriftlig och muntlig.

 Läkemedel, utebliven dos har ökat sen i fjol

 Fall, frakturer har ökat sen i fjol

 Informationsöverföringar med landstinget samt uteblivna insat- ser ang. rehabilitering

 Teknisk utrustning

Beredande organs förslag

MAS Ann-Charlotte Reiseks redovisning 2016-06-15.

Omsorgsnämnden beslutar

att nämnden har tagit del av de synpunkter som IVO, Inspektion- en för vård och omsorg meddelat i Lex-Maria ärendet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en analys om fallolyckor samt komma med förslag till åtgärder.

(8)

ON § 70 ON/2016:46 - 701 Länsgemensam hjälpmedelsstrategi

Omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående ett för- slag till hjälpmedelsstrategi i Västerbotten. Länets kommuner och landstinget samverkar i frågor som rör hjälpmedelsförskrivning vilket innefattar metodstöd och service. Idag förskriver kommu- nerna 70 % av alla hjälpmedel och 30 % förskrivs av landstinget.

På uppdrag av AC- konsensus, Region Västerbotten har ett förslag till hjälpmedelsstrategi arbetats fram.

Omsorgsnämnden anser att strategin i stort innehåller det som krävs men under punkten 7 prioritering i hjälpmedelsförskrivning- en,

anser nämnden att vissa ytterligare förtydliganden bör göras.

Det finns inget omnämnt om hur viktigt omgivningsstödet är. När man ska besluta om eventuell egenvård är ska det göras en risk- bedömning. Omgivningsstöd borde vara kopplat till den riskbe- dömningen.

Det är svårt att förstå vad prioriteringarna får för konsekvenser när det görs olika gränsdragningar. Borde gå att förtydliga. Kanske med hjälp av några exempel.

Beredande organs förslag

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-06-07 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till yttrande.

(9)

ON § 71 ON/2016:55 - 701

Remiss - inbjudan till samråd av detaljplan för Rönnen 1 och 8

Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter redovisar förslaget till detalj- planen för Rönnen 1 och 8. Omsorgsnämnden har beretts möjlig- het att lämna synpunkter på förslaget.

Det är viktigt att utmiljön är trevlig och tillgänglig för alla vilket också anges i planbeskrivningen. Det är även viktigt att de hus som ska byggas är tillgängliga för alla. Inga trappsteg till ytterdörr och att det finns hiss.

Beredande organs förslag

Socialchef M-L Nilssons tjänsteutlåtande 2016-06-07 Omsorgsnämnden beslutar

att inte lämna några synpunkter utöver att påpeka vikten av till- gänglighet.

(10)

ON § 72 ON/2014:8 - 701

Redovisning av prestationsersättningar inom psykiatriområdet 2016__________________________________________________

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har gjort en överenskommelse för flera år gällande området psykisk ohälsa. Syf- tet är att förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. För att ta del av ersättningen skall grundkrav och prestat- ionskrav uppnås av kommunen.

Omsorgsnämnden har att disponera dessa medel för sin verksamhet gällande psykiatriområdet. Omsorgsnämnden har beslutat att två gånger per år ska redovisning kring hur prestationsersättningen an- vänds ske till nämnden.

Under 160101-160531 har medlen använt enligt följande:

Utbildningar: 6 200 kr

Socialpsykiatrisk kunskapscenters utbildningssatsning: 10 000 kr Lönekostnad för utökat boendestöd: 35 800 kr Litteratur och arbetskläder: 1 000 kr Aktiviteter för brukare: 2 200 kr

Beredande organs förslag

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2016-06-07 Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

(11)

ON § 73 Meddelanden

ON/2016:54 701

Remissvar 2016-06-01 i ärende rörande alkoholservering för Nöjesalliansen Dansgalan.

ON/2016:52 753

Regeringsbeslut 2016-01-28 om uppdrag att fördela utvecklings- medel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvali- tetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsut- satta kvinnor och barn m m.

ON/2016:51 731

Brev 2016-05-18 från Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, Hörselskadades Riksförbund, HRF och Synskadades Riksförbund, SRF om argument för kommunalt stöd genom syn- och hörselin- struktörer.

ON/2016:9 730

Arbetsmiljöverkets skrivelse 2016-05-19 om möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen, om köket på Vikbackas äldreboende.

ON/2016:31 770

Beslut 2016-05-19 från Inspektionen för vård och omsorg IVO i ärende om anmälan enligt lex Maria. Dnr 8.1.1-9999/2016.

ON/2016:57 730

Beslut 2016-06-10 från Arbetsmiljöverket efter skyddsombuds- stopp. Dnr 2016/025435.

Nedanstående ärenden omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §.

Dom 2016-05-20 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut av biståndsärende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mål nr 235-16.

(12)

ON § 74

Sekretessärende

(13)

ON § 75

Sekretessärende

(14)

ON § 76

Sekretessärende

(15)

ON § 77

Sekretessärende

(16)

ON § 78

Sekretessärende

(17)

ON § 79

Sekretessärende

(18)

ON § 80

Sekretessärende

(19)

ON § 81

Sekretessärende

(20)

ON § 82

Sekretessärende

(21)

ON § 83

Sekretessärende

(22)

ON § 84

Sekretessärende

(23)

ON § 85

Sekretessärende

References

Related documents

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

att fastställa den redovisning som upprättats för 2014 gällande kom- petensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården och skicka den till Socialstyrelsen, samt.. att

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.. Omsorgsnämnden kommer

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

Överenskommelsen för 2018 bygger på tidigare års överens- kommelser och är en fortsättning på det långsiktiga arbete som görs för att arbeta med psykisk hälsa ute i

att förorda en lösning där Granhöjdens kök anpassas för tillagning för både Vikbacka och Granhöjden samt matportioner för distribution att lämna ärendet till

Förslag till reviderade riktlinjer för försörjningsstöd Omsorgsnämnden beslutar. att anta de reviderade riktlinjerna för försörjningsstöd, samt att de gäller från och