Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 13/14

Full text

(1)

Likabehandlingsplan

&

Plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 13/14

RYTMUS | GÖTEBORG Postgatan 5, 411 13 Göteborg Tel: 031-652530 E-post: info.goteborg@rytmus.se rytmus.se

(2)

1. Bakgrund

• Från och med 1 januari 2009 ska varje skola årligen upprätta en Likabehandlingsplan och en Plan mot

kränkande behandling. Dessa båda planer kan skrivas samman till en plan, och det har vi valt att göra på Rytmus Göteborg.

• Planerna visar vad skolan konkret gör för att uppfylla lagstiftningen.

• Arbetet kring planerna ska vara ett naturligt inslag i

skolans vardag. Det är särskilt viktigt att eleverna på

skolan ständigt är delaktiga i arbetet med planerna.

(3)

2. Begreppsdefinitioner

Diskriminering: Är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså

diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot elever eller mellan elever.

Kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elevs värdighet.

Direkt och indirekt diskriminering: Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och att det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just detta program. Indirekt diskriminering sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.

(4)

Diskrimineringsgrunderna som finns i lagen

Kön : avser diskriminering på grund av att någon är kvinna eller man, alltså det biologiska kön som registrerats för en person vid födelsen.

Könsöverskridande identitet eller uttryck: avser transpersoner.

Etnisk tillhörighet: avser diskriminering på grund av att man tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung.

Religion eller annan trosuppfattning: avser en persons religiösa identitet. Samtliga religiösa utövare omfattas, samt de med icke-religiös livsåskådning.

Funktionshinder: avser varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Sexuell läggning: avser en persons heterosexuella, homosexuella eller bisexuella läggning.

Ålder: avser uppnådd levnadslängd.

(5)

Andra centrala begrepp

Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Rasism: En förställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet: Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Homofobi: En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo eller bisexuella personer

Sexism: Negativ betraktelse eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln.

(6)

Alla som arbetar i skolan skall

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land och

aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper

Läraren skall

klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling

Ur Lpf94

.

(7)

3. Målbild

På Rytmus Göteborg känner sig eleverna

trygga och vågar vara sig själva. Acceptans för och nyfikenhet på likheter såväl som olikheter präglar det dagliga umgänget på skolan.

(8)

4. Kartläggning & nulägesanalys

4.1. Vt 13: Elevmedverkan

– Kvalitetsundersökning 2013.

4.2. Vt 13 Medarbetarenkät

(9)

4.3. Incidentrapporter

4.4. Bjuda in elever att spontant inkomma med idéer och synpunkter på målbilden, målen med likabehandlingsarbetet samt åtgärder.

4.5 Genomgång av den fysiska miljön.

4.6 Genomgång av den psykosociala miljön.

(10)

5. Mål

5.1 Ingen ska uppleva att det finns mobbning på skolan.

5.2 Skolmiljön på Rytmus ska vara trygg.

5.3 Ökad insikt och självkännedom om hur de signaler jag sänder ut, och det jag säger, påverkar andra och mig själv.

5.4 Likabehandlingsarbetet ska vara väl förankrat i hela verksamheten.

5.5 Elever ska ges möjligheter att påverka

likabehandlingsplanens innehåll.

(11)

6. Åtgärder (utifrån målen)

6.1. Samtal kring likabehandling.

Vid mentorsträffar skall likabehandlingsfrågor vara en stående punkt på dagordningen.

Vid arbetslagsmöten skall likabehandlingsfrågor vara en

stående punkt på dagordningen.

(12)

6.2 Samtal kring planen där man tar fasta på

medarbetares idéer och synpunkter har sitt huvudsakliga forum på arbetslagstid.

6.4. Mobbingåtgärder

• Se över den fysiska och psykosociala miljön och identifiera ”riskzoner”

• Säkerställ att programrådet har representanter från alla åk på skolan

• Programrådet har på sina möten en stående punkt för

avstämning av ”dagsklimatet” på skolan

(13)

7. Förebyggande arbete

• Ordningsregler på skolan

• Närvarande personal vid lunch och raster

• Fadderskap för nya elever

• Regelbundna klassrumsbesök hos varandra

• Gemensamma konserter, clinics, friluftsdagar anordnas för att ge eleverna möjlighet att skapa relationer med varandra

• Översyn av rutinerna vid elevrekrytering

• Upprättande av policy för elevmedverkan i offentliga sammanhang.

• All personal arbetar med positiv feedback i möten med eleverna.

• Musiklärarna tar fram en policy för hur elever tas med till konserter och andra evenemang.

(14)

8. Handlingsplan

Handlingsplanen visar vad skolan konkret gör när diskriminering eller trakasserier uppdagas.

Arbetsgång vid elevs kränkning av elev

1. Den personal som upptäcker kränkningen har snarast enskilda samtal med berörda elever.

2. Överenskommelse med inblandade elever att det inte upprepas samt tid för uppföljningssamtal – dokumenteras 3. Uppföljningssamtal

4. Vid upprepad kränkning kontaktas vårdnadshavare om eleven inte är myndig

5. Incidentrapport/dokumentation arkiveras

(15)

8. Handlingsplan

Arbetsgång vid vuxens kränkning av elev

1. Ärendet hänvisas till rektor som utreder saken via samtal med berörd elev resp vuxen

2. Rektor dokumenterar samtalen samt ev åtgärder Arbetsgång vid kränkningar mot/mellan vuxna.

Se arbetsmiljölagen.

(16)

8. Handlingsplan

Arbetsgång vid grov kränkning eller mobbning av elev 1. EHT kontaktas vid grov kränkning och mobbning

2. EHT startar en utredning och samlar in information om ”fallet”

3. Enskilda samtal med den utsatte samt den/de som kränker, vilka resp vårdnadshavare informeras om.

4. Uppföljning sker varje vecka med såväl den utsatte som de som kränker tills kränkningarna upphört.

5. Upphör inte kränkningarna trots ovan utdelas en skriftlig varning till den kränkande eleven.

6. Upphör inte kränkningen trots skriftlig varning stängs den kränkande eleven av från skolan under i första hand två veckor och styrelsen för skolan informeras. Ev kan eleven stängas av för ytterligare tid enligt Åtgärder för elevers tillrättaförande, kap 6 §21-25 gymnasieförordningen

6. Löpande dokumentation som arkiveras

Polisanmälan samt anmälan till berörd myndighet, t ex socialtjänsten, kan göras i vilket skede som helst av rektor

(17)

8. Handlingsplan

Arbetsgång vid indikation på hedersrelaterat hot, våld och/eller förtryck

Får skolan kännedom om att en elev är i konflikt med sin familj där orsaken är patriarkala hänvisas till särskild handlingsplan.

1. Ta elevens berättelse på allvar – utgå från att han/hon talar sanning

2. EHT kontaktas

3. Mentor alt representant från EHT har daglig kontakt med eleven

4. Var nogsam med sekretessen och DOKUMENTERA

(18)

8. Handlingsplan

Arbetsgång vid vapeninnehav

Personal som ser att elev har ett vapen ska utan fördröjning verka för att vapnet omhändertas. Rektor meddelas och en polisanmälan görs. Hemmet (om eleven är under 18 år) informeras.

Arbetsgång vid hot eller våld mot personal

1. Rektor kontaktas och hemmet informeras om berörd elev är under 18 år.

2. Vårdnadshavare kallas till skolan.

3. Händelsen anmäls till skyddsombudet. Rektor avgör om händelsen ska polisanmälas. Skriftlig varning utfärdas.

4. Föreligger risk för upprepning trots skriftlig varning stängs den kränkande eleven av från skolan under i första hand två veckor och styrelsen för

utbildningen informeras. Ev kan eleven stängas av för ytterligare tid enligt

Åtgärder för elevers tillrättaförande, kap 6 §21-25 gymnasieförordningen

(19)

8. Uppföljning & utvärdering

• Bedömning och analys av måluppfyllelse sker under maj-juni 2013

• Ny årlig plan upprättas med mål för året samt åtgärder för att nå dessa i samband med

skolstarten i augusti 2013

• Den nya årliga planen ska tillsammans med den

lokala arbetsplanen vara förankrad och klar 27

september 2013

(20)

9. Information om planen

• Arbetslagsmöten

• Mentorssamtal

• Systematiska

arbetsmiljöarbetet

• Temadagar för

personal och elever

• Programråd

• Klassråd

• Föräldramöten

• Kommunicera målbilden i

marknadsföringen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :