• No results found

Multiplikation och division av bråk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Multiplikation och division av bråk"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Multiplikation och division av bråk

bd ac d c b a*

c ab c ab c b a c

a b

* 1

* 1

bc c ad d b a

c d d c c

d b a Vl

bc ad d bc a

1

*

*

*

Ex. Förenkla * 41 4

3 12 3

6

* 2

*6 3

2

x x x

x x

x

1 3 23

2

3 2

3) 1 1 (

3 2 3

: ) (

1 3 23 2

3 23 3

3 2 3 3 3

3 2 3

x x x

x x

x x

aLagen Distubutiv

Lösning Alternativ

x x x

x x x

x x x

x x

Förenkla uttrycket:

b a b

a a b

a a b

a a

b a

a

( (3 ( ))) 3 ( (3 )) 3 ( 3 ) 3 3 6 2

3 För

enkla:

ab ab b a

b a b

aab b a

b a

ab a b

b a

ba a ab

b täljaren

ab b MGN

a b

a 1

* ) (

1

* ) (

1 ) ( 1

1 )) (

( 1 1

 

 

 

 

 

Vi har att:

HL a b b a b a

b a VL

a b b a

) 1 (

* ) 1 ( ) )(

1 ( :

) (

Ex. Förenkla

) (

* ) (

* ) (

) ( ) ( 1 1 1 1 1

1 1 1

* a b

a b a b

b a

ab a b

ab b a b a b b

a b

b a

a b

b a

a b



 

(2)

1.4 Utsagor

ga lFalskUtsa äretthelta

R

a FalskUtsag a

a FalskUtsag P

:

3 2

* 5 :

2 3 5 :

denPåx rÖvrigaVär

ochFalskFö rx SomÄrSanFö

a ÖppenUtsag x

S

2 10

5 :

1.5 Logiska operatorerp

Implementation: 

Om utsagan a är en logisk konekvens av utsagan p saknar v att p => q Ex. Om 4x 8 och q:x2 gäller att pq

2 :

Ekvivalens

Om pqoch det även gäller att qa

Ex. Om p: 4x8 och a: x2 gäller att pq Ex. p: x3, a:3x9, r:x2 9

q

p Sant ty df till p är Df till q p

q Sant på samma sätt r

p Sant ty Df till p är Df till

r

p

r Falskt ty Df till

r

är Df till p Ex. Sant eller Falskt

4 3

x

x Falskt

5 5

x

x Sant

5 5 x

x  Sant

5 5 x

x Falskt

References

Related documents

De ovanstående frågorna berör vissa centrala element av historiemedvetandet: där tar man ställning till hur historiska processer och händelser skulle bäst förklaras, i vilken

Enligt Skolverket har det har visat sig att det är de konkreta och kortsiktiga målen som har bäst effekt vad gäller stödåtgärder. Dessa skall dock vara ett led i att nå större,

12, förefaller

definiera

[r]

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det

145 Sammanfattning 2008 års verksamhet för mångkultur på Etnografiska museet Utöver återrapporteringen gällande målet för internationellt och interkulturellt samarbete är

För att överbrygga skillnaderna i möjlighet till läxhjälp ger många av lärarna läxor som är anpassade så att eleverna ska kunna klara av att göra dem själva eller att de kan ta

Dessa två fick väldigt låga träffar gällande användningsfrekvens men detta till trots verkar de på något sätt vara aktuella i språket och i människors närmiljö. Som jag

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan med dubbelspår till Norge i tre steg, först till Stenungsund,

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan.. Räkneflyt är kopplat till Lgr11

När man dividerar två bråk multiplicerar man det första bråket med det inverterade talet till det andra bråket... 1.4 Division

Första gången skriver du svar i rutorna längst

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt

Du kan tänka så här: ”Hur många grupper med fyra personer kan jag få av

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.. Svar :Varje bit är

Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring.. Verb är sådant man

I många tillfällen kan man förkorta innan man multiplicerar.. Här är ett

[r]

Man kan säga att en division är en

Kalle ska såga till små trästavar med längden 0,3 dm. Han ska såga från en 90 dm