• No results found

- att se sitt eget lärande.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "- att se sitt eget lärande."

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

- att se sitt eget lärande.

Delfinen Villaskolan

Av:

Anna - Lena Alverup Yvonne Andersson Ewa Håkansson Christina Krantz Karin Nilsson Chatarina Olsson Eva Rappsjö Boel Sjöberg

Handledare: Barbro Nilsson

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.Bakgrund 3

2.Så här arbetar vi idag 4

3.Syfte 5

4.Tillvägagångssätt 6

5.Resultat 7

6.Diskussion 9

7.Inspirationskällor 10

(3)

PORTFOLIO – ATT SE SITT EGET LÄRANDE

1. BAKGRUND

Villaskolan är en 4-spårig F-6 skola, belägen i Åhus.

De fyra spåren har lite olika inriktning och vårt spår, DELFINEN, arbetar Montessori-inspirerat. Varje spår har också fritidshem. Vi har c:a 70 barn och följande personal arbetar i spåret:

Barnskolan, F-2, en barnskötare, en fritidspedagog, en förskollärare

en grundskollärare( lågstadielärare) 3-6 delen,

en grundskollärare (mellanstadielärare) en grundskollärare (lågstadielärare) halvtid en förskollärare/lågstadielärare halvtid resurspersonal, assistent

Barnskolan har två ”klassrum”, med en dator i varje rum, kök, dockvrå och korridorer som vid behov kan utnyttjas.

3-6 har ett stort klassrum ( två klassrum, där väggen tagits bort) och ett mindre klassrum. I det stora rummet har 5-6an sitt hemklassrum. Där ryms också vår studiehall med 6 datorer. I det mindre rummet har 3-4an sitt hemklassrum.

Vad är portfolio?

I häftet ”Portfolio i skolan - struktur och uppbyggnad” har vi hämtat fakta om portfoliometoden:

Bakgrund

”Professor Lars Lindström vid lärarhögskolan i Stockholm var den förste i Sverige som skrivit om portfolio (redan 1992). Ett av ursprungen till

portfoliofilosofin inom skolan är forsknings- och utvecklingsprojekten Project Zero och Arts PROPEL på Harvard i Boston.Det övergripande ansvaret för projekten hade professor Howard Gardner.

När forskarna inom Project Zero startade sitt arbete runt portfolio så började de med att granska de estetiska ämnena. Inom konstvärlden är portfolio mycket använt sedan lång tid. Det var därifrån forskarna

hämtade idén och införlivade den i skolans värld.”

(4)

Vad ska ingå?

”Det ska vara en kombination av elev- respektive lärarvalda arbeten.

Arbetena ska visa på såväl elevens starka som svaga sidor, på deras intressen, på prestationer i de olika ämnen/ teman som ingår i respektive årskurs och elevens kreativitet. Allt i portfolion ska vara märkt med

datum.”

Vad betyder begreppet portfolio?

Ordet portfolio består egentligen av två delar, båda med sitt ursprung i latin, port från porter som betyder bära och folio som egentligen betyder blad eller papper. Därav har bildats portfolio, dvs ”bära papper”. Under många år har begreppet använts inom konstnärskretsar och i

reklamvärlden.

Portfolio ska vara en genomtänkt och utvald samling av elevarbeten avsedda för att ge en aktiv och långsiktig översikt av elevens lärande och utveckling.

Värdet med portfolio bygger på enkel idé; genom en strukturerad samling av arbeten kan eleverna visa hur deras lärande och förståelse har

utvecklats. Därigenom blir hela deras lärande synligt och kan utvärderas både av eleven själv, kamrater, föräldrar eller lärare.”

Det finns många olika sorters portfolio. Varje arbetslag måste själv

bestämma sig för vilken typ man vill ha, hur omfattande man vill göra den och vad den ska användas till. Vi har valt att ta ett litet första steg

samtidigt som vår digitala portfolio är förberedd för minst 4 års arbete.

2. SÅ HÄR ARBETAR VI IDAG.

I elevens portfolio har hittills ingått:

F-2:

Barnen har haft en dagbok som de har skrivit i och där man kan se deras skrivutveckling under deras tre år i barnskolan.

Vi har också en bildmapp där de spara sina bästa bilder från barnskoleåren.

3-6:

Berättarbok, som har varit en samling som visar elevens utveckling i svenska och bild. Eftersom eleverna skrivit om sina upplevelser under 4 år, ger den en viss bild av vad de har sysslat med. Den inleds med en beskrivning av hur de ser på sig själva och sin familj, minnen från barndomen m.m.

(5)

Vi arbetar redan nu tematiskt med svenska, bild och orienteringsämnen, ibland under våra temaveckor helt tematiskt. Engelska har vi fortfarande i åldershomogena grupper. Matematiken är i stort sätt individualiserad.

Praktisk matte har vi alltid som ett gemensamt tema.

Varje vecka gör eleverna en utvärdering av sitt arbete.

• Hur har jag klarat av veckans arbete?

• Vad har jag lärt mig?

Vi har dessutom varje termin gemensamma teman för hela spåret, t.ex.

en konstnär eller en kompositör.

Innevarande år arbetar hela Villaskolan med HAVETS ÅR.

3. SYFTE MED PROJEKTET

Vårt syfte med portfolion är att synliggöra för eleverna vad de har lärt sig och ge var och en möjlighet att följa sin egen utveckling. Vi vill också stärka deras självförtroende och få dem att ta del i och reflektera över sitt eget lärande. Samtidigt vill vi ge dem och oss en utökad datakompetens.

I den fjärde basfärdigheten skriver Bodil Jönsson att ” läraren skall hjälpa till med struktur. Med sammanhangsföreställningar.”

Vi vill hjälpa barnen att få överblick över sitt arbete och sin utveckling.

Vilka frågor vill vi ha svar på?

• Hur stort ansvar tar eleven ?

• Hur datakunnig är hon?

• Vad har hon lärt sig?

• Hur har hon lärt sig?

• Har hon fått ett ökat självförtroende?

Hur ska vi utvärdera?

Vi vill utvärdera genom iakttagelser och genom muntliga intervjuer med ett urval av eleverna. Vi vill ha öppna frågor så att eleverna får tänka efter varför de svarar på det ena eller andra sättet.

(6)

4.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi vill göra en digital portfolio till varje elev. Eleven bestämmer själv vad som skall finnas med i mappen. Hon skall dessutom reflektera över varför hon väljer att lägga in just detta där. Portfolion skall visa vad eleven lärt sig och synliggöra dennes utveckling och stärka själv- förtroendet.

Ett annat av projektets syfte är att även vi vuxna ska få större

datakompetens, varför vi inleder med att gå på ”Knapptryckarkurs” på Kick.

Efter denna börjar vi träna oss på att lägga in varje elevs portfolio i deras hemkatalog.

De yngre barnen i F – 2 har inte tidigare haft möjlighet att på egen hand komma in i skolans nätverksanslutna datorer. Nu har de fått en egen inloggningskod och den första uppgiften för dem blir att lära sig att använda den.

De allra yngsta barnen behöver dessutom ha ”Musträning” för att öva koordinationen mellan hand och öga.

Vi beslutar att portfolion skall innehålla fem rubriker förutom STARTSIDAN:

• Jag

• Havet år 01

• Skogens år 02

• Ängens år 03

• Miljöåret 04

(7)

Detta är den naturliga indelningen, eftersom vi arbetar utifrån en fyraårig tematisk planering.

”Jag” - mappen innehåller bilder av eleven med en kort presentation av aktuella fakta och upplevelser under året som:

• Min favoritmat

• Detta gör jag på rasterna

• Jag läser just nu denna boken

• Mina bästa kompisar

• Halloweenfesten …….

Eleverna väljer mellan två sätt att lägga in sina arbeten. Antingen skriver de direkt på datorn och lägger in det tillsammans med en digital bild i sin mapp, eller scannar de in sitt arbete i mappen.

Vårt mål i framtiden är att lägga in länkar direkt från startsidan.

5. RESULTAT

Vårt projekt är egentligen en uppstart på ett fortlöpande arbete, som skall omfatta elevens sju första skolår. Vi har fem frågor, som vi vill ha svar på.

Tar barnen ansvar?

Genom iakttagelser av eleverna har vi sett att de tar stort ansvar både för sitt eget arbete och för sina kamraters. Några av dem har verkligen vuxit i sin roll som handledare till yngre elever och okunniga fröknar.

Elevkommentar:

• Man har ansvar

• Det är ett bra sätt att hålla reda på papper

• Man måste komma ihåg sin kod

• Jag visade mamma när vi hade utvecklingssamtal

Vad har barnen lärt sig?

Alla elever har blivit bättre, en del mycket bättre, på att handskas med datorerna. För många av de yngre barnen är det ett nytt sätt att använda datorn.

Elevkommentar:

• Nu kan jag lägga in bilder från disketter

• Vi har lärt oss att man kan lägga in saker i datorn

• Vi använder datorn för att lära oss räkna och skriva

(8)

Hur har barnen lärt sig?

De flesta eleverna har lärt sig av sina duktigare kamrater.

Vi har i klassen fem mycket datakunniga elever. Dessa har, för att behålla och öka datakompetensen i klassen, varit mentorer och utbildat de flesta av sina jämnåriga kamrater. Vi vuxna har haft stor hjälp av dessa elever för att hinna med att lägga in alla arbeten i deras mappar.

Pramling hänvisar i Kunnandets grunder till Slavin, sid. 186: ” Vi utnyttjar helt enkelt barnen till att lära av varandra, vilket är en outnyttjad potential i pedagogiska sammanhang. ”

Har barnen fått ökat självförtroende?

Eleverna har överlag blivit mycket bättre på att använda datorerna och de tycker att detta sätt att spara sina alster i sin Portfolio är KUL.

Eftersom det här är början på ett långsiktigt arbete kan vi ännu inte se i hur hög grad detta arbetssätt har ökat deras självförtroende. Vissa barn har dock vuxit i sin roll som dataexperter, speciellt de, som kanske vanligtvis inte är så framträdande.

”Genom att arbeta utvecklingspedagogiskt och låta varje barn få uttrycka sig och reflektera utvecklar man både barns identitet och kompetenser.

Genom att varje barns sätt att tänka respekteras och uppmuntras av läraren som en fråga om ” ytterligare ett sätt att tänka ”, och inte som en bedömning av ett rätt eller fel svar, utvecklas barns självförtroende och tillit till sin egen förmåga, vilket är en psykologisk mekanism som inte skall förbises i barns tidiga lärande.” (Pramling).

Vi har haft en tillåtande attityd till barnens datoranvändande. De har uppmanats att lära av varandra och att inte vara rädda för att göra fel.

Alla är lika duktiga på sin nivå, som är olika beroende på utvecklingsnivå och datorvana.

Barnens kommentarer:

• Man kommer att se att jag skriver mycket snyggare

Man kan se hur bra man har ändrat sig Barnens övriga kommentarer:

• Man kommer att se hur man har förändrats….spagetti och köttfärs i år ,kanske blir det kyckling nästa år !

• Man ser på korten att man växt !

(9)

• Det är ett bra sätt att hålla reda på papper !

• Sparade minnen !

• Vi har berättat hemma att vi har fått en hemlig kod !

• Vi använder datorn för att lära oss räkna och skriva !

• Vi har lärt oss att man kan lägga in saker i datorn !

• Man har ansvar !

• Man måste komma ihåg sin kod !

• När man går i sexan kan man gå in och se hur man gjorde i tvåan !

• Man kan se hur bra man har ändrat sig !

• Man känner sig vuxen, man har egen portfolio och kod !

6. DISKUSSION

Den första inspirationen fick vi när vi på Högskolan lyssnade på L-G Börjesson. Vi såg barnens glädje när de visade sin portfolio för sina föräldrar.

Vi har valt att inte ha datakörkort, utan låta barnen lära sig under tiden de arbetar.

”Man måste så att säga ” få dem på kroken” och fånga deras intresse.

De lär sig när de blir intresserade och ser en mening i den information de får.” ( Ingela Cronsoie )

Att vi från början har valt att lägga in fyra år i portfolion känns mycket hoppfullt inför framtiden. Vi tror att barnen så småningom kommer att bli mer medvetna om sin utveckling och se sitt eget lärande.

”Utveckling och lärande synliggörs. Sambandet mellan mål, arbete, produkt och utvärdering tydliggörs”.

(Bodil Jönsson)

Tekniken har inte alltid varit med oss, men ibland har det varit

handhavandefel från vår sida. Det är inte alltid lätt med all ny teknik.

Vi har kommit bra igång, men de mindre barnen har större behov av hjälp, så där har vi inte hunnit med så mycket som vi trodde från början.

Det är viktigt att börja i liten skala och inte ta sig vatten över huvudet.

Vi ser en ny väg att vid utvecklingssamtal belysa elevens lärande.

Att på detta sätt dokumentera elevernas arbeten skapar nya möjligheter till reflektioner i framtiden.

(10)

7. INSPIRATIONSKÄLLOR

Föreläsningar om portfolio:

• Lars-Göran Börjesson

• Bodil Jönsson

Skolverkets film: Portfolio Litteratur:

• Johansson Ann-Cathrine : Det finns ingen IT- pedagogik

• Dahlgren : Problembaserat lärande

• Sandström-Madse´n Ingegärd : Att tänka med penna och dator

• KK- stiftelsen : Den fjärde basfärdigheten Med eller utan filter

• Wiklund Ann : Ögon, öron och ord / Redskap för källkritik

• Buf IKT – policy

• Elever på Buffen

• Granström Kjell m.fl. Konsten att berätta om sitt utvecklingsarbete

• Cronsioe Ingela : Om inlärningsstilar, IT och skolutveckling

• Scherp Hans – Åke : Om skolutveckling och skolledarens roll

• Pramling Ingrid : Kunnandets grunder

• Moreau och Wretman: Portfolio i skolan (Fortbildningsförlaget)

(11)

Här är alla vi barn på Delfinen.

Det har varit roligt att hjälpa våra fröknar när de har jobbat med Itis.

References

Related documents

Många har beskrivit gåendet som en djupt mänsklig aktivitet, eftersom den återskapar en känsla av förbindelse, både till den egna personen och till

Vi får även intressanta inspel om vad banker bedömer vid kredit- givning och hur de ser på ditt ledarskap.. Föreläsare från Högskolan i

-Genom att motivera personalen och se till att de blir medvetna om energifrågor och dessutom göra det tydligt vilka roller och ansvar olika medarbetare har kan man få mätbara

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling

Det är således angeläget att undersöka vilket stöd personalen är i behov av, och på vilket sätt stöd, till personal med fokus på palliativ vård till äldre personer vid vård-

Sjöberg (1997) tar upp belöning och bestraffning som motivation. Att det förekommer ofta i skolorna såg jag flera gånger under mina observationer. Sjöberg menar att man ska

The market research consists of findings about Sweden as a country and the gathered information regarding Swedish interior doors industry’s competitive structure,

Om utgångspunkten istället är vilket eller vilka behov som till exempel trångboddhets- normen förväntas lösa kommer behovens kontextbundna karaktär att träda fram och

Med den visuella kulturen som bas avser undersökningen närmare granska hur politiska tren- der, uppfattningar kopplas till bildämnets marginalisering.. Undersökningen

Till att börja med förekommer det mer än dubbelt så många benämningar i texten från 2013 än i texten från 1983 vilket gör barnet mer synligt i den senare texten och skulle

Vingsle (2017) anser att en viktig del för att lyckas med att öka elevernas lärande är genom att lyckas med återkopplingen eller feedback som är benämningen i studien. 42) menar

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

I HRFs tidigare ljudmiljöundersökningar uppgav varannan anställd, 44 procent, att de hade svårt att höra vad andra sade på jobbet på grund av störande ljud (”Kakofonien”,

Två av tre lärare upplever problem med ljud- miljön varje dag/varje vecka, och många har till och med svårt att höra eleverna i klassrummet.. I rapporten ”Kakofonien” (2010)

professionella bedömning och känner sig trygg med att hen vet vad klienten behöver men får inte besluta om insatsen på grund av ekonomiska hinder. För den här socialsekreteraren

Ett praktiskt problem med att kostnaderna för läkemedel inte täcks i särskilt stor utsträckning är att när patienter får en behandling som kräver läkemedel den inte har råd

Vidare pekar idén om en inkluderande skola mot att skolan som system behöver utvecklas mot att skapa förutsättningar för elevers gemenskap och elevers möjligheter att i

Med tanke på att det ser ut att vara en viss skillnad i arbetssättet med eleverna i de olika arbetslagen kanske det är fullt naturligt att årskurs 8 elever anser att det är viktigt

Tidigare gjorde vi så att vi ringde hem till berörda elevers föräldrar för att berätta vad som hänt, dessa samtal kommer istället att ske här på skolan så att vi