MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Full text

(1)

Sekreterare ...

Susanne Ohlsson

Ordförande ... ……….

Ronny Löfquist (S) Underskrifter

Justerande ... ……….

Marie-Louice Lindström (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-09-27

Datum för anslags Datum för anslags

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-12:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice

ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Krister Mattsson (S) ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström (S) ersätter Johan Edenholm (KV)

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Thomas Löwenäng (Personalchef) §§242-243, Ann Larsson (Personalkonsult) §§242-243, Sarah Olsson (Personalkonsult) §§242-243, Ann- Kristin Pettersson (S) (Ordf. tillsynsnämnden) §219, Gunilla Magnusson (KV) (Vice ordf. tillsynsnämnden) §219, Stefan Andersson (Miljöchef) §219, Malin Thydén-Kärrman (S) (Ordf. samhällsbyggnadsnämnden) §220, Björn Andersson (C) (2:e vice ordf. samhällsbyggnadsnämnden) §220, Mats Andresen

(Samhällsbyggnadschef) §220, Sara Lindberg (Ekonom) §220 Utses att justera Marie-Louice Lindström (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§213-251

(2)

ÄRENDELISTA

§213 Val av justerare

§214 Godkännande av ärendelista

§215 Information och rapporter

§216 Meddelande kommunstyrelsen

§217 Kommunberedning

§218 Information från rådgivande organ

§219 Samråd KSAU tillsynsnämnden

§220 Samråd KSAU samhällsbyggnadsnämnden

§221 Uppföljning och redovisning 2016 - Delårsbokslut Hylte kommun

§222 Tilläggsanslag Löneavtal 2016

§223 Motionssvar införande av syskonförtur på förskolan

§224 Motionssvar Utbyggnad av solenergi

§225 Motionssvar Religiös specialkost i kommunal verksamhet

§226 Motionssvar byggnation Torup

§227 Motionssvar Attraktivt boende i Torup

§228 Riktlinjer för intern klimatkompensation

§229 Särnär - ansvaret för nutritionsbehandling

§230 Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

§231 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

§232 Begäran om planbesked: Detaljplan Kinnared 12:25 mfl

§233 Begäran om planbesked: Detaljplan Västra Åkralt 1:89

§234 Remiss Översiktsplan Gislaveds kommun

§235 Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte

§236 Nämndemannaföreningen ansökan bidrag för 2016

§237 Remiss - Ny regional indelning av Sverige

§238 Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård

§239 Information om funktionshinder och tillgänglighet Hylte kommun

§240 Ansökan om anstånd med betalning

§241 Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond 2016

§242 Personalutskottet: Återkoppling Lönestrategisk satsning

§243 Personalutskott: Information Upphandling företagshälsovård

§244 RN: Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

§245 Extra ärende: Investering Hiss Torups skola

§246 Extra ärende: Ersättning för utbildningsdag inför allmänna val

§247 Extra ärende: Begäran om tilläggsanslag för förskoleplatser

§248 Extra ärende: Begäran om tilläggsanslag omsorgsnämnden

§249 Extra ärende: Begäran om planbesked, Nyarp 1:20

§250 Anmälan nya ärenden

§251 Övriga ärenden kommunstyrelsen

(3)

§213

Val av justerare

2016 KS0012 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Marie-Louice Lindström (S) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

Paragrafen är justerad

(4)

§214

Godkännande av ärendelista

2016 KS0013 Beslut

Ärendelistan har varit utskickad. 5 ärenden (Investering Hiss Torup, ersättning för utbildningsdag, begäran om planbesked samt begäran om tilläggsanslag från barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden) har kommit till. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den reviderade ärendelistan.

Paragrafen är justerad

(5)

§215

Information och rapporter

2016 KS0014 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Ranking Svenskt näringsliv

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I år rankas Hylte på plats 103 av landets 290 kommuner. Det är en förbättring med 27 platser i jämförelse med 2015.

Ordförandeträff SKL

Ronny Löfquist (S) har varit på träff för kommunstyrelsens ordföranden på SKL.

Länsstal Nyanlända

Det har kommit nya länsstal för nyanlända som säger hur många nyanlända som Halland ska ta emot.

Sedan sker en fördelning mellan kommunerna.

Träff med Hallandstrafikens VD

Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Per Borg träffade Hallandstrafikens nye VD Andreas Almquist för att presentera kommunen och hur kommunen ser på kollektivtrafik.

Träff med Falkenbergs kommun

Det ska vara en träff mellan Hylte kommun och Falkenbergs kommun om gemensamma frågor.

Träff med Södra Hestra Sparbank

Det har varit en träff mellan kommunen och Södra Hestra Sparbank kring kommunens likviditet.

(6)

och nyanlända, att Hylte kommun är en av två kommuner i landet som har den lägsta sjukfrånvaron i landet för kvinnor och att det finns ett aktivt föreningsliv här. Man besökte också föreningen Hylte Sport & Event som fick berätta om föreningens verksamhet.

Träff med LRF kommungrupp

Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Per Borg har träffat LRF kommungrupp.

Paragrafen är justerad

(7)

§216

Meddelande kommunstyrelsen

2016 KS0011 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret redovisar de meddelanden kommit in till kontoret och som det är bra att kommunstyrelsen har kännedom om.

Handlingar i ärendet

 HallWan överlåtelse av tillstånd från Post- och Telestyrelsen till trådlöst bredband

 1608 Statistik Halland

 Migrationsverket information om avveckling av boende

 Migrationsverket information om ändrat arbetssätt för ensamkommande

 Länsstyrelsen flyktingsituationen halland v. 37

Paragrafen är justerad

(8)

§217

Kommunberedning

2016 KS0053 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Nästa möte med kommunberedningen är 28 september. Ärenden på mötes dagordning är bl.a.:

 Uppföljning av överenskommelsen kring hemsjukvård

 Sammanträdesdatum 2017

 Verksamhetsplan Halland

Handlingar i ärendet

 Agenda Kommunberedningen 2016-09-28

 Yttrande_MASTER_169908_RH

 Utvärdering av överenskommelse om hemsjukvård

 Tjänsteskrivelse Brysselrepresentation

 Förslag sammanträdestider för KB 2017

Paragrafen är justerad

(9)

§218

Information från rådgivande organ

2016 KS0054 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen från kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet

Tillgänglighetsrådet

Krister Mattsson (S) informerar vad som hände på senaste mötet med tillgänglighetsrådet. Bl.a. var det ett besök från handikappkonsulten i Halmstad kommun.

Paragrafen är justerad

(10)

§219

Samråd KSAU tillsynsnämnden

2016 KS0029 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Medverkande vid dagens samråd: Ann-Kristin Petersson (S), Gunilla Magnusson (KV) och Stefan Andersson miljöchef.

Följande frågor diskuterades på samrådet:

Nämndövergripande frågor Ekonomi

 Delårsbokslut 2016, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar görs, vad är bra och vad kan utvecklas ytterligare?

Mål- och kvalitetsarbete

 Arbetet med internkontrollplanen

Frågor kopplat till verksamheten

 Nämndens verksamhetsområde, hur går det?

 Hur är statusen på kommunens egna anläggningar, finns anläggningar som får återkommande anmärkningar eller ligger nära att få påpekanden.

 Länsstyrelsens tillsyn, vattenkvalitet

 Er bild av fördelning extern/intern tillsyn, är nivån ungefär densamma som förra året?

 Hur jobbar ni proaktivt internt?

 Reningsverket i Hyltebruk

 Skärshult

 Övrigt

Handlingar i ärendet

 Frågor inför samråd KSAU tillsynsnämnden kl 8:30

 TN o Ksau presentation 27 sep 16 Stefan

Paragrafen är justerad

(11)

§220

Samråd KSAU samhällsbyggnadsnämnden

2016 KS0030 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Närvarande på samrådet från samhällsbyggnadsnämnden är: Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande, Björn Andersson (C) 2:e vice ordförande, Mats Andresen samhällsbyggnadschef och Sara Lindberg ekonom.

Följande frågor diskuterades på samrådet:

Nämndsövergripande frågor Ekonomi

 Delårsbokslut 2016, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar görs, vad är bra och vad kan utvecklas ytterligare?

 Detaljbudget 2017

 Kommande investeringsbehov inkl. IT

 Uppdrag som nämnden fick i samband med REP 2017-2019 o Hur går det med uppdragen?

o Har nämnden några frågor kring uppdragen?

Mål- och kvalitetsarbete

 Arbetet med internkontrollplanen

 Uppföljning kommunens internationella riktlinjer: beskrivning av deltagande i internationella projekt eller projekt där man beaktat internationella möjligheter.

 Hur arbetar nämnden med uppdragen i Framtid Hyltes politiska inriktning?

Övriga nämndövergripanade frågor

 Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken?

 Samarbete mellan nämnderna

 Kontaktcenter – omfördelning

 Personal

(12)

Frågor kopplat till verksamheten

 Huvudmannaskap för deponin

 Projektstyrning

 Förvaltning av kommunens skog

 Hur har nämnden under året som gått samarbetat med berörda tillsynsmyndigheter, ev.

granskningar som gjorts?

 Uppföljning Tillsynsprojekt av inomhusmiljön i skolan

 Byggnation kraftverk i Hyltebruk

 Bemanning plan- och byggenheten

 Övrigt

Handlingar i ärendet

 Frågor inför samråd KSAU samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

(13)

§221

Uppföljning och redovisning 2016 - Delårsbokslut Hylte kommun

2016 KS0001 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet för 2016.

Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Eftersom 2016 är första året med kommunens nya styrmodell kommer de flesta av kommunfullmäktiges nyckeltal kopplat mot verksamheterna att mätas första gången under hösten 2016, vilket innebär att ingen samlad bedömning om god ekonomisk hushållning har gjorts. Däremot har en uppföljning på alla finansiella nyckeltal gjorts.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till 2, 1 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,9 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 28,6 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 28,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -2,8 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på -2,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 85 % vid årets slut. Dock kommer inga nya medel lånas upp för att finansiera investeringarna utan kommunen har likvida medel till detta. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden men inte för året.

(14)

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016

 Delårsbokslut 2016

Paragrafen är justerad

(15)

§222

Tilläggsanslag Löneavtal 2016

2016 KS0219 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera för ökade löneskostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabellen i sammanfattningen med 8 213 896 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader

finansieras genom att ianspråkta 6 890 000 kronor från posten löneavtal i budget 2016, samt genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 1 323 896 kronor.

Beskrivning av ärendet

I budgeten för 2016 finns budgeterat 6 890 000 kronor i finansieringen med benämningen löneavtal.

Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2016.

Lönerörelsen för 2016 är slutförd och avtalet för de tillsvidareanställda (7 776 585 kronor) samt visstidsanställda (437 311 kronor) innebär ett lönepåslag motsvarande 8 213 896 kronor fördelat enligt nedan. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

Sammanställning Totalt Kommunstyrelsen 545 224 Räddningsnämnden 106 896

Samhällsbyggnadsnämnden (15 %) 92 637 Arbets- och näringslivsnämnden 464 286 Barn- och ungdomsnämnden 3 792 659 Omsorgsnämnden 3 212 195

Summa 8 213 896

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Löneavtal 2016

Paragrafen är justerad

(16)

§223

Motionssvar införande av syskonförtur på förskolan

2015 KS0326 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om införande av syskonförtur på förskolor.

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Enligt barn- och ungdomsnämdnen har Hylte kommun hela kommunen som enda upptagningsområde, vilket innebär att samtliga sökande står i samma kö för förskoleplats. Eftersom det just nu är kö till barnomsorgen tillämpar Hylte kommun likabehandlingsprincipen enligt kommunallagen och att ge förtur till syskon skulle ge avkall på denna princip. Det skulle innebära att om man inte redan har barn inskrivna i barnomsorgen blir man

nedflyttad i kölistan om det kommer syskon till någon som redan är inskriven i barn- och

nämndens verksamhet. Det skulle försvåra för vissa att få plats inom barnomsorgen och också komma ut på arbetsmarknaden igen, vilket kan leda till försvårade levnadsförhållanden.

Handlingar i ärendet

 Motion införande av syskonförtur på förskola

 §343 Motion införande av syskonförtur på förskolan

 §79 BUN Remiss från KSAU Motion införande av syskonförtur på förskolan

 Remissvar Motion införande av syskonförtur på förskolan

Paragrafen är justerad

(17)

§224

Motionssvar Utbyggnad av solenergi

2015 KS0328 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Henrik Erlingson (C) och Karin Åkesson (C) har lämnat in en motion om utbyggnad av solenergi. I motionen föreslås att det görs en inventering av kommunala fastigheter och byggnader där solenergi kan byggas, samt tar fram en prioriteringslista utefter lämplighet och investeringsutbyte. Det föreslås också att vid alla omfattande renoveringar och nybyggnationer av kommunala byggnader och flerfamiljshus ska alternativet solenergi beaktas på ytor där så är lämpligt.

Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag på svar på motionen. Kommunfastigheter har i de flesta fall en hög fastighetetsel. Hyltebostäder föreslog i mål- och resursplan (MRP) 2016 att det skulle handlas upp 10st 10kw solcellspaket(ca 70kvm) för avrop. Denna investering ströks ur

investeringsbudgeten. Solcellslösningar har funnits med i alla projekt kommunen drivit de senaste åren men det har funnits bättre lönsamhet i andra energilösningar. Förskolan Sörgården kommer att få en solcellsanläggning och för Örnaskolans låg och mellan kommer det att finnas med som en option i upphandlingen.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har lämnat ett svar på motionen.

Handlingar i ärendet

 §344 Motion Utbyggnad av solenergi

 Motion Utbyggnad av solenergi

 Protokollsutdrag Hyltebostäder § 12 - Motionssvar Utbyggnad solenergi

 Tjänsteskrivelse Motionssvar utbyggnad solenergi

Paragrafen är justerad

(18)

§225

Motionssvar Religiös specialkost i kommunal verksamhet

2015 KS0315 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet. I motionen föreslås det att:

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta reda på hur många barn och vuxna som serveras ritualslaktat kött eller religiöst välsignad kost, och till vilken kostnad.

2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost skall hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn eller andra brukare som inte är religiöst motiverade eller av andra skäl motsätter sig att äta religiös specialkost.

Samhällsbyggnadsnämnden skickar följande yttrande på motionen till kommunstyrelsen:

1. Hylte kommuns skolkök serverar inget kött som är ritualslaktat eller religiöst välsignad kost. I Hylte kommuns policy står att vi sks använda kött som kommer från djur som levt under svensk djurlagsstiftning. Därför bör den första strecksatsen avslås.

2. Om den andra strecksatsen beviljas så utformar samhällsbyggnadskontoret regler och riktlinjer för denna typ av kost.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att första strecksatsen är besvarad och därför anser samhällsbyggnadsnämnden att den andra strecksatsen i motionen faller.

Handlingar i ärendet

 Motion Religiös specialkost i kommunal verksamhet

 §64 SBN Svar på ”Motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet”

 Svar på motion om religiös specialkost i kommunal verksamhet

 §341 Motion Religiös specialkost i kommunal verksamhet

Yrkande

(19)

Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen är justerad

(20)

§226

Motionssvar byggnation Torup

2016 KS0127 Beslut

Ärendet bordläggs tills detaljplanen för Marknadsplatsen för Torup är antagen.

Beskrivning av ärendet

Håkan Bengtsson (C) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ så att det blir byggt lägenheter på de fastigheter på Ängvägen/Gamla Nissastigen i Torup som kommunen köpte för ett par år sedan. Det ska i så fall se antingen i Hyltebostäders regi eller gärna av någon/några andra entreprenörer.

De berörda fastigheterna har fastighetsbeteckning Givagård 1:48, 1:19, 1:47 och1:22. Jämte dessa tomter ligger Torups bilverkstad.

Företaget har i ett brev till kommunen meddelat att man är intresserad av att köpa delar av fastigheterna Givagård 1:47 och 1:48. Givagård 1:48 ägs av kommunen och är en obebyggd tomt mellan bilverkstaden och de tomter som kommunen köpte 2012. Syftet för företaget är att säkra en eventuell framtida expansion och utveckling. I brevet nämner företaget också att man anser att resterande del av dessa grannfastigheter är mycket lämpade för att iordningställa som

grön/parkområde och eventuellt en ny marknadsplats.

Kommunledningskontoret har även diskuterat ärendet med samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadskontoret har vid ett tidigare tillfälle varit i kontakt med två hustillverkare för att undersöka hur intresset för en eventuell byggnation på de aktuella tomterna ser ut. Båda företagen hade svarat att om man ska göra en investering i Torup måste det vara ett mycket bra läge. Företagen som samhällsbyggnadskontoret frågade bedömde att det inte var ett så pass bra läge eftersom tomterna ligger mellan en genomfartsled, en järnväg och en bilverkstad.

Eftersom det finns ett intresse från Torup Bilverkstad att köpa delar av tomerna för att i ett senare skede ev. utöka sin verksamhet och det inte har funnits intresse från byggföretag tidigare föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Svar på motion byggnation i Torup

 Motion byggnation Torup

 §108 KSAU Motion byggnation Torup

(21)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen ska avslås.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Motionen ska bordläggas tills detaljplanen för Marknadsplatsen är antagen.

Beslutsgång

Ordförande frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bordlägga frågan.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad

(22)

§227

Motionssvar Attraktivt boende i Torup

2016 KS0160 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen för att ta upp diskussionen först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Lennart Ohlsson (C) har lämnat in en motion om attraktivt boende i Torup. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in minst tre entreprenörer/exploatörer att delta i det påbörjade arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området ”Marknadsplatsen” i Torup. Enligt motionen bör man titta på olika möjligheter för hur lägenheterna kan se ut parallellt med planprocessen och på så sätt påskynda möjligheterna till snar inflyttning. Detta för att synpunkter på tillåten byggnadshöjd mm ska beaktas redan under planprocessens gång. Entreprenörer/exploatörer bör bjudas in för att vara med i det nu påbörjade planarbetet – det kan minska tiden för att färdigställa en kommande byggnation.

Målsättningen för detaljplanen för Marknadsplatsen i Torup är att det ska vara en öppen detaljplan.

Därför är avsikten i motionen bra då det är viktigt att detaljplanen utformas så att den inte begränsar för kommande intressenter. Eftersom kommunen i detta fall är markägare kommer

samhällsbyggnadskontoret att föreslå en tillåtande plan där det i stort sätt endast ska finnas

begränsningar i våningsantal och yta. Det finns sedan möjlighet att ställa vidare krav vid en eventuell försäljning av fastigheten.

Motionen yrkar på att kommunstyrelsen bjuder in några entreprenörer parallellt med planprocessen för att påskynda processen vilket skulle leda till snabbare inflyttning. Problemet som kan uppstå när entreprenörer/exploatörer bjuds in i planprocessen är att förhållande i planen kan förändras fram till att den antas. Detta skulle innebära att entreprenörernas/exploatörernas arbete måste omarbetas. Vid den aktuella platsen ska det även genomföras en arkeologisk utgrävning vilket också kan påverka

processen. Det är betydligt lättare att engagera potentiella köpare efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Handlingar i ärendet

 Motion Attraktivt boende i Torup

 §159 KSAU Motion Attraktivt boende i Torup

 Tjänsteskrivelse Attraktiv boende Torup

Paragrafen är justerad

(23)
(24)

§228

Riktlinjer för intern klimatkompensation

2016 KS0239 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för intern klimatkompensation och klimatkonto.

Meningen Överskott på klimatkontot fördelas årligen på kommunens verksamheter utifrån deras användning av kollektivtrafikresor på sidan 2 ska tas bort ur riktlinjen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att Hylte kommun ska införa ett internt konto för

klimatkompensation. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att riktlinjer för arbetet ska tas fram och vara klara för att börja användas 1 januari 2017.

Kommunledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på riktlinjer för intern klimatkompensation. Riktlinjerna innebär att alla tjänsteresor med flyg och bil som görs inom kommunens verksamheter klimatkompenseras.

Den kostnad som läggs på resorna hamnar på ett internt klimatkonto som används till att

 Arbetsplatserna kan ansöka om pengar till åtgärder för hållbara resor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar som tilldelas pengar.

 Alla kostnader för resande med kollektivtrafik via Hallandstrafikens företagskort inom Region Halland och på Öresundstågen tas från klimatkontot.

Utbetalning från klimatkontot görs med ett års förskjutning eftersom kontot inte ska gå med underskott och man inte vet i förväg hur mycket pengar som kommer att komma in på kontot. Det innebär att det inte kan göras några utbetalningar från klimatkontot första året.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse riktlinjer för intern klimatkompensation

 Ärendebeskrivning bilaga riktlinjer för intern klimatkompensation

 Riktlinjer för intern klimatkompensation

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för intern klimatkompensation och klimatkonto.

(25)

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar på följande ändring: Meningen Överskott på klimatkontot fördelas årligen på kommunens verksamheter utifrån deras användning av kollektivtrafikresor på sidan 2 ska tas bort ur riktlinjen.

Beslutgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists ändringsyrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Paragrafen är justerad

(26)

§229

Särnär - ansvaret för nutritionsbehandling

2016 KS0225 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande och lämnar det till Region Halland.

Beskrivning av ärendet

Region Halland har skickat ett förslag om ändrat ansvar för nutritionsbehandling på remiss till kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett omsorgsnämnden att lämna förslag på svar på remissen.

Omsorgsnämnden har sammanfattat konsekvenserna om förslaget antas:

 Förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för kommunerna för specialistvård

 Förslaget innebär en ökad kostnad för kommunen för anställning av dietist

 Kommunfullmäktige lämnar ifrån sig rätten att besluta om annan avgift eller taxa för SärNär

 Förslaget om ett nytt system för avgifter (högkostnadsskydd) i kommunen kan vara i strid mot gällande lag

 Om ett nytt högkostnadsskydd införs innebär det en ökad kostnad för kommunen för SärNärprodukter

 Förslaget innebär två system för SärNär, beroende på om patienten bor på särskilt boende eller i ordinärt boende

 Ökad kostnad för samtliga tillbehör som SärNär kräver (pumpar, slangar mm) för patienter med hemsjukvård i ordinärt boende

 Förslaget kan strida mot 2 kap. 2 § kommunallagen genom att att särbehandla invånare som bor på särskilda boenden från invånare som bor i ordinärt boende

 Förslaget innebär ytterligare ett verksamhetssystem att förhålla sig till med kostnader för administration av bl a användarkonton, inmatning av uppgifter mm

 Förslaget innebär att endast legitimerade sjuksköterskor får beställa SärNär något som omsorgspersonalen kan göra idag. Det kan innebära en ökad kvalitet gentemot patient

 Nya administrativa uppgifter för avgiftshandläggarna och ekonomienheten i kommunen

 Förslaget kan innebära svårigheter att få korrekt debitering till patienter med hemsjukvård i ordinärt boende då ansvaret för förskrivning (beställning) av olika SärNär-produkter delas mellan huvudmännen

 Parallella organisationer av specialistvård

(27)

Omsorgsnämnden anser att förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för den enskilda kommunen.

Handlingar i ärendet

 Remiss - Särnär ansvaret för nutrionsbehandling

 Slutrapport förslag SärNär

 SärNär remissutskick till kommunerna

 §94 ON AU Remiss Särnär - Ansvar för nutritionsbehandling

 §204 KSAU Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling

Paragrafen är justerad

(28)

§230

Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

2016 KS0204 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta upp frågan om bidrag till grannsamverkanskonferens i samband med justeringstillfället för REP 2017-2019.

Beskrivning av ärendet

Polisen har ansökt om bidrag på 25 000kr till en grannsamverkanskonferens som ska hållas under hösten 2017. I ansökan står det att man ansöker om medel från samtliga kommuner i Halland och vissa andra organisationer. I ansökan står det att 2013 och 2015 genomfördes grannsamverkanskonferenser för kontaktombuden i Halland. De har varit mycket uppskattade och efterfrågan på att kontinuerligt anordna liknande tillställningar vartannat år har framkommit.

Eftersom ansökan rör ett bidrag för 2017 föreslår kommunledningskontoret att frågan tas upp i samband med justeringstillfället för REP 2017-2019.

Handlingar i ärendet

 Grannsamverkanskonferens 2017

 2016 KS0204 Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

 Ansökan bidrag Grannsamverkanskonferens 2017

 Tjänsteskrivelse Ansökan bidrag grannsamverkanskonferens

Paragrafen är justerad

(29)

§231

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

2016 KS0237 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna över yttrandet till finansdepartementet.

Beskrivning av ärendet

Hylte kommun har blivit utsedd att vara remissinstans kring slutbetänkandet i utredningen om

arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15). Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande.

Handlingar i ärendet

 Remiss Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling SOU-2016_15

 Tjänsteskrivelse Remiss LOU

 YTTRANDE Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Paragrafen är justerad

(30)

§232

Begäran om planbesked: Detaljplan Kinnared 12:25 mfl

2016 KS0263 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att lämna förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

En begäran om planbesked för Kinnared 12:25 och Kinnared 12:20 har kommit in till

samhällsbyggnadskontoret 5 juli 2016, gällande ändring av gällande detaljplan från kontors- och hotellverksamhet samt turistlägenheter till bostäder.

Det gäller ett befintligt hus som tidigare används för bostadsändamål fram till 2003. Detaljplanen 525 ändrades då från bostäder till Kontor, hotell och turistlägenheter. Behovet av hotellverksamhet i Kinnared anses vara litet och det finns större efterfrågan på permanenta bostäder. På fastigheterna idag finns ett flerbostadshus i två våningar som innehåller 11 lägenheter. Möjligheten att använda dessa lägenheter som permanenta bostäder anses vara till fördel för Kinnareds ökande befolkning.

Dessa bostäder kan bidra positivt till samhällsutvecklingen i Kinnared.

Beslut angående planbesked för samma ändring av gällande detaljplan togs 28 maj 2013, och kommunstyrelsen valde då att avslå begäran att inleda en planprocess med bedömningen att den nuvarande användningen ansågs lämplig och det inte fanns skäl att då ändra användningen för området. Situationen har dock förändrats sen senaste prövning, med ett större tryck på bostäder och det finns därför skäl att ompröva ansökan. Enligt Länsstyrelsen Halland har Hylte kommun haft den största procentuella ökningen av befolkning i länet, med 2,62% under 2014. Bostadsproduktionen i Halland har emellertid varit under en längre tid för låg i förhållande till befolkningstillväxten.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har begärt planbesked hos kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

 §81 SBN AU Begäran planbesked Kinnared 12:25 mfl

 Begäran om planbesked Kinnared 12:20 och 12:25

 Tjänsteskrivelse Begäran om planbesked Kinnared 12:25 m.fl.

 Bilder från området

Paragrafen är justerad

(31)
(32)

§233

Begäran om planbesked: Detaljplan Västra Åkralt 1:89

2016 KS0264 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Västra Åkralt 1:89. Detaljplanen planeras antas under 2018 Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§

Avgift

Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Beskrivning av ärendet

Fastighet: Västra Hylte 1:89 Sökande: HJL Fastigheter, C/O Hylte Jakt och Lantman AB, 314 43 Hyltebruk

HJL Fastigheter AB har skickat in en begäran om planbesked till samhällsbyggnadskontoret 30 juni 2016, gällande en ny detaljplan för planläggning av handelsområde på fastigheten Västra Hylte 1:89. Idag styrs området av byggnadsplan 501 från 1960. I den planen är området markerat med olika användningsområden. Större delen av området är område för bostadsändamål med fristående hus och en gata mitt genom området. Vidare är en del av planområdet avsatt som område för allmänt ändamål.

Med närheten till Nissastigen anser samhällsbyggnadskontoret att en användning av området som handelsområde är mer passande.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har begärt planbesked hos kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

 §80 SBN AU Begäran planbesked Västra Åkralt 1:89

 Ansökan om planbesked

 Situationsplan

 Tjänsteskrivelse planbesked Västra Åkralt 1:89

Paragrafen är justerad

(33)
(34)

§234

Remiss Översiktsplan Gislaveds kommun

2016 KS0173 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar protokollsutdraget som yttrande till Gislaveds kommun.

Beskrivning av ärendet

Gislaveds kommun har skickat ett förslag till kommunomfattande översiktsplan, ÖP16, på remiss i samband med utställningen av planen. Materialet består av ett plandokument med tre kartor, MKB, samrådsredogörelse samt underlagshäften, och finns tillgängligt på Gislaveds kommuns webbplats:

www.gislaved.se/op16. Hylte kommun har i egenskap av grannkommun fått möjlighet att lämna synpunkter under utställningstiden som avslutas 7 oktober 2016. Hylte kommun har också lämnat synpunkter i samband med samrådet av planen (KS 24 maj 2016 § 162) vilka inte redovisats i samrådsredogörelsen, då de inte kommit in i tid, vilket vi beklagar. De synpunkter som då lämnades och som kvarstår tas därför upp igen i detta yttrande.

Hylte kommun har med stort intresse tagit del av handlingarna till Gislaveds nya översiktsplan. Hylte och Gislaveds kommuner har såsom grannkommuner med en lång gemensam gräns och liknande förutsättningar i övrigt, många gemensamma frågeställningar att ta ställning till. Hylte kommun håller på att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan med planerat samråd under februari – april 2017 och beräknat antagande i juni 2018. Gällande översiktsplan är från 2001, vindkraftsplanen från 2009 och strandskyddsplanen (LIS) från 2012, vilka alla finns tillgängliga på Hylte kommuns hemsida. Hylte kommun har inget att erinra mot presenterat planförslag.

Planförslaget är lättläst och redovisar kommunens intentioner väl. Vi vill dock framföra följande synpunkter:

 Det är bra att sjöar, vattendrag och grundvatten som inte uppfyller tillräckligt god ekologisk och kemisk status uppmärksammas i översiktsplanen. Enligt VISS preliminära statusklassning för 2015 har Träppjaån dålig ekologisk status och Bolmen uppnår inte god kemisk status (utöver kvicksilver), av våra kommuners gemensamma vattenförekomster. Däremot har Västerån god ekologisk status. Detta skiljer sig från redovisningen i ”Plankarta/vatten”.

 Gislaved har utpekade LIS-områden B10- B11 vid Skinnebo intill kommungränsen vid Bolmen, liksom B8-B9 vid Stavshult norr om detta. I Hylte kommun finns ett LIS-område som ligger drygt 500 meter från kommungränsen ”23 Bolmen-Möllekvarn, Bosebo och Prinsebo”. Även”21 Bolmen-Järanäs” och ”22 Bolmen-Tiraholm” ligger vid Bolmen. Vi bedömer inte att föreslagna LIS-områden i Gislaved har någon negativ påverkan över kommungränsen, utan ser tvärtom att utpekande av näraliggande LIS-områden på båda sidor om kommungränsen kan verka ömsesidigt förstärkande för landsbygdsutvecklingen i området.

(35)

 När det gäller vindkraft har sex ungefärliga områden pekats ut som olämpliga för vindbruk.

Det bör betyda att övriga delar av Gislaveds kommun kan komma ifråga för

vindkraftsetableringar efter prövning. Vindkraftsutbyggnad nära en kommungräns eller inom gemensamt påverkansområde för tänkt etablering bör alltid föregås av mellankommunala samråd i samband med tillståndsprövningen. Hylte kommun ser gärna att detta sker vid anläggningar inom 3 kilometer från kommungräns och i de fall påverkan på t.ex.

landskapsbild bedöms vara betydande på större avstånd än detta.

Hylte kommun önskar lycka till i det fortsatta arbetet. Vi samverkar gärna löpande kring översiktsplaneringen i våra kommuner.

Handlingar i ärendet

 Remissvar översiktsplan Gislaved utställning

Beslutet skickas till

Gislaveds kommun. Tillhanda senast 7 oktober 2016.

Paragrafen är justerad

(36)

§235

Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte

2016 KS0121 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att pröva intentionen i motionen ”Ett hållbart Hylte” på pilotprojektet ”Utformning av bostadsförsörjningsprogram” och ”Ny övningsplats för

räddningstjänsten”.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott utformat ett förslag på hur en konsekvensanalys kan användas som underlag vid handläggning av ett ärende som ska behandlas politiskt. Det konsekvensanalytiska förhållningsättet inkluderar det ekonomiska-,

ekologiska- och sociala perspektivet. Gemensamt för perspektiven i konsekvensanalysen är att beslutet ska vara hållbart utifrån samtliga tre. Intentionen i motionen är att konsekvensanalysen ska användas i beslutsunderlagen inför större beslut och redogöra för vilka sociala-, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som finns och som kan påverkas genom beslutet. Konsekvensbeskrivningarna som inkluderas i ett beslutsunderlag kan vara stora och varierande i relation till varandra. Det är oftast det aktuella ärendet som avgör omfattningen på konsekvensbeskrivningarna. Mer information kring modellen, social hållbarhet och hur handläggare använder detta i beslutsunderlagen finns att läsa i utredningen.

Utifrån den definitionen av social hållbarhet som arbetats fram av bland annat SKL (vilken presenteras i utredningen) så föreslår kommunledningskontoret två pilotprojekt som intentionen i motionen kan testas på. Dessa två är ”Bostadsförsörjningsprogram” och/eller ”Ny övningsplats för

räddningstjänsten”. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett större projekt där det finns flera möjligheter till att testa de olika hållbarhetsaspekterna på. Det finns andra kommuner som utformat

bostadsförsörjningsprogram som har utgått från någon form att konsekvensanalys. I ett bostadsförsörjningsprogram finns det möjlighet att få med en bred konsekvensbeskrivning där samtliga tre perspektiv inkluderas i samtliga delar. Pilotprojektet ”Ny övningsplats för

räddningstjänsten” är ett aningen smalare projekt att testa en konsekvensanalys på. Detta projekt är mindre i omfattning vilket gör att det finns färre konsekvenser att inkludera vid analysen. Då detta pilotprojekt är mindre så kan handläggaren fokusera på färre delar i konsekvensbeskrivningen i förhållande till det andra föreslagna pilotprojektet vilket bör poängteras.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Pilotprojekt "Ett hållbart Hylte"

 Utredning av motion "Ett hållbart Hylte"

 §72 KSAU Pilotprojekt för att testa intentionen i motionen Ett hållbart Hylte

(37)

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad

(38)

§236

Nämndemannaföreningen ansökan bidrag för 2016

2016 KS0238 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om bidrag från nämndemannaföreningen i Halmstad med motiveringen att föreningen inte är verksam i Hylte kommun samt att bidraget enligt ansökan ska användas till utbildningsinstatser, något som domstolarna har ansvar för.

Beskrivning av ärendet

Nämndemannaföreningen i Halmstad har ansökt om bidrag från Hylte kommun. Föreningen ansöker om 1000kr per nämndeman som kommunfullmäktige har utsett. Kommunfullmäktige har utsett 6st nämndemän.

Enligt de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag som kommunfullmäktige antagit kan ett bidrag endast beviljas om föreningen är verksam i kommunen. Föreningen är inte verksam i kommunen.

I ansökan står det att bidraget ska användas till föreningens verksamhet som består av studiecirklar, studieresor och informationsmaterial för att underlätta nämndemännens arbete. Enligt den statliga utredningen om uppdraget som nämndeman (SOU 2013:49) kan en lokal nämndemannaförening ansöka hos Nämndemännens riksförbund om utbildningsmedel. Enligt förordningen med tingsrättsinstruktion (SFS 1996:381) är domstolarna skyldiga att utbilda nämndemän, både nya nämndemän när de tillträder, men att även genomföra repetitionsutbildningar. Det borde därför inte vara kommunen som sponsrar till denna del utan istället vara domstolen eller Nämndemännens riksförbund.

Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås med motiveringen att föreningen inte är verksam i kommunen samt bidraget enligt ansökan ska användas till utbildningsinstatser, något som

domstolarna har ansvar för.

Handlingar i ärendet

 Nämndemannaföreningen anhåller om bidrag för 2016

 Tjänsteskrivelse Bidrag nämndemannaförening i Halmstad

Paragrafen är justerad

(39)

§237

Remiss - Ny regional indelning av Sverige

2016 KS0269 Beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut i ärendet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Indelningskommittén överlämnade till regeringen den 30 juni 2016 ett delbetänkande benämnt

Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). Delbetänkandet har bland annat sänts ut på remiss till landets regioner samt utvalda kommuner. I Halland så har Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner utsetts till remissinstanser.

Svaret på remissen ska vara Regeringen tillhanda senast den 6 oktober 2016.

Remissvarets hantering i Halland diskuterades vidkommunberedningens sammanträde den 24 augusti och det beslutades att samtliga kommuner och Region Halland ska skriva ett gemensamt svar och att detta antas av respektive organisation samt att Region Halland skriver det gemensamma svaret.

I framskrivandet av svaret har representanter på tjänstemannaplanet från Region Halland och kommunerna träffats för att samordna. Avstämningar har också skett med den politiska nivån i respektive organisation. Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 september 2016, 125 §, att delegera till regionstyrelsens arbetsutskott att samordna och anta remissvaret.

Delbetänkandet

Delbetänkandet ger förslag på att tre nya regioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland bildas den 1 januari 2019. I delbetänkandet vidhåller Indelningskommittén tidigare lagt diskussionsunderlag om att ambitionen är att i slutbetänkandet föreslå att övriga delar av landet bildar nya storregioner från den 1 januari 2023. Slutresultatet är alltså att Sverige efter detta datum är indelat i sex regioner.

Delbetänkandet innehåller vissa delar som kommer ha bäring på slutbetänkandets förslag och förslaget på en fortsatt regionindelning. Indelningskommittén har meddelat att man har som ambition att ett slutbetänkande ska avges senast den 31 augusti 2017.

Region Hallands och kommunernas gemensamma svar

Det gemensamma remissvaret innehåller synpunkter på Indelningskommitténs arbete och slutsatser.

Yttrandet beskriver bland annat Hallands syn på regionfrågan i tidigare utredningar och

(40)

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Regional indelning - tre nya län

 Förslag yttrande betänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

 anta svar på remiss för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48),

 svaret är ett gemensamt svar från Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun.

 förklara paragrafen omedelbart justerad.

Paragrafen är justerad

(41)

§238

Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård

2015 KS0319 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera med 50 000 kr. Kommunstyrelsen väljer att inte finansiera hela summan som föreningen ansöker om med motiveringen att föreningen bör sänka ambitionsnivån på renoveringen. Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Medel betalas ut när kostnaderna är verifierade.

Beskrivning av ärendet

Drängsereds samhälls- och bygdegårdsförening har för avsikt att under 2016 höja standarden på vår bygdegård genom att renovera kök och slipa alla parkettgolv. Nuvarande kök är gammalt och delvis renoverat någon gång tidigt 90-tal. För att detta ska vara ekonomiskt genomförbart tänker föreningen ansöka om medel hos Boverket. Ett av villkoren för att detta ska godkännas är att kommunen är med och stöttar med 30% av den totala kostnaden. Boverket står för 50% och föreningen står för resterande 20%. Den totala summan för projektet är beräknad till 349 750 kr inkl. moms. Om ansökan beviljas skulle Hylte kommun i så fall stå för 104 925 kr.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 19 april att begära in en offert från föreningen, vilket föreningen nu har skickat in.

Handlingar i ärendet

 Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

 VB: Bidrag Drängsered (2/2)

 Protokollsutdrag §15 ANN Bidragsansökan Drängsereds bygdegård

 Komplettering av ansökan om bidrag - offert

 Komplettering av ansökan om bidrag

 Ärendebeskrivning sammanställning bidrag till bygdegårdsföreningar 2011-2015

 §106 KSAU Ansökan Bidrag renovering kök bygdegård Drängsered

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta medfinansiera med 50 000 kr. Kommunstyrelsen väljer att inte finansiera hela summan som föreningen ansöker om med

(42)

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Paragrafen är justerad

(43)

§239

Information om funktionshinder och tillgänglighet Hylte kommun

2016 KS0271 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om tillämpning av information om funktionshinder och tillgänglighet i Hylte kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna informera om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillsammans med den nya diskrimineringslagen och tillgänglighetslagen. Beslutet föregicks av en rekommendation skickad till kommunstyrelsen från det kommunala tillgänglighetsrådet.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Information om funktionshinder och tillgänglighet Hylte kommun

 Förslag Information om funktionshinder och tillgänglighet Hylte kommun

Beslutet skickas till

Kommunala tillgänglighetsrådet

Paragrafen är justerad

(44)

§240

Ansökan om anstånd med betalning

2016 KS0052 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna en avbetalningsplan på motsvarande 1 000 kr/månad.

Beskrivning av ärendet

I kommunens riktlinjer för kravhantering står det att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om avbetalningsplaner som sträcker sig längre än ett år eller överstiger 3 basbelopp. En gäldenär har 112 220 kr i skuld till kommunen, inklusive kravkostnader och räntor kommer skulden uppgå till 124 936 kr år 2025. En direktbetalning av 15 000 kr kommer att ske som första åtgärd. Därefter

avbetalningsplan på motsvarande 1 000 kr/mån som innebär att skulden kommer att slutbetalas på drygt 9 år.

Handlingar i ärendet

 Ansökan om avbetalningsplan

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

(45)

§241

Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond 2016

2016 KS0227 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja det särskilda boendet i Hyltebruk utdelning med 110 000 kr. Återredovisning av beviljade medel ska ske årligen i samband med årsbokslut.

Beskrivning av ärendet

Enhetschef Annika Stenbäck har ansökt om 110 000 kr från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond till det särskilda boendet i Hyltebruk.

Enligt testamentet skall avkastningen efter det att 10 % lagts till kapitalet användas till främjande av vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta som vårdas på inrättningar för vård av gamla och sjuka i Hyltebruk. Utdelningsbara medel för 2015 uppgår till 115 747 kr.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Ansökan från Bröderna Andersson i Kjertinabo donationsfond

 Ansökan från Bröderna Andersson i Kjerstinabo donationsfond 2016

Beslutet skickas till

Annika Stenbäck, enhetschef på Malmagården Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

(46)

§242

Personalutskottet: Återkoppling Lönestrategisk satsning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott (personalutskottet) beslutar fördela de medel som kommunstyrelsen tog beslut om för bristyrken i enlighet med personalenhetens förslag.

Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa hur fördelningen av den pedagogiska satsningen kommer att ske och varför förstelärarna inte är planerade att räknas in i Lönelyftet.

Beskrivning av ärendet

Thomas Löwenäng, Ann Larsson och Sarah Olsson från personalenheten ger en återkoppling kring den lönestrategiska satsning på pedagogiska yrken och "bristyrken" som kommunstyrelsen beslutade om i juni 2016. Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 2 miljoner för pedagogiska yrken och 0,5 miljoner för bristyrken.

Pedagogiska yrken

Fördelning föreslås ske utifrån:

 Målbild för önskad lönestruktur

o Jämförelse snitt med Laholm och Falkenberg, samt övergripande koll mot t.ex Halmstad och SKL södra

 Rekryteringssvårigheter

 Våra lokala förutsättningar

 Samma utbildningskrav som skollagen.

På barn- och ungdomskontoret kommer man hantera den lönestrategiska satsningen på pedagogiska yrken tillsammans med regeringens satsning Lönelyftet.

Bristyrken

Förslaget är att man ska satsa på bristyrken med myndighetsutövning:

 Socialsekreterare, omsorgshandläggare och integrationshandläggare/samordnare

Syftet är få konkurrenskraftiga löner och minska personalomsättning. Det är 31 medarbetare som aktuella, både tillsvidareanställda och visstidsanställda.

Paragrafen är justerad

(47)
(48)

§243

Personalutskott: Information Upphandling företagshälsovård

Beslut

Personalutskottet har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Thomas Löwenäng informerar om arbetet med en kommande upphandling av företagshälsovård.

Paragrafen är justerad

(49)

§244

RN: Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

2016 KS0083 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Hylte kommun 2016-2018.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet beskrivs hur kommunen ska arbeta förebyggande för att minska risker för olika händelser. Handlingsprogrammet omfattar även den förebyggande och operativa delen av räddningstjänsten.

Förslag till handlingsprogram har också skickats på remiss till samverkande myndigheter, kommunala nämnder och stiftelsen Hyltebostäder för yttrande.

Handlingar i ärendet

 Förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Hylte kommun 2016-2018

 Förslag Handlingsprogram f skydd mot olyckor - Hylte kommun 2016-2018

 §36 ANN Remiss Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018

 Region Halland remissvar handlingsplan för skydd mot olyckor

 §65 BUN Remiss från Kommunstyrelsen Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018, 2016 KS0083

 §69 SBN Handlingsprogram för skydd mot olyckor

 Falkenbergs kommun Remissvar Handlingsplan för skydd mot olyckor i Hylte kommun

 §48 ON Remiss handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018, 2016 KS0083

 Varbergs kommun Handlingsplan för skydd mot olyckor Hylte kommun 2016-2018

 Länsstyrelsen Samrådsyttrande Handlingsprogram Hylte kommun 2016

 Halmstads kommun Remissvar Handlingsprogram för skydd mot olyckor Dnr KS 2016/0284

 Gislaveds och Gnosjös kommuner remissvar handlingsprogram skydd mot olyckor

 Halmstad kommun remissvar handlingsprogram skydd mot olyckor

Paragrafen är justerad

(50)

§245

Extra ärende: Investering Hiss Torups skola

2016 KS0283 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten 2016 för projektet hiss Torups skola med 1 700 000 kr till totalt 3 200 000 kr.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka om det finns andra alternativ till kommunstyrelsens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

I samband med budget 2015 skapades en investeringsbudget på 1 500 000 kr för projektet hiss Torups skola. Beloppet baserades på en uppskattning efter liknande tidigare projekt.. Efter anbud grundande siffror kommer behovet av investeringsbudget att uppgå till 3 200 000 kr vilket innebär en utökning av investeringsbudgeten med 1 7000 000 kr.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Utökat anslag för utbyte av hiss på Torups skola

Paragrafen är justerad

(51)

§246

Extra ärende: Ersättning för utbildningsdag inför allmänna val

2016 KS0286 Beslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den person som Socialdemokraterna vill nominera till valnämndens ordförande ska få ersättning för Länsstyrelsens och Valmyndighetens utbildningsdag 18 oktober 2016 inför de allmänna valen 2018. Personen har rätt till timersättning i form av schablon alternativt förlorad arbetsförtjänst samt milersättning.

Beskrivning av ärendet

Valnämndens ordförande har avsagt sig samtliga uppdrag som personen har i kommunen.

Kommunfullmäktige kommer ta upp avsägelsen på sitt sammanträde 20 oktober och även välja en ny ordförande för valnämnden.

Länsstyrelsen i Halland och Valmyndigheten kommer dock ha en gemensam utbildningsdag den 18 oktober 2016. Under denna dag kommer de ta upp alla saker som valnämnden kommer behöva tänka på, från val av vallokaler till valnämndens preliminära rösträkning som sker på onsdagen efter valdagen. Övriga halländska kommuner kommer också vara med, vilket gör det möjligt för de som är med under dagen att skapa kontakter. Det är väldigt viktigt att både ordförande och vice ordförande i valnämnden kan vara med på utbildningen.

Men eftersom den nye ordföranden inte är formellt vald på sitt uppdrag har personen inte heller rätt till ersättning. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen tar ett beslut om att

personen får ersättning i form av timersättning samt milersättning.

Enligt valberedningens arbetsformer som beredningen beslutade om vid sitt sammanträde 9 december 2014 (§ 38) ”äger” ett parti den plats som man fått i en nämnd. Det innebär att om en ledamot avsäger sig sitt uppdrag är det dennes parti som utser en ersättare. Det är Socialdemokraterna som ”äger”

platsen som ordförande.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Rätt till ersättning för utbildning inför allmänna val

(52)

§247

Extra ärende: Begäran om tilläggsanslag för förskoleplatser

2016 KS0001 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden på 3 306 165kr. Finansiering genom minskning av det egna kapitalet.

Beskrivning av ärendet

Barn- och ungdomsnämnden har vid sitt sammanträde 21 september 2016 begärt tilläggsanslag för förskoleplatser.

Handlingar i ärendet

 §104 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2016

 Ärendebeskrivning Sammanställning jämförelse placerade barn i förskolan

 BO Utökade lokalkostnader förskola KF 20160616

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden på 3 306 165kr. Finansiering genom minskning av det egna kapitalet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.

Paragrafen är justerad

(53)

§248

Extra ärende: Begäran om tilläggsanslag omsorgsnämnden

2016 KS0001 Beslut

Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 22 september att begära tilläggsanslag på 1 000 000kr utöver de medel de redan har ansökt om.

Handlingar i ärendet

 §60 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar. Arbetsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut.

Paragrafen är justerad

(54)

§249

Extra ärende: Begäran om planbesked, Nyarp 1:20

2016 KS0265 Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Nyarp 1:20. Detaljplanen planeras antas under 2018.

Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av plan- ochbygglagen 5 kap 2-5 §§.

Avgift

Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Beskrivning av ärendet

Fastighet: Nyarp 1:20 Sökande: Robert Samuelsson, Nybyvägen 16, 314 92 Långaryd

Robert Samuelsson har skickat in en begäran om planbesked till samhällsbyggnadskontoret 21 juni 2016, gällande en ny detaljplan för planläggning av fritidshus på fastigheten Nyarp 1:20. I den bifogade situationsplanen finns 23 fritidstomter markerade. Tomterna beräknas vara i fyra olika storlekar. 5 i storleken 30x20m, 14 stycken 30x25m, 4 stycken 25x25m och 8 stycken 30x25m.

Utformning och tomtantal utreds i planarbetet. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Det finns närliggande fastigheter med fritidshus, vilket gör att planen utökar befintligt sätt att nyttja närområdet.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har begärt planbesked från kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

 §79 SBN AU Begäran planbesked, Nyarp 1:20 (Skärshult)

 Ansökan om planbesked, Nyarp 1:20

 Karta Nyarp 1:20 - Nya tomter utmarkerade

Paragrafen är justerad

(55)

§250

Anmälan nya ärenden

2016 KS0017

Inga nya ärenden på dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

(56)

§251

Övriga ärenden kommunstyrelsen

2016 KS0018 Beslut

Kommunstyelsen har tagit del av information och ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram underlag till kommunstyrelsens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Markköp Unnaryd

Ett företag har kontaktat Hylte kommun om att köpa mark från kommunen för att kunna sätta upp ett tält som lager under vintern.

Samhällsbyggnadschefen presenterar ärendet muntligt vid dagens sammanträde. Ärendet kommer att komma upp på kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober.

Paragrafen är justerad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :