kJ//a /ya 20 Aa -ag-30

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GA KOMMUN

Kommunstyrelsen

REDOViSNiNG AV HdR KON?W8JNhLt 4 PARTISTÖD HAR %pTS UNDLR

l019.

}? /2dZO qq'L

b 6:1J H E R R L J U N 1C21 A K lC) 1M Mll U N

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 3 1 december det år då utbetalning gjordes. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilaga. Ange i så fall på vilket sätt bilagan relaterar till rubrikerna i blanketten.

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Köpta tjänster från andra delar av partiorganisationen (Vilka motprestationer har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?).

Service Västra Götalands distriktet

Fonderade medel inför nästa val.

0 kr

Underskrift av partiets utsedda kassör

Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt partistöd under det gångna året:

Ort, Datum

Ort, datum

kJ//a /ya 20 Aa -ag-30

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga

org.nummer 212000- 1 520 • www.herrljunga.se

Ärende 5

Figure

Updating...

References

Related subjects :