• No results found

Intern kontroll för Tekniska nämnden 2020 Vad är intern kontroll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Intern kontroll för Tekniska nämnden 2020 Vad är intern kontroll"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr 2019/388

Intern kontroll för Tekniska nämnden 2020

Vad är intern kontroll

Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6

1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet

6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Hörby kommuns reglemente för intern kontroll beslutad i kommunfullmäktige

I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet.

(2)

Handlingsplan 2020 för Intern kontroll Samhällsbyggnadsförvaltningen

Process/rutin/system/styrdokument Kontrollmoment Frekvens Ansvarig för uppföljning

Rapportering Väsentlighets- /riskbedömni ng

Kommentarer

Organisationsbeskrivning Upprätta

organisationsschema för verksamheten

April

September Samhällsbyggnad schef och respektive verksamhetschef

Maj Oktober nämnd

Svag Bedöms som svag

risk för ekonomisk eller

verksamhetsskada Post och diarieföring Daglig postöppning och

diarieföring April

September Administratör

eller motsvarande Maj Oktober nämnd

Måttlig Bedöms som måttlig risk utifrån

förvaltningslagen

Arkivering Arkivering enligt

kommunlagen/förvaltnin gslagen

April

September Administratör

eller motsvarande Maj Oktober nämnd

Måttlig Bedöms som måttlig risk utifrån

kommunallagen/

förvaltningslagen Rutiner för ekonomisk kontroll och

uppföljning Genomgång av

fakturahantering, attesteringsregler, beställningsregler och rutiner för ekonomisk uppföljning

April

September Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig

Maj Oktober nämnd

Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån

kommunallagen samt kommunens

ekonomi- och verksamhetsstyrning Kompetensförsörjning och

Rekryteringsprocess

Säkerställa rekryteringar genom kvalitetssäkrad process med innehåll som kompetensprofil, tester och samverkan berörda parter

April September

Respektive verksamhetschef

Maj Oktober nämnd

Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån

kommunallagen/förv altningslagen/annan lagstiftning

Befattningsbeskrivning Säkerställa att varje medarbetare har en individuellt anpassad beskrivning av yrkesroll och mål i arbetet

April

September Respektive

verksamhetschef Maj Oktober Nämnd

Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån

kommunallagen och verksamhetsskada

(3)

Process/rutin/system/styrdokument Kontrollmoment Frekvens Ansvarig för uppföljning

Rapportering Väsentlighets- /riskbedömni ng

Kommentarer

Upphandling och avtal Kontroll av att

upphandling görs och att ingångna avtal följs, samt att kommunens policy för arrendeavtal följs.

April September

Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig

Maj Oktober nämnd

Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån

kommunallagen samt kommunens

ekonomi- och verksamhetsstyrning

Handläggningstider Genomgång av

handläggningstider för myndighetsutövning, detaljplaner, felanmälan fastighetsskötsel och anläggningsservice

April

September Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig

Maj Oktober nämnd

Måttlig Bedöms som måttlig risk för ekonomisk eller

verksamhetsskada

Systematiskt arbetsmiljöarbete Säkerställa Arbets- miljöhjulet

lönesamtal

skyddsronder,

medarb.enkät

medarb.samtal

delegering av arbetsmiljöuppg

riskbedömning och handlings- plan vid verk- samhetsför- ändringar och utförandet av arbetsuppgifter

uppföljning av SAM till KS.

April September

Respektive verksamhetschef

Maj Oktober nämnd

Allvarlig Bedöms som allvarlig risk utifrån arbets- miljölagen.

Beslutad i tekniska nämnden 2019-12-12, § XX

References

Related documents

7§ Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer sim fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller

50 procent av förbundets representationsfakturor samt 10 procent av förbundets konteringar för fika, måltider och restaurang har granskats1. Risk för: felaktig hantering

Fyll i händelser och skada/påverkan i Mörbylånga kommuns systemstöd för intern kontroll eller motsvarande rapport för bolagen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till beslut med Ulrika Lindhs tilläggsyrkande samt med tillägget om personer som står långt från

Reglemente för kommunstyrelsen säger att kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen samt att anordna intern kontroll för styrelsens

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019 Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019 § 51 Dagens sammanträde.. Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle

lokaltidningen. Nämndens beslut har kommunicerats via kommunens intranät. Botkyrkborna har däremot inte fått möjlighet att delta vid nämndens sammanträden under året, på grund

Styrning och uppföljning av intern kontroll (förtydligande till Policy avsnitt 3.6) Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och