• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

           

Styrelsen 09 2012   

 

P R O T O K O L L    16.10.2012   

   

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  9/2012   

Tid: 16.10.2012 kl. 16.00    Plats:  Inveon, Lundagatan 8   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS  1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  REPARATIONER I LUNDAGATAN 8  

5 §  FINANSIERING AV REPARATIONERNA I LUNDAGATAN 8  6 §   LÄRARNAS LÖN OCH ERSÄTTNINGAR UNDER STUDIERESOR  7 §   TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR TIDEN 1.10.2012–30.9.2013  8 §   EKONOMIPLANEN 2013‐2015 

9 §  FASTSTÄLLANDET AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2013       10 §  JUSTERING AV ARVODEN FRÅN 1.1.2013 

     

       

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

   

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det  skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto‐

kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och  kungörs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Stefan Sandström och Elisabeth Svaetichin utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 18.10.2012 på samkommunens  officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 17.10.2012  på samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

 

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna  att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan  därmed verkställas. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(5)

 

       

Styrelsen 16.10.2012          s.5 

 

4 §  REPARATIONER I LUNDAGATAN 8    

Fastighets Ab Lundagatan 8 i Borgå planerar reparationer i fastigheten enligt disponent Anders  Brobergs redogörelse nedan: 

 

Fastighetens nedkylningsanläggningar kräver utbyte eftersom de gamla anläggningarna är slutkörda  och en kylapparat redan gått sönder. 

Jörgen Holm från PQR Consult Ab har gjort ett kostnadsförslag på 206.000 (moms 0%) euro för ar‐

betet. Kostnadsförslaget inkluderar nya anläggningar samt installeringsarbetet. En del av kostna‐

derna täcks med restvärdet av de gamla apparaterna. 

Offertförfrågan enligt Jörgen Holms anvisningar skickades till fem företag varav Refcon Finland Oy:s  offert på 152.400 (moms 0%) euro är den förmånligaste. 

Vidare har det konstaterats att takfilten på tredje våningens tak läcker på flera ställen och hela ta‐

ket måste repareras. Före reparationen påbörjas är det omöjligt att konstatera skadornas exakta  omfattning men Desimatic Oy har uppskattat reparationskostnaderna till ca. 70.000‐80.000 euro. 

 

JS   Förslag: Informationen antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(6)

 

5 §  FINANSIERING AV REPARATIONERNA I LUNDAGATAN 8   

Reparationsbehovet i Lundagatan 8 definieras i 4 § i ovan. Det totala kostnadsförslaget uppgår till  ca 250 000 €. Reparationerna sker med främmande kapital vars kostnad uppskattas till ca 2,6 % per  år under fem års tid. För betalningen av amortering och ränta för detta lån uppbär bolaget finansie‐

ringsvederlag av aktionärerna. Samkommunens andel av lånet har beräknats till max 120 000 €, ve‐

derlaget höjer samkommunens driftskostnader med ca 50 % per år och påverkar både driftsbidrag  och resultat i samkommunen.  

Eftersom samkommunen för sina placeringar får räntor som för tillfället är klart under denna kre‐

dits ränta och samkommunen därtill strävat efter att aktieinnehavet är skuldfritt är det ur flera syn‐

vinklar sett fördelaktigt att samkommunen antingen ger lån åt Fastighetsbolaget för sin andel eller  betalar sin andel av reparationen med kassamedel.  

 

Ordf:  Förslag: Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland betalar till Fastighets Ab Lundagatan 8  sin andel av kommande reparationer med kassamedel och höjer aktiernas värde i balansräkningen  med motsvarande belopp, maximalt 120 000 €. 

 

JÄV:  Solveig Mickels och Johan Söderberg anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av detta ärende. 

Ordförande Magnus Björklund är sekreterare för detta ärende. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(7)

 

       

Styrelsen 16.10.2012          s.7 

 

 

6 §   LÄRARNAS LÖN OCH ERSÄTTNINGAR UNDER STUDIERESOR   

Styrelsen har bett yrkesinstitutets ledning göra en utredning över vad det skulle innebära om  upprätthållaren betalar full ersättning till lärare som deltar i och övervakar de studieresor  som studerandegrupperna brukar göra under våren, det sista studieåret. En kostnadsberäk‐

ning har gjorts på basis av de resor som gjordes våren 2012 och med beaktande av grupp‐

storlekarna läsåret 2012‐2013. Under förutsättning att merparten resor fortsättningsvis är  endagskryssningar till Stockholm med retur på lördag, ser kostnaderna ut att ligga kring 12  000 €/år (beräkningen bilagd).  

Större principiella frågor som inte kan lösas inom yrkesinstitutet är frågan om lördagens  ställning som arbetsdag, utbildningsdag eller fritid. Definitionen bör följa skrivningarna i  undervisningssektorns tjänstekollektivavtal enligt vilket en lärare har 190 arbetsdagar per  läsår samt dessutom 5 obligatoriska utbildningsdagar, d.v.s. 195 arbetsdagar per läsår. Frågor  som huruvida lördagen kan definieras som arbetsdag för lärarna bör lösas i förhandlingar  med berörda parter. Resultatet torde inverka på hur lärares eventuella undervisningsfira da‐

gar under de 190 fastställda arbetsdagarna skall tolkas. Likaså bör utredas om det är fören‐

hetligt med avtal och lagstiftning att definiera lördagen som arbetsdag för läraren utan att  det också är arbetsdag för studerande. 

Att definiera lördagen som arbetsdag också för studerande leder till att de bör få en motsva‐

rande ledig dag under de av styrelsen fastställda 190 arbetsdagarna, vilket i sin tur påverkar  arbetsschema och lön också för sådana lärare som inte följde med på resan. Likaså leder de‐

finieringen av lördagen som en arbetsdag för studerande till frågan om upprätthållaren då  också bör stå för studerandes kostnader enligt principen att till läroplanen hörande under‐

visning skall vara kostnadsfri för studeranden. 

Att definiera lördagen som lärarens utbildningsdag skulle innebära att merkostnaderna för  läraren betalas, men ingen lön. Man kan fråga sig om kvaliteten på innehållet i en sådan ut‐

bildningsdag motsvarar det som läraren och upprätthållaren vill uppnå. Enligt OAJ behöver  en lärare inte delta i en ”utbildningsdag” om dagen inte innehåller utbildning utan bara öv‐

rigt arbete.  

Att frångå principen att en av resedagarna bör vara en lördag ökar antalet dagar i skolan som  kräver vikariering (schemalagda läraren på resa) till ungefär det dubbla och kostnaderna sti‐

ger till ca 17 000 €. 

Om Inveon börjar betala lärarnas kostnader som uppstår under studieresor samt lön för alla,  bör ett anslag på 12 000 € sättas till i budgeten för 2013. 

Samarbetsorganet har behandlat frågan vid sitt sammanträde 8.10.2012 och enhälligt kon‐

staterat att man inget har att invända till rektors förslag. 

 

SM   Förslag: Inveons traditionella förfarande gällande kostnader för lärarnas deltagande i studie‐

resor ändras inte. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(8)

7 §   TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR TIDEN 1.10.2012–30.9.2013   

Mandatet för Inveons krisgrupp har löpt ut. Samarbetsorganet konstaterar vid sitt sammanträde  8.10.2012 att det inget har att invända mot att mandatet för den gamla krisgruppen förlängs.  Ef‐

tersom Anne Grönqvist inte längre arbetar i Inveon bör en ny ersättare utses i hennes ställe. 

Inveons krisgrupp 1.10.2012–30.9.2013 skulle därmed kunna ha följande sammansättning (ersät‐

tarna inom parentes): 

 

Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg) 

Helen Grönqvist‐Lönnroos (Tom Nykvist, till 31.7.2013)  Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf) 

Tom Eklund (Bo‐Henrik Björkell)   

SM   Förslag: Inveons krisgrupp tillsätts för tiden 1.10.2012–30.9.2013 enligt följande (ersättarna inom  parentes):  

Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg),  

Helen Grönqvist‐Lönnroos (Tom Nykvist, till 31.7.2013),   Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf),  

Tom Eklund (Bo‐Henrik Björkell).   

(9)

 

       

Styrelsen 16.10.2012          s.9 

 

8 §   EKONOMIPLANEN 2013‐2015   

Beredningen av samkommunens ekonomiplan för åren 2013‐2015 pågår. Aktuell version av planen  bifogas föredragningslistan, det slutgiltiga fördlaget presenteras vid sammanträdet efter att ha be‐

handlats ytterligare en gång i samarbetsorganet. Styrelsens budgetdirektiv är följande: 

 

Samkommunens utgifter2013  Löner: 

I höstas uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavta‐

len för 2012–2013. Avtalen trädde i kraft i januari 2012 och gäller i 26 månader.  Avtalspe‐

rioden går ut 28.2.2014. Kostnadseffekten för hela avtalsperioden är nästan 4,5 procent  inom alla avtalsområden.  

Kommunsektorns förtjänstnivåindex väntas stiga i år med 3,2 procent. År 2013 kommer det  kommunala förtjänstnivåindexet troligen att höjas med 2,3 procent. Ökningen av kommu‐

nernas och samkommunernas lönesumma under bägge åren blir antagligen av samma stor‐

leksklass.   

Personalbikostnader: 

Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2012 fastställdes i  slutet av förra året. I rambeslutet för statsfinanserna 2013–2016 ingår det antagna värdet på  avgifternas storlek för åren i fråga. I de senaste årens beslut har ett allmänt antagande när  det gäller avgiftens utveckling varit att avgiftsnivåerna inte just alls ändras under gransk‐

ningsperioden.  

Den genomsnittliga nivån på de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter i förhål‐

lande till lönesumman verkar hållas på i genomsnitt cirka 30 procent under kommande ram‐

period. De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift har i år varit 2,12 procent av den  lön som utgör grund för avgiften. I basserviceprogrammet som bifogats rambeslutet har av‐

giftsprocenten år 2013 föreslagits bli den samma som i år.  

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 procent av en löne‐

summa på upp till 1 936 500 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av löne‐

summan. Arbetslös‐hetsförsäkringsavgiften beräknas år 2013 stiga med i genomsnitt cirka  0,01 procentenheter. I år är den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom kom‐

munsektorn cirka 3,05 procent, men år 2013 uppskattas den bli omkring 3,06 procent. Det  väntas ske ändringar i den lönesummegräns som ligger till grund för avgiften, bland annat i  form av inflationsjustering. Hur arbetslöshetsförsäkringsavgiften utvecklas beror bland annat  på arbetslöshetstrenden, och som det ser ut nu finns det inget större tryck på att höja avgif‐

terna på medellång sikt. 

De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga KomPL‐avgift har varit oförändrad under åren  2010‐2012, dvs. omkring 23,6 procent av lönesumman. Medlemssamfundens faktiska ar‐

betsgivaravgift avviker i allmänhet från den genomsnittliga avgiften. Enligt de uppgifter som  nu finns att tillgå blir arbetsgivarens genomsnittliga avgift oförändrad under de närmaste  åren, dvs. 23,6 procent åren 2013–2014. Det beslut som fattas om löntagarnas försäkrings‐

avgift inverkar också på arbetsgivarens andel. Nu ser det ut som om de försäkrades pens‐

ionsavgifter kommer att höjas under ramperioden, medan de kommunala arbetsgivarnas av‐

giftsnivå sänktes något i slutet av ramperioden. 

Köp av tjänster: 

Anslagen för köp av tjänster budgeteras till samma nivå som 2012 om inte fakta som motive‐

rar annat förfarande kan påvisas. Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är  beroende på tidtabellen för en utrymmeslösning vilken förväntas ge Inveon nya, tidsenliga  och enhetliga utrymmen. Fordons‐ och fastighetsskatter stiger årligen. 

 

(10)

Material, förnödenheter och varor: 

De största utgiftsposterna är värme‐ och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna  och externa orsaker, förhoppningsvis skall ändå årets nivå kunna räcka till. Livsmedel för  skolmåltiderna är en stor kostnadspost ca 0,2 M€ vilken är beroende av antalet studerande  och antalet inkvarterade. Totalsumman torde kunna hållas oförändrad på grund av ned‐

gången i antalet studerande. 

Övrigt: 

Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. 

Också nästa år prioriteras förslag vilka genomförda är lätta att flytta med till Inveons nya ut‐

rymmen. 

Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: 

Ett resultat som efter avskrivningar är +/‐ 0 € eftersträvas liksom en oförändrad kassaställ‐

ning. Verksamhetsdelen och investeringsdelen anpassas till dessa målsättningar. Ensidiga åt‐

gärder för att anpassa personalutgifterna till dessa målsättningar tillgrips inte. 

 

Den slutliga versionen av ekonomiplanen bifogas protokollet. På grund av oväntad nedgång i  antalet studerande har målsättningen varit en budget där årsbidraget inte är negativt medan  resultatet tillåts vara negativt, dock ej mer än de planenliga avskrivningarna föranleder. 

 

Samarbetsorganet har vid möten 8 och 15 oktober förordat beredningsprinciperna och om‐

fattar det slutliga budgetförslaget. 

 

JS  Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren 2013‐2015  och budgeten för år 2013 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen  över ansvarspersoner och ‐områden fastställs enligt förslaget till budget 2013. 

 

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren 2013‐2015  och budgeten för år 2013 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen  över ansvarspersoner och ‐områden fastställs enligt förslaget till budget 2013. 

(11)

 

       

Styrelsen 16.10.2012          s.11 

 

9 §  FASTSTÄLLANDET AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2013       

Samkommunstämman har beslutat att för det budgetlån samkommunen upptagit för finan‐

sieringen av utrymmeslösningen i Lundagatan 8 Inveons kulturenhet (tidigare Borgå hant‐

verks‐ och konstindustriskola) erhålls medlemskommunernas årliga betalningsandelar. 

För amorteringen upptas en betalningsandel som bokas som höjning av grundkapitalet och  fördelas enligt kommunernas andel i grundkapitalet. För lånets ränta upptas en betalnings‐

andel för finansieringskostnader fördelad enligt kommunens antal studerande i samkommu‐

nen de tre senaste åren. 

 

Förfallodagarna för samkommunen mot Nordea har avtalats till 30.12 och 30.6. årligen. 

 

   

JS   Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år  2013 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är  15.12.2013 

 

Beslut: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år  2013 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är  15.12.2013 

 

   

ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2013

Kommun Andel 

studerande

Räntor att  betala,  kommunens 

andel

Grundkapital‐

andel

Amortering att  betala, kommunens 

ökning av  grundkapitalet

 Att betala  sammanlagt år 

2013 per  15.12.2013 

Borgå 54,39 10 388,00 54,08 163 306,00          173 694,00 

Lappträsk 3,02 577,00 3,06 9 243,00       9 820,00 

Lovisa 24,67 4 712,00 25,51 77 029,00       81 741,00 

Mörskom 1,08 206,00 1,02 3 081,00       3 287,00 

Sibbo 16,84 3 216,00 16,33 49 301,00       52 517,00 

Summa 100,00 19 099,00 100,00 301 960,00          321 059,00  Räntor att betala och fördela 19 100,00

Amortering att betala och fördela totalt 301 960,00          321 060,00 

(12)

10 §  JUSTERING AV ARVODEN FRÅN 1.1.2013   

Enligt nu gällande arvodesstadga betalas arvoden för förtroendevalda enligt tabellen nedan. Arvo‐

dena har varit oförändrade hela fullmäktigeperioden och en justering inför den nya perioden är ak‐

tuell. I tabellen nuvarande arvode och förslaget till nytt arvode och ny arvodesnivå med beaktande  av de ändringar som skett i samkommunens förtroendevalda organ. 

     

           

JS  Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny arvodesnivå fastställs att tillämpas  från 1.1.2013 enligt tabellen ovan. 

 

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny arvodesnivå fastställs att tillämpas 

från 1.1.2013 enligt tabellen ovan.   

Organ Arvode nu Nytt arvode

Samkommunens styrelse 82,00 90,00

Revisionsnämnden 71,00 77,00

Övriga organ 61,00 68,00

Årsarvode, styrelseordförande 1 500,00 1 650,00

(13)

 

       

Styrelsen 16.10.2012          s.13 

 

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

 

Datum för sammanträdet 16.10.2012    Styrelsen     

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1, 2, 4 och 8‐10   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 3 och 5‐7    

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse‐

yrkande.  

Paragraferna 3 och 5‐7    

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av  den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät‐

telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som  är part eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av  den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät‐

telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som  är part eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet   

(14)

Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för‐

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall  också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på  avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de  kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig‐

heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändrings‐

sökande i förvaltningsdomstolen.

     

References

Related documents

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under