08.6 Bilaga 5 - Reviderad Budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 (MP)

24  Download (0)

Full text

(1)

BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2016 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2018

Sollentuna kommun

2015-06-01

(2)

ii

Budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018

Förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för kommunstyrelsens exploateringsverksamhet, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för socialnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för rösjöstyrelsen, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 för överförmyndarnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,12 kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.

14. Internräntan är oförändrad 2 % för år 2016

(3)

iii

15. Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 31,0 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Utdelningen från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 14,0 miljoner kronor. Av beloppet avser 8,0 miljoner kronor kommunens

bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.

19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd,

studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.

20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och

administrativa kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska

förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagom om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagom om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med vård- och

omsorgskontoret och redovisas senast den 30 november.

22. Bifall till KSAU:s förslag till beslut. (Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 12 i budgetdokumentet.)

(4)

iv

I

nnehåll

1 Fokusområden och mål ... 1

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ... 1

1.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 2

1.3 Utbildning ... 2

1.4 Förebyggande insatser och omsorg ... 3

1.5 Miljö och samhällsutveckling ... 3

1.6 Kommunikation ... 4

2 Driftbudget ... 5

3 Investeringsbudget ... 6

4 Nämnderna ... 7

4.1 Kommunstyrelsen ... 8

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ... 8

4.2 Trafik- och fastighetsnämnden ... 9

4.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ... 9

4.3 Barn- och ungdomsnämnden ...10

4.3.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ...10

4.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ...11

4.4.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ...11

4.5 Socialnämnden ...12

4.5.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ...12

4.6 Vård- och omsorgsnämnden ...13

4.6.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ...13

4.7 Kultur- och fritidsnämnden ...14

4.7.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016 ...14

4.8 Miljö- och byggnadsnämnden ...15

4.9 Överförmyndarnämnden ...16

4.10 Rösjöstyrelsen ...16

4.11 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ...16

5 Resultatbudget ...17

6 Balansbudget ...18

7 Kassaflödesanalys ...19

8 Noter till resultatbudget ...20

(5)

1

1 Fokusområden och mål

Nedan redovisas, under respektive fokusområde, de kommunövergripande målen med beskrivande texter.

Från och med 2015 innehåller Ansvarsfull ekonomisk politik en grundbeskrivning gällande kommunens verksamheter och utvecklingen av kommunen som organisation.

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

En ansvarfull ekonomisk politik utgör grunden i Sollentuna kommun.

För att på bästa sätt kunna utnyttja kommunens finansiella resurser krävs en god kontroll över den löpande användningen av budgeten. Det krävs också ett ständigt fokus på utveckling av

verksamheternas effektivitet och kvalitet.

Nämndernas kontroll över den löpande användningen av budgeten följs upp genom måtten

prognossäkerhet och budgetavvikelse. Detta utgör en del av nämndernas ekonomiska uppföljning och utvärdering.

Genom målstyrningsmodellen fokuseras vissa utvecklingsinsatser som direkt bidrar till de kommunövergripande målen. För samtliga verksamheter måste också finnas ett systematiskt,

långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete kring verksamhetens kvalitet och effektivitet. Formerna för att analysera, planera, genomföra och följa upp utvecklas både kommungemensamt och inom respektive nämnd.

Den viktigaste resursen i det ständiga utvecklingsarbetet kring verksamheternas kvalitet och

effektivitet är kommunens medarbetare och chefer. Kommunen präglas av att medarbetare och chefer utvecklar sig själva och kommunens verksamheter. Kommunen är också en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden.

(6)

2

1.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Mål 1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Kommunen ska vara en aktiv part i kontakterna med företagen för att fortsätta att utveckla

företagsklimatet i kommunen. Det ska finnas ett fungerande samspel mellan kommun och näringsliv.

Ökat samarbete ger större insyn och förståelse för varandras beslutsprocesser.

Särskilt fokus ska läggas på att:

• tillvarata gemensamma intressen genom att utveckla samarbeten

• förbättra tillgängligheten och servicen till företagare

• aktivt verka för att uppmuntra nyföretagande och utveckling av befintliga företag

Mål 2 Fler i arbete

Varje människa är en resurs och ska ges möjlighet att med sitt arbete bidra efter sin egen förmåga.

Fokus på utbildning och egen försörjning är nödvändigt om utanförskapet ska minska.

Målet är att alla ska lämna gymnasiet med godkända betyg. I det fall detta inte uppnås ska möjlighet finnas att komplettera för behörighet till vidare studier.

För att ge alla elever goda möjligheter senare i livet är det viktigt att snabbt fånga upp de ungdomar som hoppar av skolan för att de snabbt ska få hjälp att finna en ny väg.

Det är viktigt att bejaka lusten att lära i livets alla stadier. Kompetensutveckling ska vara möjligt för alla som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunens och andra arbetsgivares delaktighet och samverkan är viktigt i ett aktivt mångfaldsarbete för ett mer inkluderande arbetsliv för alla.

1.3 Utbildning

Mål 3 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Sollentunas barn och ungdomar ska ha möjligheter att utvecklas och att möta utmaningar på sin egen nivå oavsett vilken förskola/skola/fritids de väljer att gå i. Målet är att samtliga skolor ska ha höga kunskapsresultat. Den fysiska och psykiska skolmiljön ska vara god.

Det administrativa arbetet för både lärare och skolledare ska effektiviseras så att tid frigörs för kärnuppdraget.

FN:s barnkonvention utgör en grund för att skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar.

En förutsättning för att nå goda studieresultat är att eleverna är trygga. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska alltid gälla.

(7)

3

1.4 Förebyggande insatser och omsorg

Mål 4 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Förebyggande insatser ska vara i fokus i livets alla skeden. Barnperspektivet är en viktig del i detta arbete.

Skolan och civilsamhället är viktiga arenor. Där ska barn och ungas problem identifieras och fångas upp. Samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer måste förstärkas för barnens bästa.

En viktig förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv är att invånarna har boende och egen försörjning.

Kommunens äldre invånare ska erbjudas ett aktivt och socialt liv. Kommunen ska prioritera förebyggande insatser som höjer de äldres livskvalitet.

Mål 5 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Sollentuna kommun ska erbjuda vård och omsorg som präglas av hög kvalitet och värdighet.

Invånarna ska kunna välja en aktör utifrån sina önskemål och behov. Anhöriga ska erbjudas en självklar plats i omsorgsarbetet.

E-hälsan fyller en viktig funktion när det gäller att öka tillgängligheten och effektivisera vårdinsatserna.

1.5 Miljö och samhällsutveckling

Mål 6 Arbeta för en god bebyggd miljö

En god bebyggd miljö ställer krav på luft- och vattenkvalitet. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara, liksom att bullerstörningarna ska minska och en giftfri miljö eftersträvas. Miljövänliga och

resurseffektiva val ska förespråkas vid såväl ny- som ombyggnation.

Boendet i kommunen ska möjliggöra miljövänlig livsstil med alternativa val vid resande. Förtätning bör främst ske i stationssamhällena. Grönområden fyller en viktig funktion i stadsutvecklingen.

Översiktsplanen ska ses över i en rullande process för att anpassas till de förändringar och den utveckling som sker i kommun och omvärld.

Det är viktigt att den bebyggda miljön tillvaratar platsens kvaliteter och utvecklas efter människors behov. Att skapa delaktighet är därför av stor vikt.

Mål 7 Minska utsläppen av växthusgaser

Kommunens antagna klimatstrategi är en grund för det kommunövergripande målet.

Vi ska minska utsläppen av växthusgaser i kommunens verksamheter samt skapa förutsättningar för invånare och verksamma att minska utsläpp av växthusgaser.

Det är viktigt att se klimatpåverkan i ett helhetsperspektiv, exempelvis genom att beakta den totala påverkan från varor och tjänster.

(8)

4

1.6 Kommunikation

Mål 8 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Kontaktvägarna ska vara enkla och tydliga. Invånarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i

utvecklingen av kommunen till exempel genom medborgardialoger. Genom införandet av E-tjänster ges invånarna ytterligare möjlighet att vara aktiva medborgare.

Valmöjligheter är viktigt för att bemöta olika människors behov. Med många valmöjligheter behövs bra vägledning för att göra sina val.

Grunden för en god extern kommunikation är att den interna kommunikationen och samspelet fungerar väl och ska fortsätta att utvecklas.

(9)

5

2 Driftbudget

Driftbudget per nämnd

Budget 2016 2017 2018

Kommunstyrelsen -175,2 -173,7 -173,0

Överförmyndarnämnden -5,8 -5,8 -5,8

Trafik- och fastighetsnämnden -95,7 -97,5 -98,3

Barn- och ungdomsnämnden -1 564,6 -1 595,1 -1 622,2

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -318,3 -325,6 -338,4

Socialnämnden -261,2 -261,4 -261,4

Vård- och omsorgsnämnden -879,8 -902,1 -926,2

Kultur- och fritidsnämnden -129,2 -127,0 -127,0

Miljö- och byggnadsnämnden -21,4 -21,4 -21,4

Rösjöstyrelsen -0,1 -0,1 -0,1

Summa -3 451,1 -3 509,6 -3 573,7

Pensionskostnader -59,5 -62,7 -62,5

Avgår internränta 45,0 45,0 45,0

Kommungemensamma poster -39,6 -107,9 -204,7

Varav

Pris- och lönereserv 0,0 -66,9 -138,7

Osäkerhetsfaktor 0,0 0,0 -25,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

KS oförutsedda, bundna medel -33,5 -41,0 -41,0

KS oförutsedda, ospecificerade -6,1 0,0 0,0

Totalt -3 505,2 -3 635,2 -3 795,9

(10)

6

3 Investeringsbudget

Investeringsbudget per nämnd

Budget 2016 2017 2018

Kommunstyrelsen -2,2 -2,2 -2,2

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Trafik- och fastighetsnämnden -607,8 -646,6 -493,6

Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0

Rösjöstyrelsen -0,5 -0,5 -0,5

Exploateringsverksamhet -286,3 11,2 19,5

Summa -914,1 -655,4 -494,1

(11)

7

4 Nämnderna

Nedan följer en sammanställning av respektive nämnde budgetförutsättningar för året 2016 och ekonomisk plan 2016-2018.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till investeringslimit, förutom när det gäller trafik- och fastighetsnämnden.

I budget för nämnden finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när

kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium under hösten 2015.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till uppdrag, och presenterar även förslag till tilläggsuppdrag. De senare är skrivna i kursiv stil.

Vad gäller kommunstyrelsens exploateringsverksamhet ställer sig Miljöpartiet de gröna bakom KSAU:s förslag till beslut.

(12)

8

4.1 Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.

Miljöutskottet ges i uppdrag att utreda möjligheterna för bilpooler i kommunen.

Redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området öster om Rösjön med inriktningen att planlägga området som ett grönområde.

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att slå fast att andelen hyresrätter i området Väsjön Mellersta ska ligga runt 25 procent.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att söka EU-stöd för att delta i forskningsprojekt för att bidra i processen att ta fram nya tekniska lösningar och innovationer för till exempel skola, omsorg och på energiområdet.

Utvärdera hur ansvaret har fungerat att säkerställa att de träd som tas ner vid nyexploatering eller infrastrukturåtgärder ersätts.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återta beslutet om utbetalning av planskada för detaljplanen vid före detta Edsbacka krog.

Kommunstyrelsen

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 171 072 171 072 171 072

Tidigare fattade beslut -1 300 -2 300 -2 300

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Miljöutskott, utredningar, kapitaltjänst mm 1 000 1 000 1 000

Miljöutskott, vattenplanering 1 200 1 200 1 200

Inköpscontroller 1 000 1 000 1 000

Digitalisering av detaljplaner 700 700 0

Summa 173 672 172 672 171 972

Tilläggsförslag (MP)

Förstärkt upphandlingskompetens på miljöområdet 500 500 500

De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor 500 500 500

Bilpool, utredning och uppstartskostnad 500

Summa 175 172 173 672 172 972

(13)

9

4.2 Trafik- och fastighetsnämnden

4.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

Trafik- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att slå fast att all nybyggnation och större ombyggnader ska ha certifieringen ”Miljöbyggnad” med betyget ”Silver”.

Redovisa trafik- och fastighetsnämndens insatser för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

Redovisa en skötselplan för parkmarken i syfte att få en trevlig parkmiljö som också kräver mindre skötsel. Målet ska vara hållbart och attraktion från tidig vår till höst.

Redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling.

Kartlägg om det förekommer att kommunanställda ges möjlighet till subventionerad bilparkeringsplats vid arbetsplatsen. Kartläggningen görs lämpligen i anslutning till parkeringsplanen.

Trafik- och fastighetsnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 89 495 89 495 89 495

Tidigare fattade beslut -500 -500 -500

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Fastigheter, avkastningskrav -2 000 -2 000 -2 000

Park 400 400 400

Gång- och cykelvägar, ökad kapitaltjänst 2 000 2 000 2 000

Broar, ökad kapitaltjänst 500 500 500

Belysning mm, ökad kapitaltjänst 1 000 1 000 1 000

Ökad kapitaltjänst och driftkostnad Centrala Tureberg 2 200 2 200 2 200

Ökad kapitaltjänst Edsån 500 500 500

Summa 93 595 93 595 93 595

Tilläggsförslag (MP)

Tillgänglighetssatsning vid vinterväghålling av GC-vägar 1 000 1 000 1 000

Parker, skötselplan 600

Parkuppsnyggning 2 000 2 000

Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram 400 800 1 600

Lokalsamordnare för bostäder till nyanlända 100 100 100

Summa 95 695 97 495 98 295

(14)

10

4.3 Barn- och ungdomsnämnden

4.3.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från onödiga tillsatser.

Redovisa behov och kostnader för att servera frukost på Fritids.

Utred behovet av riktade insatser för förbättrade läxresultat inom grundskolan.

Redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

Redovisa en kartläggning där gifterna i inomhusmiljön på förskolorna studeras.

Barn- och utbildningsnämnden får, tillsammans med utbildnings- och

arbetsmarkandsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 1 513 374 1 513 374 1 513 374

Tidigare fattade beslut 0 0 0

Volymökning 37 606 68 116 95 216

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Höjning barnomsorgscheck och skolpeng 12 000 12 000 12 000

Summa 1 562 980 1 593 490 1 620 590

Tilläggsförslag (MP)

Kulturaktivitetsbidrag, varje barn inom barnomsorg och grundskola bör ges möjlighet att minst en gång per år

möta levande kultur 1 600 1 600 1 600

Summa 1 564 580 1 595 090 1 622 190

(15)

11

4.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

4.4.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett Vård- och omsorgsprogram på Rudbecksskolan.

Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden får, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 309 401 309 401 309 401

Tidigare fattade beslut 0 0 0

Volymminskning 5 583 12 935 25 732

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Unga utanför, aktivitetsansvar 1 300 1 300 1 300

Summa 316 284 323 636 336 433

Tilläggsförslag (MP)

Arbetscenter, ytterligare ett arbetslag 2 000 2 000 2 000

Summa 318 284 325 636 338 433

(16)

12

4.5 Socialnämnden

4.5.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

Redovisa Kvinnojourens utökade behov av fler korttidsboenden för sin verksamhet.

Socialnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 257 249 257 249 257 249

Tidigare fattade beslut 0 0 0

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Förstärkningar 2 500 2 500 2 500

Familjecentral, Edsberg 1 000 1 000 1 000

E-tjänster 500 500 500

Summa 261 249 261 249 261 249

Tilläggsförslag (MP)

Kvinnojouren - fler boenden 120 120

Summa 261 249 261 369 261 369

(17)

13

4.6 Vård- och omsorgsnämnden

4.6.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende.

Utred hemtjänstersättningens nivå. I det ska jämförelser göras med andra likvärda kommuner.

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 857 527 857 527 857 527

Tidigare fattade beslut 0 0 0

Volymökning 16 734 39 089 63 187

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Förstärkning 700 700 700

Omförhandling avtal, högre kostnader 4 800 4 800 4 800

Summa 879 761 902 116 926 214

Tilläggsförslag (MP)

Summa 879 761 902 116 926 214

(18)

14

4.7 Kultur- och fritidsnämnden

4.7.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2016

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2015.

 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik.

Uppdraget omfattar att tydliggöra den långsiktiga ambitionsnivån från kommunens sida, koppling till närliggande utvecklingsprojekt samt driftform för Edsvik och/eller

samverkansformer mellan kommunen och privata aktörer inom Edsvik. Former för finansiering och möjligheterna att frikoppla Edsvik ska särskilt belysas.

Återrapportering till kommunstyrelsen årsskiftet 2016/2017 inklusive underlag för långsiktigt beslut om Edsvik vilket fullmäktige ska kunna fattas beslut om i samband med beslut om budget för 2018.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en konstpolicy där kommunens målsättning och ambition med konsten i kommunen tydliggörs, samt vilken metoden är för att nå dit.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en barnteater, där barn får spela teater.

Kultur- och fritidsnämnden tar fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ute i naturen på Järvafältet.

Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever.

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 122 784 122 784 122 784

Tidigare fattade beslut 2 400 2 200 2 200

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Förstärkning 1 500 1 500 1 500

Kapitaltjänstkostnad fotbollshall till KS-oförutsedda -1 800 -1 800 -1 800

Lokalsamordnare/controller 800 800 800

Kapitaltjänstkostnad konstgräs Sollentunavallen,

Rotebro och Silverdal 900 900 900

SM i friidrott 2016 600 0 0

Tillfällig friidrottshall 1 400 0 0

Summa 128 584 126 384 126 384

Tilläggsförslag (MP)

Kulturskolan 600 600 600

Summa 129 184 126 984 126 984

(19)

15

4.8 Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2016 2017 2018

2015 års budgetram 18 952 18 952 18 952

Tidigare fattade beslut 0 0 0

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Bygglovshandläggare, 2 tjänster 1 600 1 600 1 600

E-tjänster, driftkostnader 100 100 100

Ecos, ökade driftkostnader 400 400 400

Summa 21 052 21 052 21 052

Tilläggsförslag (MP)

Energirådgivning 300 300 300

Summa 21 352 21 352 21 352

(20)

16

4.9 Överförmyndarnämnden

4.10 Rösjöstyrelsen

4.11 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Överförmyndarnämnden

Budget 2016 2017 2018

Nettoanslag 5 767 5 767 5 767

Rösjöstyrelsen

Budget 2016 2017 2018

Nettoanslag 80 80 80

Kommunstyrelsen - exploateringsverskamhet

Budget 2016 2017 2018

Netto -286 287 11 202 19 515

Inkomster 79 737 278 774 255 194

Utgifter -366 024 -267 572 -235 679

(21)

17

5 Resultatbudget

Resultatbudget

Budget 2016 2017 2018

Verksamhetens nettokostnader -3 405,6 -3 468,6 -3 586,7

Avskrivningar -104,0 -104,0 -104,0

Verksamhetens nettokostnader -3 509,6 -3 572,6 -3 690,7

Skatteintäkter 3 394,9 3 540,9 3 689,6

Kommunal fastighetsavgift 101,1 101,1 101,1

Generella statsbidrag och utjämning -1,0 -56,8 -95,2

Finansiella intäkter 55,0 44,0 44,0

Finansiella kostnader -6,0 -10,0 -10,0

Årets resultat 34,4 46,6 38,8

Majoritetens resultat 34,5 56,3 49,2

(22)

18

6 Balansbudget

Balansbudget

Budget 2016 2017 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4 781 5 313 5 683

Omsättningstillgångar 409 344 326

Summa tillgångar 5 190 5 657 6 009

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 3 854 3 911 3 960

Avsättningar 251 261 271

Långfristiga skulder 433 833 833

Kortfristiga skulder 652 652 945

Summa eget kapital, avstättningar och skulder 5 190 5 657 6 009

(23)

19

7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Budget 2016 2017 2018

Den löpande verksamheten 137 172 155

Investeringsverksamheten -914 -655 -494

Finansiering 704 400 0

Årets kassaflöde -73 -83 -339

Likvida medel vid årets början 125 52 -31

Likvida medel vid årets slut 52 -31 -371

(24)

20

8 Noter till resultatbudget

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2016 2017 2018

Preliminärt budgetförslag -3 451,1 -3 509,6 -3 573,7

Pris- och lönereserv 0,0 0,0 0,0

Volymer -30,0

Kapitaltjänstkostnader 145,0 145,0 145,0

Pensioner -72,0 -75 -80

Övrigt

KS-oförutsedda -39,6 -41,0 -41,0

varav bundna medel

Yrkesvux (UAN) -4,0 -4,0 -4,0

Unga utanför (UAN) -2,0 -2,0 -2,0

Länsprislistan 2016 (UAN) -6,0 -6,0 -6,0

Volymökning (UAN) -2,7 -2,7 -2,7

Friidrottshall, ökad kostnad (KFN) -5,0 -10,0 -10,0

2 st. nya idrottshallar (KFN) -2,5 -5,0 -5,0

Fotbollshall, Kapitaltjänstkostnad (KFN) -1,0 -1,0 -1,0

Fotbollshall, Kapitaltjänstkostnad från KFN (KFN) -1,8 -1,8 -1,8

OPI (VON) -8,5 -8,5 -8,5

Återtagande av planskada 6,2

Effektivisering inköpshantering 6,0 12,0 18,0

Effektivisering from 2017 25,0 25,0

Osäkerhetsfaktor 0,0 -25,0 -50,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -3 405,6 -3 468,6 -3 586,7

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :