Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 – 16:45

Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Britt-Inger Karlsson (S), Marianne Körling Ström (L), Mica Vemic (SD)

Beslutande

ersättare Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Ingvar Kylestorp (C)

Ersättare Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Whera Nyvell (MP)

Övriga

deltagande Nämndsekreterare Madelene Sönnerfors, förvaltningschef Ola Nordqvist, avdelningschef

Linda Qvarnström, avdelningschef Pia Carlsson,

Utses att justera Mica Vemic

Justeringens

plats och tid Socialförvaltningen 2017-12-11, klockan 14:00

Underskrifter Sekreterare

……… Paragrafer §127 - §133

Direktjustering § 127 Madelene Sönnerfors

Ordförande

………

Marie-Louise Karlsson

Justerande

………

Mica Vemic

………

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden Paragrafer §127 - §133

Sammanträdes

datum 2017-12-06

Datum för anslags uppsättande

2017-12-12 Datum för anslags

nedtagande 2018-01-05

Förvaringsplats

av protokollet Socialförvaltningen Katrineholm

Underskrift

Utdragsbestyrkande

(2)

§ 127

Yttrande till IVO angående föreståndare- Kollektivet (SOCN/2017:51)

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande samt att vidaresända yttrandet till inspektionen för vård och omsorg.

• Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder. Nämnden ska säkerställa att:

• Den som förestår verksamheten, utöver erfarenhet och personlig lämplighet, även har en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för verksamheten.

Ärendets handlingar

• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2017-12-05

• Föreståndarens curriculum Vite

• Medarbetarenkät 2017

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), samt Linda Qvarnström, avdelningschef och Ola Nordqvist förvaltningschef.

___________________

Beslutet skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg Akt

Ordförandens sign Justerandes sign

2

(3)

TEMA-Social Insatsgrupp (SIG)

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om SIG, social insatsgrupp som är en samverkansform mellan socialtjänsten och polisen. Linda Qvarnström berättar om vilka som ingår i gruppen och hur gruppen arbetar genom att visa ett flödesschema från att ett ärende kommer in tills det avslutas.

För att få veta hur det gick får nämnden information om ett antal avslutade ärenden rörande bakgrund, samverkan, mål, insatser och resultat efter sex månader samt även information om några kommande ärenden.

Presentationen innehåller information om fördelar med SIG, vilka utvecklingsbehov det finns samt hur SIG-organisationen är uppbyggd.

Yttrande

Under informationspunkten yttrar sig Alf Andersson (S), Anne Hagberg (S), Joha Frondelius (KD), Marie-Louise Karlsson (S) samt förvaltningschef Ola Nordqvist och avdelningschef Pia Carlsson.

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

_________________

(4)

§ 129

Nämndens plan med budget 2018 (SOCN/2017:31)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen för 2018 och uppdrar till socialförvaltningen och dess tillhörande avdelningar samt enheter att upprätta

verksamhetsplan för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 175,6 miljoner kronor. I den tilldelade budgetramen har kommunfullmäktige tagit hänsyn till

lönekompensation 2016, löneöverhäng 2017, lönekompensation 2017,

löneuppräkning 2018, kapitaltjänstkostnader samt justering av politikerarvoden. I ramen har även avdrag gjorts för minskad telefonikostnad samt förändrat PO-pålägg.

Kommunfullmäktige har i sin välfärdsfond avsatt 3 000 tkr till socialnämnden.

Beloppet avser tillfällig resursförstärkning och satsningen är av engångskaraktär.

Satsningen påverkar inte socialnämndens budgetram för år 2019.

Socialnämndens resultatmål och socialförvaltningens aktiviteter kommer att kopplas till budgeten som har tilldelats verksamheten. Det är resurserna som sätter ramarna för vad som kan genomföras under året.

Socialnämnden håller sig uppdaterad kring förändringar inom lagar och föreskrifter som reglerar socialtjänsten och kommer koppla uppfyllelsen till verksamhetens aktiviteter och tilldelade resurser.

Ärendets handlingar

• Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2017-11-22

• Socialnämndens plan med budget 2018

Ordförandens sign Justerandes sign

4

(5)

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Joha Frondelius (KD) samt förvaltningschef Ola Nordqvist.

___________________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen Akt

(6)

§ 130

Verksamhetsinformation

Avdelningschef Pia Carlsson informerar om att IVO (inspektionen för vård och omsorg) har gjort tillsyn på socialförvaltningen. Vid en första återkoppling är IVO generellt sett nöjda. Eventuellt kommer de att komma tillbaka längre fram.

För enheten ekonomiskt bistånd fortsätter utbetalning av försörjningsstöd att minska och när det gäller ensamkommande har det kommit två stycken ensamkommande.

Vidare informerar avdelningschef Pia Carlsson om att hon har haft möte med vård- och omsorgsförvaltningen angående en eventuellt ny målgrupp, äldre personer med medel utan nätverk som efter betalningsanmärkningar kan bli vräkta.

Avdelningschef Linda Qvarnström informerar om att det inom öppenvården kommer en ny ungdomsbehandlare 15 januari. Aktuell information om familjecentralen är att just nu bestäms vilken lokal som ska användas. När det gäller lyckliga gatorna planeras kommande års gatufester och Linda Qvarnström avslutar med att berätta om den stora utmaningen framåt, att minska placeringar, vilket kommer att kräva mycket arbete.

Förvaltningschef Ola Nordqvist har nu hunnit besöka alla verksamheter på socialförvaltningen. Medarbetarundersökningen visar på positiva siffror, överlag, även brukarundersökningen visar på ett bra resultat.

Vidare informerar Ola Nordqvist om arbetet med att få en gemensam socialjour i länet. Eskilstuna har fått i uppdrag att vara sammankallande. Det finns två alternativa förslag och svar ska lämnas innan årsskiftet. När det gäller digitaliseringen av

nämndhandlingar har det startats ett arbete och mer information kommer att lämnas längre fram.

Yttrande

Under verksamhetsinformationspunkten yttrar sig Alf Andersson (S) samt

avdelningschef Pia Carlsson, avdelningschef Linda Qvarnström och förvaltningschef Ola Nordqvist.

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

_________________

Ordförandens sign Justerandes sign

6

(7)

Anmälan av delegationsbeslut (SOCN/2017:13)

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger anmälan av delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisas delegationsbeslut tagna på socialnämndens vägnar under oktober månad för ekonomiskt bistånd, barn, unga och vuxna samt öppenvård 2017.

Vidare redovisas ordförandens delegationsbeslut 2017-08-29, § 5 Nämndspecifika artiklar i CEMR-deklarationen och ordförandens delegationsbeslut 2017-10-31, § 3 Yttrande över remissen Förslag till handlingsplan (CEMR).

___________________

(8)

§ 132

Meddelanden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden 2017-10-18 – 2017-11-28. Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.

___________________

Ordförandens sign Justerandes sign

8

(9)

God jul

Ordförande Marie-Louise Karlsson (S) tackar för gott utfört arbete 2017 och önskar god jul och gott nytt år till nämndens samtliga ledamöter och ersättare samt till all personal på förvaltningen.

1:e vice ordförande Christer Sundqvist (M) önskar för nämndens vägnar ordförande en god jul och ett gott nytt år och förvaltningschef Ola Nordqvist önskar detsamma till nämndens samtliga ledamöter och ersättare.

___________________

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :