• No results found

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg.

Inkom datum Dnr

Sökande

Namn

Adress Postnummer Ort

Telefonnummer E-postadress

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Sökandes rätt till fastigheten

Ägare Nyttjanderätt Annat förhållande

Anslutningsuppgifter

Kommunal väg till vilken utfart önskas

Ansökan avser

Ny utfart Ändring eller flyttning av befintlig utfart Tillfällig utfart fr. o. m………..

t. o. m………..

OBS! Karta över fastighetens läge samt skiss över planerad anslutning ska bifogas Typ av utfart till kommunal väg

Tomtutfart för en fastighet Utfart för flera fastigheter Annat

Övriga uppgifter

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter stämmer överens med verkliga förhållanden

Ort och datum Underskrift fastighetsägare

Information om behandling av personuppgifter

Inlämnade uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt samma lag har du rätt att få information och rättelse av de uppgifter som finns registrerade. De uppgifter som har inlämnats kan komma att lagras digitalt för att ärendet ska kunna handläggas.

Postadress Besöksadress Telefon Botkyrka kommun Kommunalhuset plan 7 08 530 61000 Samhällsbyggnadsförvaltningen Munkhättevägen 45

Gata-Parkenheten Tumba 147 85 Tumba

References

Related documents

Attendo Individ och Familj AB har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för öppen verksamhet i form av stödboende för åldergruppen 17 år och äldre, enligt 7 kap 1.. § 4

Enligt väglagen måste du alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Du måste även ha tillstånd om

 Tillstånd för avloppsanordning till vilken vattentoalett är ansluten (13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  Tillstånd för anslutning

Tillstånd enligt 39 § första stycket utom sådana som avser ändring av enskild körvägs anslutning till allmän. väg

Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.. Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt

Länsstyrelsen får överklaga sådana beslut av Trafikverket enligt denna lag som berör länsstyrelsens verksamhetsområde.. Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt

13 a § 4 Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt annan

För att få en bättre överblick över innehållet i det utgående dagvattnet och inte bara halten suspenderade ämnen anser vi att det är rimligt att provtagning även sker