Anvisning 1/ (18)

Full text

(1)

Detaljhandel med alkoholdrycker i livsmedelsaffärer

Anvisning

   

1/2016

(2)

Innehåll

Inledning ... 3 

Detaljhandel med alkoholdrycker ... 3 

Åldersgräns för inköp ... 4 

Berusade kunder ... 5 

Förmedling av alkoholdrycker ... 6 

Försäljningstider ... 7 

Förtäring av alkoholdrycker på detaljhandelsstället ... 7 

Försäljning av alkoholdrycker på kredit och kreditarrangemang ... 7 

E-handel och leverans av alkoholdrycker till beställare ... 8 

Försäljningsställets personal ... 8 

Anskaffning av alkoholdrycker ... 8 

Placering av alkoholdrycker ... 9 

Prissättning av alkoholdrycker ... 9 

Reklam och andra säljfrämjande åtgärder för alkoholdrycker ... 9 

Egenkontroll ... 11 

Myndighetsövervakning ... 13 

Ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker... 14 

Detaljhandelstillstånd ... 14 

Förutsättningar för tillståndsinnehavare ... 15 

Krav på detaljhandelsstället ... 15 

Handläggningstider för ansökningar ... 16 

Anmälan om ändringar ... 16 

Nedläggning av verksamhet ... 17 

Bestämmelser, föreskrifter och anvisningar ... 18 

(3)

Inledning

Denna anvisning behandlar försäljning i detaljhandeln av alkoholdrycker som har tillverkats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 volympro- cent alkohol.

Enligt 41 § i alkohollagen (1143/1994) och 1 a § i förordningen om alko- holdrycker och sprit (1344/1994) ankommer det på Valvira att styra och utveckla regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och övervakning, producera informations- och kommunikationstjänster för alkoholförvalt- ningen samt att i hela landet övervaka detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alko- holdrycker.

Denna anvisning har utarbetats för att bättre tillgodose de allmänna syf- tena med alkohollagen. I anvisningen och den uppdaterade versionen har man särskilt velat understryka betydelsen av egenkontroll vid detaljhan- delsställen och metoderna för att förebygga förseelser och störningar. An- visningen är avsedd att vara ett hjälpmedel för företag som idkar detalj- handel med alkoholdrycker och anställda inom branschen.

I den senaste uppdateringen har den ändrade lagstiftning beaktats som trätt i kraft efter att den senaste versionen av anvisningen publicerades.

Det finns mer information och anvisningar om detaljhandel med alkohol- drycker på Valviras och regionförvaltningarnas portaler på adresserna www.valvira.fi och www.rfv.fi.

Detaljhandel med alkoholdrycker

Vid detaljhandel med alkoholdrycker säljs alkoholdrycker i färdigt fyllda slutna kärl, som t.ex. flaskor eller burkar.

Det krävs tillstånd för att sälja alkoholdrycker i livsmedelsaffärer, t.ex. i bu- tiker, kiosker eller vid servicestationer. Det regionförvaltningsverk inom vars område affären är belägen beviljar tillstånd för detaljhandel med al- koholdrycker. Tillståndet ger rätt att sälja alkoholdrycker som har tillver- kats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 % alkohol.

Tillståndsinnehavaren ska iaktta de föreskrifter som gäller detaljhandel med alkohol i sin affärsverksamhet. Personalen ska känna till de föreskrif- ter som gäller försäljning av alkoholdrycker.

Syftet med föreskrifterna om detaljhandel med alkohol är att minska de hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter som följer av alko- holbruk. Med föreskrifterna förebygger man bl.a. alkoholbruk hos minderå- riga och olägenheter som följer av omåttligt alkoholbruk. Försäljningsöver- vakningen minskar även ordningsstörningarna.

(4)

Åldersgräns för inköp

Det är inte tillåtet att sälja drycker som innehåller minst 1,2 % alkohol till personer under 18 år. Dessa drycker omfattar drycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol, som i lag definieras som alkoholdrycker, samt drycker som innehåller 1,2– 2,8 % alkohol (t.ex. mjöd, pilsner samt vissa cider- och long drink-drycker). Valvira rekommenderar att man inte heller säljer drycker med under 1,2 % alkohol till minderåriga.

Det finns skäl för försäljningspersonalen att bekanta sig med alkohol- dryckesförpackningarna på försäljningsstället, så att den bättre känner igen alkoholdrycker av olika styrka och alkoholfria drycker i försäljningssi- tuationen.

En kontroll av åldern ska göras i fråga om alla kunder som ser unga ut och köper alkoholdrycker. Eftersom en del av de unga ser mycket äldre ut än vad de i är verkligheten, finns det skäl att kontrollera åldern också på en ung person som ser ut att vara klart äldre än 18 år.

Försäljarna ska be unga personer visa upp en identitetshandling, även om man tidigare har konstaterat att personen är myndig. Om man gör ett misstag vid det första inköpet och konstaterar att en minderårig är myndig, korrigeras inte felet under följande gånger om man inte längre ber kunden visa upp en identitetshandling. När en butik ber unga personer visa upp identitetshandlingar vid inköp av alkohol, förmedlar den ett budskap till kunderna om att åldersgränsen tillämpas. Detta bidrar till att minska de minderårigas försök att köpa alkohol.

Ålderskontroll. En kund som köper alkoholdrycker ska bevisa att han el- ler hon är myndig med ett identitetsbevis. Vid kontrollering av ålder god- känns gällande identitetskort, pass eller körkort som är försett med foto- grafi och har beviljats av en myndighet. Även utländskt identitetskort med fotografi samt pass eller körkort gäller som bevis, om det inte verkar vara lätt att förfalska, och om personens ålder framgår av kortet. Däremot gäl- ler till exempel FPA-kort inte som intyg över personens ålder, och inte hel- ler studerandekort, militärpass eller uppehållstillståndskort.

Säljaren ska granska om kunden är äldre än 18 år och om fotografiet på handlingen föreställer kunden. Vad gäller ålderskontrollen kan man under- lätta försäljarnas arbete t.ex. genom att sätta upp en lapp som är synlig för försäljaren, på vilken man anger födelseåret för de personer som fyller 18 under innevarande år.

Om en ung kund inte kan visa upp en identitetshandling, får man inte sälja alkohol till honom eller henne. Förklaringar i stil med ”Jag glömde mitt id-kort hemma, men mina vänner kan intyga att jag har fyllt 18” duger inte.

Om en identitetshandling är uppenbart förfalskad ska försäljaren kon- takta polisen och meddela om den förfalskade handlingen. Försäljaren har dock inte rätt att beslagta identitetshandlingen eller gripa kunden.

(5)

Den kassör som har sålt alkoholdrycker till en minderårige kan bli straff- rättsligt ansvarig. Också av denna anledning rekommenderas, att åldern kontrolleras av alla klienter som ser unga ut och som köper alkoholdryck- er.

Valvira rekommenderar att försäljningsställena ger kunderna information om åldersgränsen och dess övervakning. Detta kan göras genom att t.ex.

hänga upp skyltar vid kassan och dryckesavdelningen. Skyltarna ska ge information om åldersgränsen för försäljning av alkoholdrycker och om att kunder som köper alkoholdrycker ska visa upp en identitetshandling på begäran.

Berusade kunder

Det är inte tillåtet att sälja alkoholdrycker till personer som är uppen- bart berusade eller som uppför sig störande. En uppenbart berusad person kännetecknas av bl.a.

- personen har svårigheter att fästa blicken eller personen har glasartad blick

- personen uppför sig störande, är högljudd och överdrivet självsäker

- personen har svårt att begripa saker och förstå vad andra säger

- personens rörelser är osäkra och klumpiga och han eller hon har svårt att få grepp om föremål eller möbler

- personen går svajigt och kan inte gå rakt eller ramlar omkull utan stöd

- personens tal är sluddrigt eller inte längre begripligt

- personen är förvirrad eller har svårt att kontrollera sina käns- lor

- personens reflexer är långsamma - han eller hon nickar till

- han eller hon mår illa

Det finns skäl att vara noggrann i bedömningen av kundens berusningstill- stånd. Att en kund t.ex. endast ser sjaskig ut eller att luktar alkohol är inte tillräckligt för att bevisa att kunden är uppenbart berusad. På samma sätt kan en handikappad eller sjuk person ge ett felaktigt första intryck av vara berusad. Man ska dock alltid neka försäljning av alkoholdrycker till en up- penbart berusad person.

Försäljaren ska neka försäljning artigt och respektfullt. Ibland kan en beru- sad person reagera aggressivt om han eller hon inte får köpa alkohol. I så fall är det viktigt att undvika att situationen förvärras genom att vara lugn och saklig.

Störningssituationer kan förebyggas genom att artigt påminna en uppen- bart berusad person om att alkohol inte säljs till berusade personer genast då han eller hon kommer till försäljningsstället. Valvira rekommenderar att försäljningsstället informerar kunderna att det inte är tillåtet att sälja alko-

(6)

holdrycker till uppenbart berusade personer, t.ex. genom att hänga upp skyltar vid kassan eller dryckesavdelningen.

Förmedling av alkoholdrycker

Alkoholdrycker får inte säljas, om det finns skäl att misstänka att de förmedlas till minderåriga, uppenbart berusade personer eller perso- ner som uppför sig störande eller om det finns skäl att misstänka missbruk av alkoholdrycker. Med förmedling av alkohol avses att en al- koholdryck överlåts till en annan person. Det är förbjudet att förmedla al- koholdrycker mot en ersättning. Det är även förbjudet att förmedla alko- holdrycker till uppenbart berusade personer och minderåriga utan ersätt- ning.

Om en försäljare har motiverade skäl att misstänka att en kund förmedlar alkoholdrycker i strid med lagen ska försäljaren neka försäljning.

I de flesta fall får minderåriga och uppenbart berusade personer tillgång till alkoholdrycker via nära släktingar eller vänner samt genom att be myndiga personer som befinner sig utanför butiken att hämta alkoholdrycker mot en ersättning.

Det finns skäl att misstänka att en köpare förmedlar alkoholdrycker om man t.ex. ser att han eller hon diskuterar med ett gäng ungdomar i eller utanför butiken och tar emot pengar av dem. Vid köpsituationen kan en misstanke om förmedling väckas av att mängden drycker är stor eller av att samma person köper alkoholdrycker flera gånger under en kort tid.

Även betalning med mynt och småsedlar kan stärka misstanken om för- medling av alkohol.

En förmedlare kommer överens om att köpa alkoholdrycker, tar emot pengar och överlåter drycker utanför eller i den omedelbara närheten av butiken. Med en effektiv övervakning på och i närheten av försäljningsstäl- let kan man identifiera personer som förmedlar alkoholdrycker.

Om en person som köper alkoholdrycker befinner sig i ett sällskap med unga eller uppenbart berusade personer, ska försäljaren bedöma om kö- paren överlåter drycker till sällskapet. Det finns skäl att granska att alla personer är myndiga i ett sällskap med flera unga personer som köper al- koholdrycker.

Misstanken om förmedling kan stärkas t.ex. om:

- en ung eller en uppenbart berusad person i sällskapet diskuterar alko- holprodukter, väljer de drycker som ska köpas eller ger pengar till den som köper alkoholdrycker

- en kund köper en stor mängd olika alkoholdrycker och betalar dem med små sedlar och mynt eller med flera olika betalningsmedel

- en kund kommer och köper samma produkter som tidigare har nekats en minderårig eller en uppenbart berusad person

- en kund som köper alkoholdrycker kommer till försäljningsstället med en bil med berusade eller unga passagerare.

(7)

Vid osäkra situationer kan en diskussion med kunden ge nödvändiga till- läggsuppgifter för att besluta om man ska sälja eller inte.

Ett samarbete mellan butiker och väktare effektiverar förebyggandet av al- koholförmedling. Butikerna kan t.ex. dela information om avslöjad för- medling och förmedlarnas kännetecken.

Övervakningskameror och belysning utanför butiken kan förebygga för- medling i närheten av butiken.

Försäljningstider

Det är tillåtet att sälja alkoholdrycker endast klockan 9.00–21.00 på detaljhandelsställen. Detaljhandelsställets öppettider kan vara längre än försäljningstiden för alkoholdrycker. Oberoende av försäljningsställets öp- pettider får försäljningen av alkoholdrycker inledas tidigast klockan 9 och den ska avslutas senast kl. 21.

Om affären håller öppet efter klockan 21 kan tillgången till alkoholdrycker förhindras från och med klockan 21. Alkoholdrycker får inte säljas om det inte med säkerhet kan konstateras att kunden fått tillgång till alkoholdryck- en före klockan 21. Alkoholdrycker som kunden fått tillgång till före klock- an 21 kan betalas till kassan efter klockan 21.

Om affären öppnas tidigare än klockan 9 eller om den hålls öppen efter kockan 21 kan iakttagandet av bestämmelserna om försäljningstider un- derlättas genom strukturella och tekniska metoder. Sådana åtgärder om- fattar bl.a. att stänga alkoholdryckesavdelningar och kylskåp samt att täcka alkoholdryckerna eller förvara dem i ett lager. Med dessa åtgärder och tydlig information om öppettiderna i butiken informeras kunderna ef- fektivt om försäljningstiden för alkoholdrycker.

Om en butik stängs och inte tar emot nya kunder efter klockan 21 kan de kunder som finns i butiken fullfölja sitt inköp av alkoholdrycker utan brott mot bestämmelsen om försäljningstider.

Förtäring av alkoholdrycker på detaljhandelsstället

Det är förbjudet att förtära alkohol på försäljningsstället. Personalen är skyldig att övervaka att kunderna inte dricker alkoholdrycker i butiken.

Om det finns kundutrymmen i anslutning till butiken (t.ex. en kaffehörna el- ler bord och stolar för kunderna), ska personalen se till att kunderna inte dricker alkohol där heller. Man ska inte heller tillåta förtäring av alkohol- drycker i den omedelbara närheten av försäljningsstället.

Försäljning av alkoholdrycker på kredit och kreditarrangemang

Det är inte tillåtet att sälja alkohol på kredit, mot pant eller genom by- teshandel. Det är dock möjligt att sälja alkoholdrycker på kredit till organi- sationer och privatpersoner om man iakttar de kreditarrangemang som Valvira har godkänt. Det är möjligt att sälja alkoholdrycker till privatperso- ner med de kredit- eller betaltidskort som butiken godkänner eller på ett konto som kunden har i butiken eller butikskedjan. Kontoförsäljning ska grunda sig på ett avtal om kreditförsäljning, där kreditbeloppet har begrän-

(8)

sats och betalningstiden har fastställts. Dessutom förutsätts det att butiken övervakar kreditförsäljningen effektivt och vidtar åtgärder vid betalnings- störningar.

Tillståndsinnehavaren eller personalen får inte heller låna pengar till kun- derna för köp av alkoholdrycker. Att låna pengar jämställs i så fall med olovlig kreditförsäljning.

E-handel och leverans av alkoholdrycker till beställare

Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd får inte leverera alkohol- drycker till en kund. Enligt alkohollagen har endast Alko Ab rätt att sälja alkoholdrycker genom att leverera dessa till beställaren eller köparen.

Följaktligen är det förbjudet att leverera alkoholdrycker t.ex. tillsammans med andra livsmedel till en kund. Valvira rekommenderar att man inte hel- ler levererar drycker som innehåller mindre än 2,8 % alkohol till beställare från till exempel en webbutik.

En innehavare av detaljhandelstillstånd kan i sin webbutik ta emot beställningar av alkoholdrycker och betalningar för dem. Beställda alko- holdrycker får överlåtas till kunden endast i detaljhandelsställets lokal och inom ramen för de försäljningstider som gäller för alkoholdrycker.

Försäljningsställets personal

En person som har fyllt 18 år ska finnas på detaljhandelsstället och ansvara för att försäljningen av alkoholdrycker är lagenlig. Tillstånds- innehavaren ska ordna övervakningen av försäljningen på så sätt att den person som har fyllt 18 år och som ansvarar för försäljningen av alkohol- drycker effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i denna.

Anskaffning av alkoholdrycker

En butik kan sälja endast sådana alkoholdrycker som tillståndsinnehava- ren har skaffat med butikens tillståndsnummer från tillverkaren eller parti- handlaren av alkoholdrycker.

Tillståndsinnehavaren kan även importera alkoholdrycker för försäljning vid det egna försäljningsstället. Innan importen inleds ska tillståndsinne- havaren ge Valvira en anmälan om sin verksamhet som importör av alko- holdrycker (se närmare i Valviras anvisning Kommersiell import av alko- holdrycker för servering eller detaljhandel).

Om tillståndsinnehavaren har flera detaljhandelsställen, ska alkoholdryck- er skaffas med det egna tillståndsnumret till varje detaljhandelsställe. Om tillståndsinnehavaren har såväl detaljhandels- som serveringstillstånd, ska han eller hon skaffa alkoholdrycker till respektive verksamhet med det egna tillståndsnumret. Alkoholdrycker som har skaffats för servering får inte användas för detaljhandel eller vice versa.

Detaljhandel får inte idkas i samma utrymme som alkoholdrycker serveras. Om ett affärsställe utgörs av en helhet som omfattar såväl de-

(9)

taljhandel som alkoholservering, ska dessa affärsverksamheter och af- färsutrymmen vara tydligt separerade från varandra och även ha separata kassafunktioner. De alkoholdrycker som skaffas för detaljhandeln och ser- veringen ska skaffas med de egna tillståndsnumren och hållas åtskilda från varandra.

Placering av alkoholdrycker

Alkoholdryckerna ska vara åtskilda från läskedryckerna på ett till- räckligt tydligt sätt. Detta underlättar övervakningen av försäljningen och understryker alkoholens speciella karaktär.

Att skilja alkoholdryckerna från övriga drycker tjänar även kunderna, ef- tersom detaljhandeln omfattar drycker som köparna inte nödvändigtvis identifierar som alkoholdrycker. Produktnamnet, förpackningen och på- skriften samt själva dryckesfärgen kan påminna om en läskedryck i den mån att det finns en reell risk att kunderna misstar en alkoholdryck för en läskedryck.

Alkoholdryckerna ska vara åtskilda från godishyllor och andra pro- dukter som är riktade till barn och unga. Alkoholdryckernas förpack- ningar fungerar på samma sätt som reklam på detaljhandelsstället, och det är inte tillåtet att rikta reklam för alkoholdrycker till barn och unga.

Det finns skäl att placera alkoholdryckerna på så sätt att det är lätt att övervaka dem, och följaktligen förebygga stölder och förmedlingsfall.

Övervakningen kan effektiveras t.ex. med övervakningskameror och lås- bara skåp.

Prissättning av alkoholdrycker

Mängdrabatter är förbjudna. Med mängdrabatt avses till exempel att man får fem flaskor cider till priset av fyra eller att samma öl säljs billigare i en förpackning med 12 flaskor än som enskilda flaskor.

Priset på en alkoholdryck som säljs enskilt får inte vara högre än priset på samma dryck i ett flerpack. Om t.ex. öl säljs i ett flerpack med 12 flaskor till ett pris på 12 euro, får priset på en ölflaska som säljs enskilt i så fall inte överstiga en euro.

Försäljningsstället får inte avhålla sig från att sälja produkter som säljs i flerpack enskilt. Därför är det viktigt att det finns även enskilda flas- kor/burkar i närheten av flerpack. Då behöver inte kunderna riva upp ett flerpack och butiken hålls också renare. Även priset på enskilda produkter ska vara synligt för kunderna.

Reklam och andra säljfrämjande åtgärder för alkoholdrycker

Utgångspunkten är att det är tillåtet att göra reklam för milda alkohol- drycker. Reklamen är dock inte längre tillåten om den innehåller säljfräm-

(10)

jande åtgärder som står i strid med god sed eller som är opassande eller om den riktas till minderåriga.

Reklam för svaga alkoholdrycker är förbjuden på allmänna platser. Inom- hus på detaljförsäljningsstället är det emellertid tillåtet att göra reklam för de produkter som säljs på platsen. På försäljningsställets skyltfönster och utanför lokalen i dess omedelbara närhet kan man också ge information om tillgången på de svaga alkoholdrycker och drycker med en alkoholhalt på minst 1,2 % som står till buds och utannonsera deras priser. Endast av motiverade skäl gällande till exempel läget eller det faktum att stället är svårt att hitta får reklamen placeras på annan plats än inom synhåll från försäljningsstället.

Utanför försäljningsställena får produkten inte lyftas fram med till exempel reklam i särskilt stort format eller på andra sätt som väcker uppmärksam- het. Produkten får heller inte lyftas fram på ett sätt som är tydligt reklam- mässigt. Det är med andra ord inte tillåtet att mer ingående beskriva produktens kvalitet, smak eller andra egenskaper.

Det är förbjudet att utanför försäljningsstället utannonsera priserbju- danden för alkoholdrycker om erbjudandet är i kraft i kortare tid än två månader. Alkoholdryckespriser som är i kraft i mindre än två månader får inte visas utåt från försäljningsstället på dörren, ett fönster eller på ga- tan. Priserna får inte heller utannonseras t.ex. på tv, i radio, i tidningar, som utomhusreklam eller på webbsidor. Det är tillåtet att utannonsera pri- set på alkohol endast då erbjudandet oavbrutet är i kraft i minst två måna- der.

Valvira rekommenderar att prisets giltighetstid anges i annonsen. Om av- sikten är att priset på en alkoholdryck gäller tillsvidare, rekommenderas det att man anger från vilken tidpunkt priset har gällt i annonsen. Det ska vara möjligt att utreda giltighetstiden för priset på en alkoholdryck om en alkoholmyndighet så begär. Förutsättningarna för övervakning förbättras då prisets giltighetstid anges på marknaden. Detta minskar även myndig- heternas behov av att utreda prisets giltighetstid av tillståndsinnehavaren.

Reklam för alkoholdrycker ska vara saklig och sansad. Det är inte tillåtet att särskilt locka s.k. svaga konsumentgrupper med reklam, t.ex. unga personer eller storkonsumenter av alkohol. Det är inte heller tillåtet att ge en positiv bild av en hög alkoholhalt i en dryck eller riklig konsumtion av denna, och inte heller att ge en felaktig bild av alkoholens egenskaper el- ler effekter.

Det är tillåtet att ordna presentationstillfällen av de produkter som omfattas av försäljningstillståndet på detaljhandelsstället, men däremot är det för- bjudet att ge smakprov. Det är inte tillåtet att dela ut alkoholdrycker gratis.

Inköp av alkoholdrycker får inte göras lockande genom att fästa konsu- menternas uppmärksamhet vid tilläggsförmåner som är oväsentliga med tanke på produkten. Det förutsätts att de förmåner som ges i samband med ett inköp av en alkoholdryck har ett sakligt samband till huvudproduk- ten. En förmån som ges vid inköp av en alkoholdryck ska vara nödvändig

(11)

då man förtär eller förvarar alkoholdrycken, t.ex. ett reklamglas eller en kapsylöppnare. Tilläggsvaran får inte heller utlovas som en slumpmässig förmån, till exempel ”glas på köpet åt de hundra första kunderna som kö- per produkten”. Det är inte tillåtet att med tilläggsvaror belöna köparen för att denne ökar sina alkoholinköp. Tilläggsprodukten får inte sägas vara

”gratis” eller i övrigt vederlagsfri, även om man måste betala för huvud- produkten för att få den.

Det är dock tillåtet att ha ett sådant stamkundssystem där alkoholdrycker- na utgör endast en del av de produktinköp som kan ge kunderna gottgö- relse i kedjans butiker. Gottgörelsens omfattning ska vara måttlig och den får inte ges i form av en alkoholdryck till kunden.

Reklam för svaga alkoholdrycker som innebär att konsumenterna deltar i spel, lotterier eller tävlingar är förbjuden från och med 1.1.2015. Det är så- ledes också förbjudet på detaljförsäljningsstället att ordna spel, lotterier el- ler tävlingar som relaterar till alkoholdrycker eller där priset är en alkohol- dryck.

Från och med 1.1.2015 får den som gör reklam inte heller i en datanäts- tjänst som denna kontrollerar använda sig av text- eller bildinnehåll som produceras av konsumenter eller distribuera sådant innehåll för spridning.

Valvira har utarbetat en anvisning om alkoholreklam om innehåller exem- pel på tolkningen av bestämmelserna. Helhetsintrycket av marknadsfö- ringen är dock avgörande i de flesta fall då man bedömer om verksamhet- en ska ses som lagstridig.

Egenkontroll

Innehavaren av försäljningstillståndet ansvarar i första hand för övervak- ningen av försäljningen av alkoholdrycker. Tillståndsinnehavaren ska pla- nera hur alkoholföreskrifterna iakttas vid försäljningsstället och sörja för utbildningen av försäljningspersonalen.

Plan för egenkontroll. Det lönar sig för tillståndsinnehavaren att utarbeta en plan för övervakningen av alkoholförsäljningen vid försäljningsstället.

Planen för egenkontroll ska ange hur man:

- hindrar försäljning av alkohol till minderåriga, uppenbart berusade perso- ner eller förmedlare av alkohol

- övervakar försäljningstiden för alkohol - placerar alkoholdryckerna

- agerar vid störningssituationer

- ordnar utbildningen av försäljningspersonalen.

Det finns skäl att uppdatera planen för egenkontroll årligen samt i sam- band med eventuella förändringar vid försäljningsstället.

När man utarbetar planen för egenkontroll kan man använda den blankett som har utarbetats för detta syfte som stöd. En plan för egenkontroll i

(12)

skriftlig form fungerar även som studiematerial för personalen och som ett hjälpredskap för övervakningsmyndigheterna.

Det finns skäl att följa upp hur egenkontrollen fungerar och utveckla den t.ex. utifrån feedback av personalen. Valvira rekommenderar att försälj- ningspersonalen för bok över de händelser som hänför sig till försäljningen av alkohol. De händelser som ska antecknas omfattar t.ex.:

- kontroll av åldersgränsen

- vägran att sälja alkohol till en berusad kund - misstankar om förmedling

- störningssituationer.

Genom att anteckna försäljningshändelser får man en bättre helhetsbild av hur egenkontrollen genomförs. På så sätt får även försäljarna bättre in- formation om varandras erfarenheter, t.ex. om störningssituationer.

Personalutbildning. Tillståndsinnehavaren ska se till att försäljningsper- sonalen känner till föreskrifterna om detaljhandel med alkoholdrycker och att den kan tillämpa dessa i det praktiska försäljningsarbetet. Personalen ska känna till minst följande grundläggande saker om försäljning av alko- holdrycker:

Alkohol får inte säljas till minderåriga (under 18 år). Unga personers ålder ska alltid granskas.

Alkohol får inte säljas till uppenbart berusade personer.

Alkohol får inte säljas till personer som uppför sig störande eller om det finns skäl att misstänka missbruk.

Alkohol får inte säljas till personer som misstänks förmedla alkohol.

Det är tillåtet att sälja alkohol endast mellan kl. 9 och 21.

Alkohol får inte säljas på kredit.

Det är förbjudet att dricka alkohol på detaljhandelsstället och i dess omedelbara närhet.

En ny anställd ska göra sig förtrogen med föreskrifterna om alkoholförsälj- ning. Man kan lära ut de saker som hänför sig till försäljning av alkohol- drycker på ett enkelt sätt: genom att berätta om dem och svara på even- tuella frågor. Dessutom lönar det sig att ge skriftliga anvisningar i ett tydligt och kompakt format, så att personalen även kan gå igenom ärendena.

Dessutom kan man öva på situationer som uppkommer vid försäljning av alkohol, t.ex. kontroll av åldersgränsen, med fiktiva situationer eller under handledning av en mer erfaren försäljare i det praktiska försäljningsar- betet.

(13)

Kundbetjäning vid försäljning av alkoholdrycker. De allmänna princi- perna för kundbetjäning gäller vid försäljning av alkoholdrycker. Man ska dock alltid avhålla sig från att sälja alkoholdrycker om kunden är minderå- rig, uppenbart berusad eller om det finns skäl att misstänka olaglig för- medling av alkoholdrycker. Det lönar sig att neka försäljning på ett artigt, men beslutsamt sätt. Det finns skäl att motivera nekandet sakligt genom att hänvisa till att det handlar om föreskrifter som försäljaren ska följa. En respektfull attityd mot en kund och ett artigt nekande är viktigt av den an- ledningen att om försäljaren märker att han eller hon har gjort ett misstag t.ex. i bedömningen av berusningstillståndet, så är det enklare för försälja- ren att göra en ny bedömning av situationen.

Agerande vid störningssituationer. Att neka försäljning kan leda till en störningssituation. Kunden godkänner nödvändigtvis inte beslutet, utan kan börja munhuggas med försäljaren. Kunden kan uppföra sig hotfullt och försöka övertyga försäljaren att sälja alkoholdryckerna. I sådana situ- ationer ska försäljaren sträva efter att lugna ner situationen med ett sakligt och lugnt uppträdande. Man ska dock inte äventyra den egna säkerheten.

Det ska finnas en färdig plan för hur man ska agera vid störningssituation- er och förebygga störningar. Vid behov ska försäljaren få hjälp av andra försäljare eller eventuellt av väktare. I de allvarligaste situationerna ska man kontakta polisen.

Myndighetsövervakning

Vid handläggningen av en tillståndsansökan utreder regionförvaltnings- verket om kriterierna för att bevilja tillstånd uppfylls. Efter att detaljhandels- tillstånd har beviljats övervakar myndigheterna verksamheten bl.a. med inspektioner vid försäljningsställena.

Med tanke på övervakningen har regionförvaltningsverket och Valvira rätt till tillträde för att granska försäljningsställets utrymmen och verksamhet och de handlingar som behövs vid inspektionen samt att få tillgång till de anmälningar, uppgifter och handlingar som är nödvändiga för övervak- ningen. Till exempel ska ett tillståndsbeslut eller en kopia av beslutet för- varas synligt för övervakningsmyndigheterna vid försäljningsstället. Reg- ionförvaltningsverket och Valvira har även rätt att ta och få prover som är nödvändiga för övervakningen utan ersättning. Tillståndsinnehavaren ska ordna bokföringen och kassaverksamheten på så sätt att uppgifterna vid behov är tillgängliga för myndigheterna.

Tillståndsinnehavaren ska årligen ge regionförvaltningsverket en årsan- mälan med uppgifter om försäljningen av alkoholdrycker och livsmedel i euro. Det rekommenderas att årsanmälan görs med den e-blankett som är tillgänglig via Valviras webbsidor eller sökordet ”årsanmälan för detaljhan- del” på nätet. Det är även möjligt att göra årsanmälan genom att fylla i pappersblanketten för årsanmälan.

Påföljder vid överträdelser. En överträdelse av alkoholföreskrifterna kan leda till att innehavaren av detaljhandelstillstånd får en anmärkning eller en skriftlig varning eller till att försäljningstiden för alkoholdrycker förkortas.

(14)

Ett detaljhandelstillstånd kan återkallas utan ersättning antingen för viss tid eller bestående med anledning av allvarliga och upprepade överträdel- ser eller om det anses att tillståndsinnehavaren inte längre uppfyller krite- rierna för att få tillstånd. Följden av att t.ex. sälja alkoholdrycker till en minderårig är att detaljhandelstillståndet återkallas för viss tid, vanligen för sju dygn.

Även personalen ansvarar för alkoholförsäljningen. Böter kan dömas ut till en försäljare som har sålt alkoholdrycker till en minderårig eller uppenbart berusad person. I de allvarligaste fallen är även fängelsestraff möjligt.

Ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Detaljhandelstillstånd

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker gäller för ett försäljningsställe.

Tillståndsinnehavaren får sälja alkoholdrycker endast i den butikslokal som är föremål för det beviljade detaljhandelstillståndet för alkohol. Om tillståndsinnehavaren vill sälja alkoholdrycker vid ett annat ställe, ska han eller hon först ansöka om och få ett detaljhandelstillstånd som ger rätt att sälja alkoholdrycker vid detta ställe.

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker gäller för en tillståndsinneha- vare. Om en tillståndsinnehavare överlåter ett försäljningsställe till en an- nan företagare, som fortsätter affärsverksamheten vid stället, får inte den nya företagaren sälja alkoholdrycker vid affärsstället i fråga innan till- ståndsmyndigheten har beviljat företagaren detaljhandelstillstånd utifrån ansökan.

Det är inte möjligt att sälja, pantsätta eller på annat sätt överföra ett detalj- handelstillstånd.

Ett detaljhandelstillstånd ger rätt att sälja alkoholdrycker till detaljhandels- kunder. Försäljning av alkoholdrycker för servering eller till en annan de- taljhandlare fordrar ett partihandelstillstånd.

Ansökan om detaljhandelstillstånd. Innan försäljningen av alkohol- drycker inleds måste man ansöka om och få ett detaljhandelstillstånd för den lokal eller det ställe där man har för avsikt att bedriva försäljnings- verksamhet.

Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker ska ansökas från det region- förvaltningsverk inom vars område detaljhandelsstället är beläget.

Innan regionförvaltningsverket kan inleda handläggningen av en till- ståndsansökan ska sökanden ha ett FO-nummer (företags- och organisat- ionsnummer).

Detaljhandelstillstånd kan inte beviljas ett aktiebolag, ett andelslag eller en förening som håller på att bildas, eftersom dessa inte har rättshandlings- förmåga förrän de är registrerade.

(15)

Ansökningsblanketten finns på adressen www.yrityssuomi.fi. Klicka på E- tjänster på startsidan och skriv in ”detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker”

i sökfältet.

Tillstånds- och övervakningsavgifter. Tillståndsmyndigheten tar ut en avgift för sina tillståndsbeslut och en årlig övervakningsavgift. Med avgif- terna täcks kostnaderna för myndighetsarbetet. Avgifterna kan utsökas utan dom eller beslut. Om avgifterna stadgas närmare i förordningen om avgifter till regionförvaltningsverken.

Förutsättningar för tillståndsinnehavare

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas till en enskild person, ett företag eller ett samfund som bedöms ha ekonomiska förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Tillstånd kan förvägras bl.a. på grund av att sökanden har försatts i konkurs eller trätt i likvidation eller har försummat sina betalningsskyldig- heter eller om sökanden som person inte är lämplig, t.ex. på grund av al- kohol- eller drogmissbruk. Den sökandes förutsättningar och tillförlitlighet utreds av polisen och vid behov genom utlåtanden som begärs av andra myndigheter.

Krav på detaljhandelsstället

Detaljhandelsställets läge, försäljningslokaler och verksamhet ska vara lämpliga för sitt ändamål. Försäljningen ska ordnas på så sätt att en effek- tiv övervakning är möjlig. Dessutom förutsätts det att försäljningen sker in- omhus.

Detaljhandelsstället ska vara i den sökandes besittning. Försäljningsstäl- lets läge ska vara sådant att försäljningen av alkoholdrycker inte förorsa- kar ordningsstörningar eller andra olägenheter för boendemiljön, den all- männa ordningen, samhällsservicen eller andra funktioner. Vid behov kan regionförvaltningsverket begära eller skaffa utlåtanden för att bedöma de olägenheter som orsakas för omgivningen. Åsikterna i närmiljön bör i mån av möjlighet beaktas bättre än hittills med hjälp av förfarandet för et s.k.

regionalt utlåtande, som varit i experimentellt bruk i flera regioner utöver det lokala inflytandet.

Det är inom detaljhandeln i regel inte förbjudet att använda ett kassasy- stem som bygger på självbetjäning. Ett sådant system förutsätter dock att identifieringen av alkoholdrycker sker på ett pålitligt sätt i kassasystemet och att kundens rätt att köpa alkoholdrycker säkerställs i varje försälj- ningshändelse som involverar personlig kundbetjäning. Enligt ett avgö- rande av högsta förvaltningsdomstolen kan en person övervaka högst fem kassadiskar på en gång, och i alla situationer kan inte ens detta betraktas som tillräckligt stor övervakningspersonal. Till exempel när det är rusning ska antalet övervakare vara ännu större. Tillståndsmyndigheterna bedö- mer från fall till fall huruvida ett sådant kassasystem lämpar sig för försälj- ning av alkoholdrycker och hur stor övervakningspersonal som krävs.

(16)

Ett tillräckligt mångsidigt sortiment av livsmedel ska vara till salu vid för- säljningsstället. Försäljningen av alkoholdrycker får inte ha en domine- rande ställning i affärsverksamheten. Sortimentet i ett försäljningsställe ska vara så pass omfattande att en familj kan göra sina normala baslivs- medelsinköp där.

Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten övervakar försäljningsstäl- lets lämplighet som livsmedelslokal. Tillståndsinnehavaren ska ge livsme- delstillsynsmyndigheten en förhandsanmälan om att försäljningsverksam- het inleds vid försäljningsstället minst fyra veckor innan verksamheten in- leds. När näringsidkaren byts eller det sker betydande ändringar i verk- samheten ska en anmälan göras till livsmedelstillsynsmyndigheten. An- mälningsblanketter och närmare uppgifter ges av livsmedelstillsynsmyn- digheten i den egna kommunen.

Handläggningstider för ansökningar

Man ska reservera minst en månad för handläggningen av ansökningar vid regionförvaltningsverket. Till exempel utredningen av sökandes pålit- lighet kan i vissa fall ta längre. En bristfällig ansökan fördröjer handlägg- ningen.

Det finns skäl att lämna in ansökan i god tid innan försäljningsstället öpp- nas, eftersom försäljning utan tillstånd eller med en tidigare ägares till- stånd är olagligt. Om regionförvaltningsverket anser att det utifrån ansö- kan och dess bilagor inte har fått en tillräcklig utredning för att godkänna ett försäljningsställe, ska en inspektion av försäljningsstället utföras före godkännandet. Inspektionen ska utföras i närvaro av den som söker för- säljningstillstånd eller dennes företrädare. Försäljningen kan inledas först då regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd och godkänt försäljnings- stället.

Tillståndsbeslutet skickas till den sökande per post. Tillståndsbeslutet kan även hämtas från regionförvaltningsverket om så önskas.

Anmälan om ändringar

Ändringar i detaljhandelsstället. Innan sådana ändringar som har bety- delse för verksamheten eller tillsynen utförs på ett detaljhandelsställe, ska innehavaren av detaljhandelstillståndet anmäla ändringarna till regionför- valtningsverket. Ändringarna kan tas i bruk först när regionförvaltningsver- ket meddelat att det har godkänt dem. Ändringar som kräver godkän- nande av tillståndsmyndigheten omfattar bl.a. betydande utvidgningar av försäljningslokalen och flyttningar t.ex. inom en affärsfastighet.

Ändringar i ägarförhållandet och förvaltningen av ett bolag. Om vä- sentliga ändringar sker i ägarförhållandena i det bolag som innehar till- ståndet eller om bestämmanderätten i bolagets förvaltning ändras, ska ändringarna anmälas till regionförvaltningsverket.

När regionförvaltningsverket har utrett t.ex. tillförlitligheten och förutsätt- ningarna för försäljning av alkoholdrycker hos bolagets nya aktieägare el-

(17)

ler styrelsemedlemmar, informeras bolaget om detta. Under handlägg- ningen av anmälan får försäljningsverksamheten fortsätta på normalt sätt.

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat bolag eller en annan enskild näringsidkare, ska den som fortsätter verksamheten söka ett nytt detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker förrän ett nytt tillstånd har beviljats honom el- ler henne till försäljningsstället.

Namnändringar. Om tillståndshavarens namn, adress eller verksamhets- ställets namn ändras, ska detta anmälas till regionförvaltningsverket inom loppet av två veckor.

Nedläggning av verksamhet

En skriftlig anmälan om avslutad försäljning av alkoholdrycker ska göras till regionförvaltningsverket inom två veckor efter att försäljningen har upp- hört. Om en innehavare av ett detaljhandelstillstånd försätts i konkurs och man önskar fortsätta försäljningen av alkoholdrycker, ska konkursboet an- söka om tillstånd hos regionförvaltningsverket.

När verksamheten upphör eller affären överförs till en annan ägare får lag- ret av alkoholdrycker överlåtas enligt de villkor som regionförvaltningsver- ket har fastställt. Lagret av alkoholdrycker kan överföras till försäljnings- ställets nya ägare, till ett annat försäljningsställe eller återlämnas till parti- handlaren. Säljaren och köparen kan komma överens om överlåtelsepri- set. Tillståndshavaren ska också ge regionförvaltningsverket en årsrapport om försäljningen fram till den dag då verksamheten läggs ned. Vid överlå- telse av ett alkohollager till en ny ägare eller ett annat försäljningsställe ska man upprätta en handling som redogör för vilken mängd av vilken al- koholdryck som överlåts. Handlingen ska skickas till regionförvaltnings- verket.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av överinspektör Juuso Nieminen, e-post:

alkoholi@valvira.fi.

Eeva Saari

Direktör Eeva Saari

Juuso Nieminen

Överinspektör Juuso Nieminen

Distribution Regionförvaltningsverken Social- och hälsovårdsministeriet Finlands Dagligvaruhandel rf

(18)

Bestämmelser, föreskrifter och anvisningar Alkohollagen (8.12.1994/1143)

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941143

Förordningen om alkoholdrycker och sprit (22.12.1994/1344) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941344

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol (31.1.1995/136).

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950852

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2016 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20151524

Anvisning om alkoholreklam (10/2014)

https://www.valvira.fi/documents/18502/80964/Anvisning_om_alkoholrekla m.pdf

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :