00. Kommunfullmäktige Mötesprotokoll 2014-12-10

98  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Sollentunasalen 18:00-21:40 Ajournering kl. 19.45-20.05 Närvarande ledamöter Se bilaga

Frånvarande ledamöter Se bilaga Tjänstgörande ersättare Se bilaga Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare Övriga

Utsedda att justera Birgitta Schwinn (M) och Christoffer Sjögren (MP)

2014-12-18, kl. 08.30

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, plan 11 i Turebergshuset

Paragrafer §§ 178-182

§§ 175-177, 183-217 2014-12-18, kl. 08.30

...

Sekreterare Birgitta Eriksson

...

Ordförande Henrik Thunes (M)

...

Justerare 1 Birgitta Schwinn (M)

...

Justerare 2 Christoffer Sjögren (MP)

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§§ 178-182

Datum för anslags uppsättande 2014-12-11

Datum för anslags nedtagande 214-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset

...

Underskrift Birgitta Eriksson

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§§ 175-177, 183-217

Datum för anslags uppsättande 2014-12-19

Datum för anslags nedtagande 2015-01-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset

...

Underskrift Birgitta Eriksson

(3)

Innehållsförteckning

Kungörelse § 175

Val av protokollsjusterare § 176

Meddelanden § 177

Valärenden § 178

Antal ledamöter och ersättare i nämnderna för mandatperioden 2014-2018

§ 179

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i nämnderna för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 samt i Rösjöstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 - 2016-12-31

§ 180

Val av ledamot och ersättare i den gemensamma

överförmyndarnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31

§ 181

Val av ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31

§ 182

Val av ersättare till fullmäktigeberedningens ledamöter för mandatperioden 2014-10-15-2018-10-14

§ 183

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2015 - 2018

§ 184

Val av revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten för mandatperioden 2015- 2018

§ 185

(4)

mandatperioden 2015-2018

Val till Östra Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

§ 189

Val av ombud och ersättare till Förbundsmöte i

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för perioden 2015-2018

§ 190

Val av ledamot och ersättare i Edsvikens

vattensamverkan för mandatperioden 2015-01-01 – 2018-12-31

§ 191

Val av ledamot och ersättare till Oxundaåns

vattensamverkan för perioden 2015-01-01--2018-12-31

§ 192

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018

§ 193

Val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter och suppleanter fr.o.m. årsstämman 2015 intill ordinarie årsstämma 2016 för styrelserna i AB SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB

§ 194

Val av lekmannarevisorer och suppleanter i AB SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB för mandatperioden 2015-01-01—

2018-12-31

§ 195

Inkomna frågor, interpellationer och motioner 2014 § 196

Svar på interpellationer § 197

Politisk inriktning för 2015 § 198

Fastställande av budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017

§ 199

Ny nämndorganisation 2015 - Tillskapande av en ny stadsbyggnadsnämnd samt förändring av

kommunstyrelsens utskottsorganisation

§ 200

Regler för ersättning till heltidssysselsatt förtroendevald för mandatperioden 2015-2018

§ 201

(5)

Vilka förtroendevalda som benämns kommunalråd eller oppositionsråd i Sollentuna kommun

§ 202

Årsarvoden för förtroendevalda för mandatperioden 2015- 2018 samt nya regler för ersättning till förtroendevalda

§ 203

Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder

§ 204

Reviderade regler för kommunalt stöd till de politiska partierna

§ 205

Sättet för kungörande av fullmäktiges sammanträden mandatperioden 2014-2018

§ 206

Reviderade regler för namnsättning av kommundelar, gator, byggnader m.m. i Sollentuna kommun

§ 207

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet, överföring av ansvar från landstinget till kommunerna

§ 208

Bostäder för nyanlända § 209

Nytt reglemente för kommunens brottsförebyggande råd (Brå)

§ 210

Uppföljning Risk och Sårbarhetsanalys 2014 § 211 Antagande av Cykelplan för Sollentuna kommun 2014 § 212 Uppdrag att utarbeta en parkeringsplan för Sollentuna

kommun

§ 213

Utredning miljöcertifiering Sollentuna kommun § 214

(6)

Närvarolista kommunfullmäktige 2014-12-10, bilaga Antal närvarande vid upprop 59 av 61 ledamöter.

Alam Edvin (M) Altenberg Per (FP) Ardenfors Thomas (M) Aspling Ludvig (SD) Bojovic Tanja (S)

Bozan Ridvan (S) (Ersätter Hovmöller Sven) Dalunde Jerker (MP)

Elken Anki (SP) Franzén Tomas (M) Fraser Agneta (M)

Furugård Ann (SP) (Ersätter Ström Tommy), §§ 175-209 Gibson Per (FP)

Godlund Peter (MP) Guhnby Ebba (M) Hansson Bo (C)

Helander Josefin (SD), §§ 175-179 Hellström-Boström Ewa (SP), §§ 175-209 Hildingsson Mette (S)

Hultman Gunilla (S) Hussain Barkat (V) Hård Marie (M) Ireblad Eva (KD) Jacobs Mona (M)

Johansson Anna-Lena (FP) Jonsson Joakim (S) Karlsson Björn (M) Knorpp Carina (FP) Kovacevic Nemanja (S) Kullgard Benkt (M)

Lagerfeldt Carl Fredrik (M) Lindberg Jeanette (M) Lithborn Douglas (M) Lundgren Peter (SD) Lundqvist Freddie (S)

Malmquist Per (S) (Ersätter Leijon Anne-Marie) Morin Anders (FP)

Myrhed Anna (C) Nehm Tobias (M) Nyströmer Oscar (M) Ramstrand Magnus (FP) Rasmusson Moa (FP) Romero Carlos (KD) Rönnberg Johnny (SP) Scherman Samuel (V) Schwinn Birgitta (M) Silverfur Josefin (C)

Sjöberg Robin (S) (Ersätter Sharma Swapna) Sjöberg Roger (S)

Sjögren Christoffer (MP)

(7)

Sjöstedt Agneta (M) Stockhaus Maria (M)

Suttivises Kanokkaew (SD) (ersätter Helander Josefin), §§ 180-217 Söderberg Linda (M)

Thunes Henrik (M)

Ulfvarson Henrik (M) (Ersätter Rosdahl Torbjörn) Utas Josefin (MP)

Wallström Monika (MP) von Vegesack Henrik (M)

Vikström Anna (S) (Ersätter Meyer Richard) Zettervall Ulf (M)

(8)

§ 175/2014 Dnr 2011/436 KS.039-30 Diariekod: 039

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet har varit anslagen på kommunens

anslagstavla från och med den 2 december samt reviderad kungörelse från och med den 5 december och har tillsammans med handlingar översänts till varje fullmäktigeledamot och ersättare. Dessutom har kungörelse om sammanträdet varit införd i Sollentunajournalen, Mitt i Sollentuna och Vi i Sollentuna.

Kommunfullmäktiges beslut

• Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

Beslutsexpediering:

Akt

(9)

§ 176/2014 Dnr 2011/435 KS.039-52 Diariekod: 039

Val av protokollsjusterare

Kommunfullmäktiges beslut

• Till att justera dagens protokoll väljs Birgitta Schwinn (M) och

Christoffer Sjögren (MP). Protokollet justeras 2014-12-18 kl. 08.30 på kommunledningskontoret, plan 11 i Turebergshuset.

Beslutsexpediering:

Akt

(10)

§ 177/2014 Dnr 2011/431 KS.253-20 Diariekod: 039

Meddelanden

• Ny ersättare i fullmäktige är Per Malmquist (S) efter Peter Nyberg (S).

Beslut från länsstyrelsen 2014-12-02

Fullmäktiges beslut

Meddelandet läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson

(11)

§ 178/2014 Dnr 2011/597 KS.026-26 Diariekod: 026

Valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelser

• Berit Forsberg (S) befrias från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från och med 2015-01-01.

• Richard Meyer (S) befrias från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från och med 2015-01-01.

• Anna Vikström (S) befrias från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från och med 2015-01-01.

• Per Gibson (FP) befrias från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

• Ashkan Kasbi (FP) befrias från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Fyllnadsval

• Moa Rasmusson (FP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen efter Per Gibson (FP).

• Carina Knorpp (FP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen efter Ashkan Kasbi (FP).

• Gunilla Hultman (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsen efter Anna Vikström (S).

• Ridvan Bozan (S) väljs till ersättare efter Richard Meyer (S).

• Josefin Utas (MP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen efter Berit Forsberg (S).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(12)

§ 179/2014 Dnr 2014/0518 KS-1 Diariekod: 024

Antal ledamöter och ersättare i nämnderna för mandatperioden 2014-2018

Sammanfattning

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av kommunfullmäktige till det antal som kommunfullmäktige bestämmer (6 kap 9 § kommunallagen).

Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs för ett år, räknat från och med den 1 januari.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• För mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara enligt följande:

Barn- och ungdomsnämnden 11 11

Kultur- och fritidsnämnden 9 9

Miljö- och byggnadsnämnden 9 9

Socialnämnden 9 9

Stadsbyggnadsnämnden 5 5

Trafik- och fastighetsnämnden 9 9

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 11

Valnämnden 9 9

Vård- och omsorgsnämnden 11 11

Överläggning i fullmäktige

Under överläggningen yttrar sig Anna Myrhed (C), Douglas Lithborn (M) och Anki Elken (SP).

Kommunfullmäktiges beslut

• För mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara enligt följande:

Barn- och ungdomsnämnden 11 11

Kultur- och fritidsnämnden 9 9

Miljö- och byggnadsnämnden 9 9

Socialnämnden 9 9

(13)

Stadsbyggnadsnämnden 5 5

Trafik- och fastighetsnämnden 9 9

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 11 11

Valnämnden 9 9

Vård- och omsorgsnämnden 11 11

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:

Akt

Samtliga nämnder

(14)

§ 180/2014 Dnr 2014/0559 KS-2 Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i nämnderna för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 samt i Rösjöstyrelsen för mandatperioden 2015-01-01 - 2016-12-31

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. För mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs ledamöter och ersättare i nämnderna enligt bilagda förteckningar 1-9.

2. För rösjöstyrelsen väljs ledamöter och ersättare för mandatperioden 2015-01-01 - 2016-12-31enligt bilagda förteckning 10.

3. Till ordförande i barn- och ungdomsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs Henrik Thunes (M), till 1:e vice

ordförande väljs Carlos Romero (KD) och till 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden väljs Swapna Sharma (S).

4. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs Magnus Ramstrand (KD), till 1:e vice ordförande väljs Edvin Alam (M) och till 2:e vice ordförande väljs Tanja Bojovic (S).

5. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), till 1:e vice

ordförande väljs Gunnar Bergqvist (FP) och till 2:e vice ordförande väljs Josefin Utas (MP).

6. Till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015- 12-31 väljs Sonia Lunnergård (KD), till 1:e vice ordförande väljs Marie Hård (M) och till 2:e vice ordförande väljs Richard Meyer (S).

7. Till ordförande i stadsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2015-01- 01 - 2015-12-31 väljs Thomas Ardenfors (M), till 1:e vice ordförande väljs Carlos Romero (KD) och till 2:e vice ordförande väljs Joakim Jonsson (S).

8. Till ordförande i trafik- och fastighetsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2015-12-31 väljs Moa Rasmusson (FP), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Schwinn (M) och till 2:e vice ordförande väljs Peter Godlund (MP).

9. Till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för

mandatperioden 2015-01-01 – 2015-12-31 väljs Anders Morin (FP) till 1:e vice ordförande väljs Åsa Söderbergh (M) och till 2:e vice

ordförande väljs Sven Hovmöller (S).

(15)

10. Till ordförande i valnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2015- 12-31 väljs Benkt Kullgard till 1:e vice ordförande väljs Bo Johansson (FP) och till 2:e vice ordförande väljs Siv Gustavsson (S).

11. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2015-12-31 väljs Anna-Lena Johansson (FP), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Sturesson (M) och till 2:e vice ordförande väljs Gunilla Hultman (S).

(16)

Bilaga 1

Barn- och ungdomsnämnden

Ledamöter

Henrik Thunes (M), ordförande Rickard Truedsson (M) Åsa Nybacka (M)

Carlos Romero (KD), 1:e vice ordf Ashkan Kasbi (FP)

Magnus Blixt (FP) Swen Bergling (KD)

Swapna Sharma (S), 2:e vice ordf Juwanro Haddad (S)

Monika Wallström (MP) Qarina Ström (V)

Ersättare

Hanna Olofsson (M) Lena Rosdahl (M) Anna Ademyr (M) Catarina Sannergren (M) Arman Karegar (FP) Sofi Haack (KD) Marcus Hillesö (SP) Anna Lirén (S) Lars Westberg (S) Vakant (S)

Christoffer Sjögren (MP)

(17)

Bilaga 2

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Magnus Ramstrand (KD), ordförande Edvin Alam (M), 1:e vice ordf Margaretha Svegander (M) Andras Patay (M)

Henrik Thureson (FP)

Ann-Charlotte Helmersson (FP) Tanja Bojovic (S), 2:e vice ordf Bashar Tancro Hussein (S) Jerker Dalunde (MP)

Ersättare

Birgitta Hultkvist (M) Cedric Forslund (M) Erik List (FP)

Ann-Charlotte Erixon (FP) Ann Furugård (SP)

Jan Better (KD) Kerstin Edlund (S) Magnus Wretman (S) Elisabeth Hägglund (V)

(18)

Bilaga 3

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Oscar Nyströmer (M), ordförande Henrik von Vegesack (M)

Lennart Friis (M) Anna Larsson (M)

Gunnar Bergqvist (FP) 1:e vice ordf Olle Ireblad (KD)

Anne-Marie Leijon (S) Stig Nyman (S)

Josefin Utas (MP), 2:e vice ordf

Ersättare

Inger Hjalmarsson Vertovec (M) Daniel Lindén Remstam (M) Tomas Wetterlund (M) Rikard Kaiser (FP) Gunnar Lunnergård (KD) Rolf Wagner (SP) Siv Enström (S) Vakant (S)

Jonas Roupé (MP)

(19)

Bilaga 4

Socialnämnden

Ledamöter

Sonia Lunnergård (KD), ordförande Marie Hård (M) 1:e vice ordf Agneta Fraser (M)

Anders Hultqvist (M) Moa Rasmusson (FP) Johan Edlund (FP)

Richard Meyer (S), 2:e vice ordf Karin Lundqvist (S)

Katarina Roa Godoy (S)

Ersättare

Peter Hellström (M) Kerstin Fryklund (M) Linda Söderberg (M) Paulina Brandberg (FP) Gert Nordin (KD) Heidi Jergovsky (SP) Ola Asplund (S)

Laura Fuenzalida Karlsson (S) Gunilla Wallén (MP)

(20)

Bilaga 5

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Thomas Ardenfors (M), ordförande Per Gibson (FP)

Carlos Romero (KD), 1:e vice ordf Joakim Jonsson (S), 2:e vice ordf Peter Godlund (MP)

Ersättare

Ebba Guhnby (M) Marianne Lindmark (M) Maria Lindebro (FP) Amira El-Bidawi (S) Tahir Qureshi (V)

(21)

Bilaga 6

Trafik- och fastighetsnämnden

Ledamöter

Moa Rasmusson (FP), ordförande Birgitta Schwinn (M), 1:e vice ordf Eva Tunér (M)

Maud Lindberg (M) Bert Christiansson (KD) Theresia Olsson Neve (KD) Peter Godlund (MP), 2:e vice ordf Roger Sjöberg (S)

Nehayat Ahmad (S)

Ersättare

Henrik Ulfvarson (M) Erik Fahl (M)

Amir Tork (M) Per Lindgren (FP) Karl-Åke Isaksson (KD) Johnny Rönnberg (SP) Lars-Olof Bäckman (S) Liv Wahlberg (S) Per Wångstedt (MP)

(22)

Bilaga 7

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Anders Morin (FP), ordförande Åsa Söderbergh (M), 1:e vice ordf Nils- Erik Cramizar (M)

Bo Halbert (M) Richard Javadi (M) Pär Åkerström (FP) Gunnar Rubensson (KD)

Sven Hovmöller (S), 2:e vice ordf Mette Hildingsson (S)

Nemanja Kovacevic (S) Christoffer Sjögren (MP)

Ersättare

Åke Grafström (M) Veronica Liedberg (M) Gunilla Augustin (M) Britt-Marie Lindberg (FP) Annika Dellås (FP) Maria Remstam (KD) Mona Safa (SP) Esdigül Sahin (S) Sipan Ismail (S) Josef Sagar (MP) Britt-Marie Danestig (V)

(23)

Bilaga 8

Valnämnden

Ledamöter

Benkt Kullgard (M), ordförande Bo Johansson (FP), 1:e vice ordf Ragnar Ståhle (KD)

Ersa Olsson (SP) Margareta Cantell (C)

Siv Gustavsson (S), 2:e vice ordf Jerker Dalunde (MP)

Tahir Qureshi (V) vakant (SD)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M) Peter Ahlström (FP) Jonas Hedman (KD) Lennart Boström (SP) Eva Wenker (C) Bjarne Isacson (S) Christoffer Sjögren (MP) Margareta Pettersson (V) vakant (SD)

(24)

Bilaga 9

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (FP), ordförande Birgitta Sturesson (M), 1:e vice ordf Jan Kvistrum (M)

Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M)

Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad (KD)

Gunilla Hultman (S), 2:e vice ordf Gunnar Ljungberg (S)

Ingrid Måhl (MP) Emma Bodén Rocque (V)

Ersättare

Emilia Jarneman (M) Cecilia Sedigh (M) Mahmud Hassan (M) Jonas Syrén (M) Per-Olof Lisén (FP) Irmeli Patricius (KD) Harriet Goliath (SP) Isis Nyampame (S) Mohamed Musa (S) Martin Persson (S) Ali Tehrani (MP)

(25)

Bilaga 10

Rösjöstyrelsen 2015-2016

Ledamöter

Helena Wollin, föräldrarepresentant, ordförande

Johan Holmberg, föräldrarepresentant Nadia Ehn, föräldrarepresentant Marcus Frenell, föräldrarepresentant Anna Norrbom, personalrepresentant Linda Persson, personalrepresentant Lotta Granath, personalrepresentant, vice ordförande

Ersättare

Fredrik Lindmark, föräldrarepresentant Torbjörn Svensson, föräldrarepresentant Hanna-Li Malmström, föräldrarepresentant Linda Nordwall, föräldrarepresentant Lotta Malm-Nilsson, personalrepresentant Kärstin Gladh, personalrepresentant Behnam Abar, personalrepresentant

(26)

Kommunfullmäktiges beslut

1. För mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs ledamöter och ersättare i nämnderna enligt bilagda förteckningar 1-9.

2. För rösjöstyrelsen väljs ledamöter och ersättare för mandatperioden 2015-01-01 - 2016-12-31enligt bilagda förteckning 10.

3. Till ordförande i barn- och ungdomsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs Henrik Thunes (M), till 1:e vice

ordförande väljs Carlos Romero (KD) och till 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden väljs Swapna Sharma (S).

4. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs Magnus Ramstrand (KD), till 1:e vice ordförande väljs Edvin Alam (M) och till 2:e vice ordförande väljs Tanja Bojovic (S).

5. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), till 1:e vice

ordförande väljs Gunnar Bergqvist (FP) och till 2:e vice ordförande väljs Josefin Utas (MP).

6. Till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2015-01-01 - 2015- 12-31 väljs Sonia Lunnergård (KD), till 1:e vice ordförande väljs Marie Hård (M) och till 2:e vice ordförande väljs Richard Meyer (S).

7. Till ordförande i stadsbyggnadsnämnden för mandatperioden 2015-01- 01 - 2015-12-31 väljs Thomas Ardenfors (M), till 1:e vice ordförande väljs Carlos Romero (KD) och till 2:e vice ordförande väljs Joakim Jonsson (S).

8. Till ordförande i trafik- och fastighetsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2015-12-31 väljs Moa Rasmusson (FP), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Schwinn (M) och till 2:e vice ordförande väljs Peter Godlund (MP).

9. Till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för

mandatperioden 2015-01-01 – 2015-12-31 väljs Anders Morin (FP) till 1:e vice ordförande väljs Åsa Söderbergh (M) och till 2:e vice

ordförande väljs Sven Hovmöller (S).

10. Till ordförande i valnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2015- 12-31 väljs Benkt Kullgard till 1:e vice ordförande väljs Bo Johansson (FP) och till 2:e vice ordförande väljs Siv Gustavsson (S).

11. Till ordförande i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2015-01-01 – 2015-12-31 väljs Anna-Lena Johansson (FP), till 1:e vice ordförande väljs Birgitta Sturesson (M) och till 2:e vice ordförande väljs Gunilla Hultman (S).

(27)

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:

Förtroendevalda Samtliga nämnder Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(28)

Bilaga 1

Barn- och ungdomsnämnden

Ledamöter

Henrik Thunes (M), ordförande Rickard Truedsson (M) Åsa Nybacka (M)

Carlos Romero (KD), 1:e vice ordf Ashkan Kasbi (FP)

Magnus Blixt (FP) Swen Bergling (KD)

Swapna Sharma (S), 2:e vice ordf Juwanro Haddad (S)

Monika Wallström (MP) Qarina Ström (V)

Ersättare

Hanna Olofsson (M) Lena Rosdahl (M) Anna Ademyr (M) Catarina Sannergren (M) Arman Karegar (FP) Sofi Haack (KD) Marcus Hillesö (SP) Anna Lirén (S) Lars Westberg (S) Ove Nilsson (S)

Christoffer Sjögren (MP)

(29)

Bilaga 2

Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter

Magnus Ramstrand (KD), ordförande Edvin Alam (M), 1:e vice ordf Margaretha Svegander (M) Andras Patay (M)

Henrik Thureson (FP)

Ann-Charlotte Helmersson (FP) Tanja Bojovic (S), 2:e vice ordf Bashar Tancro Hussein (S) Jerker Dalunde (MP)

Ersättare

Birgitta Hultkvist (M) Cedric Forslund (M) Erik List (FP)

Ann-Charlotte Erixon (FP) Vakant (SP)

Jan Better (KD) Kerstin Edlund (S) Magnus Wretman (S) Elisabeth Hägglund (V)

(30)

Bilaga 3

Miljö- och byggnadsnämnden

Ledamöter

Oscar Nyströmer (M), ordförande Henrik von Vegesack (M)

Lennart Friis (M) Anna Larsson (M)

Gunnar Bergqvist (FP) 1:e vice ordf Olle Ireblad (KD)

Anne-Marie Leijon (S) Stig Nyman (S)

Josefin Utas (MP), 2:e vice ordf

Ersättare

Inger Hjalmarsson Vertovec (M) Daniel Lindén Remstam (M) Tomas Wetterlund (M) Rikard Kaiser (FP) Gunnar Lunnergård (KD) Rolf Wagner (SP) Siv Enström (S) Jamileh Hashemi (S) Jonas Roupé (MP)

(31)

Bilaga 4

Socialnämnden

Ledamöter

Sonia Lunnergård (KD), ordförande Marie Hård (M) 1:e vice ordf Agneta Fraser (M)

Anders Hultqvist (M) Moa Rasmusson (FP) Johan Edlund (FP)

Richard Meyer (S), 2:e vice ordf Karin Lundqvist (S)

Katarina Roa Godoy (S)

Ersättare

Peter Hellström (M) Kerstin Fryklund (M) Linda Söderberg (M) Paulina Brandberg (FP) Gert Nordin (KD) Heidi Jergovsky (SP) Ola Asplund (S)

Laura Fuenzalida Karlsson (S) Gunilla Wallén (MP)

(32)

Bilaga 5

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Thomas Ardenfors (M), ordförande Per Gibson (FP)

Carlos Romero (KD), 1:e vice ordf Joakim Jonsson (S), 2:e vice ordf Peter Godlund (MP)

Ersättare

Ebba Guhnby (M) Marianne Lindmark (M) Maria Lindebro (FP) Amira El-Bidawi (S) Tahir Qureshi (V)

(33)

Bilaga 6

Trafik- och fastighetsnämnden

Ledamöter

Moa Rasmusson (FP), ordförande Birgitta Schwinn (M), 1:e vice ordf Eva Tunér (M)

Maud Lindberg (M) Bert Christiansson (KD) Theresia Olsson Neve (KD) Peter Godlund (MP), 2:e vice ordf Roger Sjöberg (S)

Nehayat Ahmad (S)

Ersättare

Henrik Ulfvarson (M) Erik Fahl (M)

Amir Tork (M) Per Lindgren (FP) Karl-Åke Isaksson (KD) Johnny Rönnberg (SP) Lars-Olof Bäckman (S) Liv Wahlberg (S) Per Wångstedt (MP)

(34)

Bilaga 7

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Anders Morin (FP), ordförande Åsa Söderbergh (M), 1:e vice ordf Nils- Erik Cramizar (M)

Bo Halbert (M) Richard Javadi (M) Pär Åkerström (FP) Gunnar Rubensson (KD)

Sven Hovmöller (S), 2:e vice ordf Mette Hildingsson (S)

Nemanja Kovacevic (S) Christoffer Sjögren (MP)

Ersättare

Åke Grafström (M) Veronica Liedberg (M) Gunilla Augustin (M) Britt-Marie Lindberg (FP) Annika Dellås (FP) Maria Remstam (KD) Mona Safa (SP) Esdigül Sahin (S) Sipan Ismail (S) Josef Sagar (MP) Britt-Marie Danestig (V)

(35)

Bilaga 8

Valnämnden

Ledamöter

Benkt Kullgard (M), ordförande Bo Johansson (FP), 1:e vice ordf Ragnar Ståhle (KD)

Ersa Olsson (SP) Margareta Cantell (C)

Siv Gustavsson (S), 2:e vice ordf Jerker Dalunde (MP)

Tahir Qureshi (V) vakant (SD)

Ersättare

Birgitta Schwinn (M) Peter Ahlström (FP) Jonas Hedman (KD) Lennart Boström (SP) Eva Wenker (C) Bjarne Isacson (S) Christoffer Sjögren (MP) Margareta Pettersson (V) vakant (SD)

(36)

Bilaga 9

Vård- och omsorgsnämnden

Ledamöter

Anna-Lena Johansson (FP), ordförande Birgitta Sturesson (M), 1:e vice ordf Jan Kvistrum (M)

Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M)

Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad (KD)

Gunilla Hultman (S), 2:e vice ordf Gunnar Ljungberg (S)

Ingrid Måhl (MP) Emma Bodén Rocque (V)

Ersättare

Emilia Jarneman (M) Cecilia Sedigh (M) Mahmud Hassan (M) Jonas Syrén (M) Per-Olof Lisén (FP) Irmeli Patricius (KD) Harriet Goliath (SP) Isis Nyampame (S) Mohamed Musa (S) Martin Persson (S) Ali Tehrani (MP)

(37)

Bilaga 10

Rösjöstyrelsen 2015-2016

Ledamöter

Helena Wollin, föräldrarepresentant, ordförande

Johan Holmberg, föräldrarepresentant Nadia Ehn, föräldrarepresentant Marcus Frenell, föräldrarepresentant Anna Norrbom, personalrepresentant Linda Persson, personalrepresentant Lotta Granath, personalrepresentant, vice ordförande

Ersättare

Fredrik Lindmark, föräldrarepresentant Torbjörn Svensson, föräldrarepresentant Hanna-Li Malmström, föräldrarepresentant Linda Nordwall, föräldrarepresentant Lotta Malm-Nilsson, personalrepresentant Kärstin Gladh, personalrepresentant Behnam Abar, personalrepresentant

(38)

§ 181/2014 Dnr 2014/0576 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamot och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden för mandatperioden 2015-01- 01 - 2018-12-31

Sammanfattning

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara andre vice ordförande.

En ledamot och en ersättare väljs av var och en av de samverkande kommunerna.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser Björn Karlsson (M) som ledamot och Thorwald Larsson (FP) som ersättare i den gemensamma

överförmyndarnämnden för mandatperioden 2015-01-01–2018-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser Björn Karlsson (M) som ledamot och Thorwald Larsson (FP) som ersättare i den gemensamma

överförmyndarnämnden för mandatperioden 2015-01-01–2018-12-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Överförmyndarnämnden Sigtuna kommun

Upplands Väsby kommun Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(39)

§ 182/2014 Dnr 2014/0570 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31

Sammanfattning

Den gemensamma nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

Medlemskommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare.

Ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser Sonia Lunnergård (KD) som ledamot och Richard Meyer (S) som ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor för mandatperioden 2015-01-01 – 2018-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser Sonia Lunnergård (KD) som ledamot och Richard Meyer (S) som ersättare i den gemensamma nämnden för familjerättsfrågor för mandatperioden 2015-01-01 – 2018-12-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Sigtuna kommun

Upplands Väsby kommun Socialnämnden

(40)

§ 183/2014 Dnr 2014/0639 KS-2 Diariekod: 024

Val av ersättare till fullmäktigeberedningens ledamöter för mandatperioden2014-10-15 - 2018-10-14

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium är fullmäktigeberedning för ärendet om prövning av frågan om anmärkning och om ansvarsfrihet samt för beredning av ärendet om revisorernas budget. För ledamöterna i beredningen utses följande personliga ersättare:

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige utser följande ersättare till

fullmäktigeberedningens ledamöter för mandatperioden 2014-10-15–

2018-10-14

- Tomas Franzén (M) väljs som ersättare för Björn Karlsson (M) fr.o.m. 2015-01-01

- Moa Rasmusson (FP) väljs som ersättare för Per Altenberg (FP).

- Vakant (S) väljs som ersättare för Lilian Lama (S).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser följande ersättare till

fullmäktigeberedningens ledamöter för mandatperioden 2014-10-15–

2018-10-14

- Tomas Franzén (M) väljs som ersättare för Björn Karlsson (M) fr.o.m. 2015-01-01

- Moa Rasmusson (FP) väljs som ersättare för Per Altenberg (FP).

- Robin Sjöberg (S) väljs som ersättare för Lilian Lama (S).

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(41)

§ 184/2014 Dnr 2014/0584 KS-3 Diariekod: 024

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2015 - 2018

Sammanfattning

Enligt 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) har länsstyrelsen beslutat att Sollentuna kommun skall utse fyra gode män enligt

fastighetsbildningslagen. Tre av de gode männen skall ha sakkunskap om tätortsförhållanden och en av jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Godmanskapet skall gälla för hela mandatperioden fram till och med den 31 december 2014.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige väljer gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2015-2018:

Pia Franzén (M) sakkunskap tätort Jonas Hedman (KD) sakkunskap tätort Vakant (MP) sakkunskap tätort

Carina Knorpp (FP) sakkunskap jordbruk- och skogsbruksfrågor Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige väljer gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2015-2018:

Pia Franzén (M) sakkunskap tätort Jonas Hedman (KD) sakkunskap tätort Vakant (MP) sakkunskap tätort

Carina Knorpp (FP) sakkunskap jordbruk- och skogsbruksfrågor

Beslutsexpediering:

Akt

(42)

§ 185/2014 Dnr 2014/0572 KS-2 Diariekod: 024

Val av revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer till revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten mandatperioden 2015-2018:

Curt Berglund (M) Jan-Erik Nyberg (FP) Nils-Åke Borgström (KD) Rolf Hagstedt (S), ordförande

Stina Bergman-Ericsson (S), (ej trafik- och fastighetsnämnden p.g.a.

jäv).

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser följande personer till revisorer samt ordförande i kommunrevisionen för granskning av verksamheten mandatperioden 2015-2018:

Curt Berglund (M) Jan-Erik Nyberg (FP) Nils-Åke Borgström (KD) Rolf Hagstedt (S), ordförande

Stina Bergman-Ericsson (S), (ej trafik- och fastighetsnämnden p.g.a.

jäv).

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Kommunrevisorerna PwC/Sofia Nylund Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(43)

§ 186/2014 Dnr 2014/0579 KS-1 Diariekod: 024

Val av revisor och revisorssuppleant i Sollentuna Skolsamfond, Sollentuna sociala samfond,

Clasrodonationen och John Brandts donation för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Rolf Hagstedt (S) väljs som revisor i Sollentuna Skolsamfond, Sollentuna sociala samfond, Clasrodonationen och John Brandts donation.

• Curt Berglund (M) väljs som revisorssuppleant i Sollentuna Skolsamfond och Sollentuna sociala samfond.

• Jan-Erik Nyberg (FP) väljs som revisorssuppleant i Clasrodonationen och John Brandts donation.

Kommunfullmäktiges beslut

• Rolf Hagstedt (S) väljs som revisor i Sollentuna Skolsamfond, Sollentuna sociala samfond, Clasrodonationen och John Brandts donation.

• Curt Berglund (M) väljs som revisorssuppleant i Sollentuna Skolsamfond och Sollentuna sociala samfond.

• Jan-Erik Nyberg (FP) väljs som revisorssuppleant i Clasrodonationen och John Brandts donation.

Beslutsexpediering:

Akt

(44)

§ 187/2014 Dnr 2014/0552 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser Douglas Lithborn (M) och vakant (MP) som ledamöter samt Magnus Ramstrand (KD) och Vakant (S) som ersättare i Mälardalsrådet för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser Douglas Lithborn (M) och vakant (MP) som ledamöter samt Magnus Ramstrand (KD) och Freddie Lundqvist (S) som ersättare i Mälardalsrådet för mandatperioden 2015-2018.

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Mälardalsrådet Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(45)

§ 188/2014 Dnr 2014/0577 KS-1 Diariekod: 024

Val till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Jeanette Lindberg (M) väljs som ledamot i Svealands Kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2015-2018.

• Carina Knorpp (FP) väljs som ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut

• Jeanette Lindberg (M) väljs som ledamot i Svealands Kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2015-2018.

• Carina Knorpp (FP) väljs som ersättare i Svealands Kustvattenvårdsförbund mandatperioden 2015-2018.

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda

Svealands Kustvattenvårdsförbund Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(46)

§ 189/2014 Dnr 2014/0578 KS-1 Diariekod: 024

Val till Östra Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Jeanette Lindberg (M) väljs som ledamot i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

• Josefin Utas (MP) väljs som ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut

• Jeanette Lindberg (M) väljs som ledamot i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

• Josefin Utas (MP) väljs som ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda

Östra Sveriges Luftvårdsförbund Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(47)

§ 190/2014 Dnr 2014/0553 KS-1 Diariekod: 024

Val av ombud och ersättare till Förbundsmöte i

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, för perioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer som ombud och ersättare till förbundsmöte i kommunförbundet Stockholms län, KSL, för perioden 2015-2018:

Ombud

Douglas Lithborn (M) Thomas Ardenfors (M) Anna-Lena Johansson (FP) Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP)

Ersättare

Jeanette Lindberg (M) Magnus Ramstrand (KD) Anders Morin (FP) Gunilla Hultman (S) Erik Grahn (V)

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser följande personer som ombud och ersättare till förbundsmöte i kommunförbundet Stockholms län, KSL, för perioden 2015-2018:

(48)

Ersättare

Jeanette Lindberg (M) Magnus Ramstrand (KD) Anders Morin (FP) Gunilla Hultman (S) Erik Grahn (V)

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda

Kommunförbundet Stockholms län Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(49)

§ 191/2014 Dnr 2014/0574 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamot och ersättare i Edsvikens

vattensamverkan för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige utser Carina Knorpp (FP) som ledamot och Jeanette Lindberg (M) som ersättare i Edsvikens vattensamverkan för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser Carina Knorpp (FP) som ledamot och Jeanette Lindberg (M) som ersättare i Edsvikens vattensamverkan för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31.

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda

Edsvikens vattensamvård Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(50)

§ 192/2014 Dnr 2014/0540 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamot och ersättare till Oxundaåns

vattensamverkan för perioden 2015-01-01--2018-12-31

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige följande:

• Kommunfullmäktige utser Carina Knorpp (FP) som ledamot och Jeanette Lindberg (M) som ersättare i Oxundaåns vattensamverkan för mandatperioden 2015-01-01--2018-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser Carina Knorpp (FP) som ledamot och Jeanette Lindberg (M) som ersättare i Oxundaåns vattensamverkan för mandatperioden 2015-01-01--2018-12-31.

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda

Oxunda vattensamverkan Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(51)

§ 193/2014 Dnr 2014/0571 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018:

Ledamöter och ersättare

Monica Örling (KD), ledamot Maj Sjöberg (S), ledamot

Vakant, ledamot (nomineras av kyrkofullmäktige) Moa Rasmusson (FP), ersättare

Vakant, ersättare (nomineras av kyrkofullmäktige)

Revisorer och revisorsersättare

Rolf Hagstedt (S), revisor

Vakant revisor, (nomineras av kyrkofullmäktige) Pia Franzén (M) revisorsersättare

Vakant revisorsersättare, (nomineras av kyrkofullmäktige) Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018:

Ledamöter och ersättare

(52)

Vakant revisor, (nomineras av kyrkofullmäktige) Pia Franzén (M) revisorsersättare

Vakant revisorsersättare, (nomineras av kyrkofullmäktige)

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Kyrkofullmäktige Redovisningsenheten Revisorerna

Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(53)

§ 194/2014 Dnr 2014/0554 KS-2 Diariekod: 024

Val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter och suppleanter fr.o.m. årsstämman 2015 intill ordinarie årsstämma 2016 för styrelserna i AB SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige utser följande personer till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter och suppleanter fr.o.m. årsstämman 2015 intill ordinarie årsstämma 2016 för styrelserna i AB SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB, Sollentuna Energi Handel AB:

AB SOLOM

Vakant, ordförande Vakant, vice ordförande Tobias Nehm (M), ledamot Per Malmquist (S), ledamot

Soley Aksöz Lithborn (M), suppleant Mats Linder (FP), suppleant

Håkan Larsson (KD), suppleant Ulf Wester (MP), suppleant

AB Sollentunahem

Maria Stockhaus (M), ordförande

Hanna Clerkestam (FP), 1:e vice ordförande Julia Mäkitalo Blent (S), 2:e vice ordförande Seppo Karmitsa (KD), ledamot

(54)

Towe Ireblad (KD), 1:e vice ordförande Robin Sjöberg (S), 2:e vice ordförande Gerry Johansson (FP), ledamot

Carl Fredrik Lagerfeldt (M), suppleant Agneta Sjöstedt (M), suppleant

Anette Clefberg Svensson (FP), suppleant Henrik Lilijehöök (MP), suppleant

Sollentuna Energi Handel AB

Personunion med Sollentuna Energi AB Kommunfullmäktiges beslut

• Fullmäktige utser följande personer till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter och suppleanter fr.o.m. årsstämman 2015 intill ordinarie årsstämma 2016 för styrelserna i AB SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB, Sollentuna Energi Handel AB:

AB SOLOM

Vakant, ordförande Vakant, vice ordförande Tobias Nehm (M), ledamot Per Malmquist (S), ledamot

Soley Aksöz Lithborn (M), suppleant Mats Linder (FP), suppleant

Håkan Larsson (KD), suppleant Ulf Wester (MP), suppleant

AB Sollentunahem

Maria Stockhaus (M), ordförande

Hanna Clerkestam (FP), 1:e vice ordförande Julia Mäkitalo Blent (S), 2:e vice ordförande Seppo Karmitsa (KD), ledamot

Folke Anger (M), suppleant Ulf Zettervall (M), suppleant Kjell Ericsson (FP), suppleant Hans Jacobsson (V), suppleant

(55)

Sollentuna Energi AB

Benkt Kullgard (M), ordförande

Towe Ireblad (KD), 1:e vice ordförande Robin Sjöberg (S), 2:e vice ordförande Gerry Johansson (FP), ledamot

Carl Fredrik Lagerfeldt (M), suppleant Agneta Sjöstedt (M), suppleant

Anette Clefberg Svensson (FP), suppleant Henrik Lilijehöök (MP), suppleant

Sollentuna Energi Handel AB

Personunion med Sollentuna Energi AB

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Kommunala bolagen Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(56)

§ 195/2014 Dnr 2014/0555 KS-2 Diariekod: 024

Val av lekmannarevisorer och suppleanter i AB

SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB för mandatperioden

2015-01-01--2018-12-31

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer till lekmannarevisorer och suppleanter i AB Sollentunahem, Sollentuna kommuns Förvaltnings AB, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB för

mandatperioden 2015-01-01--2018-12-31.

AB SOLOM

Curt Berglund (M), revisor

Stina Bergman Ericsson (S), revisor Jan-Erik Nyberg (FP), suppleant Rolf Hagstedt (S), suppleant

AB Sollentunahem

Stina Bergman Ericsson (S), revisor Jan-Erik Nyberg (FP), revisor Rolf Hagstedt (S), suppleant Curt Berglund (M), suppleant

Sollentuna Energi AB

Rolf Hagstedt (S), revisor

Nils-Åke Borgström (KD), revisor Stina Bergman Ericsson (S), suppleant Curt Berglund (M), suppleant

Sollentuna Energi Handel AB

Personunion med Sollentuna Energi AB Kommunfullmäktiges beslut

• Kommunfullmäktige utser följande personer till lekmannarevisorer och suppleanter i AB Sollentunahem, Sollentuna kommuns Förvaltnings AB, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB för

mandatperioden 2015-01-01--2018-12-31.

(57)

AB SOLOM

Curt Berglund (M), revisor

Stina Bergman Ericsson (S), revisor Jan-Erik Nyberg (FP), suppleant Rolf Hagstedt (S), suppleant

AB Sollentunahem

Stina Bergman Ericsson (S), revisor Jan-Erik Nyberg (FP), revisor Rolf Hagstedt (S), suppleant Curt Berglund (M), suppleant

Sollentuna Energi AB

Rolf Hagstedt (S), revisor

Nils-Åke Borgström (KD), revisor Stina Bergman Ericsson (S), suppleant Curt Berglund (M), suppleant

Sollentuna Energi Handel AB

Personunion med Sollentuna Energi AB

Beslutsexpediering:

Akt

Förtroendevalda Kommunala bolagen Revisorerna

Löner/Anna Fossto

Kommunkalendern/Maria Gabrielsson Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(58)

§ 196/2014 Dnr 2013/0101 KS-10 Diariekod: 039

Inkomna frågor, interpellationer och motioner

Vid dagens sammanträde anmäls följande motion och frågor

1. Fråga från Gunilla Hultman (S) till kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) om tidigare beslut om samråd med FTI om återvinningsstation på Vassvägen, dnr 2014/0657 KS.462

2. Fråga från Tanja Bojovic (S) till kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) angående kommunfullmäktiges beslut om att uppkalla väg eller plats efter Erland Cullberg, dnr 2014/0658 KS.225

3. Motion väckt av Lilian Lama (S) och Richard Meyer (S) angående ändring av ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Frågorna får ställas och besvaras på dagens sammanträde.

2. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsexpediering:

Akt

(59)

§ 197/2014 Dnr 2013/0099 KS-11 Diariekod: 039

Svar på interpellationer

På dagens sammanträde besvaras inga interpellationer.

Beslutsexpediering:

Akt

(60)

§ 198/2014 Dnr 2014/0510 KS-5 Diariekod: 021

Politisk inriktning för 2015

På sammanträdet föreligger majoritetens förslag till politiska inriktning 2015, gemensamt förslag till från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt förslag från Centerpartiet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige godkänner majoritetens förslag till politisk inriktning 2015.

2. Fullmäktige avslår Centerpartiets förslag till politisk inriktning 2015.

Överläggning i fullmäktige

Under överläggningen yttrar sig Douglas Lithborn (M), Freddie Lundqvist (S), Magnus Ramstrand (KD), Peter Godlund (MP), Barkat Hussain (V), Anna-Lena Johansson (FP), Anders Morin (FP), Anna Myrhed (C) och Anki Elken (SP).

Douglas Lithborn (M) med instämmande av Magnus Ramstrand (KD), Anna-Lena Johansson (FP) och Anki Elken (SP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Freddie Lundqvist (S) med instämmande av Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) yrkar bifall till gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Anna Myrhed (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) ställer framförda yrkande mot varandra.

Fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

• Fullmäktige antar politisk inriktning 2015 i enlighet med majoritetens förslag (bilaga 1).

Reservation

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

(61)

Beslutsexpediering:

Akt

Ekonomichef Håkan Wikman

Enhetschef för utvecklingsenheten Kristina Brismark Kommundirektör Katarina Kämpe

Kommunens revisorer/Rolf Hagstedt Kommunsekreterare Birgitta Eriksson Samtliga nämnder

Kommunala bolagen

(62)

§ 199/2014 Dnr 2014/0094 KS-34 Diariekod: 101

Fastställande av budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-11-18 från

kommunledningskontoret samt förslag från Socialdemokraterna, förslag från Miljöpartiet, förslag från Centerpartiet och förslag från Vänsterpartiet.

Sammanfattning

Kommunen tillämpar sedan två år tillbaka en ny budgetprocess, som är utformad inom ramen för gällande regler i kommunallagen.

Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om kommunöver- gripande mått fattas av kommunstyrelsen.

Budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 fastställdes av fullmäktige i juni 2014.

Det år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet, ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomiska plan 2015-2017 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

(63)

6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag

8. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budet med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan är oförändrad, 2 % för 2015.

14. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

(64)

20. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en gemensam handlingsplan, inklusive ansvarsfördelning och kostnader, för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Första prioritet har samordning av arbetet med "unga utanför". Delrapportering av

”unga utanför” i februari 2015 och förslag på fullständig handlingsplan under hösten 2015.

21. Fullmäktige avslår Vänsterpartiets förslag till budget 2015.

Överläggning i fullmäktige

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP), Douglas Lithborn (M), Freddie Lundqvist (S), Barkat Hussain (V), Magnus Ramstrand (KD), Anna-Lena Johansson (FP), Bo Hansson (C) och Anki Elken (SP).

Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag.

Douglas Lithborn (M) med instämmande av Magnus Ramstrand (KD) och Anna-Lena Johansson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

Bo Hansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) ställer framförda yrkanden mot varandra.

Fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomiska plan 2015-2017 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

(65)

6. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag

8. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget- och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budet med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Internräntan är oförändrad, 2 % för 2015.

14. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

15. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

(66)

20. Uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en gemensam handlingsplan, inklusive ansvarsfördelning och kostnader, för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Första prioritet har samordning av arbetet med "unga utanför". Delrapportering av

”unga utanför” i februari 2015 och förslag på fullständig handlingsplan under hösten 2015.

Barkat Hussain (V) deltar ej i beslutet avseende ekonomisk plan 2015-2017.

Anki Elken (SP) för Sollentunapartiets ledamöter i fullmäktige deltar ej i beslutet.

Reservation

Socialdemokraternas, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet reseserverar sig till förmån för egna yrkande.

Beslutsexpediering:

Akt

Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch Ekonomichef Håkan Wikman

Controller Olov Larsson Samtliga nämnder Sollentuna Energi AB AB Sollentunahem

Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

(67)

§ 200/2014 Dnr 2014/0503 KS-1 Diariekod: 022

Ny nämndorganisation 2015 - Tillskapande av en ny stadsbyggnadsnämnd samt förändring av

kommunstyrelsens utskottsorganisation

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2014-10-09 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunens nu gällande nämndorganisation ändrades senast i juni 2010 att gälla från 1 januari 2011.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att bereda ett ärende med syfte att bilda en ny nämnd för stadsbyggnadsfrågor som till övervägande del ska överta de uppgifter som med dagens organisation hanteras av

kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. I kommunens nämndorganisation tillkommer en ny nämnd – stadsbyggnadsnämnden.

2. Fullmäktige antar reglemente för stadsbyggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-10-09.

3. Fullmäktige antar revidering av kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-10-09.

4. Samtliga förändringar gäller från 1 januari 2015.

Överläggning i fullmäktige

Under överläggningen yttrar sig Anna Myrhed (C), Anki Elken (SP), Douglas Lithborn (M), Freddie Lundqvist (S), Josefin Utas (MP) och Ebba Guhnby (M).

Proposition

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :