Brott mot förtroendevalda

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-05-28

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Erik Nymansson och Thomas Bull

Brott mot förtroendevalda

Enligt en lagrådsremiss den 23 maj 2019 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i brottsbalken.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Cecilia Eneman.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :