• No results found

Delårsrapport januari - september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Delårsrapport januari - september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag"

Copied!
15
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Delårsrapport januari - september 2010

PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Tredje kvartalet 2010, koncernen

Omsättningen för perioden uppgick till 6,0 MSEK (5,8).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,7 MSEK (-0,5).

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,9 MSEK (-1,0). Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,01).

Engångskostnader har belastat koncernen med 2,4 MSEK.

Beslutade kostnadsbesparingar 2011 beräknas motsvara 1,9 MSEK och 2012 3,2 MSEK.

Bruttomarginalen har förbättrats.

Soliditeten har stärkts och uppgår till 36% (4%).

Koncernens räntebärande skulder uppgår till 9,3 MSEK (20,8).

Tre kvartal ackumulerat 2010, koncernen

Omsättningen för perioden uppgick till 20,0 MSEK (25,2).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -7,6 MSEK (-3,1).

Samgåendet med OFK Plast AB har påverkat koncernens resultat med -1,3 MSEK (-1,3).

Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -8,4 MSEK (-4,4). Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,06).

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

Den 1 september 2010 tillträdde Kenth Danielsson som verkställande direktör i Polyplank AB (publ). Kenth Danielsson har lång erfarenhet av försäljning av systemprodukter vilket är en av koncernens viktigaste produktgrupper och man fortsätter satsningen inom detta område.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Orderingången under första delen av fjärde kvartalet är god och vi ser med tillförsikt på utveck- lingen av kvartal 4 och inför år 2011.

(2)

Polyplank AB (publ) och San Sac AB har beslutat ingå ett samarbete avseende försäljning av i första hand källsorteringsskåp och miljöhus. San Sac AB bedriver handelsverksamhet inom ut- rustning för källsortering och avfallshantering. Företaget utvecklar och låter tillverka, i samarbete med ett stort antal underleverantörer, produkter som tillsammans utgör San Sacs produktportfölj.

Försäljningen sker huvudsakligen i Norden med tyngdpunkt på Sverige.

OFK Plast AB, som är ett helägt dotterbolag till Polyplank, har erhållit projektfinansiering (50%) från Vinnova med 0,7 MSEK. Projektets totala ram innefattar 4,8 MSEK och delas med Swerea Sicomp, Piteå. Projektet syftar till att utveckla nya nanopartikelfyllda träfiber-plastkompositer, WPC-profiler. Användningsområden för de nya profilerna är applikationer inom byggsektorn, exempelvis profiler till väggar, fasad, tak, dörrar och fönster. Målet är att genom tillsats av additi- ver som nanolera utveckla WPC-material som är brandbeständiga och har bättre långtidsegenska- per t.ex. motståndskraft mot fuktpåverkan samtidigt som de mekaniska egenskaperna bibehålls eller förbättras.

Som ett led i koncernens effektivisering av produktionen har en ny produktionschef anställts som ska arbeta på koncernens båda produktionsanläggningar för att få ytterligare synergier och kost- nadsbesparingar.

Miljö – Våra produkter behöver ingen omtanke.

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljö- problemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av t ex återvinning och återanvändning.

Polyplanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplas- terna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och indu- stri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. För- utom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudan- den och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom mins- kad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy. Avslutningsvis, mot bakgrund av ovan och i syfte att aktivt verka för minskade miljöproblem är koncernens ambition att sprida process, material och produkter till samarbetspartners.

Inledning

Polyplanks satsning på marknadsbearbetning inom fastighetssektorn har under perioden genere- rat ett flertal repeat-order hos prioriterade kunder. Detta har gett en acceptans för våra produkter samt möjlighet till goda referenser inom segmentet. Bolaget förväntar sig en positiv utveckling 2011 inom området fastigheter.

(3)

Kostnadsbilden i förhållande till omsättningen är för stor och bolaget arbetar kontinuerligt med att se över detta. Beslutade kostnadsbesparingar 2011 beräknas motsvara 1,9 MSEK och 2012 3,2 MSEK. Polyplanks fokus 2011 kommer vara att satsa på kärnverksamheten.

Säsongsvariationer

Omsättningen under tredje kvartalet följer tidigare års mönster som ett av de svagare, pga lägre aktivitet främst inom området system till fastighetssektorn under juli-månad. Detta följer den normala säsongsvariationen med svaga första och tredje kvartal och med starkare andra och fjär- de kvartal. Orderingången är god och vi ser med tillförsikt på utvecklingen av kvartal 4 och inför år 2011.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

Polyplank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

profiler och system till fastighetssektorn profiler och system för bullerreduktion

större profiler till bl a kanalisationer och bryggor hylsplugg till pappersindustrin

Vidare bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know- how.

Profiler och system till fastighetssektorn

Marknadspotentialen är mycket stor inom området, då samtliga fastighetsbolag oftast kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Koncernens fokus har därefter intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har också gett bra resultat. Koncernen har förstärkt försäljningsorganisationen, intensifierat marknadsbear- betningen, utvecklat systemen, designen mm.

Den homogena träkompositprofilen BeachPlank förväntas en positiv utveckling. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många andra länder utanför Norden, främst i Nordamerika med marknadsandelar över 25%, men även i västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta annat träbaserat trallvirke eller uteplatser i stenmaterial.

Profiler och system för bullerreduktion.

Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och pri- vatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Koncernen kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment.

(4)

Stora profiler till bl a kanalisationer och bryggor

Marknaden bedöms som stor under förutsättning att miljöargumenten får en mer framträdande roll vid upphandling av dessa produkter.

Hylsplugg

Ambitionen är att fortsätta utveckla produkten hylsplugg och fortfarande vara en konkurrens- kraftig aktör inom detta område i framtiden.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter.

Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från indu- strin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval därmed om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön. Polyplanks målsättning är att fortsätta utveckla kon- kurrenskraftiga produkter med funktionell design av redan använda råvaror.

Finansiering och likviditet

Bolaget har genomfört en nyemission under våren 2010. 95,7% av aktierna blev tecknade.

Bolagets likviditet är ansträngd, detta beror på längre ledtider vid införsäljning samt utveckling av produkter utanför bolagets kärnverksamhet.

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 9,3 MSEK (20,6). De likvida tillgångarna uppgår till 0,1 MSEK (0,1).

Moderbolaget kommer att ge dotterbolaget OFK Plast AB ett aktieägartillskott för att återställa aktiekapitalet då detta är förbrukat per den 30 september. Styrelsen bedömer att värdet på aktier- na fortfarande motsvarar det bokförda värdet.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 0,4 MSEK.

Skatter

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till cirka 118 MSEK vid 2010 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade under- skottsavdrag som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK vid 2010 års taxering. Koncernens skatte- mässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till cirka 121 MSEK. På grund av tidiga- re ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av försiktighetsskäl re- dovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolaget OFK Plast AB.

I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 138 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.

(5)

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 0,2 MSEK (8,6) den 30 september 2010, som avser inlånade medel. Försäljning till fastighetsbolaget Stångåkonsult i Kalmar HB under 2010 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till marknadsmässiga villkor.

Styrelseledamoten Mattias Lindahl har en fordran på bolaget om 0,1 MSEK som avser inlånade medel samt konsultarvode.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under 2010 uppgått till 2,3 MSEK (3,5) och har skett till marknadsmässiga villkor. Polyplank använder RA´s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (4,9). Resultatet efter avskrivningar upp- gick till –3,5 MSEK (-0,6 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 MSEK (0,3). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,1).

Antalet anställda under rapportperioden var 16 jämfört med 18 i genomsnitt under helåret 2009 i moderbolaget.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2009 (sidan 13-14 samt sidan 39).

Dotterbolaget OFK Plast AB har en juridisk tvist i Norge gällande provisionsersättning. Reserve- ringar är gjorda som bedöms täcka merkostnaden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovis- ningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 ”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2009.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2010 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller re- sultat.

(6)

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncer- nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 16 november 2010 Styrelsen

Leif Jilkén Kenth Danielsson

Styrelseordförande Verkställande direktör

Bengt Nilsson Stig Nilsson Mattias Lindahl Sven Stenarsson

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2010, 15 februari 2011 Publicering av årsredovisning 2010, 30 april 2011 Delårsrapport januari-mars 2011, 17 maj 2011 Årsstämma, 19 maj 2011

Delårsrapport januari-juni 2011, 16 augusti

Delårsrapport januari-september 2011, 15 november

För ytterligare information

Kenth Danielsson, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se www.polyplank.se Org.nr 556489-7998

(7)

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK) Juli-Sept

2010

Juli-Sept 2009

Jan-Sept 2010

Jan-Sept 2009

Helåret 2009

Nettoomsättning 5 953 5 769 19 968 25 211 33 577

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och påg. arbete för annans räkning

109 -38 388 251 -160

Aktiverat arbete för egen räkning 730 1 340 1 308

Övriga intäkter 169 188 188

6 062 6 461 20 525 26 990 34 913

Råvaror och förnödenheter -2 596 -2 216 -7 998 -12 542 -15 895

Övriga externa kostnader -2 816 -1 804 -7 762 -6 839 -10 139

Personalkostnader -3 082 -2 004 -8 350 -7 652 -10 304

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 428 -979 -3 366 -3 024 -3 911

Nedskrivning av omsättningstillgångar -630 -630

Övriga rörelsekostnader -198 -198 -9 -9

Rörelseresultat -4 688 -542 -7 619 -3 076 -5 345

Finansiella intäkter 6 25 5

Finansiella kostnader -197 -479 -774 -1 351 -1 934

Finansnetto -191 -479 -749 -1 351 -1 929

Resultat före skatt -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274

Skatt

Årets resultat -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274

Årets summa totalresultat -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274

Årets resultat hänförlig till

Moderbolagets aktieägare -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274

Resultat per aktie (SEK) -0,03 -0,01 -0,06 -0,06 -0,10

Antal utestående aktier vid periodens slut i

tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675

Genomsnittligt antal aktier i tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675

(8)

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per 30 september 2010 (KSEK)

2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling mm 338 243 320

Patent, licenser och varumärken 598 588 694

S:a immateriella anläggningstillgångar 936 831 1 014

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 345 13 966 13 583

Förbättringsutgifter på annans fastighet 847 921 896

Inventarier, verktyg och installationer 3 918 4 760 4 730

S:a materiella anläggningstillgångar 17 110 19 647 19 209

Summa anläggningstillgångar 18 046 20 478 20 223

Omsättningstillgångar

Varulager 4 705 3 979 3 568

Kundfordringar 4 658 7 505 6 015

Skattefordran 339 317 186

Övriga fordringar 680 898 1 215

Förutbetalda kostn och uppl intäkter 425 1 419 1 287

Likvida medel 103 19 39

Summa omsättningstillgångar 10 910 14 137 12 310

Summa tillgångar 28 956 34 615 32 533

(9)

(KSEK)

2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Eget kapital

Aktiekapital (144 152 306 aktier)

(fg år 73 675 252 aktier) 7 208 3 684 3 684

Pågående emission 1 810

Övrigt tillskjutet kapital 32 243 15 794 24 846

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -29 151 -17 945 -20 783

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 10 300 1 533 9 557

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 378 4 528 4 293

Uppskjuten skatteskuld 138 138 138

S:a långfristiga skulder 1 516 4 666 4 431

Kortfristiga räntebärande skulder 7 920 16 304 8 700

Leverantörsskulder 4 589 7 195 5 355

Övriga kortfristiga skulder 1 655 2 034 1 509

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Avsättningar 2 936

40 2 843

40 2 941

40

S:a kortfristiga skulder 17 140 28 416 18 545

Summa skulder 18 656 34 615 22 796

Summa eget kapital och skulder 28 956 34 615 32 533

Räntebärande skulder 9 298 20 832 12 993

(10)

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK) Juli-Sept

2010

Juli-Sept 2009

Jan-Sept 2010

Jan-Sept 2009

Helåret 2009

Nettoomsättning 4 865 4 941 16 585 21 067 29 716

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

100 -447 16 -203 -288

Aktiverat arbete för egen räkning 420 1 030 944

Övriga intäkter 13

4 965 4 914 16 614 21 894 30 372

Råvaror och förnödenheter -2 266 -1 734 -7 239 -10 900 -14 939

Övriga externa kostnader -1 988 -1 525 -5 855 -5 037 -6 779

Personalkostnader -2 558 -1 527 -6 745 -5 887 -8 033

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 067 -706 -2 466 -2 144 -2 831

Nedskrivning av omsättningstillgångar -472 -472

Övriga rörelsekostnader -102 -102 -9 -9

Rörelseresultat -3 488 -578 -6 265 -2 083 -2 219

Nedskrivning aktier dotterbolag -2 675

Finansiella intäkter 6 6 5

Finansiella kostnader -206 -392 -607 -1 052 -1 336

Finansnetto -200 -392 -601 -1 052 -4 006

Resultat före skatt -3 688 -970 -6 866 -3 135 -6 225

Skatt

Årets resultat -3 688 -970 -6 866 -3 135 -6 225

Resultat per aktie (SEK), före och efter

utspädning -0,03 -0,01 -0,05 -0,04 -0,08

Antal utestående aktier i tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675 Genomsnittligt antal aktier i tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675

(11)

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)

2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling mm 238 243 320

Patent, licenser och varumärken 288 588 513

S:a immateriella anläggningstillgångar 526 831 833

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 457 7 262 7 029

Förbättringsutgifter på annans fastighet 846 921 896

Inventarier, verktyg och installationer 3 695 4 455 4 481

S:a materiella anläggningstillgångar 10 998 12 638 12 406

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 600 3 175 500

S:a finansiella anläggningstillgångar 600 3 175 500

Summa anläggningstillgångar 12 124 16 644 13 739

Omsättningstillgångar

Varulager 3 438 2 758 2 673

Kundfordringar 4 401 5 632 5 209

Fordringar hos koncernföretag 2 864 1 928 1 606

Skattefordran 267 267 148

Övriga kortfristiga fordringar 572 798 1 095

Förutbetalda kostn och uppl intäkter 359 1 202 963

Likvida medel 1 18 20

Summa omsättningstillgångar 11 902 12 603 11 714

Summa tillgångar 24 026 29 247 25 453

(12)

(KSEK)

2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Bundet eget kapital

Aktiekapital (144 152 306 aktier)

(fg år 68 675 252 aktier) 7 208 3 684 3 684

Pågående nyemissioner 1 810

Summa aktiekapital och reserver 7 208 3 684 5 494

Fritt eget kapital

Överkursfond 31 244 14 795 14 795

Pågående emission överkurs 9 052

Balanserad förlust -23 019 -12 418 -15 518

Periodens resultat -6 866 -3 135 -6 225

Delsumma 1 359 -758 2 104

Summa eget kapital 8 567 2 925 7 598

Avsättningar

Garantier 40 40 40

Summa avsättningar 40 40 40

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 378 2 278 2 043

Summa långfristiga skulder 1 378 2 278 2 043

Kortfristiga räntebärande skulder 6 435 14 099 7 582

Leverantörsskulder 3 813 5 563 4 546

Övriga kortfristiga skulder 1 349 2 058 1 315

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 444 2 284 2 329

Summa kortfristiga skulder 14 041 24 004 15 772

Summa eget kapital och skulder 24 026 29 247 25 453

Varav räntebärande skulder 7 813 16 826 9 625

(13)

Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Belopp i KSEK Aktie- kapital Överkurs fond Pågående

nyemission Balanserad

vinst/förlust Totalt

Eget kapital 31 december 2008 3 350 14 795 334 -12 418 6 061

Genomförd nyemission 84 -84

Genomförd nyemission 250 -250

Lämnat koncernbidrag -3 100 -3 100

Pågående emission 9 052 1 810 10 862

Periodens resultat -6 225 -6 225

Eget kapital 31 december 2009 3 684 23 847 1 810 -21 744 7 598

Pågående emission 8 527 1 714 10 241

Emissionskostnader -1 130 -1 130

Genomförd nyemission 3 524 -3 524

Lämnat koncernbidrag -1 276 -1 276

Periodens förlust -6 866 -6 866

Eget kapital 30 juni 2010 7 208 31 244 -29 886 8 567

Koncernen

Belopp i KSEK Aktie- kapital Övrigt tillskju-

tet kapital Balanserad

vinst/förlust Totalt

Eget kapital 31 december 2008 3 350 16 128 -13 518 5 960

Genomförd nyemission 84 -84

Genomförd nyemission 250 -250

Pågående emission 10 862 10 862

Omräkningsdifferens 9 9

Periodens resultat -7 274 -7 274

Eget kapital 31 december 2009 3 684 26 656 -20 783 9 557

Pågående emission 10 241 10 241

Emissionskostnader -1 130 -1 130

Genomförd nyemission 3 524 -3 524

Periodens förlust -8 368 -8 368

Eget kapital 30 juni 2010 7 208 32 243 -29 151 10 300

(14)

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Belopp i KSEK Koncernen

Juli-Sep

2010 Juli-Sep

2009 Jan-Sep

2010 Jan-Sep

2009 Helåret 2009

Kassaflöde löpande verksamhet -3 253 -42 -4 804 -1 403 -3 363

Förändringar av rörelsekapital 3 368 405 835 615 530

Kassaflöde investeringsverksamheten -878 -604 -1 392 -2 387 -3 017

Kassaflöde finansieringsverksamheten 270 257 5 425 3 168 5 863

Periodens kassaflöde -493 16 64 -7 13

Likvida medel vid periodens ingång 596 3 26 26 26

Likvida medel vid periodens utgång 103 19 19 19 39

Moderbolaget Juli-Sep

2010 Juli-Sep

2009 Jan-Sep

2010 Jan-Sep

2009 Helåret 2009

Kassaflöde löpande verksamhet -2 518 -264 -4 297 -991 -710

Förändringar av rörelsekapital 3 032 389 -801 70 -734

Kassaflöde investeringsverksamheten -423 -294 -953 -2 077 -2 542

Kassaflöde finansieringsverksamheten -583 185 6 032 3 005 3 995

Periodens kassaflöde -492 16 -19 7 9

Likvida medel vid periodens ingång 493 2 20 11 11

Likvida medel vid periodens utgång 1 18 1 18 20

Data per aktie

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Antal aktier vid periodens slut,

tusental 144 152 73 675 73 675 144 152 73 675 73 675

Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,01 -0,08 -0,01 -0,01 -0,10

Eget kapital per aktie 0,07 0,04 0,10 0,08 0,02 0,13

Nyckeltal

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Juli-Sep

2010

Juli-Sep 2009

Helåret 2009

Juli-Sep 2010

Juli-Sep 2009

Helåret 2009

Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg

Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg

Bruttovinstmarginal, % 53,4 64,9 49,7 56,4 58,8 52,4

Soliditet % 35,7 10,0 29,9 39,4 4,4 25,0

Skuldsättningsgrad, % 91,2 575,2 126,7 90,3 1 358,9 136,0

(15)

References

Related documents

Försäljning till fastighetsbolaget Stångåkonsult i Kalmar HB under 2011 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till marknadsmässiga villkor. Styrelseledamoten Mattias Lindahl har

▪ Resultat från avvecklad verksamhet för perioden uppgick till 0 MSEK (-0,5). Dotterbolaget Fröseke Panel AB avyttrades i maj 2018 och redovisas from 1 juni 2017 som till- gångar

- System för fastighetssektorn - System för bullerreduktion - Profiler för andra applikationer - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående års resultat för perioden positivt med 3,2 MSEK.. Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar föregående

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2017 uppgått till 0 MSEK (0,5). Polyplank använder RA:s

▪ Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 5,5 MSEK (5,2).. ▪ Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -1,4

▪ Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden uppgick till 19,1 MSEK (24,7).. ▪ Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,0

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk... System

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2014 uppgått till 0,7 MSEK (0,4) och har skett till

Inköp från Fröseke AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB och styrelseledamot Bengt Nilsson är delägare, har under andra kvartalet 2013 uppgått till 2,1 MSEK

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2013 uppgått till 0,3 MSEK (0,5) och har skett till

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2012 uppgått till 0,5 MSEK (0,6) och har skett till

Inköpen från RA i Högsby AB (Polyplank AB´s huvudsakliga montagebolag, då Bolaget använ- der RA´s patenterade bärande konstruktion) har under första kvartalet 2010

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har under perioden lånat bolaget ytterligare 1,5 MSEK och skulden uppgår till 4,8 MSEK per den 31 mars

Försäljning till fastighetsbolaget Stångåkonsult i Kal- mar HB under 2010 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till marknadsmässiga villkor. Styrelseledamoten Mattias Lindahl har

Inköpen från RA i Högsby AB (Polyplank AB´s huvudsakliga montagebolag, då Bolaget använ- der RA´s patenterade bärande konstruktion) har under andra kvartalet 2010 uppgått

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under första kvartalet 2011 uppgått till 1,2 MSEK (0,5) och har skett till

Försäljning till fastighetsbolaget Stångåkonsult i Kalmar HB under 2011 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till marknadsmässiga villkor. Styrelseledamoten Mattias Lindahl har

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin.. Fröseke

Inköp från Fröseke AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB och styrelseledamot Bengt Nilsson är delägare, har under tredje kvartalet 2013 uppgått till 1,1 MSEK