• No results found

Kooperativa förbundet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kooperativa förbundet"

Copied!
70
3
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kooperativa förbundet

(2)
(3)

Kooperativa förbundet 1987

Detta är Kooperativa förbundet 2

Koncernchefens kommentar 4

Ordförandens kommentar 6

Ekonomidirektörens kommentar 7

KFs organisation 8

Våra medlemmar och ägare lO

Moderföreningen KF ek för 12

KF Handel AB 13

KF Konsumentvaruindustrier AB (KVD 20

KF Industri AB 23

ResoAB 29

KF Media 30

KF Tjänste AB 32

Förvaltningsberättelse 34

Bokslutsuppställningar 38

Bokslutskommentarer 44

Aktier och andelar 50

Revisionsberättelse 51

Bokslut i sammandrag för KVI 52

KFI 54

ResoAB 57

Konsumentföreningarna 58 KF och konsumentföreningarna 59

Diagram 60

Administrativ ledning 62

Demokratisk organisation 64

Konsumentföreningarna 66

Internationellt 67

Index 68

Förbundsstämman 1988

KFs ordinarie förbundsstämma hålls i Folkets Hus,

Stockholm, den 9-10 juni 1988.

(4)

Detta är Kooperativa förbundet, KF

Kooperativa förbundet bildades vid sekelskif- tet av konsumentföreningarna i Sverige. Det ursprungliga syftet är oförändrat - att förse den konsumentkooperativa detaljhandeln med varor och service.

KF ägs av 137 konsumentföreningar runtom i landet. Dessa, i sin tur, ägs och styrs av drygt 2 miljoner medlemmar. Föreningarna driver ca

l

800 butiker och varuhus under namn som Konsum, Servus, Närköp, K-Marknad, Domus, Obs! och Obs !Interiör.

KF och föreningarna kallas i dagligt tal konsumentkooperationen . Dess främsta upp- gift är att tillgodose medlemmarnas behov av bra varor till rimliga priser och att tillvarata konsumenternas intressen i samhället.

KF-koncernen, dvs Moderföreningen KF ekonomisk förening, KF Handel, KF Konsu- mentvaruindustrier AB (KVI), KF Tjänste AB, KF Media, KF Industri AB (KFI) och Res o sysselsätter ca 30 000 personer.

Verksamheten under 1987 presenteras inom den organisation som gäller

fr

o m 1988. Den formella redovisningen följer dock den tidiga- re organisationen.

/

r

l l l

l i

Förbundsstämma

[ ,

t

/

- /

Media

' l

l l

l )

v

(5)

"

Kort om 1987

Under 1987 övertog KF större delen av ägaransvaret i Oljekonsumenternas förbund (OK) och därmed 52 procent av aktierna i OK Petroleum. Den nya formen för samverkan med OK-föreningarna innebär en konsumentkoopera- tiv kraftsamling.

KF övertog också OKs aktier i Reso varför KFs ägarandel nu är 93 procent.

KF-koncernens försäljning, inklusive nyförvärvade OK Petroleum, ökade med 29,6 procent till 37,5 miljarder kronor. För jämförbara enheter blev ök- ningen 4,9 procent.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt ökade med 23 procent till 446,2 Mkr. Med OKP undantaget ligger resultatet på fjolårets nivå.

KFs finansiella ställning förstärktes ytterligare under året. Avkastningen på disponerat kapital ökade från 10,9 till 11,8 procent och soliditeten förbättra- des från 22,0 till 24,5 procent.

Belopp i Mkr 1987 1986 1985

KF-koncernen

Försäljning (exkl moms) 37 508 28 933 29 098

Härav till konsumentföreningar 18 405 17 502 16 486 Resultat före bokslutsdispositioner

och skatt 446 362 225

N ettainvesteringar 1 137 863 l 044

Medelantal anställda 27 785 27 007 29 712

Konsumentföreningarna

Försäljning (inkl moms) 35 853 33 529 31062

Antal föreningar 137 139 142

Antal försäljningsställen 1807 1843 1897

Antal medlemmar (i tusental) 2 013 1990 1971

Medelantal anställda 35 352 35134 35 396

Konsumentkooperationen totalt

Försäljning (inkl moms) 54956 44 960 43 674

Koncernens försäljning och resultat Budget 1988

..--- ....____

40 Miljarder kr Procent KF Handel41% 4

1984 1983

26 430 23 610 15 201 13 871

303 485

720 585

29 074 28190

28 521 25 950

143 146

1923 1958 1936 1905 35 217 35 766

39 750 35 689

Föreningarnas försäljning och resultat

40 Miljarder kr Procent

,,_" r--l

4

:: ~:rnt~ l

o i l I i 1 i Il

~on i l l I l '

3

l "mtfd[l l ,

2 KVI

14%(~'-~,

"'~ l

l _ _ , _ _ _ _ _ =i Tjänste 1,0%

3 30

2 20

~,--- --.---_ -- · ' Media 1,4%

\ '--; Resa 3,9%

"", /

---/ KFI 39%

Andel av koncernens försäljning

83 84 85 86 87 o r : Koncernens försäljning

c:--= Rörelseresultat efter a vekrivningar i procent av försäljningen

10

o

Ll_ - · lJo

83 84 85 86 87 L J Försäljning inkl moms

=

relseresultat efter avskrivningar i procent av försäljningen

(6)

Konsumentåret 1987

Det känns bra att kunna inleda denna kommentar till 1987 års verksamhet med ett par noteringar, som ger belägg för att de konsumentkooperativa ideerna lever och att behovet av en aktiv och hand- lingskraftig konsumentkooperation inte är mindre i dag än tidigare.

Det är riktigt att vår ide har sina rötter i 1800- talets gryende industrisamhälle. Våra kritiker och motståndare drar gärna av detta slutsatsen att ko- operationen därför inte skulle ha någon uppgift i det moderna marknadssamhället.

De grundläggande behov som födde konsument- kooperationen finns också idag, även om levnads- standarden är en annan och konsumtionen föränd- rats. Därmed också kraven och förväntningarna på en aktiv konsumentkooperation.

Låt mig peka på ett par händelser i vår verksam- het 1987 som illustrerar detta:

Kravet på rena och oförfalskade livsmedel och klara besked till konsumenterna

är

lika gammalt som konsumentkooperationen. Nu går det igen i vårt livsmedelsprogram och under året hade

vi

en uppmärksammad samhällsdebatt om just detta. Frå- gan avsåg det konsumentpolitiska kravet på lagfäst skyldighet att ange bakningsdag för bröd.

Konsum, som redan tidigare märkt sitt bröd med bakningsdag, kan idag

i

praktiskt taget hela landet sälja dagsfärskt bröd utan onödiga tillsatser.

Det väckte visst uppseende när KF och Resa i höstas engagerade sig hårt för att köpa Sterling Airways. Motivet var detsamma som när KF och konsumentkooperationen tidigare tagit strid mot monopol och karteller. Det handlade då om konsum- tionsvaror som glödlampor, galoscher och margarin.

Den här gången gällde det att hävda ett kooperativt alternativ på chartermarknaden. Charterresor är idag en stor konsumtionsartikel - och för våra medlemmar och för konsumenterna är det viktigt att även här förhindra en hotande monopolbildning och medverka till en effektiv konkurrens.

Men ska vi på detta sätt kunna möta våra med- lemmars krav och förväntningar, måste vi vara effektiva och skapa det överskott, som ger oss de nödvändiga resurserna, den nödvändiga handlings- friheten, och som gör det nödvändiga risktagandet möjligt.

Resultat

Ser vi till det ekonomiska resultatet sådant det speglas i denna verksamhetsberättelse, är det för en organisation som KF

klart

otillräckligt. Vi har 1987 ett resultat i samma storleksordning som det vi hade 1986.

I mitt anförande inför förbundsstämman i Jönkö- ping i juni talade jag om en nödvändig resultatför- bättring från 1986 ti111988 på 300 miljoner kronor.

Och detta krav kvarstår.

Ser

vi

till konsumentkooperationen som helhet, KF och dess ägare konsumentföreningarna, blir bilden i detta perspektiv densamma: Det ekonomis- ka resultatet är otillfredsställande när det gäller att åstadkomma en utveckling och förnyelse.

Det är viktigt att vi inte sopar problemen under mattan. Ändå är detta ingen rättvisande bild av svensk konsumentkooperation 1987 om vi enbart ser till resultatet som det redovisas i verksamhets- berättelsen.

1987 - en vändpunkt

Samtidigt kan vi i svensk konsumentkooperation glädja oss åt att antalet medlemmar fortsätter att öka och nu är över två miljoner. Och det finns fler ljuspunkter.

J ag tänker då i första hand på de positiva signaler vi, främst under årets sista månader, fått om ut- vecklingen på detaljhandelsmarknaden. Liksom att Obs! tveklöst vunnit slaget mellan stormarknader- na. Vi skall glädja oss åt detta, men vara försiktiga då det gäller att värdera dessa framgångar. Vi har en tuff kamp framför oss.

Men vad jag främst tänker på då jag vågar tala om 1987 som ett vändpunktens år, är det extra sam- manträde med förbundsstyrelsen den 29 januari, där vi beslöt att KF skulle överta praktiskt taget hela ägaransvaret i OK-förbundet och därmed också bli majoritetsägare i OK Petroleum, som senare under året knutits till KFI -gruppen.

Beslutet var betydelsefullt på flera plan, också

bortsett från att OK Petroleum verksamt bidrar till

KFis resultat för året. Beslutet om denna samver-

kan

med OK-föreningarna innebar en konsument-

kooperativ kraftsamling varigenom förbundsstyrel-

sen gav affären en ideologisk dimension.

(7)

Leif Lewin, koncernchef

En nödvändig förändringsprocess

Men förbundsstyrelsens beslut att överta det huvud- sakliga ägaransvaret i OK-förbundet kom också att bli en utlösande faktor för det förändringsarbete, som i så hög grad präglat såväl förbundsstyrelsens arbete under 1987 som det inre livet i KF.

Förändringsarbetet hade redan tidigare inletts med det reformprogram som kallades KF 85 och som bland annat innebar att företaget delades upp i ett 50-tal resultatansvariga enheter. Men program- met hade också som grundtanke att verksamheten skulle styras utifrån medlemmarnas och markna- dens behov och krav, inte av centrala produktions- och inköpsfunktioner, och det satte även upp kvali- tativa mål för arbetet, "Bäst på bröd ... ", "Bäst på chark ... " osv.

I samband med förarbetet till KFs engagemang i OK Petroleum uttrycktes det från föreningshåll oro för att detta skulle ta kraft och engagemang från det som är vår huvuduppgift - att tillvarata konsument- föreningarnas intresse.

Förbundsstyrelsen beslöt därför vid sitt extra ja- nuarimöte, att tidigarelägga utvärderingen av KF 85, Vilket blev startskottet för det intensiva utred- nings- och planeringsarbete, som går under begrep- pet "Utveckling 90" och som ledde fram till beslu- tet om en ny ledningsorganisation, avpassad för de krav som 90-talet kommer att ställa på oss.

Den nya organisationen med en koncernledning och affärsenheterna grupperade i underkoncerner

som beskrivs schematiskt redan på andra sidan i verksamhetsberättelsen, är från

l

januari 1988 etab- lerad och i fullt arbete.

Och genom tillkomsten av underkoncernen KF Handel blir det nu möjligt för oss att koncentrera krafterna på huvuduppgiften som är att förstärka kooperationens ställning i svensk detaljhandel.

Jag Vill gärna understryka, att denna snabba för- ändring inte varit möjlig utan medverkan av många goda krafter och utan personalens och de fackliga organisationernas aktiva stöd.

Med en ny växtkraft

KF 85 har främst handlat om att effektivisera KF och att där systematiskt städa bort förlustkällor.

I "Utveckling 90" handlar det om att åt hela konsumentkooperationen återskapa den dynamik och växtkraft som

är

nödvändig om vi framgångs- rikt ska kunna möta våra skickliga konkurrenter på marknaden.

Vi ska inte underskatta de ansträngningar Vi har framför oss. Vi kommer att ställas inför rader av utmaningar och svåra beslut.

Målet

är

att förändra och effektiVisera hela den svenska konsumentkooperationen, så att Vi i en snabbt föränderlig omvärld med starka och hittills framgångsrika konkurrenter kan motsvara de krav och förväntningar våra två miljoner medlemmar har på oss i KF och Konsum.

Grunden för detta lade Vi verksamhetsåret 1987.

(8)

Ekonomi och ideologi en inspirerande utmaning

Ake

Lundqvist,

ordförande

Styrkan i "Utveckling 90" ligger i att den berör hela kooperationen. Vi skapar en ny affärsmässig led- ningsorganisation i KF och blir därigenom till större nytta för våra ägare och medlemmar.

Vi kombinerar kooperativa värden som oberoen- de, solidaritet och samverkan med en nödvändig affärsmässig effektivitet och lönsamhet.

Tillkomsten av KF Handel, med dess direkta koppling till föreningarna, ökar vår möjlighet att vara lyhörda för medlemmarnas krav. Det blir också en bättre marknadsanpassning och kortare be- slutsvägar.

Målet med vår verksamhet är inte i första hand att skapa vinst, men det är viktigt med ett hyggligt överskott för att kunna hävda konsumentkoopera- tionen på marknaden och i samhället. Vi måste ha en god ekonomisk bas för framtidsinriktade investe- ringar.

Att klara balansgången mellan ekonomi och ideo- logi är den ständigt lika inspirerande utmaningen.

Det viktiga är medlemsnyttan. Vi ägs av våra drygt 2 miljoner medlemmar. De ska

ha

ett reellt inflytande över verksamheten.

I det avseendet blir 1988 ett märkesår för koope- rationen. Efter stämman 1987 tillsattes en grupp, som ska revidera handlingsprogrammet. En annan grupp arbetar med KFs förtroendemannaorganisa- tion. Denna grupps förslag om medlemmarnas roll i KF går ut på en bred remissrunda. Den nya med-

lemsdemokratiska organisationen behandlas vid en extra förbundsstämma redan i höst enligt planerna.

Ett viktigt inslag i ansträngningarna att förstärka medlemmens roll är att få fart på förtroendemanna- utbildningen. En ny funktion inr ättas för medlems - studier och kontakter. Syftet är att öka aktiviteten bland de förtroendevalda och höja medvetenheten om den kooperativa särarten.

Antalet medlemmar ökar. Det tolkar jag som att det finns ett starkt intresse för konsumentkoopera- tiv verksamhet.

Men vi måste öka köptroheten. Domus City är bara ett i raden av exempel på att kooperationen inte behöver vara grå och trist. Obs! är ett fint bevis på hur vi lyckats med våra lågprissatsningar.

Den arbetsgrupp som koncernledningen på styrel- sens initiativ tillsatt för att driva miljöfrågorna är oerhört viktig inför 90-talet. Miljöfrågorna hänger nära ihop med vårt livsmedelsprogram, som vi till- lämpat och informerat om på bred front under året.

Ä ven i fortsättningen gäller att vi ska vara bäst på livsmedel. Många föreningar har utarbetat egna livsmedelsprogram.

Det är också viktigt att vidga det konsumentpoli-

tiska perspektivet och engagemanget. Det konsu-

mentpolitiska rådet, där de stora löntagarorganisa-

tionerna och de kooperativa systerorganisationerna

ingår, genomförde tre Konsumentforum under året

- om livsmedelspolitik, könsdiskri minerande rek-

lam och konsumentpolitik i europaperspektiv.

(9)

Ett stort steg framåt 1987

Införlivandet av OK Petroleum medförde ett kraf- tigt volymtillskott under året. Ä ven resultatet och den finansiella styrkan förbättrades och förde KF ett stort steg framåt.

Exklusive OKP ligger KF-koncernens resultat dock i stort sett på fjolårets nivå. Vi nådde inte vårt budgeterade mål. Orsakerna till detta är bl a stora strukturkostnader inom industribolaget. Det inne- bär, att vi tagit på oss kostnader för offensiva satsningar, som ska bli fruktbärande under kom- mande

år.

I moderföreningen är det glädjande att notera partihandelns stabila resultatutveckling med små förbättringar för såväl dagligvaruenheter som spe- cialvarubranscher.

Till problemområdena hör lagerverksamheten. In- körningssvårigheter av ny datautrustning vid sidan av allt mindre volymer lagervaror orsakade förlus- ter. Ä ven mediaföretagen drabbades av volympro- blem med åtföljande strukturkostnader.

Under året har främst två faktorer påverkat fi- nansnettot;

KF svarar, som kooperationens centralbank, för hela rörelsens likviditetsförsörjning. I takt med att de olika enheterna blivit effektivare i sin kapitalhan- tering och därmed utnyttjat allt mindre rörelsekapi- tal har de centrala likvida reserverna ökat. De har placerats på penningmarknaden till en ränta som

legat ca 3 procent under internräntan och ett par procentenheter under räntan för lång upplåning.

Finansnettot har dessutom påverkats negativt av den ökade kapitaliseringen av dotterföretagen.

Trots detta har finansnettot

i

moderföreningen KF förbättrats med 23 Mkr och i koncernen med 106 Mkr.

Moderföreningens resultat har belastats med kostnader på närmare 200 Mkr för utveckling och omstrukturering av konsumentföreningarna . Det Det var ca 40 Mkr mer

än

föregående

år.

Konsumentvaruindustrierna (KVI) förbättrade sitt resultat och nådde i stort sett budget.

Reso har nått en stabil resultatnivå efter den genomgripande strukturförändring, som inleddes för ett par år sedan.

1987 var det tredje året i utvecklingsprogrammet KF 85. Även om målen för effektiviseringen av moderföreningen KF inte helt har uppfyllts, är för- bättringen påtaglig.

KF-koncernens finansiella ställning har förstärkts väsentligt under treårsperioden 1985-87. Likvidite- ten har ökat från 1,9 till 3,7 miljarder kronor.

A v kastningen på eget kapital har förbättrats från 7,5 till12,9 procent och soliditeten från 22,0 till24,5 procent.

Utsikterna är goda för en fortsatt positiv utveck- ling under 1988.

Gustav Persson, ekonomidirektör

(10)

KF s organisation*)

l Koncernled3

" ll

Koncernstab Koncernservice ~

l

l Direktion _ _J

l l l l l l - -

KF Handel KVI KFI KF Tjänste R es o

: Me~ .r

'-r·

•) fr o m l januari 1988

KF-koncernen leds av koncernchefen som också är VD i Moderföreningen KF och ordförande i under- koncernernas styrelser. I koncernledningen ligger också ansvaret för ekonomi, konsumentpolitik, ideo- logi, internationella frågor och rekonstruktionspro- jekt i föreningarna.

Koncernstaben har till uppgift att biträda kon- cernledningen. Här ingår bl a medlemsfrågor, sam- hällsbevakning, koncernredovisning, fackliga frå- gor, ledarförsörjning och information.

Koncernservice erbjuder tjänster till hela kon- cernen och föreningarna. Det gäller bl a finansiella tjänster, extern upplåning etc

(KF

Finans), inlåning från medlemmarna, KFs Presentkortsverksamhet etc (Sparkassan) och uppgiften att förverkliga KFs livsmedelsprogram och sprida det inom konsument- kooperationen (KF Livsmedelspolitik). Tidningen

Kooperatören, som tidigare varit nära knuten till tidningen Vi, tillhör numera Koncernservice.

KF Handel

är

kärnan i KF-koncernen. Här finns all föreningsinriktad verksamhet samlad, dvs större delen av affärsenheterna i den tidigare organisatio- nen. Verksamheten är uppdelad i tre divisioner.

I KVI (KF Konsumentvaruindustrier AB) ingår KF -koncernens livsmedelsproducerande enheter, exkl Karlshamns

AB

som ingår i KF Industri

AB

(KFI).

I KF Tjänste AB ingår de tjänsteproducerande enheterna och mediaföretagen ingår i KF Media, den enda enhet i koncernen som ännu inte bolagise- rats.

KFI och Reso AB ligger sedan tidigare fast i

organisationen. I Reso har KF under 1987 vidgat

sitt ägaransvar till 93 procent.

(11)

l Division Dagligvaror

Sälj-och

sortimentsplanering KF Konsument KF V arutillförsel KF Dagligvaror KF Frukt Grönsaker

&Blommor KF Förpackning Promus

L

KFI

l

BT Industries AB Elmo-calf AB Fiskeby Board AB

l

Gislaved AB GISAB Gustavsberg - Fastigheter AB

Gustavsberg VVSAB Karlshamns AB Lumalampan AB Meco Iwema AB Nivis Tyre AB Nordspace AB OK Petroleum AB Svenska Rayon AB TenoAB

KFI Venture AB Products from Sweden

KF Handel

!

l

r- Division

)

l Specialvaror

l

Damkläder

' ' Barnklåder

!

!

i Herrkläder

i

Skor

Hygien & Kosmetik Hus & Trädgård Kök & Present Sport & Fritid Ljud&Bild

l

Interiör

l KF Miljö

l L

n

--

l Division Detaljhandels- utveckling

Affärsutveckling Marknadsutveckling

l

Ledarutveckling D-konsult Vår Gård

'-,---~----_j

KF Tjänste n

l

Kooperativ Städtjänst AB KF Bygg KF Intendentur Säkerhetstjanst AB KF Data

KF Project Center AB

AB Låneköp, 45 o/o

i

CirkclA.B

FoodiaAB

Kvarnoch

~eri AB Juvel ABWårby Bryggerier AB Goman-

Produkter Slitman AB,

91 f.

N\JJ"dchoklad, 36 ~

Res o

l

Hotell Resebyråer Fritidsresor

.(7,6~

Sterling Airways

49~

E -AB ]

E mrAB J

(12)

Våra medlemmar och ägare

Även 1987 blev ett bra år för detaljhandeln. Prisut- vecklingen var måttlig och den privata konsum- tionen fortsatte att öka.

Trots detta minskade konsumentföreningarnas re- sultat före extraordinära poster med 3 procent till 263 Mkr. Före bokslutsdispositioner och skatt uppgick resultatet til1542 Mkr, jämfört med 607 Mkr 1986.

Rörelsekostnaderna och avskrivningarna ökade kraftigt, bl a till följd av offensiva satsningar på förnyelse av butiks beståndet.

Bra detaljhandelsår

Den totala detaljhandelsvolymen ökade med 3, 7 procent, jämfört med 4,4 procent 1986. Dagligvaror- na steg med 1,5 procent, vilket var den största ökningen sedan 1979. Specialvarornas tillväxt med hela 6 procent var dock något lägre

än

året innan.

Största ökningen uppvisar kött, fisk och grönsa- ker samt öl och läskedrycker. Bland specialvarorna

visade konsumenterna störst intresse för möbler, radio-TV och övrig hemutrustning.

Priserna steg med 2,9 procent för dagligvaror och 4,5 procent för specialvar or. Under andra hälften av året dämpades tillväxten i marknaden, en tendens som kan bli bestående.

Den totala dagligvarumarknaden ökade till 120 miljarder och specialvarumarknaden till 96 miljar- der.

Bibehållen marknadsandel

Med årets försäljning på 35,8 miljarder på denna

totalmarknad på 216 miljarder kunde konsument-

föreningarna behålla sin marknadsandel på 16 pro-

cent. Dagligvarnandelen förbättrades med 0,3 pro-

centenheter till 20 ,9 procent medan föreni ngarna

behöll marknadsandelen på specialvaror, 10,0 pro-

cent. Dagligvaror svarade för sju tiondelar av för-

säljningen.

(13)

Sedan hösten 1987 finns tecken på ett trendbrott i kooperationens dagligvaruförsäljning mot en ökad marknadsandel jämfört meci konkurrenterna.

Stormarknader ökar

Försäljningen av dagligvaror förskjuts alltmer mot stormarknader och andra trafikorienterade köpcent- ra. Denna utveckling påskyndar förnyelsen i butiks- beståndet och strukturförändringen från små och äldre butiker.

Under 1987 omsatte de 75 största dagligvaroför- säljarna i Sverige 9,6 miljarder och tog 8 procent av marknaden. Volymökningen var hela 6,2 procent mot 1,5 procent för marknaden.

Fem av de sju största dagligvarubutikerna

i Sveri-

ge är Obs! Sammanlagt har kooperationen 21 enhe- ter bland de 75 största. Tillsammans svarade de 1987, med en försäljning på tre miljarder, för 12 procent av kooperationens dagligvaruhandel.

Obs! är den ledande gruppen av dagligvarusäljare.

Obsl-varuhusen har också en bättre specialvaru- utveckling än fackhandeln och nästan dubbel volym- ökning mot jämförbara stormarknader.

Offensiva investeringar

Kooperationens framgångar kan till stor del tillskri- vas årets offensiva investeringar på sammanlagt 640 Mkr.

Fyra nya stormarknader öppnades

i

Jönköping, Kållered

, Trollhättan och Norrtälje samt .

tre större hallbutiker, totalt ca 40 000 kvm. Det motsvarar ungefär halva 1986 års totala butiksetablering.

Under året tillkom 25 nya fackhandelsbutiker.

Förutom en ny Bredenbergsbutik förvärvade Kon- sum Stockholm Academus AB med bokhandel

i

24 enheter med namnen Akademibokhandeln, Bokman m fl.

Ett 70-tal, främst mindre, butiker stängdes under

året. Ungefär en tredjedel av kooperationens butiks- bestånd som omsätter mindre än 10 Mkr per år har en svag utveckling.

Otillräckligt resultat

Av de 137 föreningarna skapade 76 ett överskott om sammanlagt 357 Mkr, medan 61 uppvisade förluster på 152 Mkr.

Glädjand~

är att ett tiotal av de storför- eningar som haft rekonstruktionsavtal med KF upp- visar resultatförbättringar.

Över 2 miljoner medlemmar

Medlemsantalet passerade under året 2-miljoners- gränsen.

51 föreningar föreslår utdelning av 162 Mkr i

återbäring, motsvarande 2,

l

procent av deras om-

sättning. Inklusive 19 Mkr i insatsränta, som beta-

las av flertalet föreningar, föreslås 181 Mkr fördelas

till medlemmarna. Det är 18 Mkr mer än föregående

år.

(14)

Moderföreningen KF ekonomisk förening

Koncernstab Förbundssekretariat

KF Information internationellt sekretariat

Koncernekonomi

Personal·

och ledarförsörjning Konsumentpolitik/

Ideologi Fackliga frågor

Koncernservice

Internrevision

Personal Sparkassan KF Finans

Skatter

KF Livsmedels- politik

Juristenhet Kooperatören

Moderföreningen är centralorganisation för de kon·

sumentföreningar som är anslutna till förbundet.

Organisationens uppgift är att anskaffa och i viss utsträckning producera varor för den konsumentko- operativa detaljhandeln. Inom KF finns dessutom centrala funktioner som erbjuder .föreningarna spe- cialisttjänster inom t ex områdena finansförvalt- ning, konsumentpolitiska och ideologiska frågor samt övergripande information.

Som en följd av omorganisationen inom KF-kon- cernen har verksamheten inom moderföreningen KF renodlats till att omfatta en koncernledning med koncernstab och enheter för koncernservice. Större delen av de affärsenheter, som tillhörde moderför- eningen, ingår från och med 1988 i de nybildade dotterkoncernerna KF Handel AB, KF Konsu·

mentvaruindustrier AB (KVI), KF Tjänste AB eller KF Media.

Under 1987 uppgick försäljningen i moderför- eningen till 17 724 Mkr, en ökning för jämförbara enheter med

4

procent från 1986. Under 1987 svara- de moderföreningen för närmar e hälften av KF-kon- cernens totala försäljning. Från och med 1988 kom- mer moderföreningens andel att vara endast margi-

nell. I fortsättningen svarar dotterkoncernerna för den största delen av affärsverksamheten.

Antalet anställda i moderföreningen är 160.

KF-koncernen leds av koncernchefen, som också är VD i moderföreningen KF samt ordförande dotterkoncernernas styrelser.

Koncernstaben

Koncernstaben har till uppgift att biträda koncern- ledningen. I staben ingår bl a:

KONSUMENTPOLITIK/IDEOLOGI omfattar medlems- frågor och samhällsbevakning. En omfattande re- gional förtroendemannautbildning påbörjas under 1988. Till de viktigare medlemsfrågorna hör bl a det pågående arbetet om den framtida parlamentariska organisationen och översynen av det kooperativa handlingsprogrammet, som ska vara färdigt till KFs 90-årsjubileum 1989.

Koncernservice

Koncernservice riktar sina tjänster till hela koncernen och föreningarna. Till serviceenheterna hör bl a:

KF

FINANs

omfattar bl a förvaltning av koncernens likvida medel, extern upplåning, valutaaffärer, ut- landsbetalningar och finansiella tjänster till interna enheter.

SP ARKASSAN administrerar inlåning från medlem- rnarna och svarar för KFs Presentkortverksamhet.

Sparkassans medel placeras i KF Finans.

I september 1987 delades Sparkassan och Låne- köp flyttades till KF Tjänste AB.

Sparkassans inlåning den 31 december 1987 upp- gick till l 285 Mkr mot l 27 4 Mkr närmast föregå- ende

år.

Resultatet förbättrades med 1,4 Mkr till8,9 Mkr, främst tack vare lägre administrativa kostna- der. Presentkortförsäljningen uppgick till 213 Mkr och var i stort sett oförändrad.

Allemansfonden har avvecklats.

KF LIVSMEDELSPOLITIK representerar KF i styrel-

serna för en rad statliga verk, myndigheter och

organisationer. Under året har verksamheten bl a

inriktats på att omsätta KFs livsmedelsprogram i

praktiken och att sprida det inom konsumentkoope-

rationen.

(15)

KF Handel

KF Handel utgör kärnan i den nya organisation, som antogs av KFs styrelse den 11 december 1987.

Syftet med KF Handel är att fånga upp de frågor, som är viktigast för konsumentföreningarna i landet samt att stå till tjänst med de varor och den service som medlemmarna/föreningarna efterfrågar. '

För att KF Handels inriktning i största möjliga utsträckning ska svara mot de behov och önskemål som föreningarna har, består dess styrelse till över- vägande delen av föreningsledare. KF Handel ska vara ett organ, där beslutsmässighet förenas med bred förankring hos organisationens intressenter.

En del av affärsstrategin för KF Handel är att vara föreningamas bästa inköpskälla och att dess- utom verka för att den kooperativa detaljhandelns ställning stärks på marknaden. Det kan ske genom en ökad effektivitet inom organisationen, nya initia- tiv i syfte att stödja kooperativ verksamhet, ekono- miskt stöd för utveckling i detaljhandeln och återbä- ring av resultat till föreningarna etc.

Till

de mest angelägna verksamhetsområdena för KF Handel hör:

Inköps- och distributionsfrågor Etableringsfrågor

Datautveckling

Medlemskapets innehåll

Utveckling av nya koncept och samarbetsformer i konkurrens med branschhandeln.

De verksamheter i KF som behövs för att effektivt betjäna föreningarna ska gradvis sammansmälta till ettintegrerat företag.

Verksamheten 1987 redovisas för den organisa- tion som gällde under året och inom ramen för de tre divisioner som utgör KF Handel - Dagligvaror, Specialvaror och Detaljhandelsutveckling.

Chef: Kim Scharf

Styrelseordförande: Leif Lewin

Antal anställda: ca 5 000 (därav 1195 vid hk)

Dagligvaror

Sälj-och

sortimentsplanering KF Konsument KF Varutillförsel KF Dagligvaror KF Frukt

Grönsaker & Blommor KF Förpackning Promus

Dagligvarudivisionen består av de enheter som sva- rar för inköp, förmedling, distribution etc av dag- ligvaror till konsumentföreni ngarnas säljenheter samt storhushållskunder.

Enheten Sälj- och sortimentsplanering är delvis ny och har tillkommi t för att i nära samarbete med föreningarna effektivisera Dagligvarudivisionens sälj- och sortimentsplanering, så att den på bästa sätt tillgodoser butikernas och därmed konsumen- ternas intressen.

Cirkel AB har fr o m 1988 överförts till KYl- gruppen och verksamheten 1987 presenteras under KVI.

För närvarande utgör dagligvarorna ca 70 procent av den totala kooperativa detaljhandelsförsäljning- en.

Föreningamas försäljning av dagligvaror steg un- der året med 3,2 procent i volym, medan marknaden totalt ökade med 1,5 procent till 120 miljarder kronor. Därmed ökade konsumentkooperationen sin andel av dagligvarumarknaden med någon tiondels procent, efter flera år av stagnation.

Chef: Leif Blomkvist

Försäljning: 7 768 Mkr (

+

6%), exklusive lagercen- tralerna (LC) och Rikslagren. (Se KF V arutillförsel.) Anställda: fr o m 1988 3 381 (därav 2 900 vid LC).

KF Konsument

Verksamheten omfattade under året provkök, livs-

medelsprovning med ca 4 000 tester för kontroll och

kvalitet, redskapsprovning med bl a skola för mat-

(16)

Britt-Marie Aller, KF Konsument, som tagit fram

"Vardagens kemi". Ett informationsmaterial om var- dagsprodukter o c h deras innehåll.

lagning i mikrovågsugn, textil- och läderlaborato- rium, "Tjäna på att veta" med broschyrer om bl a bilcamping, kreditköp, vegetarisk mat, informa- tionskoncept för Obs!-varuhusen, studiekontakter, information och rådgivning om odling samt konsu- mentmiljöfrågor.

Den 14:e upplagan av Vår kokbok såldes i 30 750 ex och Kökskalendern, som också produceras till- sammans med Raben och Sjögren, gick ut i 30 000 ex. Receptdatorn Matorn finns i tio butiker.

studiekontakten har drivit Matskolor runtom i landet och bl a presenterat KFs livsmedelsprogram.

På konsumentmiljöområdet producerades bl a ma- terialet "Vardagens kemi", en låda med kemisk- tekniska vardagsprodukter och information om

I Tjäna på att veta-serien

kom

flera nya broschyrer under 1987 och över

två

miljoner exemplar leverera- des

till

bl a v aruhus och skolor.

deras innehåll. Materialet är avsett bl a för butiks- träffar.

Chef: Christina Möller Anställda: 46

KF Varutillförsel

Enheten omfattade under 1987 femton lagercentra- ler, tre färskvarncentraler, rikslagren

i

Bro och Lammhult samt KF Spedition.

Från och med 1988 ingår KF Spedition, samt rikslagren

i

Bro och Lammhult i Specialvarndivi- sionen inom KF Handel. Färskvarncentralerna i Bromma och Årsta har övertagits av Konsum Stock- holm.

Lagercentralemas verksamhet drivs i samspel mellan föreningarna och KF. Föreningarna har re- gionvis drifts- och resultatansvar för verksamheten.

Ägare och arbetsgivare är KF Handel AB. Lager- centralerna ska ge ett nollresultat Över- och under- skott regleras med föreningarna.

Rikslagren redovisade stora underskott under 1987. Orsakerna var bl a lägre produktivitet i sam- band med införandet av ett nytt datasystem och en tariffsättning gentemot specialvarubranschema som inte gav kostnadstäckning.

Lagercentralemas försäljningsvolym sjönk något, delvis beroende på en större andel direktleveranser

till

de större säljenheterna. Sortimentet fortsatte att växa i snabb takt, vilket ökade pressen på den redan fullt utnyttjade lagerkapaciteten.

En utredning pågår om den framtida LC-struktu- ren. Omfattande mvesteringar kommer att ske i ett helt nytt datasystem för lagercentralema.

I

samar- bete med KF Project Center exporteras "know- . how" på lager- och distributionsområdet. Ett av de mer omfattande exemplen utgör Tasno-projektet i Sovjetunionen.

Chef: Stig Landberger

Försäljning: 10 827 Mkr ( +3,5%), tjänster 218 Mkr.

Rikslagren: 1958 Mkr Anställda: 3 449

KF Förpackning

Försäljningen minskade något jämfört med 1986.

Det beror främst på, att vissa stora kooperativa industrier idag sköter sina egna förpackningsinköp och att maskininvesteringarna minskat i charkuteri- fabrikerna.

Under året har den föreningsinriktade verksamhe- ten ytterligare intensifierats, framför allt på butiks- emballageområdet.

Chef: Lars Ehinger

Försäljning: 297 Mkr

Anställda: 21

(17)

KF Dagligvaror

Enheten träffar avtal med privata leverantörer och ansvarar för importen av dagligvaror till hela konsu- mentkooperationen. Andelen externa varumärken i konsumentkooperationens försäljning fortsatte att öka under året.

Äggkonsumtionen minskade kraftigt under 1987.

Volymerna har dock till större delen hållits oföränd- rade vid de egna äggpackeriema.

Resultatet före ränta var

i

stort sett oförändrat, jämfört med tidigare

år.

Chef: Lars Lundin

Försäljning: 5 674 Mkr ( + 7%) Anställda: 59

Grönsaker & blommor

Under året rådde det brist på grönsaker och potatis, på grund av den regniga sommaren. Därmed steg priserna. Trots detta ökade försäljningsvolymen för grönsaker medan den sjönk för potatis.

Försäljningsvolymen av blommor steg med hela 8 procent, bl a tack vare den framgångsrika kam- panjen "blomsterglädje" .

Chef: Einar Sjöstedt Försäljning: 517 Mkr Anställda: 32

KF Frukt

Försäljningen ökade starkt, vilket främst beror på en allmänt ökad efterfrågan på frukt, som i allt högre grad betraktas som nyttigt. Försäljningen av svensk frukt minskade dock på grund av begränsad tillgång under den regniga sommaren. Resultatet efter ränta förbättrades kraftigt, vilket bl a beror på att andelen importerad frukt ökade markant till följd av den dåliga skörden.

Chef: Rune Rosen Försäljning: 546 Mkr Anställda: 26

Promus

Verksamheten riktar sig till storhushållsmarknaden.

Arets resultat präglas i hög grad av förlusten av leveranser

till

försvaret från och med den l maj.

Bortfallet gick inte att kompensera under resten av året.

En plan för bättre lönsamhet har utarbetats. Den- na innebär bl a att säljkåren förändrats samt att det lokala Promus-kontoret i Göteborg överförs till KF V arutillförsel.

Chef: Karl-IngeThell

Försäljning: 734 Mkr ( - 12%) Anställda: 23

Frdn Färskvantcentralen i Malmö levereras blommor till hela landet, och kampanjen "Blomsterglädje" bidrog

till

att försäljningen av blommor ökade mycket kraftigt.

(18)

Specialvaror

Damkläder Barnkläder Herrkläder

Skot

Hygien & Kosmetik Hris & Trädgård Kök & Present Sport & Fritid Ljud &Bild

Interior KF Miljö

KFs försäljning av specialvaror ökade under 1987 med 10,5 procent, jämfört med 1986, till 5,3 miljar- der kronor, vilket innebär en volymökning med 5, 7 procent. Konsumentföreningarnas försäljning steg under samma period med 6 procent till9,5 miljarder kronor.

Specialvarumarknaden totalt ökade under 1987 med 6 procent till 96 miljarder kronor. Det innebär, att konsumentkooperationens marknadsandel är oförändrad, 10 procent.

Liksom under tidigare år är det fackhandeln, som svarar för framgångarna på specialvaruområdet.

Men konsumentkooperationen finns också repre- senterad bland vinnarna. Obs! och Obs! Interiör har förstärkt sin marknadsledande position inom varu- husområdet.

De främsta orsakerna till ökningen under 1987 är förbättrade kreditvillkor för konsumenterna och vis- sa reallöneökningar.

Branschen hem- och fritidsprodukter har fått en speciellt stor efterfrågeskjuts under året.

Liksom under 1986 är det de "hårda" specialva- rorna som haft den bästa försäljnings- och lönsam- hetsutvecklingen, dvs Kök & Present, Ljud & Bild, Hus & Trädgård, Interiör samt Hygien & Kosmetik.

Avkastningen på disponerat kapitalligger på drygt 15 procent.

Det sammantagna resultatet för branscherna inom specialvarudivisionen har förbättrats, jämfört med

1986. Det beror främst på ökad effektivitet och en god försäljningsutveckling.

Från och

med

1988 ingår Rikslagren i division specialvaror. För 1987 redovisas den verksamheten dock i Dagligvarudivisionen.

Chef: Berndt-Åke Ericsson Försäljning: 5 305 Mkr ( + 10,5%)

Damkläder

Enheten svarar för inköp

och

försäljning av dam- konfektion, damekipering, ungdomskläder (Atten- tion) samt sy- och sticktillbehör till den kooperativa detaljhandeln.

Försäljningen minskade under året. Den största nedgången noteras

för Attention-sortimentet. Även

garnförsäljningen gick ned, beroende

på en allmän

marknadstrend. Under andra halvåret startade för- säljningen av

Gunilla

Pontens

specialdesignade

damkonfektion i 25 Domusvaruhus och PUB.

Chef: J öran Svensson

Försäljning: 359 Mkr (- 3,1%) Anställda: 82

Barnkläder

Verksamheten omfattar inköp

och

försäljning av testade barnkläder för

åldrarna 0-15 år till koopera-

tiva varuhus och butiker.

Chef: Rolf Persson

Försäljning: 209 Mkr ( -

1,1 o/o)

Anställda: 29

Herrkläder

Enheten svarar för inköp och försäljning av herrklä- der och reseeffekter

till

kooperativa varuhus

och butiker.

Chef: Lars-Henrik Edstam Försäljning: 300 Mkr ( +4,9%) Anställda: 4

7

Skor

Verksamheten omfattar

inköp och

försäljning av dam-, herr- och barnskor till kooperativa

varuhus

och butiker.

Chef: Lennart Barkman

Försäljning:

258 Mkr (-

0,8%)

Anställda:

21

(19)

Gunilla Pontens kläder finns numera i ett antal av kooperationens varuhus. Här kollektionen för våren 1988.

Hygien & Kosmetik

Enheten svarar för inköp och försäljning av blöjor, mensskydd, toalettartiklar, bijout erier och kosmetik till kooperativa varuhus och butiker.

Chef: Hans Dahlqvist

Försäljning: 685 Mkr ( + 7,9%) Anställda: 37

Hus & Trädgård

Enheten svarar för inköp och försäljning av vita kapitalvaror, byggnadsmateriel, färg, verktyg och trädgårdsutrustning för den konsumentkooperativa detaljhandeln. COOP fågelfoder och plantskoleals- ter ingår också i sortimentet.

Försäljningen steg kraftigt under 1987, främst av hushållskapitalvaror, som ökade med 46 procent.

Antalet sålda mikrovågsugnar mer

än

fördubblades och uppgick till 41 000. Marknadsandelen för branschen totalt ökade med någon tiondels procent- enhet.

Chef: Lars Olsen

Försäljning: 636

Mkr (

+ 22,5%) Anställda: 49

Kök & Present

Verksamheten omfattar delbranscherna present och glas, porslin och keramik, husgeråd och kokkärl, städ och rengöring m m. Enheten svarar för inköp och försäljning till den kooperativa detaljhandeln.

Chef: Widar Lindberg

Försäljning: 544 Mkr (+4,1%)

Anställda: 51

(20)

Sport & Fritid - Lek

Verksamheten omfattar delbranscherna sport, fritid och leksaker. Enheten ombesörjer inköp och försälj- ning till den kooperativa detaljhandeln.

Försäljningsvolymen minskade för sport- och fri- tidsartiklar, medan den ökade för leksaker med två procent.

Chef: Ove Nylander

Försäljning: 408 Mkr ( + 3,6%) Anställda: 55

Ljud & Bild

Enheten svarar för inköp och försäljning av bl a foto, klockor, papper, skivor, böcker, radio och TV till kooperativa varuhus och butiker. Försäljnings- framgångarna under 1987 medförde en marknads- tillväxt framför allt för Hushållsel och Foto samt Radio/TV.

Chef: Stig Andersson

Försäljning: 687 Mkr ( + 21

o/o)

Anställda: 65

Interiör

Verksamheten omfattar inköp och försäljning av hemtextil, mattor, belysning och möbler till Domus, Obs! och Obs! Interiör.

Interiörs försäljningsvolym minskade under 1987 på grund av att fyra försäljningsenheter i detaljhan- delsledet helt eller delvis lagt ned möbelförsäljning- en. För jämförbara enheter ökade dock föreningar- nas försäljningsvolym av Interiör-sortimentet.

Volymökningen på den totala mö belmarknaden var 11,5 procent.

Chef: Bengt Silwen

Försäljning: 681 Mkr ( + 5,9%) Anställda: 77

KF Miljö

Verksamheten omfattar inköp och försäljning av inredning och utrustning för varuhus, butiker, indu- f}

strier etc.

Avdelningen Offentlig miljö riktar sig till hotell, restauranger, kontor osv. Sortimentet består av möbler, mattor, textilier och restaurangutrustning t

samt projektering och planering. Försäljningen steg - med 20 procent under året. Det är främst Inr edning och Utrustning, som svarar för ökningen.

Chef: Göte Johansson

Försäljning: 536 Mkr ( + 19,8o/o) Anställda: 82

Foto hade en mycket god marknadstillväxt 1987. Snabbservice för foto

i

varuhusen, hä r PUB i

Stockholm, kan bidra till fortsatt positiv utveckling.

(21)

KF Detaljhandelsutveckling

Affärsutveckling

Marknadsutveckling Ledarutveckling D-konsult ·

VårGård

I division Detaljhandelsutveckling samlas den kom- petens och de funktioner, som ska tillfredsställa den kooperativa detaljhandelns behov av tjänster inom bl a områdena affärsutveckling, marknadsföring, personalutbildning, ledarutveckling, butiksetable- ring och butiksdata.

Inom verksamheten ska de olika enheterna, vid behov, samverka med varandra.

Chef: Kjell Nilsson Anställda: 170

Affärsutveckling

Verksamheten inriktas på att utarbeta affärskon- cept för Domus City- och Obs!-varuhusen. Projekten genomförs i samarbete med föreningarna och byg- ger på frivilligt deltagande. Under 1987 var tio Obs!-varuhus och sju Domus City-enheter anslutna.

Finansieringen sker dels genom de anslutna för- eningarna, dels med centrala utvecklingsmedeL Chef: Olle Östling

Anställda: 16

Marknadsutveckling

Verksamheten inriktas på övergripande profilre- klamprojekt inom detaljhandelsområdet. Exempel på overgripande marknadsförings- och sponsorpro- jekt är Domus Sport fotbollsskola, Rock-SM, Svensk Elitishockey, Ung i Konsum, "Coopy" etc.

Chef: Bengt Rudolfsson Anställda: 11

Ledarutveckling

Verksamheten inriktas huvudsakligen på chefsre- krytering i föreningar och varuhus, högre ledarut- bildning och aspirantutbildning.

Ett rullande utbildningsprogram tillämpas för ett femtiotal aspiranter runtom i landet. Ungefär hälf- ten av deltagarna

är

kvinnor.

Chef: Eric Norling Anställda: 4

D-konsult

Inom konsumentkooperationen har 25 nya butiks- och stormarknadsenheter etablerats under året.

D-konsult har medverkat vid planering och projek- tering av flertalet av dessa enheter. Till de mer omfattande projekten hör Obsl-stormarknaderna i Jönköping (A6), Kållered och Trollhättan samt Do- mus stormarknad i Norrtälje. Föreningarnas ökade etableringstakt har medfört ett större antal uppdrag för D-konsult jämfört med 1986. Den höga etable- ringstakten väntas fortsätta under 1988.

Chef: Ove Andersson Antal anställda: 66

./

/

Bernad ette Schillings, välkänd inr edare och designer, är numera knuten

till

Domus City projektet. Här tillsammans med en modell av ett varuhus för 90-talet, Malmö.

Vår Gård

Under 1987 nåddes rekordet 30 000 deltagardagar totalt. Antalet konferensdeltagare under året var ca 6 000 och antalet kursdeltagare ca 4 000.

En datastuga installerades. Den utnyttjas dels för egna och inhyrda kurser, dels i samarbete med bl a D-konsult och KF Data.

Ett flertal detaljhandelsinriktade utbildnings- projekt påbörjades. De avser både butiksinriktade utbildningsprogram med tyngdpunkt på butiks- chefsutbildning och skräddarsydda program i sam- arbete med . föreningar samt projekt tillsammans med andra utvecklingsenheter inom KF Handel.

Projekt för utvidgad utbildning av förtroendevalda och styrelseledamöter har också påbörjats.

Chef: Wega Karlsson

Anställda: 65

(22)

KF Konsumentvaruindustrier AB (KVI)

Cirkel AB FoodiaAB

Kvarn och

Bageri AB Juvel

AB W

årby

Bryggerier

AB GomanProdukter Slitman AB, 91 %

Nordchoklad, 36%

t

l

l

l i

Stora förändringar genomfördes inom KYl-gruppen under

1987.

KF s förbundsstyrelse beslutade den 30 oktober att bilda dotterbolaget KVI som en koncern med egna dotterbolag. Verksamheten ska koncent- reras tilllivsmedelsområdet.

Under året tillfördes företagen Juvel och Goman samt KFs andel (36o/o) i Nordchoklad AB. Under

1988

utökas gruppen dessutom med Cirkel

AB,

samt med de regionala charkuterier och bagerier, som tidigare hörde till moderföreningen KF.

Av strumpfabriken Vinetta

AB

återstår 9 procent i KVI. Resterande aktier såldes under

1987

till Altarnon BV. 9 procent av textilföretaget Slitman såldes till Pekka Lindberg AB, vars ägare är VD i Slitman. Svea Reklam

AB

samt bokförlaget Raben

&

Sjögren med dotterföretaget Prisma överflyttades till KF Media.

Närmare 90 procent av KVIs totala försäljning riktar sig till kooperationen. Under

1987

började förutsättningarna för verksamheten att förändras i och med att föreningarna i ökad utsträckning komp- letterar sina inköp från externa företag. KVIs för- säljning på marknader utanför kooperationen ökar inte i motsvarande grad. Under

1988

kommer ökade resurser att sättas in för att stärka positionerna på den kooperativa marknaden och för att öppna nya försäljningskanaler.

(KVI-gruppens totala försäljning och resultat re- dovisas på sid 52 och gäller de företag, som utgjorde gruppen under

1987.)

Under

1988

planeras investeringar för närmare 90 Mkr, varav ca 50 Mkr kommer att läggas inom bageri- och charkuteribranschen.

Chef: Thord Moren

styrelseordförande: Leif Lewin Anställda:

5 289

(fr o m

1988)

Cirkel AB

Cirkel importerar, förädlar och marknadsför kaffe, te och kryddor. Från och med

1988

organiseras företaget i aktiebolagsform.

Året präglades i hög grad av prisutvecklingen inom huvudområdet kaffe. Efter att

1986

ha legat på den högsta nivån på tio

år

föll världsmarknads- priserna kraftigt och nådde under tredje kvartalet

1987

den lägsta noteringen sedan sextiotalet. Dol- larkursens fortsatta fall förstärkte effekten på den svenska marknaden. Kaffekonsumtionen

är

påfal- lande stabil och därför prisokänslig.

Cirkels omsättning sjönk kraftigt under

1987.

Orsaken är främst prisfallet men också en volymför- lust. Konkurrensen har skärpts. Det har bl a tagit sig uttryck i att ytterligare några större konsument- föreningar utvidgat kaffesortimentet. Eftersom var- ken dessa föreningar eller den kooperativa detalj- handeln totalt har ökat sina marknadsandelar, inne- bär den ökade försäljningen av privata märken en motsvarande minskning för Cirkel.

Marknadspositionerna på te har stärkts. Mark- nadsandelen för kryddor är oförändrad.

Det sammantagna resultatet har förbättrats jäm- fört med

1986.

Chef: Calle Åkerstedt

styrelseordförande: Thord Moren Försäljning: 510 Mkr (-

36o/o)

Anställda: 185

Faodia AB

Foodia tillverkar och marknadsför livsmedelspro- dukter, som huvudsakligen säljs inom konsument- kooperationen. Försäljningen minskade något jäm- fört med

1986,

bl a på grund av en minskad efterfrå- gan på kyckling, till följd av debatten om campylo- bacter. Förlusten av leverans er till försvaret bidrog ocksåtill nedgången.

Försäljningen till konsumentföreningarna ökade däremot. Det gäller framför allt produkterna saft, sylt, mos, marmelad och gurkinläggningar.

Det egna varumärket har profilerats starkt i mark- nadsföringen. En säljorganisation för storhushålls- marknaden byggdes upp under året.

Resultatet

är

något sämre än

1986,

vilket bl a

beror på ökade råvarukostnader till följd av den

(23)

regniga sommaren och på den minskade kyckling- försäljningen. Lönsamheten är svag på produktom- rådena färsk fisk, konservsill och sillinläggningar, där strukturella förändringar förbereds.

Chef: Walther Jonerot

Styrelseordförande: Thord Moren Försäljning: 949 Mkr ( -l

o/o)

Anställda: 900

Kvarn och Bageri AB Juvel

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt steg med 14,9 miljoner kronor till 23,6 miljoner kronor.

En av orsakerna till den kraftiga resultatförbättring- en är att Juvel bolagiserats och tillförts nytt kapital med lägre räntekostnad som följd. Framgångarna beror dessutom på bättre rävaroutnyttjande i pro- duktionen och en rad lyckosamma nylanseringar.

Försäljningsvolymen ökade med 0,9 procent jämfört med 1986.

Verksamheten bedrivs inom K vamdivisionen och Förädlingsdivisionen samt Juvelbagerierna.

Totalmarknaden för hushållsmjöl minskade, me- dan konsumtionen av färskt bröd steg. Även Juvels

försäljning av hushållsmjöl sjönk. Alternativt odlat vetemjöl och grahamsmjöl

är

exempel på produkter som lanserats under året. Tillsammans med bageri- erna genomfördes kampanjen Svenska Landskaps- bröd, som blev en stor framgång.

Förädlingsdivisionens miisliprodukt F-miisli nåd- de en marknadsledande position. Exempel på nya produkter är Lasagne i Donna Dora sortimentet och snacks av märket Amigo.

Bagerierna fortsatte den framgångsrika kam- panjen "Bäst på bröd", med betoning på datum- märkning, färskhet och produkter som är fria från onödiga tillsatser. Kooperationen har spelat en banbrytande roll, när det gäller datummärkning av bröd. Den

l

maj beslutade livsmedelsverket att mjukt mat- och kaffebröd ska märkas med datum för bakdag - något som tillämpats inom konsu- mentkooperationen sedan flera år tillbaka. Under de tre senaste åren har tre nya bagerienheter tillkom- mit (Skövde, Göteborg och Jönköping). Antalet Juvelbagerier uppgår till 25 st.

Chef: Weine Ånell

Styrelseordförande: Thord Moren Försäljning:

l

225 Mkr ( + 5%) Anställda:

l

626

Konsumentkooperationen kan sälja dagsfärskt

bröd,

utan onödiga tillsatser, i praktiskt taget hela landet. Ett av

de

senaste tillskotten bland Juvels bagerier är butiksbageriet i Obs! Jönköping.

(24)

AB W år by Bryggerier

Företaget, som marknadsför sig under namnet W år- by Källa, tillverkar öl, vatten och läskedrycker vid sina bryggerier i Vårby och Sollefteå.

Den

kall~

och regniga sommaren inverkade nega- tivt på dryckesförsäljningen i allmänhet. Trots detta lyckades W årby Källa under 1987 nå den högsta volymen i företagets historia, 88,2 miljoner liter.

Nylanseringama under året bidrar starkt till fram- gångarna.

Den nya vattenprodukten Aqua Limone, ett mine- ralvatten med smak av citron, har blivit en succe.

Ett mörkt öl, Styrka,

i

klasserna l, II och III har också lanserats och fått ett mycket positivt motta- gande. Dessutom har ett antal nya smakvarianter på läskedrycker introducerats på marknaden, bl a Panda, där 5 öre per såld flaska tillfaller Världsna- turfonden.

Avkastningen på disponerat kapital var mycket god.

Chef: Gösta Burman

styrelseordförande: Thord Moren Försäljning: 795 Mkr ( +5,3%) Anställda: 505

AB Goman-Produkter

En bättre balans mellan utbud och efterfrågan nåd- des under året inom kött- och charkuteribranschen.

Konsumtionen av kött, som sjunkit under ett flertal år, steg något.

Goman redovisade en, i stort sett, oförändrad försäljningsvolym, medan marknadsandelarna för både kött och charkuterivaror ökade något. Resulta-

tet förbättrades från ett underskott på 8 Mkr 1986 till ett överskott på 10,6 Mkr. Orsakerna är bl a ökad kostnadseffektivitet och en strukturomvand- ling, som bl a inneburit att en ny anläggning byggts

i

Luleå, medan enheten

i

Kalix har avvecklats. U n der 1988 läggs fabriken i Sundsvall ned. Förändringar- na innebär, att Goman fått ökade förutsättningar att klara av den fortsatt hårda konkurrensen. Ytterliga- re strukturella förändringar planeras.

satsningarna på färdiglagat och fettsnåla produk- ter fortsätter.

Chef: Vilho Eriksson

styrelseordförande: Thord Moren Försäljning:

l

490 Mkr ( + 1,3%) Anställda: l 183

Slitman AB

Under våren förvärvade Slitman samtliga aktier

i

Sjömans Textil AB. Därigenom övergick 9 procent av aktierna i Slitman till ägaren av Sjömans, som dessutom fick option på återstående aktier. Sjömans förre ägare tillträdde som VD.

Företaget har delats upp i två delar - en för tillverkning av yrkeskläder under namnet Slitman och en för personalkläder, under namnet Sjömans.

Försäljningen av fritidskläder har avvecklats.

Resultatet har försämrats ytterligare, jämfört med 1986. Orsaken

är

dels problem inom området yr- keskläder, dels en större lagerinkurans

än

beräknat.

Chef: Pekka Lindberg

styrelseordförande: Thord Moren

Försäljning: 58,7 Mkr ( - So/o)

Anställda: 154

(25)

KF Industri AB

BT

Indut>tries

AB Elmo-Calf AB Fiskeby Board AB Gislaved AB GISAB Gustavsberg Fastigheter AB Gustavsberg VVSAB Karlshamns AB Lumala.mpan AB Meco lwema AB Nivis Tyre AB Nordspcocc AB OK Petrolet:m AB Svenska R:~.yon AB TenoAB

KFI V

en ture AB

Products

fro:n Sweden

KFI är ett helägt dotterbolag till KF. Till KFI-grup- pen hör de industrier, som har sin huvudsakliga försäljning utanför konsumentkooperationen. Unge- fär 80 procent av den totala försäljningen sker externt. Inom KFI -gruppen finns sammanlagt 17 företag med ett fyrtiotal affärsenheter och ett sex- tiotai utländska säljbolag.

Affärsid~n

är att driva och utveckla varu- och tjänsteproducerande företag, som långsiktigt kan uppnå och bibehålla uppställda lönsamhetskrav.

I affärsstrategin ingår att gruppens företag ska arbeta inom affärsområden, där de kan uppnå mark- nadsledande positioner. Internationalisering är

yt-

terligare en del i strategin. Utlandsmarknaden utgör ungefär hälften av KFI-gruppens totala försäljning.

Avsevärda strukturförändringar genomfördes

un-

der året för att stärka industribolagets positioner inför framtiden. Kostnaderna för dessa belastade i stor utsträckning resultatet, som därför inte utveck- lades som förväntat.

Under 1987 förvärvades 52 procent av aktierna i

OK Petroleum AB, OKP, (svenska staten och finska Neste Oy äger 24 % vardera), vilket förstärkte re- sultatet.

KFI -gruppens samlade resultat, efter finansiella poster, uppgick till413,4 Mkr mot 315· Mkr 1986.

Försäljningen ökade, för jämförbara enheter, med 9 procent till 9,2 miljarder kronor. Det innebär en volymökning med 5 procent. Försäljningen, inklusi- ve OKP, uppgick till 16,3 miljarder kronor. OKP svarar för 6,9 miljarder kronor därav.

Avkastningen på disponerat kapital uppgick till13 procent (12,2 procent exklus i ve OKP). Målet är 16 procent. För att nå avkastningsmålet 25 procent på justerat eget kapital måste resultatet förbättras med

ca

200 Mkr. Avkastningen 1987 uppgick till 17,1 procent mot 20,8 procent året dessförinnan.

Utöver förvärvet av OKP skedde bl a följande stora förändringar inom KFI -gruppen under året:

I samband med uppdelningen av Gislaved-grup- pen bildades Gislaved Industriservice AB (GISAB) och Nivis Tyre AB, som förvärvade Gistaved Däck

AB och Viking Dekk AJS. Gistaved AB förvärvade Idealplast AB från Gustavsberg och Scandfoam från KF I.

BT Industries förvärvade företaget ACS från Volvo.

AB

Gustavsberg delades upp i Gustavsberg VVS

AB

och Gustavsberg Fastigheter AB. Gustavsberg Porslin AB överläts den l oktober till Wärtsiläl Rörstrands.

Under början av 1988 övertog ett dotterbolag till den finska Hackman-koncernen delar av Karls- hamns innehav i Nordtend AB. Karlshamns för- värvade det amerikanska företaget Capital City Pro- ducts Co och Elmo-Calf köpte American Leather Manufacturing Co i USA.

·Chef: Peter Sahlin

Styrelseordförande: Leif Lewin

Försäljning: 16 297 Mkr, exkl OKP 9 376 Mkr ( + 10,8%), utl förs: 48%

Anställda: 13 129

(26)

Elmo-Calf AB

Företaget tillverkar möbelläder· av hög kvalitet, hu- vudsakligen för export.

Resultatet före kostnadsräntor försämrades med 3,9 Mkr till 16,5 Mkr, främst på grund av höjda råvarupriser.

I mars 1988 förvärvades det amerikanska företa- get American Leather Manufacturing Co i New Jersey. Därmed stärker företaget sin position ytter- ligare på den nordamerikanska marknaden och minskar beroendet av svängningarna i dollarkursen.

I slutet av 1987 fick Elmo-Calf koncessionstill- stånd att öka produktionen med 30 procent. Elmo- Calf har lagt ned stort arbete på att utveckla en miljövänligare produktion.

Chef: Göran Troedsson

styrelseordförande: Peter Sahlin

Försäljning: 320,9 Mkr ( + 7%), utl förs: 80o/o Anställda: 243

BT Industries AB

BT Industries tillverkar utrustning för intern mate- rialhantering, bl a truckar, kranar och lagersystem.

Ett" mål är att företaget 1995 ska vara ett av de tre största i världen i sin bransch. Ett steg i den riktningen innebar förvärvet av Volvo-företaget ACS, Auto Carrier Systems, vid årsskiftet 1987/88.

ACS omsätter ca 350 Mkr vid anläggningar i Möln-

dal och Detroit, USA. Sammanslagningen av ACS med BT Carrago inne bär, att BT lndustries blir världsledande på omr ådet Automatic Guided Vehic- les (AGV).

Resultatet för hela gruppen ökade med 20,2

Mkr

till 114,1 Mkr. Ett negativt resultat inom BT Sys- tems uppvägs av positiva resultat för BT Svenska AB, BT Produkter och Rolatruc.

Utlandsmarknaderna, speciellt i England, Belgien och Norge, har haft mycket god tillväxt.

Chef: Bengt Carlsson

Styrelseordförande: Peter Sahlin

Försäljning: 2 247 Mkr ( + 18%), uti förs: 65%

Anställda: 2 594

Fiskeby Board AB

Fiskeby Board, som tillverkar returfiberbaserat för- packningsmaterial, genomförde under 1987 en av de största investeringarna någonsin - en ombyggnad av en kartongmaskin för 230 Mkr, nära två tredje- delar av företagets årsomsättning.

Tekniska problem vid igångkörningen av den nya maskinen medförde en större negati v avkastning på eget kapital än beräknat och ledde till minskade marknadsandelar. Med den kvantitets- och kvali- tetshöjning som den nya utrustningen medför räknar företaget dock med att inom de närmaste åren kunna både återta och öka marknadsandelen.

Chef:

Ulf

Holm

styrelseordförande: Peter Sahlin

Försäljning: 258,5 Mkr ( -16o/o), uti förs: 50o/o Anställda: 352

Gislaved AB

Under 1987 förvärvade Gislaved AB Idealplast AB från Gustavsberg. Vidare övertogs Scandfoam från KFI. Polarpak (inom Huhtamäki-gruppen) förvärva- de under 1987 25 procent av Scandplast. Under 1988 förvärvas ytterligare 24 procent. Gistaveds andel utgör därefter 51 procent.

Gislaved förvärvade produktionen och marknads- föringen av väveriband från Rieber

&

Höglund, som köpte Gislaveds tillverkning av blöjsnibbar.

Scandplast, Teno och Polarcup bildade ett gemen- samt säljbolag, Cupol, för försäljning av catering- produkter.

BT Industries är ett av de före tag inom KFJ-gruppen som når goda framgångar uto mlands.

FOTO: HÅKAN MÅLBÅCKIMATS HALLGREN

References

Related documents

denna värdering bygger på antagandet att q-med kommer att fortsätta att själv äga dessa tillgångar och att produktion och forskning även i framtiden kommer att bedrivas i

Aktiva, devizový kurz, FIFO, LIFO, majetek, náklady, náklady s pořízením související, oceňování, pasiva, pevná skladová cena, pořizovací cena, rozvaha,

Aktiva, devizový kurz, FIFO, LIFO, majetek, náklady, náklady s po ízením související, oce ování, pasiva, pevná skladová cena, po izovací cena, rozvaha, ú etní

I nästan alla huvudnäringsgrenar blev tillväxten för värdet på exporten långsammare eller vände nedåt i januari–november 2019 jämfört med motsvarande tidsperiod året innan,

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů aktivity v rámci poměrové analýzy i mezipodnikového porovnání byly použity průměrné hodnoty příslušných položek

Nitar, pappersklämmor, tejp och etiketter får lämnas kvar..  torrt och

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, nedskrivning av goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skill- naden mellan skattemässigt värde

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier och hybridobligationer i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Periodens resultat, efter avdrag för resultat till preferensaktier, i relation till genomsnittligt antal utestående stam aktier.

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 409 MSEK (323), vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2007.. Rörelseresultatet uppgick till 39

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 1 173 MSEK (940), vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2007..

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden. Källor: SCB

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden. Källor: SCB

I gruppen nyblivna pensionärer var det en större andel av kvinnorna än av männen som gick i pension vid 65 års ålder, 52 procent respektive 46 procent.. Kvinnor fick i genomsnitt

[r]

En frispark, hörnspark eller sidlinjespark ska slås om ifall en spelare slår sidlinjesparken direkt mot det andra lagets mål eller i eget mål eller om sidlinjesparken görs fel

Arkeologiska utgrävningar har gett ytterligare information om de ofta mycket avancerade exempel på ingenjörskonst som återfanns i cistercienser- klostren. Ett närliggande exempel

Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 23 juli, tredje kvartalet den 26 oktober och bokslutskommuniké för helåret 2010 (kvartal 4) kommer att offentliggöras 11 februari

Den del av resultatet från redovisningsmedel som redovisas i rörelsens intäkter har därmed varit lägre under perioden andra kvartalet 2013 till och med första kvartalet

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB för perioden 1 januari 2008 till 30 september 2008. Det är styrelsen och

Mätt i antal avslut har Avanza Bank störst marknadsandel av samtliga börsmedlemmar med 11,9 procent av antalet avslut under perioden januari–september 2009 respektive 12,5

Justerad EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 193 (157) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-mar- ginal om 9,3 (9,5) procent.. Orderstocken är fortsatt stark och