• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Lucie Hlavatá

Studijní obor: Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Název práce: Aktuální přístupy k hodnocení výživových zvyklostí dětí ve školním věku

Vedoucí práce: Václav Bittner

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Diplomantka zvládla zadaný úkol bez zásadních chyb a prokázala přehled v dané problema- tice. K řešení zadaného úkolu přistoupila se zaujetím a s vysokou mírou samostatnosti.

Zvláště oceňuji překlad dotazníkových formulářů do češtiny a jejich implementaci do elektro- nických verzí.

Z formálního hlediska lze práci vytknout místy nezarovnaný text do jednotných bloků a ob- časné gramatické chyby. Celému textu taktéž chybí těsnější a argumentačně podložená pro- vázanost mezi jednotlivými kapitolami, zejména v úvodních částech práce.

Z obsahového hlediska je připomínkou relativně větší počet převzatých citací a nízký podíl zahraničních literárních zdrojů. Komparace jednotlivých druhů dotazníků obsahuje nápadité myšlenky. Autorka s výsledky však dále hlouběji nepracuje, ani je nediskutuje. V praktických doporučeních je nastíněna možnost spojení dotazníků kvalitativního a kvantitativního typu do jedné verze. Domnívám se, že tento přístup není vhodný, zejména kvůli obtížné standardiza- ci a následnému vyhodnocení. Autorka má spíše na mysli využití společného, ale separova- ného kvalitativního a kvantitativního dotazování se samostatným vyhodnocením. Tuto myš- lenku však již nekonkretizuje.

Lze konstatovat, že práce splňuje cíle zadání.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Otázka:

Můžete uvést praktický příklad, jak by mohlo probíhat zjišťování výživových zvyklostí za vyu- žití kvantitativního i kvalitativního dotazování u dětí ve věku 11 - 12 let? Budete se dotazovat dětí nebo jejich rodičů? Jaké dotazníky zvolíte? Na kolik etap rozdělíte kvalitativní a na kolik etap kvantitativní šetření? Kolik času samotné dotazování zabere? Jaké konkrétní závěry lze z takové studie následně udělat?

Datum:

1. 2. 2016

Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou