• No results found

BILAGA 3 (antal sidor: 1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BILAGA 3 (antal sidor: 1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BILAGA 3 (antal sidor: 1)

Följebrev till enkätundersökning

Jag är student på yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Jag har för mitt examensarbete valt att skriva om projektet Datorn som pedagogiskt verktyg enligt modell 1–1. Syftet med enkätundersökningen är att ta del av dina tankar, åsikter och erfarenheter som lärare i detta område.

Jag har för avsikt att redogöra för hur läraren upplever införandet av elevdatorer, hur datorerna används i ett pedagogiskt syfte och vad läraren anser om sin digitala kompetens. Resultatet av enkätundersökningen kommer att utgöra underlag för mitt examensarbete.

Jag skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara enkäten. Beräknad tidsåtgång är cirka 10 minuter.

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Du lämnar inga personuppgifter i enkäten.

Enkäterna kommer att analyseras, sammanställas av mig och presenteras i mitt examensarbete. När rapporten är färdigställd kommer enkätunderlagen att förstöras.

Ditt deltagande i enkätundersökningen är frivilligt men det skulle vara till mycket stor hjälp om du väljer att delta. Jag tackar på förhand för din medverkan.

………..

Judit Ericsson, 26 oktober 2010 070 - 5843953

References

Related documents

Följ listan uppifrån och ner och bocka av eller notera de frågor som eleverna redan svarat på.. ner och bocka av eller notera de frågor som eleverna redan

Trots de situationer där relationen försämras är deras relation övervägande god ur Freddas perspektiv, vilket bland annat syns när Teresa under ett samtal med

Vygotskij, anser han att eleverna behöver ges möjlighet till att skaffa redskap genom skolan att utföra skoluppgifter med stöd och handledning av läraren och övriga elever,

Och ehh, säkert en aning stressigt, eller alltså, vad ska jag säga, tärande, tror jag.” När det gäller huruvida han anser arbetet vara inom ramen för ett jobb eller ett

Gymnasielärarna anser sig inte ha färdiga strategier för situationer som kan uppstå i klassrummet något som leder till att de, som Blumer nämner, reagerar istället

Det dokumentet kan delas ut som det är eller användas som underlag för din egen lektionsplanering och som stöd för möjliga diskussionsfrågor till eleverna.. Ett upplägg kan vara

I Sverige tar vi vara på fosforn från ungefär en tredjedel av slammet från vattenreningsverk, eftersom resten innehåller för mycket föroreningar för att kunna användas

drar hur Denna uppsats ämnar undersöka lärarens roll i två olika länder, detta i ett utbildningsvetenskapligt syfte där vi drar paralleller mellan läroplaner och illustrationer av