De tre första kvartalen 1999

16  Download (0)

Full text

(1)

VOLVO

De tre första kvartalen 1999

1) Jämförelsestörande poster 1999 avser resultat vid försäljning av Volvo Personvagnar och 1 998 reserve- ring för omstruktureringskostnader inom Bussar och Anläggningsmaskiner om 240 respektive 910 Mkr.

(2)

Koncernchefens kommentar

Den enskilt viktigaste händelsen under det tredje kvarta- let är uppgörelsen med Investor om förvärvet av Scania.

Förvärvet är en logisk följd av Volvos koncentration på kommersiella produkter efter försäljningen av Volvo Personvagnar under det första kvartalet i år.

Dessa två stora affarer har skapat förutsättningar för koncernen att bygga starkare positioner inom branschen för kommersiella produkter. Den nya koncernen blir Europas största tillverkare av tunga lastbilar och näst störst i världen inom tunga lastbilar och bussar. De två varumärkena, Volvo och Scania, tillhör de absolut star- kaste i branschen. Förutsättningarna för bättre lönsamhet ökar väsentligt, främst genom samordningsvinster inom inköp och produktutveckling.

För närvarande pågår ED-kommissionens granskning av Volvos ansökan angående förvärvet av Scania. Inom de närmaste dagarna förväntas ett besked om ED-kom- missionen redan nu kan ta ställning till affaren eller om man väljer att fatta beslut vid ett senare tillfalle.

Våra ansträngningar att bygga en ny och konkurrens- kraftigare affarsstruktur för Volvo fortsätter. Under okto- ber träffades en överenskommelse om fördjupat sam- arbete med Mitsubishi Motors som i förlängningen inne- bär att Volvo blir en betydande ägare i det separata last- bils- och bussföretag som Mitsubishi avser att bilda.

Det fördjupade samarbetet innebär att Volvo stärks såväl geografiskt som produktrnässigt, dels genom utökad när- varo i Asien, dels genom Mitsubishis starka positioner inom medeltunga och lätta lastbilar samt bussar.

Konjunkturen i västra Europa är fortsatt stabil. Den förväntade avmattningen av den nordamerikanska konjunkturen bekräftas av en viss nedgång i order- böckerna, men det sker från mycket höga nivåer. På Volvos tillväxtmarknader östra Europa, Sydamerika och Asien är efterfrågan fortfarande svag även om tecken på återhämtning finns i Asien.

Det goda konjunkturläget i västra Europa och Nordamerika har bidragit till att Volvokoncernens tillväxttakt ligger över målet på 10%. Hittills i år har för- säljningen ökat med 12% jämfört med samma period föregående år. Under det tredje kvartalet, som säsongsmässigt i regel är årets svagaste kvartal, ökade Volvos försäljning med 9% och rörelseresultatet med 26% jämfört med föregående år.

(3)

Volvo Lastvagnars försäljning har hittills ökat med 34% i Nordamerika och 8%

i Europa. I Sydamerika är marknaderna fortsatt mycket instabila och försäljning- en sjönk under det tredje kvartalet. Ett positivt inslag är att Volvo Lastvagnar har kunnat utnyttja flexibiliteten i produktionssystemet genom att exportera diesel- motorer från Brasilien till Europa.

Orderingången för Volvo Bussar var god under det tredje kvartalet och de nya produkterna som lanserats under året har fått ett gott mottagande. Volvo Bussar fokuserar nu på att konsolidera verksamheten efter de senaste årens kraftiga expansion. Anläggningen i Polen, som ännu ej är fullt utbyggd, kommer i detta avseende att vara av central betydelse.

Trots en försvagad världsmarknad för anläggningsmaskiner redovisar Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ett av sina bästa tredje kvartal någonsin.

En del av det förbättrade resultatet förklaras av att omstruktureringen av Volvo CE:s grävmaskinsverksamhet börjar ge effekt. På den viktiga och lönsamma nordamerikanska marknaden minskar försäljningen, men från en jämförelsevis hög nivå.

Aff:i.rsområdet Marin-och industrimotorer redovisar ett mycket starkt kvartal och går i rätt riktning både försäljnings-och lönsamhetsmässigt. Volvo Penta redovisar en betydande uppgång för marinmotorer i Nordamerika och ökar för- säljningen av industrimotorer, främst i Asien. Aff:i.rsområdet fortsätter ansträng- ningarna med att förbättra lönsamheten på den marina sidan och att öka tillväxt- takten inom industrimotorer.

Volvo Aero har under året utvecklats väl bl a till följd av den ökande flygtrafi- ken i världen. Under de tre första kvartalen förbättrades resultatet, främst inom Civila Flygmotorer där det nyligen förvärvade Volvo Aero Norge bidragit posi- tivt. Avtalet med Boeing som träffades under det första halvåret beräknas börja ge effekt under årets fjärde kvartal.

De nio första månaderna 1999 har varit händelserika. Vi har skapat en solid bas för att vidareutveckla vår position som en global och världsledande aktör inom kommersiella produkter. Integrationen av genomförda och pågående för- värv, vilka kommer att stärka Volvos samtliga affarsområden, är ett stort arbete som vi ser fram emot att kunna genomföra med full kraft. I detta stimulerande arbete betraktar jag den mångfald som de senaste årens förvärvsstrategi tillfört Volvo, som en värdefull tillgång.

Leif Johansson

(4)

RSTA KVARTALEN 1999)

1) Volvos erbjudande lämnas dock inte, direld eller indirek1, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada och får inte accepteras i eller från dessa länder.

Följaktligen lämnas inget erbju·

dande på Scanias amerikanska depåbevis.

Volvokoncernen de tre första kvartalen

~~999

-.-~G~I.iitt_·~--::-n.">~?"-~~fi:.;··;:·./6-rzi.~?-'l.tr:l.-n.._f:;· if(;~~~-1,; in;·~-~~-t;;_~_:..th;:~· t~--~-~ 'i-~·.r;·~-~~·t.. ~~~f-'t~I-J.,.'itlir:~

~·3:n~ti:n·t 1/li!:.~

i?ire_. :rol:c: nd:;

-~:r; .~'J;:f:•:•mF9t#'''t1:r.~"':?!l_Mr

d:e:

';y.-:;

fäy':'i·iti .

kv.:.{T

titku

u!;!"O,fjfcl:.

ii/1 C 9.806

:_\;{J~.-., .r.:t1. i'im.irJf:'tnr-.::.: .12% tVCklusive J};~r.:>crt/. ·

· fi"t-..'f#-'llt: l;.t~·:~::fr ... :tf:~--_{::;rjfi.rr;lJ.ti:r; -.:~~.l! .

-: :li'r.ir'"J•ir:

--:n.~t;if!'f ~:u:~· itjnJn.~-c~r . .l fl~·)_,

· Jl.:i-.· d.tr::r;;::..ilt;ttoi.

,;c-::.~1ti..~ifot: 1'·:.~'~'-'-'Jlllit.;;fni'i:t· ~· ·}~ -'~~t.rl,~·:·r~/~r:si.i}r;;trJ..d·~

1''- '-".;'Je-.; i :'

~,J..Jt>. m .•

':/l

?9~

.M(t

tJ!14.4ri~

Ml"'

,~h tt::: _t!i'f.~ti.~ l·;-w1ld(r::n.

,i:e'cm,t75-r' tnc.i &t.:J•r.~ .. i);.;ttr:.fl Jiitf;~{ ;·.e:nd;

1V. t: ....

Jet :l(; i u,;;:,(! e h.'ti:f'~.ulM .':tt.·Msihi!, y;)

n ;·, ,.;

,·.iHiltatf·~t

P•r;: ::;,: i•·.n.:h

;i:rs t:n·a irwm_,aml~a

a_fjiu;-

c•.rttrcj i!.:rt ·Ui<·•.~n B~6.!M·'t' r,;Jr.

4

·~,._.

· . St!at.;.:< ."">k· t

i?ilti.l(..:. 5L::o;J .t.J1

l1:tuou

·- A·;;·ti",j mrd .f11:y;.,;;t.: • mn.f(i rT1h'l· m

Itu

•Alm ,JJ:ii.t:t 1

5utni..:J

•w mi

oJjrr1tl•gt

erlr;udaiuiP ,,/J

OJ riS:(l •:'lktk·:i8't'tr·, ; Srmrin - Fnrdjupal JI/Uttwr!J~tt! t~uul \liL~11bL~Iu .Hotar~

Viktiga händelser och :StrukturaHirer under

del

tredje k"•rtalet

Volvo förvärvar scania

AB Volvo träffade den 6 augusti 1999 en överenskommelse med Investor AB om att förvärva samtliga Investors aktier i Scania AB, innebärande att Volvo efter förvärvet, tillsammans med tidigare innehav av aktier i Scania, kommer att inneha aktier mot- svarande 70,9% av aktiekapitalet och 77,8% av rösterna i Scania.

För 60% av Investors innehav erhåller Investor kontant betalning om 315 kronor per aktie. För resterande 40% av innehavet erhåller Investor efter eget val antingen kontant 315 kronor per aktie eller nyemitterade aktier i Volvo i proportionen sex Volvo-aktier för varje femtal Scania-aktier. Om Investor väljer att erhålla enbart kon- tant likvid, har Investor förklarat sin avsikt att i marknaden förvärva Volvo-aktier för ett belopp motsvarande 40% av den erhållna likviden. Volvos förvärv av Investors aktier i Scania är villkorat av att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls.

I anslutning till Volvos överenskommelse med Investor beslutade styrelsen för Volvo att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i Scania11 om att över- låta sina aktier till Volvo. Erbjudandet innebär att Scanias aktieägare kan välja mellan antingen kontant 315 kronor per aktie eller nyemitterade aktier i Volvo i proportio- nen sex Volvo-aktier för varje femtal Scania-aktier. Även det offentliga erbjudandet är villkorat av att Volvo erhåller erforderliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av aktierna i Scania på för Volvo godtagbara villkor.

Alternativet för Investor och övriga aktieägare i Scania att välja betalning i form av nyemitterade aktier krävde godkännande av extra bolagsstämma i Volvo. Vid en extra bolagsstämma den 29 september 1999 godkändes styrelsens beslut om nyemission av erforderligt antal aktier varvid rätten att teckna de nya aktierna endast tillkommer aktieägare i Scania med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Volvo av sina aktier i Scania.

Bolagsstämman fattade också beslut om ökning av antalet styrelseledamöter med en ledamot, varvid Marcus Wallenberg, VD i Investor, invaldes i styrelsen. Beslutet och därmed Marcus Wallenbergs tillträde som styrelseledamot förutsätter att villkoren för Volvos förvärv av Investors aktier i Scania uppfylls.

Under det tredje kvartalet ökade Volvo sitt ägande i Scania till28,5% av rösterna och 43,1% av aktiekapitalet. Med hänsyn till tidigare förvärv av Scania-aktier som

(5)

Volvo genomfört kommer det genomsnittliga priset, baserat på antagandet att ute- stående aktier förvärvas för 315 kronor per aktie, att uppgå till 303 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde för Volvos förvärv av 100% av aktierna i Scania om cirka 60,6 miljarder kronor. Scania redovisas fr o m juni som intresseföretag.

Fördjupat samarbete mellan Volvo och Mitsublshi Motors

Volvo och japanska Mitsubishi Motors undertecknade i början av oktober en avsikts- förklaring om bildandet av en strategisk allians för lastbilar och bussar samt ett avtal om ägarsamarbete.

Avsiktsförklaringen mellan Volvo och Mitsubishi Motors innebär att de båda före- tagen bildar en strategisk allians med marknads-, produkt-, och industrisamarbete för lastbilar och bussar. Uppgörelsen kommer att förstärka och utöka det redan befmtliga samarbetet inom lastbilar samt utöka det till att omfatta även bussar. Ett avtal om dessa samarbeten beräknas kunna undertecknas senare i år.

Ägarsamarbetet innebär att Volvo, genom en riktad nyemission för motsvarande 2,3 miljarder svenska kronor, före årsskiftet kommer att förvärva 5% av aktierna i Mitsubishi Motors. Vidare har Mitsubishi Motors förklarat sin avsikt att successivt i marknaden förvärva upp till 5% av aktierna i Volvo.

Enligt avsiktsförklaringen kommer Mitsubishi Motors senast den l april år 2000 att bilda en ny separat division för sin samlade lastbils- och bussverksamhet. Denna division kommer att bolagiseras under är 2001 och bli ett dotterbolag till Mitsubishi.

Volvo avser i samband med bolagiseringen att utöver innehavet i Mitsubishi Motors förvärva 19,9% av aktierna i detta lastvagns- och bussbolag.

Volvo beslutade att delta i finansieringen av Henlys förvärv av amerikanska Bluebird

Den av Volvo delägda brittiska busstillverkaren Henlys tecknade under augusti avtal om förvärv av Bluebird, en amerikansk tillverkare av skolbussar. Förvärvet uppgår totalt till motsvarande ca 3,5 miljarder svenska kronor och i samband med förvärvet genomför Henlys en nyemission motsvarande totalt ca 1,3 miljarder kronor.

Volvo kommer att teckna nya aktier i Henlys motsvarande ca 130 miljoner kronor vilket korresponderar med Volvos ägarandel om ca 10% i Henlys. Volvo tecknar dess- utom ett 10-årigt konvertibelt förlagslån i Henlys motsvarande 240 miljoner US- dollar med möjlighet för Volvo att under denna period öka ägandet i Henlys och ta del av Henlys utveckling.

Henlys blir genom förvärvet den ledande tillverkaren av skolbussar på den nord- amerikanska marknaden. Henlys förvärv av Bluebird, och därmed Volvos finansie- ring, är villkorad av godkännande av berörda konkurrensmyndigheter samt godkän- nande av Henlys aktieägare.

Övriga förvärv och avyttringar tidigare under året

Den31mars 1999 genomfördes försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford Motor Company.

I mars avyttrade Volvo Construction Equipment kanadensiska SuperPac samt 65%

av Mecalac, Frankrike. Under det andra kvartalet avyttrades även marknadsbolaget i Spanien och delar av verksamheten i Frankrike som ett led i Volvo CE:s strategi att i huvudsak organisera försäljningen via fristående återförsäljare i stället för i egen regi.

I april träffade Volvo Aero ett avtal om försäljning av överskott av reservdelar med flygplanstillverkaren Boeing och som en följd härav förvärvade Volvo Aero samtidigt verksamheten i amerikanska Jet Support Corporation.

Under första halvåret ökade Volvo Aero sina ägacandelar i The AGES Group från 57 till 86% samt förvärvade 78% av aktierna i Norsk Jetmotor AS som i samband med för- värvet bytte namn till Volvo Aero Norge AS.

(6)

~tr<t~ftat ~~ fln nslell !;tlill lng

Volvokoncernens nettoomsättning under årets tre första kvartal uppgick till 89.806 Mkr, vilket motsvarade en ökning med 12% jämfört med samma period före- gående år, justerat för Personvagnar. Exklusive förvärvade och övriga avyttrade bolag samt valutakurseffekter var ökningen 9%. Ökningstakten inom Bussar och Anläggnings- maskiner dämpades något medan övriga affarsornråden fortsatt uppvisade en öknings- takt överstigande 10%. Volvo levererade under årets nio första månader 61.100 medel- tunga och tunga lastbilar, en ökning med 3% och 6.600 bussar och busschassier, en minskning med 2%.

Den ökade nettoomsättningen var hänförlig till Nordamerika, +26% och yästra Europa, +14% som tillsammans svarade för 88% av koncernens totala nettoomsätt- ning. Efterfrågan i Sydamerika och östra Europa försvagades ytterligare och försälj- ningen sjönk med 46% respektive 23%, dock från relativt låga nivåer. I Asien ökade efterfrågan successivt på Volvos produkter och försäljningen ökade med 5% jämfört med föregående år. Volvo CE:s förvärv i Sydkorea bidrog till ökningen.

Rörelseresultatet för koncernen uppgick för de tre första kvartalen till 31.157 Mkr (5.168). Exklusive Personvagnar och jämförelsestörande poster uppgick rörelseresulta- tet till4.462 Mkr {3.763), en resultatförbättring med 699 Mkr. Bakgrunden till resul- tatförbättringen är högre volymer och stärkta marginaler för Lastvagnar i Nordamerika, ökad lönsamhet genom förvärv och avyttringar samt en realisationsvinst från avyttring- en av Anläggningsmaskiners spanska marknadsbolag. Detta kunde kompensera för volymminskningen i den etablerade verksamheten inom Bussar samt en högre kost- nadsnivå avseende produktutveckling, försäljning och administration. Rörelsemarginalen, exklusive Personvagnar och jämförelsestörande poster uppgick till 5,0% ( 4, 7). Samtliga affarsområden utom Bussar och Aero redovisade högre rörelsemarginal än motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 1.143 Mkr vilket var 237 Mkr högre än motsvarande period föregående år, exklusive Personvagnar.

Resultat från andelar i intresseföretag, främst Scania, Bilia och Volvoflnans, upp- gick till 478 Mkr {340). Resultat från andelen i Scania uppgick efter goodwillavskriv- ning till 370 Mkr.

Resultat från övriga aktler oc:h andelar om 198 Mkr {2.162) avsåg främst erhållen utdelning från Scania. I resultatet föregående år ingick vinst om 2.090 Mkr vid för- säljning av aktier i Pharmacia & Upjohn.

Räntenettot uppgick till309 Mkr (247) varav 223 Mkr under tredje kvartalet. Högre räntebärande tillgångar än föregående år inverkade positivt på räntenettot. Detta mot- verkades delvis av höga upplåningskostnader i Brasilien och lokal fmansiering till hög ränta avseende expansionen i Sydkorea, samt lägre räntesatser i Europa.

skattekostnaden uppgick till 1.555 Mkr (2.224) och utgörs i huvudsak av löpande skatt. Försäljningen av Personvagnar medfor inte någon skattepliktig realisationsvinst i enlighet med beslut i Skatterättsnämnden. Detta beslut har överklagats av Riksskatte- verket.

Nettoresultatet uppgick till30.565 Mkr (5.558) och avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier var 8,4% (9,4).

(7)

De tre första kvartalen

Koncernens resultatriknlng l .~,l~ ....

Mkr 1999 1998

Persar. vagnar

1$98

~~~~ttning ·- 80.331

.K~s!~~-~ t.?r._:älda .e~du~~~r-_ - 70.830 - 1 'ifi."'-F;. -62145 Bruttoresultat

For_:;~!n~~c~ ~tv~~klingskc:~~n~der .~?r~i1n~~~~~~~na?~r... ... . . _ ...

Administrationskostnader

18.976 .ll'ti - 3.383 .. 7.21 ''2

- - - ·

.. ··-·

- 6.481 ·-18.~:/.(

-4438 --·---·---···- •. ·- - - - -

---· - - -

18.186

- 3.()99 -6.299 - 4.013 Öv~~~!~~~intäkt~~c~ko~tnad~r________ -212 ..

c."· e:?

-1.012

~~!?rel~~stör~n-~~ pos~e:r~'. __ .. _ - -· _ ... -. _ _ 2_6_.6_9_5 _ _ _ 1_. ;_r_.J _ _ _ -_1_.1_5_r_J

Rörelseresultat 31.157 :!l 1 2.613

.Result~ f!~n. ~~de.l~i_!ltressef~l~Jl~ _. _ _ _ _ . - - - : -::-:

.~e~~!!_a.!. fr~~~~~a ~k_!!e_r .. ~c~-a~~~ll:~ ... - .... - · ...

~änte~n!~!<~~ o~h ~i~n~.nde res~ltatpos~:_r: _. . . .. .

~~nteko~n~~e.roch li~~d_e_ r~sultatpo.s!er

9vrig~_fi.~a,~s_i_ell~_intä~_':r2C:h_k~s~a~:~ ·-· _ .

~!_Su~t-~! -~~~ ~l_na!l.•~~l! po!~.':.._

.. _ . _ ... _

478 198 1578 - 1.269 38 32.180

Skatter -1.555

Minoritetsandelar i resultat -60

... ~ ... -· ·-·

.. ... - -

- . ··--· ---·----··- ...

-·-

...

Nettoresultat 30.565

Resultaträkning l sammlll'ldrag, siQflnenslerlng

Mkr

5.667

··-- 340

. .. -

2.162 1.149 -902 -130 7.787

.. .

-2.224 -5 5.558

·---·

&~War.~

P-3rsoma..:~nar

1998 1998

N~~-m~~-~-"~-­

Rörelseresultat 319 31. 162

-···--·-- ·- --· .

.. - - -- - ····---

_R_~~~~~~rå~. ~ndela;: i_ int~~s_s~_!9~etag _____ ·- ·· _ _ _ _ 5_1 _ _ _ _ c_:_. _ _ _ _ 7_1_

.~lit~.u~t!lt. !!!!'!!_f_i~a."!~lell_a p~s~r _ . ·- ... __ 370 ... :~ .. - __ . 233

Skatter -171 :f;8 - 112

... . -. ... ···-- .. -·· ··--~ ..

Minoritetsandelar i resultat 14 -'· 4

·-·-- ·· ... ---.-- ... ... ...

---

Nettoresultat 213 236 125

~~~~~~

... ...

Bnrtto-och rörelsemarginal, koncernen

% 1999

-~~u!lomar\!in~l .... _. _ .. _ _

_2..1!._

Forskni~~~~c~ ut:~klingskostn i % a~_n_e~or:nsättn 3,8 Förs~IL~~~~~~os~a.d~~ i~ a~ _n.:l:!?~f!lsät:t~i_!l_Q -· · - - · . 7,2 A~~i~~~r~i?~s~~stn~~L% av n~ttoomsättn!~. ~9

~~el~~~r!!!_n_~ ex~l~~v!!.J~mf?~elsestör~?!'! pc:s~e!:.. ~.O.

Rörelsemarginal 34,7

ExY.lu~tve Pf:rsonvagnar

1998 1998

:_.,,_ 3,9

J? 7?t

Z.·,C 5}0

1:·,,. 4,7

··- -···- - -

.~.. 3.3

~~~~~_.._

...

a.~--~~~~----~-~~.w·~~-~-~-~~••m~

Nettoomsitlnlng per marknad --~-!~_!?rs1::_kv_art~len Föränd-

Mdr %av total 1999 . 1998 ,, ring i%

VästraEuropa ............. _ ... ___ , _ _______ 5_2~3 .... 47,0 --~1,2 . +14

Ö~~~~ ~.uriP~~

__ . . ...... _.3.2 2,0 2,6 -23

~?~da~~~::.-... __ ... _ .... 35,3 31,7 .... __ 25,? ---·- +26 _5~dam_e~ka_ .. . ... ___ ... _ .. _ 3,1 ... 2!~-- ·-- 5!.2.. . -46

Asien ·--..... ___ ... 4,6_ .. __ _i,~----.. ....?·~

- · ·

+5

&'~~! : · . . ~· ... ~.·:~... ---~2~ ,5 ~-~~2 ,':'"2

_ _

~ 2": ,2 ~--~+0~

Total 100 89,8 80,3 +12

1) Exklusive Personvagnar.

1) Jämförelsestörande posterl 999 avser resul- tat vid försäljning av Volvo Personvagnar. För

1998 avses reservering för omstrukturerings- kostnader inom Bussar och Anläggnings- maskiner.

2) Vid tillämpning av en avskrivningstid av 20 år varumärkesvärde och goodwill hänförligt till innehavet i Scania skulle resultat från andelar i intresseföretag 1999 reducerats med 102 Mkr, se vidare sid 15.

c

(8)

Koncernens balansomslutning var vid utgången av september 25,4 miljarder kro- nor lägre än vid årsskiftet. Exklusive försäljningen av Volvo Personvagnar samt övriga förändringar i koncernens sammansättning ökade totala tiUgångar med 5, 7 miljarder kronor. Ökningen förklaras huvudsakligen av fortsatt expansion inom koncernens säljfinansieringsverksamhet som ökade totala tillgångar med 6, 7 miljarder kronor.

Ändrade valutakurser minskade totala tillgångar med 3,3 miljarder kronor.

Eget kapital uppgick till95,3 miljarder kronor vilket motsvarade en ökning med 27,2 miljarder. Nettoresultatet tillförde 30,6 miljarder kronor och förändrad redovis- ning av latent skatt 1,3 miljarder. Eget kapital reducerades med 2,6 miljarder kronor avseende utdelning till AB Volvos aktieägare och 2,0 miljarder avseende omräknings- differenser.

Volvokoncernens kassaflöde efter nettoinvesteringar uppgick till 3,9 miljarder kronor.

Koncernens operativa kassaflöde, exklusive säljfmansiering, uppgick under årets första nio månader till 1,8 miljarder kronor varav 0,5 miljarder under det tredje kvartalet. Det operativa kassaflödet till och med september belastades med 0,5 miljarder kronor avse- ende genomförande av omstruktureringsåtgärder vilka beslutades under 1998. Erhållen utdelning och köpeskilling i samband med försäljningen av Volvo Personvagnar tillförde likvida medel om sanunanlagt 33,9 miljarder kronor medan förvärv av aktier i Scania reducerade likvida medel med 22,8 miljarder kronor.

Investeringar l anläggningar uppgick till3,5 miljarder kronor vilket motsvarade föregående års nivå för kommersiella produkter.

~AM ~~~~r~·n~~%-~~ . . . u. . . m.~~a.~~---~

Förändring av finansiella nettotillgångar M dr

981231 . ····-··-· .. 14,8

Kassaflöde från verksamheten 5,0

- - - . -

.. ·- ·- ·- - - __ !nv~sterinQar i a~läQg_ningar _ .. __ -- - - 3,5

... ~est~rin_g~il_~if1Qtill!;jån93!' .. _ _ ·- - -- -0,4 _ _ _ _ _

~örsälj~ing ~v mat~i~l!a anläg_gni_ngsti~~~J~~-. 0,7 _ .. Lånf!lris~ifj~ ~erativ_a fordri~ar. netto 0,0

~_p~~a~~vt kassa!!~de~ e~kl'!~i!e_ sälj~~nsi':_l'_i_!!,9 __ _ _ Erhål_le.n.~~eln!ng_ och ~öpe~killin_g __

.. Ford r~ n P.~ -~ord

F?rsäljni~~ ~olvo Pers~nvagnar Förvärv av aktier i Scania

33,9 12,1

1,8

46,0 -22,8 -1,3

~~i~ b-~ags.:_~h~~k!i~!Örvä;.l __ .. -~:_· _ .

·- -

.

- · -

... ··---·~

...

~_!?~ln~g ~ A-~-Vol~~ ~k_t~:!~~--

.. .. .

Övr!gt -· _ - · . .

·- -·-·-· - - - --- - -2,6 -0,9

990930 35,0

1) Inklusive köpeskilling samt finansiell nettoskuld i förvärvade dotterbolag.

(9)

\ l

--

Koncernens balansräkning ---~---~ Volvokoncernen,

... ..

exkl säljfinansiering Volvokoncernen

Säljfinansiering" totalt

Mkr 990930 981231 990930 981231 990930 981231

Tillgån~a~ . . . . . __ ·-... _ __ ... _ ___ ---· ·- ·-- -··- · - - -·

l~ma~~::riel~ a~lä~_i}ni~gstillgånga:_ __ 6.2~3 . -~·6_?8 10~-- -~~---~·306_ 5.77~

Fastigheter, m8f3ki~er o_ch inventa_r~er 18.579 . 36.0.~? ... -·· _9,1 ___ -~~2-·--~~~7~_?63~

Tillg_ån~ar _i_ oper~tionell leasi~[_ _ _ . ~ -~~~ __ 1 ~ 1_7 _ . 9~5?6 _ . ?.Q-~1?8-

_ !

_1 p92 _?_?.28~

Aktier och andelar . ··-- ·-

·- -

~--· -···· 30.097 ·- · - - - - ---9.707 ·----685 ---·· 715 26.499 ___ __

.. ____ _

3.393

Långfristiga fordringar

i s~finansi:_~n_gsv~~s~~het . _ __ _ 39.

~gfristj~a rän!eb~rand: fordringar. 1_ 4.822 ..

ÖVr~9a lå~gfristiga f_?rdringar 2.338 171 3.293 3.666 Varu!~~e!_ .. . . _ ·- -

Kortfristiga fordringar

19.928 31.876

15.566 24.375 1 5.605 24.546

- -

- --·

- - ---·

·- ··- - ---··

41 20 14.863 3.313

···-

_ _

.. _______

-

....

-- --

... ······-··

47 192 2.385 3.858 -·-- -- -·-··-·

----·

- ·- ---

----.

298 252 20.226 32.128

i säljfinansieringsverksamhet 9 81 15.819 22.171 15.828 22.252 KOrtiri-stiga räntebärande f~~dringar 970 1.422 . -.. -. --·---·-

97o-···· -l422

9~~i~=a ~~rff;~tig;fo_r~inga~~ ~ _· "19.567 :26.880 --

- - ·953 2.!

~~

=

~~:53o~-·29.ci2Ö

-~o rtfristiga placeringar 1 9.303 6.850 332 . _3_2 ~- ~ 9.·?~~ -~· ~~

Kassa och bank 5.966 11.969 425 1.087 6.391 13.056

··-·· ··- . - .

-

··-

Til~ån_g_a!:_ 139.327 139A55 43.956 72.000 179.000 204A26

Eget ka~ta_l och s~uld~r _ ... __ ----·-·--- ___ ···--. Ege_l_kap_i_lal__ . . ____ 95.~7? ~:Q~

. . -·

_i.283 _ 7.029 __ §..5:?_75 _6~:9.5~

Minoritet:kapital 506 804 O .. ~9

.. . __

~~~-.

-· .

~~

Avsättning för pensioner oc~ _lik~an~e f_?.rpli~tels~r Övr!ga avsättningar

2.287 2.906 4 30 2.291 2.936

---.

---

·--·

- ·- -- --·

....

12.518 21.886 1.826 3.301 14.344 25.187

"4. ·- · ·· -· - -- --- - - --··

Lån

-

- ---

--- - · - ---·-- - -

3.795 5.909 . .

--

35.524

- - - -

58.321

--- - -

39.319

- - -

-- 64.230 ··

ÖVri[~ ~kulder 24.946 39.894 2.319 3.263 27.265 43.157

Eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys'>

M dr

139.327 139.455

Volvokoncernen, exkl säljfinansiering 1999 1998 Rörelseresultat exklusive resultat vid

43.956 72.000 179.000 204A26

De tre första kvartalen

säljfinansiering

1999 1998

Volvokoncernen totalt 1999 1998

fö~äljning_ av V~lvo Pers~nvagnar _ __ 4,2 . ~.§..__

__ _ _

C?.~_ 0,3 4,5 __ .... ~·.?

Avskrivningar . . _ _ .. __ 2,3

~örän~ri~gar i r~relse~apital, m m O, 1 Kassaflöde hänförligt till finan-

siella ~os~e':_ ~~ inkomsts~att Kassaflöde från verksamheten

lnv':steringar i anlä~gn_ingar

!~es!eri~g~r i ~asi12fJtillgångar Försäljning av materiella (inlä~g~ingstill!_lån_i}ar . Aktier och andelar, netto

•. .

Långfri~tiga _fordringar, netto Förändringar genom företags- förvärv och försäljningar

/.t_!e~år_ ~~_net_!oln~B_!te!i~g~r

-1,6 5,0

- 3,5 - 0,4

0,7 - 23,1 -0,8

31,3 9,2

4,3

.. .

9.·~

- 2,0

-7,2 - 0,6 0,9

2,~

0,1

-5,2 -1,2

1,6 2,2 3,9 6,5

..

-

- ----·- ---

-2,3 -0,4 -2,2 --_g.~

0,1

0,0 -3,5

0,0

-0,1 -7,9

-1,5 -2,0 4,7 10,1 -3,5 - 7,3 .... --·--·--- -

- 3,9 - 8,5

··--- ---·

9!~.

--.

0,4 __ ·-· _ _ 1~-.. _!·~- - 23,1 2,8

·-·

___ ___ ___ ...

, .... . ··---·

- 2,0 -6,7 - 2,8 - 6,6 ...

- -

--- - 0,6 3 1 ,3 - 5,8

Fö~ändringar_ av l~n, _netto. _ . __ •. _ • _ . . -··· ~~ ___

_!

~!~

Utdelning !iii AB Vo_lv9s aktieäga.r_e_ _ ..• _ ..... _ ___ __ - 2,6 -2,2

~rä~ri!l9_~r ~ ll"!ida medel exkl~s~~-~r~knil!~i!_feren~ ... --~_,1 ___ --~-'~

Omr~kningsdiffe:~n~er på _likvid!l medel Förändringar av likvida medel

-0,3 0,2 ... .. - ·-...

· - .. _ _ __

.;...__...;.._

5,8 -1,7

1) Säljtinansieringsverksamheten redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Interna ford- ringar och skulder hänförliga till säljfinansie·

ringsverksamheten har exkluderats.

1) l kassaflödesanalysen har effekterna av större förvärv och avyttringar av dotterbolag exklu- derats från övriga förändringar i balansräk- ningen. Även effekterna av valutakursföränd- ringar vid omräkning av utländska dotterbolag har exkluderats, eftersom dessa effekter inte påverkat kassaflödet

(10)

Europa: . . .

N~

s~å

A~.,.

-~,":

1'l:Jtaf . .

Buuar

~itJ per~Mkr

Europa .. ..

Nordan;~erlka Sydam~nl<a

As ten ÖVrigt Totat

· l)o ~ frnlli kvtlrt.p!e."' · FO~

!~ 1998 ~!'!!t

Z7.15& 25.760 . +8

. ·- 11.893

13350 +34

:' ta26 ; · ~"l

Q

./:to

. ·• .·· gi~- ... · .. : ~·~·-c -?6

·. ·1;159 ·. ,.1125. +3.

4t.7A 4e,M1 ~10 ..

De "'• 'Jor.ta IMrfaiOO fPrar\tl-

f9Cn

1ooS.·

oogt'll,

.4.30$

4.190 +3 4.80::!.

:3.4_28 ·+42

ir2"

-·--·-· 743 -50

199 tooa

-30

a1o

~65 +20 10.&41 t.n4 +9

R-~umri:;n§ng per affärliomride Lastvagnar

Efterfrågan på tunga lastbilar inom Volvos viktigaste marknadsområden västra Europa och Nordamerika var, under årets första nio månader, fortsatt mycket god. På lastbils- marknaderna i Asien, östra Europa och Syrlamerika var aktiviteten alltjämt låg.

Volvo Lastvagnar levererade under årets tre forsta kvartal 61.1 00 medeltunga och tunga lastbilar, en ökning med 3% järnfOrt med samma period 1998. Leveranserna i västra Europa steg med 8% till27.960 enheter och i Nordamerika med 21% till25.640. I Syrlamerika sjonk Volvo Lastvagnars leveranser till2.670 lastbilar och i Asien till 1.650 lastbilar.

I Volvos sydostasiatiska verksamhet noteras nu en successiv förbättring av efterfrågan.

Volvos marknadsandel i tunga lastbilsklassen i västra Europa uppgick i juli tilll5,3%

(15,5). Marknadsandelen i USA i motsvarande klass (klass 8) i augusti minskade något till Il, l% (12, l) främst på grund av kapacitetsbrist i tillverkningen. I Brasilien minskade marknadsandelen tilll9,7% (22,6) primärt till följd av omställning inför rnodellbyte.

Orderboken var vid utgången av tredje kvartalet 18% lägre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den höga nivån föregående år förklaras av en mycket hög orderingång men även av svårigheter att producera i takt med efterfrågan. Orderboken har för närvarande en tillfredsställande nivå.

I samband med ökande försäljning i Europa utnyttjades, under årets tredje kvartal, flexibiliteten i Volvo Lastvagnars globala industrisystem. Motorleveranserna från fabri- ken i Skövde till monteringsfabrikerna i Göteborg och Gent kompletterades då med motorer tillverkade i Curitiba, Brasilien.

Volvo Lastvagnars nettoomsättning uppgick under årets första nio månader till 49.755 Mkr, en ökning med 10% järnfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick til12.486 Mkr (1.939). Resultatet påverkades positivt av ökad försäljningsvolym, stärkta marginaler i Nordamerika och sänkta kostnader i produktion samt negativt av låg aktivitetsnivå i Syrlamerika och etableringskostnader i Kina. Rörelsemarginalen var 5,0%

(4,3).

I det tredje kvartalet var nettoomsättningen 9% högre än motsvarande period före- gående år, vilket till stor del är hänförbart till Nordamerika. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgick till602 Mkr, en förbättring med 101 Mkr järnfört med tredje kvartalet 1998. Även resultatförbättringen är hänförlig till Nordamerika, såväl genom volym- ökning som marginalförstärkning. Resultatnedgången tredje kvartalet 1999 järnfört med andra kvartalet 1999 förklaras främst av säsongsvariation.

Bussar

Världsmarknaden för bussar, med en totalvikt överstigande 16 ton, har hittills i år mins- kat jämfört med 1998. I Europa och i Nordamerika var totalmarknaden i stort oför- ändrad medan de asiatiska och sydamerikanska marknaderna var fortsatt svaga. Volvos uppskattning är att totalmarknaden för helåret 1999 kommer att minska med drygt 10%

till ca 60.000 bussar vilket främst är en följd av reducerad efterfrågan i Sydamerika.

Volvos leveranser av bussar och busschassier under de första nio månaderna i år var i det närmaste oförändrade järnfört med motsvarande period 1998. Antalet leverera- de fordon var 6.600 (6.720). Justerat för förvärvade MASA och Nova BUS minskade dock antalet levererade bussar och busschassier med 17%. Minskningen är hänförbar huvudsakligen tilllägre efterfrågan i Brasilien och Kina. I Brasilien ledde den mycket svaga efterfrågan till en omfattande priskonkurrens som Volvo försökt undvika. Ä ven den försenade intrbduktionen av låggolvsvarianten av Volvos dubbeldäckare i Stor- britannien påverkade leveranserna negativt. I Kontinentaleuropa ökade leveranserna.

Antalet erhållna order ökade med 13% och orderboken var 22% högre än för de tre första kvartalen 1998. Under tredje kvartalet fick Volvo ett genombrott på den mexikanska bussmarknaden med en order om 900 Volvo långfardsbussar.

(11)

Nettoomsättningen ökade till 10.645 Mkr (9.724). Exklusive förvärvade enheter minskade nettoomsättningen med 3% jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen fakturerad försäljning av kompletta bussar fortsätter att öka vilket utgör den främsta orsaken till att nettoomsättningen var relativt intakt trots lägre volym.

Justerat för förvärvade MASA sjönk nettoomsättningen med 4% under det tredje kvartalet 1999 jämfört med tredje kvartalet 1998. Det beror främst på svag efter- frågan i Sydamerika.

Nettoomsättning De tre första kvartalen

Förändring i procent

Okt 1998- sept 1999

Jan-dec 1998

Mkr 1999 1998

_L8:5~agn.~~- 49.755 45.041 +10 68.551 63.837

Bussar 1 0.645 9.724 +9 1 5.207 1 4.286

·--- --· -. .. ··-- - ·

_ ______

..

_ _ _

+5 20.124 1 9.469

. -,. ·--·· · -·· ···- --- ·"' ..._.

~~lä_flgni_ng_sm~skin~r _ ·-_ _ 14.388 13.733

Marin- och industrimotorer 4.170 3.659 + 14 5.442 4.931

... ·-- ---- ·· - - .. - --- -····--·-- -··- - ·- " -- ·- ·· ----

Aero 7.111 6.270 + 13 9.425 8.584

. --- -··-- ·--·-·· ···--··- - · · -

- - --

·--- ---

~~r~~.!_ ·- _ . _. _ 9._3~~- _ _ .~.002_. _ . +_1

? . . . · -.

1 3.133 . -~ 1 ._:!_~~

Elimineri~gar _ Volvokoncernen exkl Personvagnar•>

- 5.626 - 6.098 - 7.553 -8.025

89.806 80.331

+

12 124.329 114.854 ----·--

--- -

· - - - - ·--- Pe:sonva~~r·---·-·· ___ ?3.936 -·- -- -- ·--· 103.798 _EI~m~~~ri~~8:!:._ __ __ ______ -,.,....,...,..,...-,...,-,..:3:.;;.9;.4,;...7;... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~-~5;..~7~1.;.6

Volvokoncernen 89.806 150.320 212.936

1} Exklusive avyttrade och förvärvade enheter var förändringen + 1 0%.

1-!.t'!!l- Q -

Rörelseresultat De tre första kvartalen Okt 1998- sept 1999

Jan-dec 1998

Mkr 1999

2.486

Bussar 72

.. ----~-·-~

__ _

.......... ---·- - , .. _...__.,,

~.n~äg!:l.n~~~':l~~~ner _ 1.371

Marin- och industrimotorer 265

Aero

Q~rJg(~ .-··~·.

_-_· .

Rörelseresultat

394 -126

1998 1.939 345

3.608 112

3.061 -- -.

·--...

. ----.. --... 385

1.133 ,, _,

____

, ...

153 349 -156

1.787 1.549 - - - - -···-·

207 95

572 527

-.

_ _ __

..__.__...__ . ····-

-385 -415

~l(~l ~!!~ .... ~~~"-~~~ - - . ...

..!:462 -

_3.?_~-- - -

·-·-· 5.901 5.202 3.808

Per~~~a9~ar2l . 2.555 1.253

Rörelseresultatn 4.462 6.318 7.154 9.010

Jäm~ö~se_:törand~ pos_t~~--- ...;2~6:.;;.6;;.;9;;.;5;...--~1.~1 ~50~---=2;;.;5;.;;.5;;.;1~4;__-....;2~·~3.;.3.;...1

Rörelseresultat 31.157 5.168 32.668 6.679

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

2) För perioden oktober 1998-september 1999 ingår Personvagnar med ett kvartal.

De tre första kvartalen

Bussar

··-·- --

- ·

~n_läggnin~~n:_a~~iner_ . _ Mari n- och industri motorer

1999 1998

5,0 4,3

--- · .. ·-···· . -··--·--.

0,7 9,5 6,4

3,5

-

- -·-8,3 ..

--

.. ----·- 4,2

kro ~

· --·-·

. ·- - -· ·- .... .

·- - -

···--

· ·---.;..,._---

... :...

~H..r~lse~~rgl~~exkl Pe.r.son.!_agna!~ _ _ ____ _ _ -··-- -- _ ~!~. _ .

5,6 4,7 Pe~s?_nv~~!- ·-

~~rel~e~~.rgil!_al'>

~mföre~~es!_öran~ pos~e_: __ ..

Rörelsemarginal

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

5,0

29,7 34,7

3,5 _4!~- -0,8

3,4

c

(12)

.Europa. . .. 7.~ 6.1BU +10 Nordanrenkli . 4.644 ~823

-'

4.

Ovngt ..

2.275

2.125 +'7

Total 14.3&8 13.133 . +6

~~Nettoo,..._ -rwe· De l:l~focsla

. ...

Y.vartalen Fcirand-

-

per._._...,

M~r H~ 1998 ntl!}l%

Europa 2i75

,::· c 'l

+5

Nord&merika L'21Jil +24

Sydamer•~<~> &1 -15

A3JE:n 4a'· 33:l

+"7

Ovngt 129 99 +30

Total 4.170 3.119 +14

Bussars rörelseresultat för de nio första månaderna är fortsatt otillfredställande och uppgick till 72 Mkr (1998: 345 Mkr före jämförelsestörande poster). Volymnedgång och fortsatt höga produktutvecklingskostnader påverkade resultatet negativt. Rörelse- marginalen var 0,7% (3,5). Rörelseresultatet för det säsongsmässigt svaga tredje kvar- talet var 16 Mkr att jämföra med 45 Mkr motsvarande period föregående år.

Anläggningsmaskiner

Världsmarknaden för anläggningsmaskiner försvagades under de tre första kvartalen med ca 5%. I västra Europa steg den totala efterfrågan med ca 10%, främst inom seg- mentet kompaktmaskiner. I Nordamerika sjönk marknaden med ca 10%, dock från en relativt hög nivå. I Asien blir den ekonomiska återhämtningen alltmer påtaglig J;lledan den sydamerikanska marknaden är fortsatt svag och instabil.

Nettoomsättningen för Volvo Anläggningsmaskiner uppgick tilll4.388 Mkr (13.733).

Justerat för avyttringar och förvärv ökade nettoomsättningen med 5% jämfört med de tre första kvartalen 1998.

Orderingången för de tre första kvartalen var i nivå med samma period föregående år.

Rörelseresultatet ökade med 21% tilll.371 Mkr (1998: 1.133 Mkr före jämförelse- störande poster). Ökningen har sin förklaring i att omstruktureringen av grävmaskins- verksamheten börjat ge effekt samt bättre lönsamhet inom bl a kompaktrnaskiner.

Vidare inverkade en sänkt kostnadsnivå samt realisationsvinst under andra kvartalet positivt. Detta har vägt upp ökade försäljnings- och administrationskostnader samt en svagare marknad i Nordamerika. Rörelsemarginalen för årets första nio månader uppgick til19,5% (8,3).

I det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 397 Mkr (2 73) vilket historiskt är en mycket hög nivå. Den förvärvade verksamheten i Sydkorea utvecklades positivt och lämnade ett positivt resultatbidrag under tredje kvartalet.

I september färdigställdes ombyggnaden av Volvo CE:s fabrik i Asheville, North Carolina, USA där tillverkning av hjullastare och ramstyrda dumprar sker. Investeringar har gjorts för ökad mekanisering, större flexibilitet samt miljöförbättrande åtgärder.

Samtidigt har produktionskapaciteten ökats från 2.000 till 3.000 enheter per år.

Under tredje kvartalet levererades de första ramstyrda dumprarna som tillverkats i anläggningen i Sydkorea. Detta är ett första led i att utnyttja den industriella struk- turen i Sydkorea som Volvo CE:s industriella plattform för de asiatiska marknaderna.

Vidare har nu den nya generationen av Volvos grävmaskiner börjat tillverkas i Sydkorea och de första leveranserna är nu på väg ut på marknaden.

Marin-och Industrimotorer

Världsmarknaden för marin- och industrimotorer var fortsatt stabil under de tre första kvartalen 1999 .

Volvo Pentas nettoomsättning ökade med 14% till 4.170 Mkr jämfört med samma period föregående år, främst som en följd av ökad försäljning av marinmotorer i såväl Europa, Nordamerika som Asien. Industrimotorförsäljningen fortsatte utvecklas väl, framförallt i Asien.

Positiv försäljningsutveckling samt fortsatt lägre omkostnadstakt bidrog till att rörelseresultatet ökade till265 Mkr (153). Rörelsemarginalen uppgick till6,4% (4,2).

Under tredje kvartalet introducerade Volvo Penta två nya drivsystem (motorer och drev) för fritidsbåtar. Motorerna är på 500 respektive 600 hästkrafter och monteras vid Volvo Pentas anläggning i Lex:ington, Tennessee, USA.

Aero

Under årets sju första månader ökade flygtrafiken i världen med 5,9% jämfört med trafiktillväxten i fjol som var 2,3%. Det är framför allt Asien och Europa som upp- levt den största tillväxten; 9,3% resp 7,8%.

(13)

Volvo Aeros nettoomsättning ökade med 13% till 7.111 Mkr, främst som en följd av ökad omsättning inom Civila Flygmotorer och Aviation Support Services. ökad lönsamhet inom Civila Flygmotorer, där även det nya dotterbolaget Volvo Aero Norge bidrog positivt, medförde att rörelseresultatet steg till394 Mkr (349).

Rörelsemarginalen var 5,6% (5,6).

I september meddelade den sydafrikanska regeringen sin avsikt att köpa 28 Gripen-plan, med en option på att stanna vid nio plan. Första leveranserna planeras är 2006. Detta innebär ett genombrott på exportmarknaden för Gripen-planet, vars motor, RM12, tillverkas av Volvo Aero.

Under det tredje kvartalet började avtalet mellan Boeing och Volvo Aero att omsättas i praktiken. Avtalet innebär att Volvo Aeros amerikanska bolag, The AGES Group, fått den exklusiva rätten att marknadsföra och sälja överskott av nya reservdelar till flottan av Boeings och McDonnell Douglas civila flygplan på världsmarknaden.

säljfinansiering

Tillgångarna inom koncernens säljfmansieringsverksamhet uppgick till 44,0 miljarder kronor, en ökning med 6, 7 miljarder kronor sedan årsskiftet, exklusive Personvagnar och valutakurseffekter. Ökningen är främst hänförlig till en stark tillväxt på den nordamerikanska marknaden. Nettoresultatet för säljfinansieringsverksamheten upp- gick till 213 Mkr jämfört med 125 Mkr föregående är, exklusive Personvagnar.

MUlennieskiftet

Volvos arbete med anpassningen till är 2000 har bedrivits i fyra steg; inventering, analys/prioritering, åtgärder och verifiering. Arbetet med de tre första stegen är i huvudsak klart. Inom verifiering kvarstår dock en mindre mängd arbete. Under sista kvartalet av 1999 återstår det planenligt även produktionssättning av några applika- tioner inom marknadsorganisationen. Vidare fortsätter arbetet med att följa upp år 2000-förberedelserna hos Volvos leverantörer.

Arbetet med beredskapsplanering med hänsyn till millennieskiftesproblematiken har vidareutvecklats och är under fjärde kvartalet 1999 inriktat på ytterligare detalje- ring/förfining. Då slutförs även detaljplaneringen för själva övergången till är 2000.

Vidare inrättas en informationscentral som kommer att följa upp hur övergången till år 2000 fortlöper inom de olika Volvo-bolagen samt i omvärlden.

För att minska riskerna vid millennieskiftet införs ett stopp för icke är ZOOO-rela- terade ändringar i applikationer, datormiljöer och inbäddade systern fr o m l novem- ber 1999 t o m 31 januari 2000.

Tidigare uppskattning av utgifterna för övergången till är 2000 kvarstår oförändrad.

Antal anställda

Antalet anställda i Volvokoncernen uppgick till 52.900 personer. Det är en minsk- ning med 26.900 personer sedan årsskiftet vilket främst är en följd av försäljningen av Volvo Personvagnar.

Rapport över helåret kommer att lämnas den 14 februari 2000.

~&=1999

Leif Johansson VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Volvos revisorer.

Aero

-

..._nrl.-... ma ... 'jLLi!iWMi' UP tre fo.-~1a kva.talen Forand·

..., . . . . ~~~~~~~. Mk; ~999-·1900 ~·%

Europa 3.219 3.297 -2

Nordamen k a 3262 2494 +30

Sydamenl<a t 51 233 -35

As!Sil B83 190 +102

Öltrigt

106 56 +89

Total 7.111 1.270 +13

(14)

RSTA KVARTALEN 1999

1) Resultat i kronor per aktie beräknas som nettoresultat dividerat med det vägda genom- snittet av antalet ute- stående aktier under perioden.

-

. r 7?FSZ

Volvokoncemen, Mkr där ej annat anges 3/1998 4/1998 1/1999 2/1999 3/1999

Nettoomsättning 48.614 62.616 27.072

·-·--· ·~·

·--

.. -.. _,_u ...... - •.. , . .,_.,.,,_ . .,,, · ·•··- - - -• · - 33.905 - 26.714

28.829 -23.053

~~~~d för s~l-~a P..!:..<:~u-~-~-__

Bruttoresultat

- 37.306 - 48.838 - 21.063

11.308 13.778 6.009 7.191 5.776

··- ·- -·-·

~or_s_~ni_nfl_S~ o_c~u,!':e~~li~~?k(Js~n_ade~ ____ . -2.468 - 2.792 -1.085 -1.194 -1.104

-

..

''

-

~--·--·-··

~ö~ä~j~~g~kos~n~~r-. _ Ad mi ni strationskostnader

- 4.533 - 5.596 - 2.1 20 - 2.232 - 2.1 29

--- --

- - · --- - - · - - - - 1.993 -2.353 -1.474 -1.547 - 1.417

-693

oy~a-~ö~el_s~i-~~kt~~ ~~h-~os_t~~der-· - -... - -345 . -11- 5 -- -114 ···-. ----17 -- Jämför~l_ses~and~()Ster _ .. ____ _ ---:-~~0--~~;_--=--=-.::--=---=-:-::-=----...;

Rörelseresultat 1.621

- 1.181 26.695

o o

1.511 27.910 2.104 1.143 - ---···---· -- --- ··

R~..:_ultat från ~r~_<!ela:_i_intres_~ef9retag__ _ _ --~9_5 _____ J2_4 _ _____ 1~- ___ --~- _ 371 8 454 R_e~~~~t_frå~ öv!~~-~~ier o;:~ ?-ndelar _ __ _ : ~?-.

_ _

,3:3_64 1 189

~~~:ä~-c:_~h- ~ikn~":15!_~r~sultat~oster_ 170 353 _6?7 ___ .. 457

Räntekostnader och liknande resultatposter - 216 - 473 - 725 - 313 - 231

o~ig_; fina~?i~lla i~t~k~~r_?~h ~()stn~der. . --~1~3=---·.,.---:-~-..:,.· ·----_ -~~~~~---_·· -~· ..:,.13;;.. ---_~...;1-..;0~2

_Resul~at efter fi~!"~~ella ~~ster . _ _ _ ___:.1.678 2.538 1.643

-27 127

3.832 27.999

Skatter - 594 - 715 -435 - 550 - 570

Minoritetsandelar i resultat -1 -37 - 7 -48 - 5

.. ,,._

___

---- --.-....

Nettoresultat 1.083 3.080 27.557 1.940 1.068

3.143 1.188 1.381 1.325 Av~~ri_vnin9ar_!nQåe~de ~JV~n __ -· _ .. __ . __ ?~8~-- --- ---·--- --·-

~e_!ultat i ~ronO_!_Pr,tr_~~!!_e'~- --- -·- -· . _3__,~~--

...

_J,OO Genomsnittligt antal aktier, miljoner 441,5 441,5

Volvokoncemen, exklusive Personvagnar

62,40 441,5

4,_:4~. ---~·40 441,5 441,5

Mkr 3/1998 4/1998 1/1999 2/1 999 3/1999

N!~~~l!lsä!lni_n_g_ -~6:53~ . 34.523 27.072 33.905 28.829

--- -- --.- -' ,_.._., -·- ---·- Ko.:!~~~ f~ r. ~ålda_e_r_o~~~er

Bruttoresultat

-20.677 - 27.160 - 21.063 - 26.714 - 23.053

~~sl_:nings_:: och_ utv~<?kling_s_~ostn~der F~sä!jni~~~o~t~~~e; _

Administrationskostnader

SJ;ri~-~Ör~i~~i-~~~~r~c~ ko_s~ader

J~m_förel_s~störand~ p()st~r Rörelseresultat

5.853 7.363 - 1.057 - 1.166 --·-- ··-· ---- --

-2.188 - 2.630 - 1 .436 - 1 .639

-266 -489

--- -- ---- -

0 - 500

906 939

6.009 7.191 - 1.085 - 1.1 94

---···· .... - - 2.120 - 2.232 -1.474 -1.547

5.776

-1.104 -2.129

. . .

- 1.417

-115 -114 17

- --.

- - ---

-··

26.695

o o

27.910 2.104 1.143

s

;;g •m.x:~~JJ&'~"~,,..,.---

Brutto· och rörelsemarginal, exklusive Personvagnar

% 3/1998 4/1998 1/19998 2/1999 3/1999

_13ruf!o~argi~_a! ·- -- ·-·- _ 22,~ 21_,3 22,2 21,2 20,0 Forsknings- och utvecklingskostnader

~~o-~v~e!!_~sätt~~g__ - -- - - ___ 4,0 __ _ 3,~ .. __ . ~·~ 3,5 3,8

~~r?~!jn.!_n~sko~tnader _i %_a~_nettc:of!ls~tt~ing 8,2 7,6

~~ministra~ons~o_:tnade~ i

ro

av nett?om~a~"tt:.:..n:.:..in.:.>g!__-=5~,4-·- --~.7_ _13_örelse_m_ar~!nal -~x kl j~~örelsestörand e poster . _ _ 3,4

Rörelsemarginal 3,4

NettoomsäHning, Mkr Lastv~@_n_~_. __ . Bussar

3/1998 14.634

--···-- ·- -

3.259

4,2 2,7

4/1998 18.796 ---- - , ..

4.562

·~ -. . "" - . --- --- ·- -

4.656 5.736

·---·---

Anlägg~in_g~maskif2~r ___ _ _ _

Marin- och industrimotorer 1.139 1.272

-·- - -·--·- - ·---

Aero 2.044 2.314

~·~ . _ _ 6!_6 _ _ _ ~4

5,4 4,6 4,9

-- - -

4,5 6,2 4,0

103,1 6,2 4,0

1/1999. 2/1999 3/1999 15.767 17.972 16.016 2.791 4.388 3.466

- - -

4.115 6.050 4.223 ----

1.230 1.540 1.400

2.167 2.532 2.412

ö~~g)·_-- ··- --- ---·-

~limi~~~i~g_a~ _ ..

Nettoomsättning

r-~~ • • - · ·•-or

2.706 -1.908 26.530

3.770 3.023 3.301

·-- . -----~-.. - ---- - -··- ·

-1.927 -2.021 ~ 1.878 34.523 27.072 33.905

3.039

··-- -··- - 1.727

28.829

Figure

Updating...

References

Related subjects :