• No results found

§ 138 Gång- och cykelväg Ludvigsborg till Höörs kommungräns Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 138 Gång- och cykelväg Ludvigsborg till Höörs kommungräns Beslut"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-06-19 Tekniska nämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr TN 2019/233

§ 138 Gång- och cykelväg Ludvigsborg till Höörs kommungräns

Beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

Teckna avtal med Trafikverket avseende byggande av Gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs kommungräns under förutsättning att Höörs kommuns investerar i sin del av gång- och cykelvägen.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har översänt ett förslag till avtal mellan Trafikverket och Hörby kommun. Avtalet avser byggnation av gång- och cykelväg på sträckan väg 1341 mellan Ludvigsborg och Sätofta.

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts finansiella ansvar för åtgärden. Åtgärden syftar även till att skapa en trafiksäker cykelkoppling mellan Höör – Hörby.

I samband med att Trafikverket tagit fram kostnader och avtal till Höörs kommun har det konstaterats att sträckan även ligger i Hörby kommun.

Eftersom Höörs kommun inte kan bekosta sträckan i en annan kommun, behöver även Hörby kommun teckna avtal och bekosta sin del av sträckan.

Åtgärden innebär byggnation av gång- och cykelväg längs väg 1341

(Sätoftavägen) mellan Sövrödsvägen och Röingevägen vid kommungränsen mellan Höör och Hörby. Länken saknas idag och kommer tillsammans med Kulleröd – Fulltofta bidra till en helhet för sträckan Höör – Hörby.

Av de totala cirka 300 m, finns de första cirka 70 m i Hörby kommun, resterande sträcka på cirka 230 m finns i Höörs kommun. Cykelvägen börjar längs enskild väg (Röingevägen) i Hörby, och ansluter därefter till det kommunala vägnätet i Höör.

En passage i plan byggs på väg 1341 vid Sövrödsvägen, Höör kommun, för att möjliggöra en trafiksäker cykling mellan kommunerna.

Trafikverkets projektledare har förmedlat att gång- och cykelvägen kan byggas med frivillig markåtkomst och projektet verkar i nuläget kunna fortskrida ganska snabbt om avtal tecknas då Trafikverket har resurser på plats.

Föreslagen möjlig tidplan

 Planläggning 2019-2020

 Bygghandling 2020-2021

 Produktion 2020-2021

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2019-06-19 Tekniska nämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Utgångspunkten för finansiering av prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering för berörda kommuner. Objektet ingår som en prioriterad åtgärd i den regionala cykelvägsplanen. Syftet är att knyta ihop orterna och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Åtgärd 1. Gång-och cykelväg, ca 70 meter, längs väg 1341 i Hörby kommun.

En preliminär uppskattning av kostnaderna för åtgärden fördelas enligt nedan:

 Trafikverket 50 %

 Hörby kommun 50 %

 Preliminärt uppskattad totalkostnad för Hörby kommun: 900 tkr – 1 mnkr

 För Hörby kommun att finansiera 450-500 tkr

Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och bekostar framtida drift och underhåll.

Den aktuella sträckan är prioriterad i Hörby kommuns Gång- och cykelvägsplan 2017-2030 daterad 2017-08-31.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

Teckna avtal med Trafikverket avseende byggande av Gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs kommungräns under förutsättning att Höörs kommuns investerar i sin del av gång- och cykelvägen.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta:

Teckna avtal med Trafikverket avseende byggande av Gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs kommungräns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-28-TN

Gång- och cykelvägsplan 2017-2030 dat 2017-08-31 Karta

Avtalsförslag

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunsekreterare

Gata/parkchef

_____

References

Related documents

Sektion som visar hur gång-och cykelvägen utformas med räcke efter befintlig cirkulationsplats vid anslutning till väg 939..

Alternativet förkastades då överfarten från östra till västra sidan av vägen är placerad i en sektion där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och då det inte finns utrymme

Särskilt viktigt är att spara så mycket som möjligt av uppvuxna träd då dessa är värdefulla för upplevelsen längs gång- och cykelvägen.. Träd som ska sparas får inte

Genom att anlägga en separerad gång- och cykelväg på den aktuella sträckan bedöms projektet uppfylla ändamålet om att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Förslagsställaren

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Kommunfullmäktige har

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Förslagsställaren

Tf förvaltningschef, gata/parkchef och tf planerings- och utvecklingschef får i uppdrag att utreda ärendet ytterligare tillsammans med Trafikverket innan nytt beslut

I avtalet framgick att Trafikverket och Hörby kommun delar på kostnaderna för åtgärd 1-2, som uppgår till 10-14 mnkr totalt.. Åtgärd 3, som beräknas vara 6-7 mnkr, finansieras

Eftersom Höörs kommun inte kan bekosta sträckan i en annan kommun, behöver även Hörby kommun teckna avtal och bekosta sin del av sträckan.. Åtgärden innebär byggnation av

2018-01-29 § 7 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå avtal med Trafikverket o, samfinansiering av gång- och cykelväg från Hörby till

Sträckan mellan Hörby och Höör är utpekad som otillräcklig när det gäller framkomligheten för gång- och cykeltrafik, och finns med i gällande cykelvägsplan för Skåne

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av avtalet, finansiering av projektet uppdra till tekniska nämndens ordförande att underteckna medfinansieringsavtalet med

*Att med hänvisning till de ökade prognosticerade kostnader tjänsteskrivelsen redogör för, uppdra åt kommunstyrelsen att avbryta projektet genom skriftligt upphävande

2018-01-29 § 7 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå avtal med Trafikverket om samfinansiering av gång- och cykelväg från Hörby till

 Föreslå tekniska nämnden godkänna inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslå kommunfullmäktige godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för

Tekniska nämnden beslutade 2019-06-19, § 138, att föreslå kommunstyrelsen besluta teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs

Gång-och cykelväg, ca 70 meter, längs väg 1341 i Hörby kommun Preliminärt uppskatta kostnaderna för åtgärden fördelas enligt nedan:... Gång-och cykelväg, ca 230 meter,

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan norra Tumbo

Efter att ha tittat på olika väguppbyggnader så rekommenderas det att använda krossad betong istället för konventionell bergskross eller hyttsten (masugnsslagg) Med detta som

Biblioteket ska vara en arena för allmänheten som upplevs som en attraktiv mötesplats för att låna, läsa, söka information, delta i arrangemang och aktiviteter eller bara för

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en gång- och cykelbana längs med Gorsingeholmsvägen från Ulvhäll till Lötladugården en sträcka på cirka 3 km för att få