Öppna sammanträden med Vård- och omsorgsnämnden

156  Download (0)

Full text

(1)

Öppna sammanträden med Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Huvudregeln i kommunallagen är att nämndsammanträden är slutna, det vill säga att allmänheten inte har rätt att närvara. Men Kommunfullmäktige kan ge kommunens nämnder och styrelser rätt att besluta om sammanträdena ska vara offentliga eller inte.

Regeln om offentliga sammanträden gäller bara nämndens sammanträden.

Den gäller alltså inte utskott eller andra beredande organ, som till exempel presidiemöten och möten med arbetsutskott.

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun har gett Vård- och

omsorgsnämnden rätt att själv bestämma om den ska ha sammanträden som är öppna för allmänheten.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Under 2019–2022 är Vård- och omsorgsnämndens sammanträden öppna för allmänheten under föredragning av beslutsärenden och när nämnden fattar beslut. Information om sammanträdena publiceras på Östersunds kommuns hemsida.

2. Allmänheten har inte rätt att närvara när Vård- och omsorgsnämnden behandlar informationsärenden och ärenden som rör

myndighetsutövning, sekretess eller på annat sätt bedöms nödvändiga att behandla internt. Vård- och omsorgsnämnden kan besluta om undantag från denna regel i enskilda fall.

Underlag för beslut

 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 2019-01-21

Beslutet skickas till

 Nämndsekreteraren

(2)

Underskrifter

Lars Liljedahl Förvaltningschef

Hanna Hirvelä Nämndsekreterare

(3)

Hantering av meddelanden till Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Meddelanden till Vård- och omsorgsnämnden har hittills föredragits muntligt av förvaltningschefen vid varje sammanträde. Det kan gå långt mellan

sammanträdena, vilket kan göra att meddelandena är inaktuella när nämnden väl får ta del av dem. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att meddelandena skickas ut mer regelbundet till nämnden via e-post.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden ska ta del av meddelanden genom att

nämndsekreteraren regelbundet skickar ut meddelandelistor till nämnden via e-post.

Underlag för beslut

 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-21

Beslutet skickas till

 Nämndsekreteraren

Underskrifter

Lars Liljedahl Förvaltningschef

Hanna Hirvelä Nämndsekreterare

(4)

Uppdatering av Vård- och omsorgs- nämndens delegationsbestämmelser

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att delegera, det vill säga överlåta, viss beslutanderätt till en nämndsledamot, ersättare eller tjänsteman i kommunen.

Vilka ärenden, eller grupper av ärenden, som nämnden har beslutat att delegera framgår av Vård- och omsorgsnämndens delegationsbestämmelser.

Inför den nya mandatperioden har Vård- och omsorgsförvaltningen gått igenom delegationsbestämmelserna och föreslår några uppdateringar som nämnden behöver ta ställning till.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar de uppdaterade

delegationsbestämmelserna och den uppdaterade rutinen för anmälan av delegationsbeslut, daterade 2019-01-23.

2. De uppdaterade delegationsbestämmelserna och rutinen för anmälan av delegationsbeslut gäller från och med den 11 februari 2019.

Underlag för beslut

 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut, 2019-01-23

 Delegationsbestämmelser för Vård- och omsorgsnämnden, uppdaterade 2019-01-23

 Vård- och omsorgsnämndens rutin för återrapportering av delegationsbeslut, uppdaterad 2019-01-23

Bakgrund

Kommunfullmäktige har i ett reglemente fastställt vilken verksamhet och vilka uppgifter som ska tillhöra Vård- och omsorgsnämndens ansvars- och beslutsområden. Enligt kommunallagen har varje nämnd i sin tur möjlighet att delegera, det vill säga överlåta, sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslutanderätten kan överlåtas till en enskild ledamot eller ersättare, alternativt till en anställd i kommunen.

De ärenden där Vård- och omsorgsnämnden har valt att delegera

beslutanderätten finns redovisade i så kallade delegationsbestämmelser. De beslut som fattas på delegation ska senare återredovisas till nämnden enligt den rutin som nämnden har fastställt.

(5)

Förslag till uppdateringar i delegationsbestämmelserna

Inför den nya mandatperioden har Vård- och omsorgsförvaltningen jämfört nämndens delegationsbestämmelser med övriga nämnders i kommunen.

Utifrån genomgången föreslår förvaltningen några tillägg och ändringar.

Förslag till nya punkter och delegater i delegationsbestämmelserna:

Punkt Beslut Delegater

3. Beslut i jävsfråga inom förvaltningen Förvaltningschef och biträdande

förvaltningschef 5. Utse och entlediga dataskyddsombud Förvaltningschef och

biträdande förvaltningschef 6. Utse ombud att föra nämndens talan

inför domstol och andra myndigheter, samt vid förrättning av skilda slag (med undantag av arbetsrättsliga frågor)

Förvaltningschef och biträdande

förvaltningschef 13. Yttranden till Inspektionen för vård och

omsorg och domstolar i ärenden som rör tillsyner/inspektioner/ granskningar och klagomål

Förvaltningschef och biträdande

förvaltningschef

53. Yttrande eller begäran om inhibition i ärende/mål som rör ej verkställda beslut och särskild avgift enligt SoL eller LSS

Förvaltningschef och biträdande

förvaltningschef 89. Överklagan av beslut och domar som

rör särskild avgift enligt SoL eller LSS

Förvaltningschef och biträdande

förvaltningschef

Förslag till ändringar i befintliga punkter i delegationsbestämmelserna:

Punkt Beslut Kommentar till

förändringen 10. Yttranden till Inspektionen för vård

och omsorg samt yttrande, överklagande och begäran om inhibition i ärenden/mål rörande särskild avgift enligt SoL eller LSS

Punkten var omfattande och otydlig. Den föreslås därför delas upp i tre nya punkter: se punkterna 13, 53 och 89 ovan.

(6)

41. Beslut om deltagande i kurser, konferenser och dylikt för nämndens förtroendevalda till ett individuellt belopp om max

10 000 kr per tillfälle

Med det här tillägget på punkten samma lydelse som motsvarande punkt i Kommunstyrelsens bestämmelser.

46. Utreda och anmäla händelse som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada (enligt lex Maria) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I samband med att det görs en lex Maria-anmälan görs det även en utredning som skickas in till IVO.

51. Godkännande av sökande, godkännande av ändring från

leverantör samt tecknande av kontrakt och tilläggskontrakt

Ibland behöver det göras ändringar i kontrakt med leverantörer. Om det är leverantören som vill göra en ändring måste den först godkännas av nämnden.

Delegationsbestämmelserna effektiviserar verksamheten

Delegationsbestämmelserna utgör ett viktigt stöd för att tydliggöra för såväl nämndens ledamöter som utsedda delegater vem som är behörig att fatta beslut i olika frågor.

Genom att delegera viss beslutanderätt i enklare och återkommande ärenden effektiviseras den löpande verksamheten. Samtidigt kan Vård- och

omsorgsnämnden prioritera viktiga beslutsärenden som exempelvis rör mål, styrning och uppföljning av verksamheten.

Det är viktigt att även fortsättningsvis regelbundet se över

delegationsbestämmelserna för att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå och av lämplig delegat.

Beslutet skickas till

 Vård- och omsorgsförvaltningens stabsfunktioner

Underskrifter

Lars Liljedahl Förvaltningschef

Hanna Hirvelä Nämndsekreterare

(7)

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Vård- och omsorgsnämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33–38 §§ kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen. Av kommunallagen framgår vidare att beslutanderätt i ärenden av följande slag inte får delegeras;

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

 framställningar eller yttranden till fullmäktige eller med anledning av att nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats,

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter,

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden.

Ärenden som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till Vård- och omsorgsnämnden om han/hon anser att ärendet bör behandlas av nämnden. Den som tillfälligt förordnats på respektive tjänst träder automatiskt in som ersättare för delegat.

Kommunallagen anger vidare att beslut som fattas på delegation ska anmälas, i den ordning som beslutas (KL 6 kap 35§). Delegationsbeslut ska anmälas till Vård- och omsorgsnämnden vid nästa sammanträde enligt fastställd rutin. Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte upphävas av nämnden.

Överklagan av beslut

I 10 kap. kommunallagen finns bestämmelser om laglighetsprövning. Kommuninvånare kan överklaga kommunala beslut om de till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av andra bestämmelser som till exempel skollagen.

Begäran om laglighetsprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet justerats. När ett beslut som fattats på delegation överklagas räknas överklagandetiden från det datum som

nämndprotokollet anslogs.

För laglighetsprövning gäller följande:

 alla kommunmedlemmar (den som är folkbokförd eller äger fast egendom) kan överklaga,

 domstolen prövar om beslutet tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om ett organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning

 vid bifall kan domstolen endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut.

Kommunstyrelsen är löne- och pensionsmyndighet

Kommunstyrelsen är kommunens löne- och pensionsmyndighet. Alla ärenden som rör sådana frågor beslutas av Kommunstyrelsen. Igångsättning av investeringsprojekt inom budget över tio miljoner kronor beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

(8)

Verkställighet

Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för delegationsärenden är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan överklagas. Beslut som utgör verkställighet är till exempel svar på skrivelser där nämnden antagit normer eller riktlinjer,

direktupphandling och försäljning av lös egendom (mindre belopp). Beslut som följer direkt av författning eller avtal, till exempel beviljande av semester eller föräldraledighet, är inte heller delegationsärenden. Utfärdande av kontokort är ett verkställighetsärende som normalt enbart kommundirektören kan göra. Förvaltningschefer får i undantagsfall utfärda verksamhetsrelaterade betalkort. Även nyttjande av kommunens vapen (grafiska profil) räknas som verkställighet vilket endast får godkännas av kommunikationschefen.

Vidaredelegation och ersättande delegat

Det är enbart förvaltningschef som har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätt (6 kap 37 § kommunallagen). Alla beslut om att vidaredelegation sker ska meddelas ansvarig nämnd/styrelse.

Beslut som har vidaredelegerats enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte återrapporteras till nämnden utan till utsedd delegat. Vård- och omsorgsnämnden har dock bestämt att beslut fattade på vidaredelegation ska meddelas nämnden vid efterföljande sammanträde (enligt beslut i Vård- och omsorgsnämnden 2011-04-12 § 38, punkt 1).

Biståndshandläggare, samt LSS-handläggare, kan ersätta varandra vid semestrar och längre ledigheter.

Chefen för Myndighetsenheten samt metodhandledare är att betrakta som biståndshandläggare och kan gå in som ersättare vid behov.

Ärendeberedning för omfattande individärenden

Vid alla ansökningar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska det göras en individuell bedömning i varje enskilt ärende. Vid

bedömning av insatser enligt SoL och LSS ska ambitions- och kvalitetsnivån av skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor utgå från aktuell rättspraxis. Individärenden med omfattande insatser ska lyftas till Myndighetsenhetens ärendeberedning innan beslut kan fattas av utsedd delegat. Till omfattande ärenden hör bland annat beslut om hemtjänst över 180 timmar per månad, biträde av personlig assistans över 200 timmar per månad, ledsagarservice över 40 timmar per månad och/eller längre resor utanför kommunen.

Förkortningar

AB = Allmänna Bestämmelser FB = Föräldrabalk

FL = Förvaltningslag

HSL = Hälso- och sjukvårdslag KL = Kommunallag

LAS = Lag om anställningsskydd LOV = Lag om valfrihetssystem

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade PBL = Plan- och bygglag

SoL = Socialtjänstlag

SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling

(9)

Innehållsförteckning

Allmänna ärenden ... 4

Bidragsärenden ... 5

Ekonomiärenden ... 6

Organisationsärenden ... 6

Personalärenden – Anställning ... 7

Personalärenden – Uppsägning, avskedande m.m. ... 8

Personalärenden – Övriga ... 9

Upphandlingsärenden ... 10

Ärenden enligt HSL ... 11

Ärenden enligt LOV ... 12

Ärenden enligt SoL och LSS ... 12

Överklagningsärenden ... 15

(10)

Allmänna ärenden

Punkt Ärende Lagrum Delegat

1. Beslut i ärende som är så

brådskande att det inte kan vänta till nästa nämndssammanträde

KL 6 kap 36 § Ordförande

med vice ordförande som ersättare

2. Avvisa ombud eller biträde FL 14 § Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef, chef för Myndighetsenheten

3. Beslut i jävsfråga inom förvaltningen

FL 18 § Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

4. Rätt att ingå/ändra/avsluta avtal ombehandling av

personuppgifter för Vård- och omsorgsnämndens räkning

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

5. Utse och entlediga dataskyddsombud

Dataskyddsförord- ningen, artikel 37

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

6. Utse ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter, samt vid

förrättning av skilda slag (med undantag av arbetsrättsliga frågor)

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

7. Beslut om representation och uppvaktningar (belopp under 2 000 kronor räknas som verkställighet)

a) 2 000–5 000 kronor (per tillfälle) Var och en av ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, sektorschef

b) Över 5 000 kronor (per tillfälle) Ordförande med vice ordförande som ersättare

8. Avslag på begäran om att få ta del av allmän handling, eller beslut att lämna ut handling med förbehåll

Offentlighets- och sekretesslagen 6 kap 4-5 §

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

9. Yttrande över förslag till detaljplan vid så kallat utökat förfarande

PBL 5 kap 11 a § Ordförande med vice ordförande som ersättare

(11)

10. Beslut om att nämnden avstår från att yttra sig över förslag till detaljplan vid så kallat utökat förfarande

PBL 5 kap 11 a § Ordförande med vice ordförande som ersättare

11. Yttrande över förslag till detaljplan med

standardförfarande

PBL 5 kap 18 a § Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

12. Framställningar och yttranden i ärenden som inte är av

principiell art eller av större ekonomisk vikt

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef, sektorschef

13. Yttranden till Inspektionen för vård och omsorg och domstolar i ärenden som rör

tillsyner/inspektioner/

granskningar och klagomål

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

10. Yttranden till Inspektionen för vård och omsorg samt yttrande, överklagande och begäran om inhibition i ärenden/mål rörande särskild avgift enligt SoL eller LSS

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

14. Gallring av handlingar som inte finns med i

dokumenthanteringsplanen

Var och en av nämndsekreterare, registrator vid staben

15. Mindre ändringar i

dokumenthanteringsplanen

Arkivansvarig

Bidragsärenden

Punkt Punkt Punkt Punkt

16. Beslut om bidrag ur Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldres hjälpbehov

Var och en av förvaltningschef, biträdande förvaltningschef

17. Beslut om bidrag för extraordinära aktiviteter till föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta, samt beslut om bidrag vid för sent inkomna

Ordförande med vice ordförande som ersättare

(12)

ansökningar

18. Beslut om att utfärda varning till förening för allvarlig avvikelse från Vård- och

omsorgsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar

Ordförande med vice ordförande som ersättare

19. Beslut om att kräva tillbaka hela/delar av utbetalat bidrag till föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta

Ordförande med vice ordförande som ersättare

Ekonomiärenden

Punkt Ärende Lagrum Delegat

20. Inhyrning av externa lokaler upp till fem år vid verkställighet av enskilt individärende

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

21. Initiera och beställa förstudier och förprojektering av objekt för LSS-bostad och särskilt boende, inklusive större

investeringsprojekt

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

22. Igångsättning av

investeringsprojekt inom budget – upp till tio basbelopp

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

23. Beslut om enheternas investeringar inom investeringsram

Ekonom

24. Avskrivning av avgifter inom nämndens verksamhet upp till ett basbelopp

Enhetschef för Uppdragsenheten

25. Utse beslutsattestanter Attestreglemente för Östersunds kommun, 6 §

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

Organisationsärenden

Punkt Ärende Lagrum Delegat

(13)

26. Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av mål och/eller inriktning

a) På förvaltningsövergripande nivå Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

b) Inom sektor Sektorschef med förvaltningschef

som ersättare

c) Inom enhet som ingår i en sektor Enhetschef med sektorschef som ersättare

d) Inom enhet som inte ingår i en sektor

Enhetschef med närmast överordnad chef som ersättare

Personalärenden – Anställning

Punkt Ärende Lagrum Delegat

27. Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader för:

a) Sektorschef, enhetschef och stabspersonal direkt underordnad förvaltningschef

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare b) Enhetschef direkt underordnad

bitr. förvaltningschef

Bitr. förvaltningschef med förvaltningschef som ersättare c) Enhetschef underordnad

sektorschef

Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

d) Övrig personal till enhet som är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef för Bemanningsenheten med sektorschef som ersättare e) Övrig personal till enhet som

inte är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef med närmast överordnad chef som ersättare

28. Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader för:

a) Sektorschef, enhetschef och stabspersonal direkt underordnad förvaltningschef

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare b) Enhetschef direkt underordnad

bitr. förvaltningschef

Bitr. förvaltningschef med förvaltningschef som ersättare c) Enhetschef underordnad

sektorschef

Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

d) Övrig personal till enhet som är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef för Bemanningsenheten med sektorschef som ersättare e) Övrig personal till enhet som

inte är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef med närmast överordnad chef som ersättare

(14)

29. Tillsvidareanställning Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare

Personalärenden – Uppsägning, avskedande m.m.

Punkt Ärende Lagrum Delegat

30. Uppsägning eller avskedande av:

a) Personal inom en sektor Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

b) Personal som inte ingår i en sektor

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

31. Överenskommelse om

anställningens upphörande för:

a) Personal inom en sektor Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

b) Personal som inte ingår i en sektor

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

32. Omreglering av anställning på grund av icke tidsbegränsad sjukersättning

§ 12 AB Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare

(15)

Personalärenden – Övriga

Punkt Ärende Lagrum Delegat

33. Teckna kollektivavtal med personalorganisation inom nämndens verksamhetsområde

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

34. Lokala tvisteförhandlingar inom nämndens verksamhetsområde a) Tvister på förvaltnings-

övergripande nivå

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

b) Tvister på sektorsnivå Sektorschef med förvaltningschef

som ersättare

c) Tvister inom en enhet Enhetschef med närmast

överordnad chef som ersättare

35. Anställningsförmåner

a) Övriga anställningsförmåner Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare b) Övriga anställningsförmåner

utöver förvaltningens riktlinjer

Förvaltningens rikt- linjer om förmåner vid studier på uni- versitet/högskola, yrkeshögskola samt vid handledar- utbildning

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

36. Tjänsteresor vid utrikes resa (ej Norge) eller vid en kostnad över 20 000 kronor

Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare

37. Förbud mot bisyssla Respektive chef med närmast

överordnad chef som ersättare

(16)

Upphandlingsärenden

Punkt Ärende Lagrum Delegat

42. Beslut om tillägg, avvikelser av ej principiell art och

förtydligande av krav ställda i av nämnden antagna kontrakt

Var och en av förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

43. Upphandling av varor, tjänster och intellektuella (kvalificerade) tjänster enligt kommunens upphandlingspolicy (upphandling för högst ett basbelopp räknas som verkställighet)

a) Till och med tre basbelopp Enhetschef

b) Upp till tio basbelopp Var och en av sektorschef,

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef c) Över tio basbelopp – efter

överläggning med nämnden

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

d) Förvaltningsspecifika IT-system

– efter överläggning med Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

38. Avstängning från tjänstgöring § 10 AB

(avstängning enligt

§ 10 moment 1 och 4 är verkställighet)

Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare

39. Disciplinpåföljd enligt gällande kollektivavtal – skriftlig varning

Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare

40. Omplacering eller stadigvarande förflyttning inom förvaltningen (omplacering inom enhet är verkställighet)

a) Mellan sektorer och/eller enheter som inte ingår i en sektor

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

b) Inom en sektor Sektorschef med förvaltningschef

som ersättare 41. Beslut om deltagande i kurser,

konferenser och dylikt för nämndens förtroendevalda till ett individuellt belopp om max 10 000 kr per tillfälle

Ordförande med vice ordförande som ersättare

(17)

nämnden

44. Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

45. Avbrytande av upphandling för nämndens räkning

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

Ärenden enligt HSL

Punkt Ärende Lagrum Delegat

46. Utreda och anmäla händelse som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada (enligt lex Maria) till

Inspektionen för vård och omsorg.

Patientsäkerhetslag 3 kap 5 §

(2010:659) SOSFS 2005:28

Var och en av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

47. Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om att det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och

sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten

Patientsäkerhetslag 3 kap 7 §

(2010:659)

Var och en av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

48. Upprättande av

patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetslag 3 kap 10 §

(2010:659)

Var och en av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 49. Direktiv och säkerställning vid

hantering av medicintekniska produkter

SOSFS 2008:1 Förvaltningschef

med rätt att vidaredelegera

(18)

Ärenden enligt SoL och LSS

Punkt Ärende Lagrum Delegat

53. Yttrande eller begäran om inhibition i ärende/mål som rör ej verkställda beslut och särskild avgift enligt SoL eller LSS

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

54. Beslut om att inte inleda utredning

SoL 11 kap 1 § Var och en av biståndshandläggare, LSS-handläggare

55. Avvisning av ansökan om bistånd där prövning gällande saken redan pågår eller avgjorts

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

56. Beslut om särskilt boende och bostad med särskild service

SoL 4 kap 1 § SoL 5 kap 5 § SoL 5 kap 7 §

Biståndshandläggare

57. Beslut om korttidsomsorg SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 58. Beslut om hemtjänst

a) Upp till 180 timmar/månad i ersättningsnivån

SoL 4 kap 1 § SoL 2 kap 3 §

Biståndshandläggare b) Mellan 180–225 timmar/månad i

ersättningsnivån

SoL 4 kap 1 § SoL 2 kap 3 §

Chef för Myndighetsenheten c) Över 225 timmar/månad i

ersättningsnivån (varaktiga behov över en månad)

SoL 4 kap 1 § SoL 2 kap 3 §

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

59. Beslut om ledsagarservice

a) Upp till 2 tillfällen per vecka SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare Ärenden enligt LOV

Punkt Ärende Lagrum Delegat

50. Uteslutning av sökande LOV 7 kap 1–2 §§ Handläggare LOV 51. Godkännande av sökande,

godkännande av ändring från leverantör samt tecknande av kontrakt och tilläggskontrakt

LOV 8 kap 1–3 §§ Handläggare LOV

52. Justeringar i av nämnden antaget förfrågningsunderlag

LOV 4 kap Ordförande med vice ordförande som ersättare

(19)

SoL 2 kap 3 § b) Fler än 2 tillfällen per vecka SoL 4 kap 1 § SoL 2 kap 3 §

Chef för Myndighetsenheten c) Vid utlandsvistelse SoL 4 kap 1 §

SoL 2 kap 3 §

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

60. Beslut om anhörigbidrag SoL 4 kap 2 § Biståndshandläggare 61. Beslut om dagverksamhet SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 62. Anmälan till överförmyndare om

förordnande av förmyndare/

medförmyndare/god man/

förvaltare

LSS 15 § punkt 6 Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef, sektorschef, enhetschef, biståndshandläggare, LSS-handläggare

63. Utreda och bedöma rapportering om missförhållande eller

påtaglig risk för missförhållande (lex Sarah). Anmälan om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg.

SoL 14 kap 6–7 § LSS 24 e-f §

Handläggare/tillsynsansvarig för SoL och LSS

64. Beslut om rådgivning och annat personligt stöd

LSS 9 § punkt 1 LSS 16 §

LSS-handläggare

65. Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans

a) Upp till 200 timmar/månad LSS 9 § punkt 2 LSS 16 §

LSS-handläggare b) Över 200 timmar/månad LSS 9 § punkt 2

LSS 16 §

Chef för Myndighetsenheten

66. Beslut om ledsagarservice

a) Upp till 40 timmar/månad LSS 9 § punkt 3 LSS 16 §

LSS-handläggare b) Över 40 timmar/månad LSS 9 § punkt 3

LSS 16 §

Chef för Myndighetsenheten c) Vid utlandsvistelse LSS 9 § punkt 3

LSS 16 §

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

67. Beslut om biträde av kontaktperson

LSS 9 § punkt 4 LSS 16 §

LSS-handläggare

68. Beslut om avlösning i hemmet

a) Upp till 40 timmar/månad LSS 9 § punkt 5 LSS-handläggare

(20)

LSS 16 § b) Över 40 timmar/månad LSS 9 § punkt 5

LSS 16 §

Chef för Myndighetsenheten

69. Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS)

LSS 9 § punkt 6 LSS-handläggare

70. Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar som behöver bo utanför

föräldrahemmet

LSS 9 § punkt 8 LSS 16 § SoL 6 kap 6 §

LSS-handläggare

71. Beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

LSS 9 § punkt 8 LSS 16 §

LSS-handläggare

72. Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, förutom elever i den obligatoriska särskolan

LSS 9 § punkt 7 LSS-handläggare

73. Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, inom budgetram

LSS 9 § punkt 9 LSS 16 §

LSS-handläggare

74. Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

LSS 9 § punkt 10 4 kap 1 § SoL

LSS-handläggare

75. Beslut om boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

SoL 4 kap 1 § Var och en av LSS-handläggare, biståndshandläggare

76. Framställningar, yttranden och avtal för bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

77. Medgivande till ansökan om biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet då en vårdnadshavare motsätter sig ansökan

FB 6 kap 13 a § SoL 10 kap 5 §

Presidiet

(21)

78. Beslut om avlastningslägenhet SoL 4 kap 1 § Chef för Myndighetsenheten 79. Ansökan till Inspektionen för

vård och omsorg om

överflyttning av ärende till annan kommun

SoL 2 a kap 11 § Chef för Myndighetsenheten

80. Beslut om ersättning till stödfamilj

a) I enlighet med Sveriges kommuner och landstings angivna normer i cirkulär

Chef för Habiliteringsteamet

b) Utöver Sveriges kommuner och landstings angivna normer i cirkulär

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

81. Beslut om ersättning till kontaktperson enligt Sveriges kommuner och landstings angivna normer i cirkulär

Beslutat av VON 2009-12-15, § 112

Kontaktpersonsamordnare

82. Beslut om hemvårdsavgift SoL 8 kap Ekonomiassistent vid Myndighetsenheten 83. Beslut om nedsättning av

hemvårdsavgift

Ordförande med vice ordförande som ersättare

84. Beslut om hjälp med att skaffa bostad till hemlösa personer med funktionsnedsättning

SoL 4 kap 1 § Chef för Myndighetsenheten

Överklagningsärenden

Punkt Punkt Punkt Punkt

85. Avvisning av för sent inkommen överklagan av beslut som fattats av delegat, förutsatt att beslutet inte ska omprövas

Utsedd delegat

86. Avvisning av för sent inkommen överklagan av beslut som fattats av nämnden i sin helhet, förutsatt att beslutet inte ska omprövas

Ordförande med vice ordförande som ersättare

87. Överklagan av beslut och domar Var och en av förvaltningschef,

(22)

som rör delegationsbeslut bitr. förvaltningschef 88. Yttrande över överklagan av

delegationsbeslut

Utsedd delegat

89. Överklagan av beslut och domar som rör särskild avgift enligt SoL eller LSS

Var och en av förvaltningschef, bitr. förvaltningschef

(23)

Vård- och omsorgsnämndens rutin för anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattats på delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. De flesta delegationsbeslut som fattas inom Vård- och

omsorgsförvaltningen sker på delegation från Vård- och omsorgsnämnden, men vissa beslut fattas på delegation från Kommunstyrelsen.

I Vård- och omsorgsnämndens och Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vilka beslutsrätter som har delegerats. Det är

kommunallagen som reglerar vilka beslut som en nämnd får delegera till ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd i kommunen.

Kommunallagen överlåter till nämnderna själva att bestämma hur återrapportering/anmälan av delegationsbesluten ska ske (6 kap 35 § kommunallagen).

Vidaredelegation

Endast förvaltningschef får vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Beslut fattade på vidaredelegation ska anmälas tillbaka till förvaltningschefen och behöver inte anmälas till ansvarig nämnd (6 kap 37 § KL). Enligt beslut i Vård- och omsorgsnämnden 2011- 04-12 § 38 punkt 1 ska dock alla beslut fattade på vidaredelegation rapporteras till nämnden. Det finns inga lagkrav som styr hur rapporteringen ska gå till, utan det får nämnden själv bestämma.

Mall för delegationsbeslut

Alla beslut som fattas på delegation måste dokumenteras skriftligt. Det finns en mall för hur delegationsbeslut ska utformas. Mallen finns att hämta under P:\mallar.osd. Delegationsbesluten ska utformas på samma grund som övriga nämndbeslut och beslutsmeningarna ska formuleras så enkelt och begripligt som möjligt.

Delegationsbeslut kan också utformas på annat sätt, t.ex. beslut om bistånd som görs direkt i verksamhetssystemet Procapita, eller anställning av personal som sker i Heroma.

Överklagande av delegationsbeslut

Delegationsbeslut ska, liksom alla beslut som nämnden fattar, kunna överklagas. Tiden för överklagande räknas från den tidpunkt då beslutet har delgivits den enskilde. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från dagen för delgivning. Ett beslut som har handlagts och beslutats enligt kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning, så kallat kommunalbesvär.

(24)

När det gäller specialreglerad verksamhet – dit beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade hör – ska handläggning och beslut fattas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Överklagande av beslut sker med förvaltningsbesvär. Vid

myndighetsbeslut mot enskilda, t.ex. beslut om bistånd eller andra insatser, har den klagande tre veckor på sig att klaga. Tiden räknas från den dag då den enskilde delgavs beslutet. Beslut ska därför skickas med rekommenderad post med mottagningsbevis. Nekande beslut ska motiveras och en besvärshänvisning ska skickas med beslutet.

Registrering av delegationsbeslut

Alla delegationsbeslut ska registreras så att det går att fastställa vem som fattat beslut, när beslutet fattades och vad beslutet innehåller. De flesta delegationsbeslut inom Vård- och omsorgsnämndens område fattas (och registreras) i verksamhetssystemen Procapita och Heroma, där

delegaterna har behörighet.

De flesta beslut fattade i verksamhetssystem dras ut på listor och anmäls till Vård- och omsorgsnämnden. Dessa beslut, som inte går att identifiera med diarienummer, måste numreras så att besluten blir möjliga att identifiera. Listorna sparas i pärm hos förvaltningschefens sekreterare och hanteras enligt dokumenthanteringsplanen.

Större delen av övriga delegationsbeslut ska registreras i diariet. Utsedd delegat tar kontakt med registrator vid Vård- och omsorgsförvaltningen som ger beslutet/ärendet ett diarienummer innan beslutet fattas. Diarienumret ska stå med i beslutet (använd den mall som tagits fram för delegationsbeslut). Vissa delegationsbeslut får ett årligt samlingsnummer i diariet. Detta gäller t.ex. ”beslut om enheters investeringar inom investeringsram”. Ansvariga delegater tar kontakt med registrator i början av varje år för att få reda på diarienumret.

Protokoll vid anmälan av delegationsbeslut

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska det finnas två särskilda beslutspunkter för anmälan av delegationsbeslut – ett för ärenden som innehåller sekretesskyddade uppgifter och ett för övriga ärenden. De anmälda delegationsbesluten får årliga samlingsnummer i diariet.

Protokollet ställs upp utifrån de ärenderubriker som finns med i delegationsbestämmelserna.

(25)

Innehållsförteckning

Anmälan av delegationsbeslut till Vård- och omsorgsnämnden ... 4 Allmänna ärenden ... 4 Bidragsärenden ... 7 Ekonomiärenden ... 8 Organisationsärenden ... 9 Personalärenden – Anställning ... 10 Personalärenden – Uppsägning, avskedande m.m. ... 12 Personalärenden – Övriga ... 13 Upphandlingsärenden ... 15 Ärenden enligt HSL ... 17 Ärenden enligt LOV... 18 Ärenden enligt SoL och LSS ... 18 Överklagningsärenden ... 24 Anmälan av delegationsbeslut till Kommunstyrelsen ... 25 Övriga personalärenden ... 25

(26)

Anmälan av delegationsbeslut till Vård- och omsorgsnämnden

Anmälan sker alltid till nämndsekreteraren och ska göras direkt efter fattat beslut. I vissa fall dras sammanställningar av delegationsbeslut ut ur verksamhetssystemen. Dessa listor skriver nämndsekreteraren ut inför varje sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden och de innehåller beslut som fattats under föregående månad.

Allmänna ärenden

Punkt Ärende Delegat Anmälare I vilken form Till vem

1. Beslut i ärende som är så brådskande att det inte kan vänta till nästa nämndssammanträde

Ordförande med vice ordförande som ersättare

Ansvarig handläggare Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

2. Avvisa ombud eller biträde Chef för

Myndighetsenheten

Ansvarig

biståndshandläggare eller LSS-handläggare

Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

3. Beslut i jävsfråga inom förvaltningen

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

4.

Rätt att ingå/ändra/avsluta avtal ombehandling av personuppgifter för Vård- och

omsorgsnämndens räkning

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Papperskopia av avtal Nämndsekreterare

(27)

5. Utse och entlediga dataskyddsombud

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

6.

Utse ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter, samt vid förrättning av skilda slag (med undantag av arbetsrättsliga frågor)

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

7.

Beslut om representation och uppvaktningar (belopp under 2 000 kronor räknas som verkställighet)

a) 2 000-5 000 kronor (per tillfälle)

Var och en av ordförande, vice ordförande,

förvaltningschef, sektorschef

Ansvarig handläggare Papperskopia Nämndsekreterare

b) Över 5 000 kr (per tillfälle) Ordförande med vice

ordförande som ersättare Ansvarig handläggare Papperskopia Nämndsekreterare

8.

Avslag på begäran att få ta del av allmän handling, eller beslut att lämna ut handling med förbehåll

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Papperskopia av beslut Nämndsekreterare

9. Yttrande över förslag till detaljplan vid så kallat Ordförande med vice Ansvarig handläggare Papperskopia av Nämndsekreterare

(28)

utökat förfarande ordförande som ersättare delegationsbeslut och yttrande

10.

Beslut om att nämnden avstår att yttra sig över förslag till detaljplan vid så kallat utökat förfarande

Ordförande med vice

ordförande som ersättare Ansvarig handläggare Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

11. Yttrande över förslag till detaljplan med standardförfarande

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare

Papperskopia av delegationsbeslut och yttrande

Nämndsekreterare

12. Framställningar och yttranden i ärenden som inte är av principiell art eller av större ekonomisk vikt

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef, sektorschef

Förvaltningschef, sektorschef

Papperskopia av

aktuella dokument Nämndsekreterare

13.

Yttranden till Inspektionen för vård och omsorg och domstolar i ärenden som rör

tillsyner/inspektioner/granskningar och klagomål

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Papperskopia av

yttrande Nämndsekreterare

10.

Yttranden till Inspektionen för vård och omsorg samt yttranden, överklagande och begäran om inhibition i ärenden/mål rörande särskild avgift enligt SoL eller LSS

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare

Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

(29)

14. Gallring av handlingar som inte finns med i dokumenthanteringsplanen

Var och en av nämndsekreterare, registrator vid staben

Nämndsekreterare, registrator

Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

15. Mindre ändringar i dokumenthanteringsplanen Arkivansvarig Arkivredogörare Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

Bidragsärenden

Punkt Ärende Delegat Anmälare I vilken form Till vem

16. Beslut om bidrag ur Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldres hjälpbehov

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Kundcenter Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

17.

Beslut om bidrag för extraordinära aktiviteter till föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta, samt beslut om bidrag vid för sent inkomna ansökningar

Ordförande med vice

ordförande som ersättare Kundcenter Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

18.

Beslut om att utfärda varning till förening för allvarlig avvikelse från Vård- och

omsorgsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar

Ordförande med vice

ordförande som ersättare Kundcenter Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

(30)

19.

Beslut om att kräva tillbaka hela/delar av utbetalat bidrag till föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta

Ordförande med vice

ordförande som ersättare Kundcenter Papperskopia av

delegationsbeslut Nämndsekreterare

Ekonomiärenden

Punkt Ärende Delegat Anmälare I vilken form Till vem

20. Inhyrning av externa lokaler upp till fem år vid verkställighet av enskilt individärende

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Lokalsamordnare Papperskopia av

kontrakt Nämndsekreterare

21.

Initiera och beställa förstudier och förprojektering av objekt för LSS-bostad och särskilt boende, inklusive större investeringsprojekt

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Papperskopia Nämndsekreterare

22. Igångsättning av investeringsprojekt inom budget - upp till tio basbelopp

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Chefekonom Papperskopia Nämndsekreterare

23. Beslut om enheternas investeringar inom

investeringsram Ekonom Ekonom Papperskopia av beslut Nämndsekreterare

(31)

24. Avskrivning av avgifter inom nämndens verksamhet upp till ett basbelopp

Enhetschef för Uppdragsenheten

Enhetschef för

Uppdragsenheten Papperskopia av beslut Nämndsekreterare

25. Utse beslutsattestanter

Var och en av

förvaltningschef, bitr.

förvaltningschef

Ansvarig handläggare Kopia av

attestförteckning Nämndsekreterare

Organisationsärenden

Punkt Ärende Delegat Anmälare I vilken form Till vem

26. Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av mål och/eller inriktning a) På förvaltningsövergripande nivå

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

Chefssekreterare

Kopia av protokoll från samverkansgrupp alt.

MBL-protokoll

Nämndsekreterare

b) Inom sektor

Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

Sektorschef

Kopia av protokoll från samverkansgrupp alt.

MBL-protokoll

Nämndsekreterare

c) Inom enhet som ingår i en sektor Enhetschef med sektorschef

som ersättare Enhetschef

Kopia av protokoll från samverkansgrupp alt.

MBL-protokoll

Nämndsekreterare

d) Inom enhet som inte ingår i en sektor Enhetschef med närmast

överordnad chef som Enhetschef Kopia av protokoll från

samverkansgrupp alt. Nämndsekreterare

(32)

ersättare MBL-protokoll

Personalärenden – Anställning

Punkt Ärende Delegat Anmälare I vilken form Till vem

27. Tidsbegränsad anställning upp till 6 månader för:

a) Sektorschef, enhetschef och stabspersonal direkt underordnad förvaltningschef

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

b) Enhetschef direkt underordnad bitr.

förvaltningschef

Bitr. förvaltningschef med förvaltningschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

c) Enhetschef underordnad sektorschef

Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

d) Övrig personal till enhet som är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef för

Bemanningsenheten med sektorschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

e) Övrig personal till enhet som inte är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef för

Bemanningsenheten med närmast överordnad chef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

(33)

28. Tidsbegränsad anställning längre än 6 månader för:

a) Sektorschef, enhetschef och stabspersonal direkt underordnad förvaltningschef

Förvaltningschef med bitr.

förvaltningschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

b) Enhetschef direkt underordnad bitr.

förvaltningschef

Bitr. förvaltningschef med förvaltningschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

c) Enhetschef underordnad sektorschef

Sektorschef med förvaltningschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

d) Övrig personal till enhet som är ansluten till Bemanningsenheten

Enhetschef för

Bemanningsenheten med sektorschef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

e) Övrig personal till enhet som inte är ansluten till Bemanningsenheten men

Enhetschef med närmast överordnad chef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

29. Tillsvidareanställning

Respektive chef med närmast överordnad chef som ersättare

Nämndsekreterare Sammanställning ur

systemet Heroma Nämndsekreterare

Figure

Updating...

References

Related subjects :