11. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-11-28, § 238

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-28

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 238/2016 Dnr 2016/0114 KS-6 Diariekod: 411

Reviderade regler för bidrag för åtgärder mot buller från kommunens gator och vägar

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-07 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har sett över de nu gällande reglerna för bullerbidraget och har tagit fram ett förslag till nya regler.

Med ändringarna bedöms regelverket bli tydligare för vad som gäller både för handläggare av bidraget och för de sökande.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar reviderade ”Regler för bidrag för åtgärder mot buller från kommunens gator och vägar” enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-07.

2. De reviderade reglerna ska gälla från och med 2017-01-01.

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar reviderade ”Regler för bidrag för åtgärder mot buller från kommunens gator och vägar” enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-07.

2. De reviderade reglerna ska gälla från och med 2017-01-01.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-28

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :