• No results found

Förekomst av användningsområde på recept för neuroleptika ATC-kod N05A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förekomst av användningsområde på recept för neuroleptika ATC-kod N05A"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2008:009 HV

E X A M E N S A R B E T E

Förekomst av användningsområde på recept för neuroleptika ATC-kod N05A

Carina Hansén

Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

(2)

Förekomst av användningsområde på recept för neuroleptika ATC-kod N05A

Occurence of applications on prescription for neuroleptics

Carina Hansén Handledare: Anders Ekedahl

Examensarbete 2008 Receptarieprogrammet 120 poäng

(3)

Sammanfattning

Användningsområde på recept ska underlätta säkerhetskontroll på apotek och informera patienten. Informationen kan också tänkas leda till bättre följsamhet, något som är väsentligt, då studier visat att endast hälften av patienterna är följsamma till läkarens ordination vid långtidsmedicinering.

Syfte: Avsikten med denna undersökning var att se hur stor andel av recepten på neuroleptika som hade användningsområde angivet i doseringstexten och om möjligt relatera denna andel till patientens kön och ålder samt preparatet.

Material och metod: Uppgifter om alla recept som expedierades på neuroleptika med ATC koden N05A under oktober månad 2007 hämtades från Apotekets transaktionsdatabas. Data som inhämtades var expeditionsdatum, patientens kön, födelseår, ATC-kod, varunamn, beredningsform, styrka, förpackningsstorlek och doseringstext. Recept som saknade kön och födelseår sorterades bort. Totalt ingick 38 719 recept i studien, varav 53,7 % var ställda till kvinnor. Recepten sorterades och analyserades i Excel.

Resultat och slutsats: Undersökningen visade att det totalt saknades användningsområde på 70 % av recepten som expedierades. Användningsområde på recepten angavs oftare på recept till kvinnor; för kvinnor var andelen recept med användningsområde 31,1 % medan för männen var andelen 28,7 %. Användningsområde angavs också oftare för äldre patienter; för åldersgruppen 25-44 år var det 23,3 % av männen respektive 26,7 % av kvinnorna som hade användningsområde på recept. I åldergruppen 75 år och uppåt var det 53,8 % av männen respektive 51,6 % av kvinnorna som hade användningsområde på recept. Eftersom många av dessa patienter hade både långtidsmedicinering och multimedicinering är en slutsats att andelen recept med användningsområde borde gå att utöka väsentligt.

Sökord: följsamhet, neuroleptika, användningsområde, recept.

(4)

Summary

Indication on prescriptions is used to facilitate safety control at pharmacies and to inform the patient. The information can also be used for better adherence, essential when studies have shown that only half the patients adhere to the doctor’s ordination when medicated long-term.

Purpose: the intention of this study was to find the proportion of prescriptions of Neuroleptica that had indication printed in the dosage text, and if possible correlate this proportion to the patient’s sex, age and specific medication.

Material and method: the information of all the Neuroleptica prescriptions that were expedited with the ATC-code N05A during the month of October 2007 were drawn from Apoteket AB’s transaction database. The data that were gathered were; service date, sex, date of birth, ATC-code, prescription name, dosage form, strength, package size and dosage text.

Prescriptions that lacked sex and date of birth were excluded from the study. A total of 38 719 prescriptions were part of the study. 53.7 % were issued to women. The prescriptions were classified and analyzed in Excel.

Result and conclusion: the study showed that 70 % of the served prescriptions lacked an indication. An indication was more often stated on prescriptions to women; 31.1% of the women had prescriptions with an indication whereas the percentage for men was 28.7.

Furthermore it was apparent that an indication was more often used for older patients; in the age group 25-44 the percentage of prescriptions with an indication was 26.7 for women and 23.3 for men, whereas in the age group 75 and up, 51.6 % of the women and 53.8 of the men had an indication written on their prescription. Conclusively, since many of these patients had both long term medication plans and was multi-medicated, the proportion percentage of prescriptions with an indication should be able to be increased essentially.

(5)

Innehållsförteckning

Sammanfattning... 2

Summary... 3

Innehållsförteckning... 4

Introduktion ... 5

Användningsområde på recept... 5

Neuroleptika... 5

Psykos ... 7

Schizofreni ... 7

Syfte... 8

Material och metod... 9

Resultat ... 11

Diskussion ... 14

Slutsats... 17

Tackord... 17

Referenser... 18

Bilaga 1 ATC-kod, substans, läkemedelsnamn och styrka ... 19

Bilaga 2 Recept med användningsområde åldersindelat. ... 20

Bilaga 3 Recept med användningsområde åldersindelat. ... 21

Bilaga 4 Ord som klassificerades som användningsområde ... 22

Bilaga 5 Ord som inte klassificerades som användningsområde ... 23

(6)

Introduktion

Användningsområde på recept

Enligt Läkemedelsverkets receptföreskrifter (3) skall: ”Dosering, användning och ändamål anges på svenska och så begripligt att patienten kan förstå innebörden. Uppgift om ändamålet underlättar säkerhetskontrollen på apoteket och minskar risken för förväxlingar av läkemedel.

Vidare får patienter med flera läkemedel lättare att avgöra vad läkemedlet skall användas mot”. Användningsområde på receptet kan vara viktigt för den farmakologiska kontrollen och en korrekt expediering av farmaceuten på apoteket. Farmaceuten (apotekare och receptarier) medverkar genom att informera om läkemedlet och göra en farmakologisk kontroll innan läkemedlet lämnas ut till kunden (5).

Bristande följsamhet är ett stort problem vid medicinering, som är den vanligaste medicinska behandlingen. Följsamheten är enligt undersökningar i genomsnitt bara 50 % för de som långtidsmedicinerar vilket leder både till hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser (5). För gruppen neuroleptika-patienter är följsamheten ännu sämre, en intervjustudie visar att endast 42 % av de utfrågade tog sin medicin enligt ordination. Vikten av socialt stöd för

följsamheten har också visats i andra studier (5).

Den stora gruppen av patienter är ofta äldre med många läkemedel. För dessa kan det vara svårt att hålla reda på vilket läkemedel som hör till vilken sjukdom eller till vilket symtom.

Idag finns det många generiska preparat (synonympreparat). Det innebär att flera olika läkemedel, som har samma substans och samma effekt, har olika produktnamn. När patienten hämtar ut sitt läkemedel får denna oftast det billigaste generiska läkemedlet och det kan bli olika vid varje uttagstillfälle. Det är i sådana situationer extra viktigt för patienten att

användningsområde anges eftersom risken för dubbelmedicinering och att fel läkemedel intas därigenom minskas (1).

Neuroleptika

Psykofarmaka är en grupp läkemedel som påverkar nervsystemets funktion. De delas in i neuroleptika, antidepressiva och lugnande läkemedel. Neuroleptika kallas även för

(7)

antipsykosmedel. De används vid psykoser och andra psykiska sjukdomar och gemensamt för dem är att de blockerar D2-receptorer, alltså dopamin receptorer.

Olanzapin, klozapin och risperidon, som tillhör andra generationens neuroleptika, hämmar även serotoninreceptorerna (6). De vanligaste indikationerna för dessa tre läkemedel är:

schizofreni, schizofreniformt syndrom, akuta och kroniska schizofrena psykoser samt för behandling av akuta maniska episoder i samband med bipolär sjukdom (11).

Antipsykotiska läkemedel delas in tre grupper. Den första generationens preparat kallas även för typiska eller klassiska neuroleptika och den andra generationens preparat kallas för atypiska neuroleptika och övriga neuroleptika. Studier har visat att de två

läkemedelsgrupperna första- och andra generationens preparat skiljer sig mer i avseende på biverkningar än på effekten. Den andra generationens preparat anses ha lindrigare

biverkningar än den första. Den har även ett signifikant bättre återfallsskydd (7) Exempel på första generationens neuroleptika är: Hibernal (klorpromazin), Nozinan (levomepromazin), Mallorol (tioridazin), Trilafon (perfenazin), Cisordinol (zuklopentixol), Buronil (melperon) och Haldol (haloperidol).

Exempel på andra generationens neuroleptika är: Abilify (aripipazol), Leponex (klozapin), Risperdal (risperidon),Seroquel (quetiapin) Zyprexa (olanzapin) och Zeldox (ziprasidon) (8).

Litium som tillhör de övriga psykosläkemedlen är ett grundämne men även ett läkemedel som används för att behandla depression med nedstämdhet, vid maniska episoder och vid

manodepressivitet då patienten pendlar mellan nedstämdhet och upprymdhet. Det är oklart hur Litium fungerar men man vet att det påverkar kommunikationen mellan nervcellerna. Vid behandling av Litium är det viktigt att man gör hälsokontroller och kontrollera Litiumhalten i blodet.

Neuroleptika har en antipsykotisk verkan. Det verkar dämpande på tankerubbningar, hallucinationer och vanföreställningar. Neuroleptika hämmar även hyperaktivitet, agitation och aggression. På schizofrena patienter med initiativlöshet och ointresse kan aktivitetsökning förekomma. Vid psykotiska depressioner och vid agiterande kan man se en viss antidepressiv effekt på patienten (6). Antipsykotiska läkemedel kostar cirka 10 000 – 30 000 kronor per år per individ förutom perfenazin som kostar cirka 1 000 kronor per år (7).

(8)

Psykos

Psykos är ett samlingsnamn för olika psykiska störningar där uppfattningar och värderingar av verkligheten är förändrade. Man tror att man är förföljd, övervakad eller känner sig hotad på något sätt. Man kan få hörsel-, lukt- och synhallucinationer. En psykos kan komma akut men den kan också komma smygande. De vanligaste psykossjukdomarna är schizofreni, paranoida psykoser och reaktiva psykoser. Psykos kan vara sekundär till en annan sjukdom eller skada.

Den kan orsakas av infektioner, cirkulationsrubbningar, organisk hjärnsjukdom och av alkohol, läkemedelsintoxikation och narkotika som till exempel amfetamin och cannabis. I dessa fall bör själva grundsjukdomen behandlas (6).

Man kan utveckla en psykos på tre olika sätt enligt följande:

• Patienten får en kort psykos som kommer helt överraskande men går över helt och den upprepar sig sällan igen.

• Patienten får en återkommande psykos vid flera tillfällen under loppet av några år.

Man kan samtidigt lida av depressiva eller maniska symtom. Tillstånd mellan manodepressiv sjukdom och psykos kallas för cykloid eller schizoaffektiv psykos.

Detta psykostillstånd kan gå över helt.

• Man får en långvarig psykos och medför ofta till en liten eller stor

personlighetsförändring. Man känner sig förföljd och blir isolerad vilket oftast leder till sociala problem. Man blir helt fixerad vid sina vanföreställningar (4).

Tillståndet anses bero på en överaktivitet av dopamin på grund av överaktivitet i de

dopaminerga nervbanorna i det centrala nervsystemet. Dopamin är en transmittorsubstans i de basala ganglierna (mesolimbiska systemet) som har stor betydelse för reglering av vårt

stämningsläge. Det mesolimbiska systemet samverkar med ett annat system som har serotonin som transmittorsubstans (9).

Schizofreni

Schizofreni är en form av psykos som varar i ett halvår eller mer. Den kan även vara hela livet. Vid denna sjukdom har man svårt att skilja på fantasi och verklighet. Man får en störd verklighetsuppfattning, inslag av bisarra vanföreställningar, beteendestörningar och

hallucinationer (12). Vid schizofreni kan ofta flera olika läkemedel behövas. För att minska de psykotiska symtomen krävs neuroleptika. Om sömnen är störd kan det krävas sömnmedel och vid behov kan det behövas både ångestdämpande medel och antikolinerga läkemedel.

(9)

Antikolinerga läkemedel krävs då patienten får muskelbiverkningar vid höga doser av

antipsykotiska läkemedlen. Neuroleptika minskar de psykotiska symtomen hos en schizofren person men den botar inte själva sjukdomen (13).

I Sverige har cirka 30 000 -50 000 personer schizofreni inräknat ett stort mörkertal. Man räknar med att sjukdomen kostar cirka ½ miljon kronor per år, per individ med schizofreni.

Schizofreni är något vanligare hos män än hos kvinnor (7).

Syfte

Avsikten med projektet är att undersöka hur stor andel av recepten på Neuroleptika med ATC koden N05A som har användningsområde angivet i doseringstexten och undersöka om detta kan relateras till läkemedelsgrupp (ATC-kod), patientens ålder och kön.

(10)

Material och metod

I samband med uthämtande av läkemedel på Apoteket AB, registreras receptuppgifter och dessa sparas i en transaktionsdatabas. Varje patient är anonym, men information om vilken månad och år läkemedlet hämtades ut, kön, födelseår, ATC-kod, varunamn, beredningsform, styrka, förpackningsstorlek och doseringstext sparas.

De uttagen av neuroleptika ATC-kod N05A som är med i detta projekt är expedierade i Sverige under hela oktober månad 2007 och är tagna ur transaktionsdatabasen och är exporterade till en Excel-fil. Dosexpedierade läkemedel från apotek (Apodos) ingick ej i denna undersökning. Läkemedelsubstanser, läkemedelsprodukt och styrkor som ingick i studien kan ses i bilaga 1.

Recepten på datafilen bearbetades och sorterades med hjälp av Excel enligt följande:

- De recept som innehåller användningsområde sorteras ut och exporterades till en egen kolumn och döps till Indikation. Exempel på ord som användes som användnings- område och de orden som inte fick vara med kan ses i bilaga 4 och 5. Enligt Läkemedelsverkets definition är indikation (användningsområde): ”ett

sjukdomstillstånd som ett specifikt läkemedel normalt ska användas för att behandla”

och enligt Nationalencyklopedin är indikation (användningsområde) ”något som talar för att ett visst förhållande föreligger; inom medicinen omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd, t.ex. vid utredningen eller behandlingen av en sjukdom eller ett symtom.”.

- Autofilter används för att se att inga ord med användningsområde finns kvar då, dessa plockas ut manuellt.

- Födelseåren på patienterna sorteras stigande, så att de yngsta kommer överst. En särskild kolumn för åldersindelningen skapas med intervallen 0-6, 7-14, 15-24, 25-44, 45-64, 75+ år och delas in efter födelseår.

- Alla recept på djur, som saknar kön och/eller ålder sorteras bort med autofilter - Med hjälp av Autofilter sorteras de olika parametrarna ut i tabeller. Till exempel

”Andel receptposter med användningsområde av det totala antalet expedierade

(11)

receptposter”. ”Andel receptposter med användningsområde per åldergrupp” och

”andel receptposter med användningsområde per substans (ATC-kod)” osv.

- I resultatdelen har tre åldersgrupper, 0-6, 7-14 samt 15-24, sammanslagits till en grupp på grund av det få antalet recept för de yngre åldersgrupperna. Istället redovisas en större åldersgrupp 0-24.

(12)

Resultat

Totalt antal expedierade recept på Neuroleptika med ATC-kod N05A var 39 031 stycken under oktober månad 2007, varav 312 stycken (0,8 %) exkluderades på grund av att de var djurrecept, saknades födelseår och/eller kön. Kvar i undersökningen var 38 719 stycken (99,2

%) expedierade recept.

Det totala antalet recept till kvinnor var 20 782 (53,7 %) medan resterande 17 937 recept (46,3 %) var till män. De recept med användningsområden som inte klassificerades som användningsområde i denna undersökning uppgick till totalt 514 stycken, se bilaga 5.

Det fanns flest expedierade recept på neuroleptika för åldersgruppen 45-64 år för både kvinnor och män (tabell 1). ATC-koder, läkemedelsubstanser, läkemedelprodukt och styrkor som var med i studien redovisas i bilaga 1.

Det procentuella antalet recept med användningsområde ökade från 25 år och uppåt. För åldergruppen 25-44 år hade 23,3 % av recepten till männen respektive 26,7 % av recepten till kvinnorna användningsområdet angivet (tabell 1). I åldersgruppen 65-74 var andelen 35,8 % av männen och 34,4 % av kvinnorna hade användningsområde angivet på recept. För

åldersgruppen 75+ är ovan korresponderande siffra 53,8 % av männen och 51,6 % av kvinnorna.

Av totalt 38 719 expedierade recept hade 11 603 (30 %) användningsområde på neuroleptika.

Av totala antalet kvinnor 20 782 hade 6 461 (31,1 %) användningsområde på recept. Av totala antalet män 17 937 hade 5 142 (28,7 %) användningsområde. Se tabell 1.

Tabell 1: Andel expedierade recept med användningsområde angivet i % (totalt antal recept) per åldersgrupp för män respektive kvinnor och totalt för båda könen.

Ålder 0-24 25-44 45-64 65-74 75 + Totalt

Män 30 23,3 26,1 35,8 53,8 28,7

(1 643) (6 074) (7 126) (1 612) (1 482) (17 937)

Kvinnor 26,9 26,7 26,8 34,4 51,6 31,1

(1 344) (5 412) (8 539) (2 705) (2 782) (20 782) Totalt 28,6 24,9 26,5 34,9 52,4 30

(2987) (11 486) (15 665) (4 317) (4 264) (38 719)

(13)

Det har förskrivits störst andel till kvinnorna på proklorperazin 74,8 % (291), Bensamider 66,7 % (4) och Dixyrazin 67 % (26). För männen har det förskrivits störst andel på Cyamemazine 100 % (1), Tioridazin 62,2 % (23) och Tetrabenazin (61,6 %) (8).

De substanser som hade störst andel med indikation på recept för kvinnorna var Sertindol 100% (3), Proklorperazin 75% (291) och Melperon 68% (284) och för männen var det Sertindol 100% (1), Proklorperazin 69% (98) och Dixyrazin 62% (13). Se tabell 2.

Tabell 2: Andel med användningsområde (totalt antal) expedierade recept för män, kvinnor och totalt för respektive ATC-kod. M = aritmetiskt medelvärde. SD = standardavvikelse

ATC-kod Substans Kvinnor Män Totalt N05AA01 Klorpromazin 15% (27) 30% (23) 22% (50) N05AA02 Levomepromazin 46% (1990) 45% (1546) 45% (3536) N05AA06 Cyamemazine 0% (0) 0% (1) 0% (1) N05AB01 Dixyrazin 69% (26) 62% (13) 67% (39) N05AB02 Flufenazin 22% (41) 11% (28) 17% (69) N05AB03 Perfenazin 25% (842) 21% (628) 23% (1470) N05AB04 Proklorperazin 75% (291) 69% (98) 73% (389) N05AC02 Tioridazin 29% (14) 17% (23) 22% (37) N05AD01 Haloperidol 36% (1115) 33% (906) 35% (2021) N05AD03 Melperon 68% (284) 59% (202) 64% (486) N05AE03 Sertindol 100% (3) 100% (1) 100% (4) N05AE04 Ziprasidon 24% (549) 22% (337) 23% (886) N05AF01 Flupentixol 32% (1357) 33% (790) 33% (2147) N05AF03 Klorprotixen 46% (227) 52% (174) 49% (401) N05AF05 Zuklopentixol 24% (734) 22% (643) 23% (1377) N05AG02 Pimozid 12% (16) 30% (20) 22% (36) N05AH02 Klozapin 16% (441) 16% (645) 16% (1086) N05AH03 Olanzapin 27% (3743) 24% (4085) 26% (7828) N05AH04 Quetiapin 26% (1280) 28% (954) 26% (2234) N05AK01 Tetrabenazin 40% (5) 50% (8) 46% (13)

N05AL Bensamider 25% (4) 0% (2) 17% (6) N05AX12 Aripiprazol 22% (732) 22% (759) 22% (1491) N05AN01 Litium 25% (3427) 23% (2494) 24% (5921) N05AX08 Risperidon 34% (3634) 32% (3557) 33% (7191) N05 totalt 31,1% (20782) 28,7% (17937) 30,0% (38719)

M 34,8% (866) 33,4% (747) 34,5% (1613)

STD 22,8 22,9 22,4

(14)

Tabell 3: Andel med användningsområde (totalt antal) expedierade recept indelat i åldergrupper och för respektive ATC-kod. M = aritmetiskt medelvärde. SD = standardavvikelse

ATC 0-24 25-44 45-64 65-74 75 + N05AA01 0%(1) 33%(3) 24%(38) 0%(4) 25%(4) N05AA02 53%(163) 43%(786) 42%(1576) 46%(573) 56%(438)

N05AA06 0%(0) 0%(1) 0%(0) 0%(0) 0%(0)

N05AB01 100%(1) 88%(8) 60%(10) 44%(9) 73%(11) N05AB02 0%(0) 0%(3) 18%(33) 4%(25) 62%(8) N05AB03 23%(22) 21%(309) 19%(772) 29%(242) 43%(125) N05AB04 67%(12) 72%(71) 73%(132) 68%(82) 80%(92) N05AC02 0%(2) 20%(5) 21%(19) 29%(7) 25%(4) N05AD01 24%(70) 22%(349) 25%(787) 41%(292) 55%(523) N05AD03 40%(5) 65%(51) 51%(151) 73%(74) 71%(205) N05AE03 0%(0) 100%(4) 0%(0) 0%(0) 0%(0) N05AE04 23%(84) 24%(418) 22%(332) 22%(36) 38%(16) N05AF01 31%(39) 24%(421) 31%(1071) 39%(359) 47%(257) N05AF03 53%(15) 54%(80) 44%(208) 51%(65) 58%(33) N05AF05 27%(41) 21%(407) 19%(711) 32%(141) 44%(77) N05AG02 43%(7) 15%(13) 27%(11) 0%(4) 0%(1) N05AH02 17%(52) 15%(490) 17%(486) 12%(32) 27%(26) N05AH03 27%(572) 23%(3020) 25%(3209) 29%(671) 45%(356) N05AH04 23%(255) 26%(887) 26%(811) 26%(163) 42%(118) N05AK01 0%(4) 100%(1) 71%(7) 0%(1) 0%(0)

N05AL 0%(0) 0%(0) 25%(4) 0%(1) 0%(1) N05AX12 22%(241) 22%(767) 20%(437) 30%(33) 31%(13) N05AN01 29%(239) 24%(1688) 23%(2785) 24%(816) 27%(393) N05AX08 29%(1162) 22%(1704) 23%(2075) 39%(687) 58%(1563)

Total 29%(2987) 25%(11486) 26%(15665) 35%(4317) 52%(4264) M 26,3 (249) 34,8 (479) 29,4 (653) 26,6 (180) 37,8 (178)

STD 24,7 29,5 18,7 21,6 24,8

Av de 24 olika substanserna var det tre substanser som tillsammans utgjorde mer än hälften av de expedierade recepten. För substanserna N05AH03 Olanzapin, N05AN01 Litium och N05AX08 Risperidon fanns det 20 939 recept vilket utgjorde 54,1 % av totalt expedierade recept för neuroleptika. Se tabell 2 samt bilaga 2 och 3.

Olanzapin har expedierats mest, 7 828 recept (20 %), därefter kommer Risperidon 7191 (19

%) och Litium 5921 (15 %) av alla expedierade recepten för neuroleptika.

Av dessa tre substanser hade 5 778 (27,6 %) användningsområde på recept och det fördelar sig ganska likt mellan åldrarna och könen. Det fanns ungefär lika många recept med

användningsområde för de tre substanserna. Antal recept som expedierades på dessa tre substanser var ganska jämnt fördelade mellan könen. Olanzapin expedierades lite mer till männen 52,2 % (4085) och till kvinnorna expedierades lite fler recept på Litium 57,9 %

(15)

(3427) och Risperidon 50,5 % (3634). Flest expeditioner fanns det i åldersgruppen 45-64 år för de tre substanserna. Se tabell 4.

Diskussion

Att förskrivaren skriver användningsområde på receptet är en viktig uppgift för att kunna studera läkemedlets nyttoeffekter och oönskade effekter. Detta kan genomföras genom att användningsområdet kommer med i läkemedelförteckning, receptregistret och

Socialstyrelsens läkemedelsregister. Socialstyrelsens läkemedelsregister får användas för framsällning av statistik, epidemiologiska undersökningar och för forskning. Man kan då även använda uppgiften till att studera incidens och prevalens av sjukdomar (1).

När farmaceuten lämnar ut ett läkemedel till kund är det den sista professionella kontakten för kunden innan denne ska gå hem och själv ta ansvar för att ta sitt läkemedel. Det kan ibland vara svårt att vid kundmötet på apoteket öppet prata om en kunds sjukdom eller symtom eftersom avskildhet och ostördhet ofta saknas på apoteken. Samtidigt är det är viktigt att farmaceuten i kundsamtalet talar om varför och hur denna ska ta sitt läkemedel (5).

Eftersom det kan vara svårt att diskutera vissa sjukdomar och symtom helt öppet på ett apotek kan en möjlig förklaring till att det saknades så stor del användningsområde på recept vara att förskrivaren gör ett medvetet val att inte uppge detta. Förskrivaren kanske vet eller misstänker att patienten inte hämtar sitt läkemedel om det står om sjukdom eller symtom på receptet. Det här kan kanske gälla för misstänksamma patienter med förföljelsemani.

Risken för felexpediering på apoteket kan eventuellt reduceras när användningsområde på recept anges av förskrivaren. Felexpedieringar som gjorts tidigare är till exempel att Ardinex som är ett analgetikum har expedierats istället för Arimidex som är ett läkemedel för

bröstcancer och Triobe för bristsjukdomar har förbytts mot Triatec som är till hjärtsjukdomar (14).

Av de 38 719 recepten som expedierades under oktober månad 2007, var drygt hälften kvinnor. Användningsområde på recepten hade något lägre andel på män än på kvinnor och det var något fler kvinnor än män med recept på neuroleptika. Undersökningen visar att

(16)

som är expedierade under en hel månad är med. Endast 0,8 % föll bort på grund av avsaknad av födelse data eller kön och därför kunde 99,2 % användas vid beräkningarna. Extra kontroll av recept som plockades bort gjordes och därigenom eliminerades en möjlig felkälla. Vissa ord godkändes inte heller i undersökningen som användningsområde, som till exempel aktiverande, stabiliserande, stärkande och dämpande för att det inte framgår vilken sjukdom eller symtom som åtgärdas. Hade dessa orden godkänts i undersökningen hade andelen med användningsområde på recept påverkats marginellt.

Precision och validitet

Precisionen i denna undersökning har svagheter på grund av att det endast finns expedierade recept för en månad under ett år. Man har inte kunnat undersöka variabler mellan olika månader och år. Liknande studier på neuroleptika har inte gjorts därför är det svårt att göra jämförelser och dra slutsatser av resultaten. Definitionerna för användningsområde i denna studie har noga övervägts med beaktning på Läkemedelsverkets och Nationalencyklopedins definitioner. Validiteten är ganska hög på grund av att det först har utförts en gallring av begrepp som användes som ”användningsområde” och ” ej användningsområde” på recept med hjälp av excel. För att öka validiteten har därefter en manuell sortering utförts av både begrepp som klassificerades som ”användningsområde” och ”ej användningsområde”. Det kan ha uppstått fel vid den manuella avskiljningen av godkända användningsområde på de expedierade recepten på grund av den mänskliga faktorn. Om begreppen i bilaga 5 hade varit med i undersökningen som ”godkända” användningsområden på recept hade detta bara påverkat studien marginellt. Men validiteten är hög på grund av att hela populationen i Sverige var med under en viss begränsad tid.

Andra liknande studier

Det utfördes en liknande studie på SSRI-preparat år 2007. Resultat där visade att 51,2 % av recepten innehöll användningsområde på recept (15) och en studie på betablockerare samma år som hade användningsområde på recept på 74,6 % av recepten (16). Någon liknande studie för neuroleptika har tidigare inte gjorts.

Som man kan se är det stor variation mellan resultaten på ovan nämnda studier och denna som gjorts på neuroleptika som visade att 30 % av recepten hade användningsområde. En

ytterligare studie skulle kunna visa varför variationen är så stor mellan dessa tre studier.

(17)

En möjlig anledning till att det saknas användningsområde på recept för neuroleptika kan vara att patienten vistas på ett speciellt boende eller bor hemma med personal som har ansvar för patientens läkemedel. Om förskrivaren vet detta kanske denne förutsätter att personalen har kunskap om läkemedlen och av den anledningen inte skriver användningsområde på recept.

Följsamhet

Patientens följsamhet är antingen medveten eller omedveten. Antingen kan patienten glömma bort att ta sitt läkemedel eller råka ta för mycket läkemedel. Eller också kan patienten göra ett medvetet val att ta för mycket eller för lite läkemedel. En del patienter vill inte erkänna sin sjukdom och väljer därför att inte ta sina ordinerade läkemedel (10). Enligt en intervjustudie som gjorts var det bara 42 % som tog sina läkemedel enligt ordination på neuroleptika vid schizofreni (5).

Äldre och läkemedel

Användningsområde på recept ökar generellt med ökande ålder. I åldersgruppen 25-44 år är det mindre än 1/3 som har användningsområde medan i åldergruppen 75 år och uppåt är det mer än hälften av recepten som har användningsområde på recept. Ju äldre man är desto viktigare är det att det står användningsområde på receptet. Äldre har oftast flera läkemedel samtidigt (polyfarmaci) och det kan då vara svårt för dem att hålla reda på vilket läkemedel som hör till vilken sjukdom. Därför är det viktigt att förskrivaren skriver användningsområde som till exempel för vilken sjukdom eller för vilket symtom på receptet eftersom det därefter skrivs på läkemedelsburken av farmaceuten på apoteket när patienten hämtar sitt läkemedel.

Eftersom det är vanligt med utbytbara generiska läkemedel är det viktigt för alla patienter att användningsområde på recept skrivs.

(18)

Slutsats

Andelen med användningsområde på recept är färre på neuroleptika om man jämför med liknande studier på andra läkemedelsgrupper. Men man kan också se att användningsområde på recept ökar med ökande ålder. Eftersom neuroleptika är ett läkemedel som har låg

följsamhet och många patienter multimedicinerar och långtidsbehandlar är det extra viktigt att användningsområde anges. Slutsatsen är därför att det är angeläget att utöka andelen recept med användningsområde inom denna läkemedelsgrupp.

Tackord

Ett stort tack till Anders Ekedahl för all hjälp och för att jag fick nöjet att arbeta med detta projekt. Ett stort tack också till Dan Haupt som har hjälpt mig med tabeller och med praktiska råd och tips under arbetets gång. Jag vill också tacka Ulrika Engdahl som även hon har varit med på ett hörn och till Ulrika Lundgren som har hjälp mig med Excel. Ett stort tack till min familj som har hjälpt mig. Jag vill även tacka flera i min klass som har stöttat mig under de här veckorna.

(19)

Referenser

1. Förskrivningsorsak vid läkemedelsordination, Socialstyrelsen, Artikel nr 2006-107-25 2. Natianalencykloplodin, indikation, besökt 2008-03-05

3. Apoteket.se, läkemedelsboken 2007-2008, receptföreskrifter, besökt 2008-03-10 4. Sjukvårdsrådgivningen, sjukdomar, psykoser,

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18541, besökt 2008-03-29

5. Mindre sjukdom och bättre hälsa genom ökad följsamhet till

läkemedelsordinationerna- Professionens roll (ABLA II). Landstingsförbundent trycksaksbeställning, Stockholm 2001 ISBN 91-7188-681-8

6. Simonsen Terje, Illustrerad farmakologi 2, Stockholm, Natur & Kultur, andra utgåvan 2004

7. Läkemedelsboken 2007/2008, Psykoser, Nils Lindefors på Karolinska Institutet samt Psykiatriska kliniken sydväst, Stockholm läns sjukvårdsområde, Apoteket AB 8. Apoteket AB, http://www.apoteket.se/apoteket/jsp/polopoly.jsp?d=4401&a=8410,

Besökt 2008-03-23

9. Lännergren Jan, Fysiologi, 3:e upplagan, Studentlitteratur 2005.

10. http://64.233.183.104/search?q=cache:ZLfgPAK5gyIJ:www.mediahuset.se/Distrikstla karen/dl203/abla_3.htm+%22f%C3%B6rb%C3%A4ttrad+l%C3%A4kemedelsanv%C 3%A4ndning+genom+b%C3%A4ttre+f%C3%B6ljsamhet%22&hl=sv&ct=clnk&cd=3

&gl=se, Per Lundblad, besökt 2008-03-05

11. FASS, FASS för förskrivare, substans, www.fass.se. Besökt 2008-03-28 12. Sjukvårdsrådgivningen, sjukdomar, schizofreni,

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=18548, besökt 2008-03-28

13. Sjukvårdsrådgivningen, Läkemedel, Läkemedel vid schizofreni

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=23350 besökt 2008-03-28

14. Recept på behandling, Landstinget i Uppsala län, Årgång 11, juni 2007, nr 3.

15. Anna-karina Söderberg, Hur ofta skrivs användningsområde ut på SSRI-recept?

16. Susanna Rehn, Hur ofta saknas indikation på betablockerarrecept?

(20)

Bilaga 1 ATC-kod, substans, läkemedelsnamn och styrka

ATC-kod Substans Läkemedelsnamn, styrka N05AA01 Klorpromazin Hibernal tabl 25mg, 100 mg.

Largactil tabl 25mg Licens N05AA02 Levomepromazin Nozinan injvä 25mg/ml

Nozinan tabl 5mg, 25mg, 100mg.

N05AA06 Tercian tabl 100mg

N05AB01 Dixyrazin Esucos tabl 10mg, 25mg Licens.

N05AB02 Flufenazin Siqualone decanoat inj 25mg/ml Siqualone tabl 5mg Licens N05AB03 Perfenazin Trilafon dekanoat inj 108mg/ml

Trilafon enantat inj 100mg/ml Trilafon prol deptabl 8mg Trilafon tabl 2mg, 4mg, 8mg.

N05AB04 Proklorperazin Proklorperazin APL supp 25 mg Stemetil tabl 5mg

N05AC02 Tioridazin Mallorol Retard deptabl 200mg Melleril lösn 30mg/ml Licens Melleril Retard tabl 200mg Lic Melleril tabl 25mg, 100mg Licens N05AD01 Haloperidol Haldol depot inj 50mg/ml, 100mg/ml

Haldol inj 5mg/ml Haldol oral lösn 2mg/ml Haldol tabl 1mg, 4mg.

N05AD03 Melperon Buronil tabl 10mg, 25mg, 50mg.

N05AE03 Sertindol Serdolect tabl 4mg, 16mg.

N05AE04 Ziprasidon Zeldox kaps 20mg, 40mg, 60mg, 80mg.

Zeldox oral susp 10mg/ml

N05AF01 Flupentixol Fluanxol Depot inj 20mg/ml, 100mg/ml.

Fluanxol tabl 0,5mg, 1mg, 5mg.

N05AF03 Klorprotixen Truxal tabl 25mg, 50mg.

N05AF05 Zuklopentixol Cisordinol depot inj 200mg Cisordinol dr 20mg/ml

Cisordinol fdr tabl 2mg, 10mg, 25mg.

Cisordinol-Acutard inj 50mg/ml Clopixol Depot inj 200mg N05AG02 Pimozid Orap tabletter 1mg

N05AH02 Klozapin Clozapine Actavis tabl 25mg, 100mg.

Leponex tabl 25mg, 100mg.

N05AH03 Olanzapin Zyprexa tabl 2,5mg, 5mg, 7,5mg, 10mg.

Zyprexa Velotab ta fry 5mg, 10mg, 15mg, 20mg.

Zyprexa Velotab tabl 10mg

N05AH04 Quetiapin Seroquel tabl 25mg, 100mg, 200mg,300mg.

N05AK01 Tetrabenazin Xenazine 25/Tetrabenazine tabl.

N05AL Bensamider Dogmatil forte tabl 200mg.

N05AX12 Aripiprazol Abilify munsöndf tab 10mg, 15mg.

Abilify oral lösn 1mg/ml.

Abilify tabl 5mg, 10mg, 15mg, 30mg.

N05AN01 Litium Litarex depottabl 6 mmol li.

Lithionit deptabl 42mg.

Litiumkarbonat tabl 300mg.

N05AX08 Risperidon Risperdal Consta 25mg, 37,5mg, 50mg.

Risperdal frystork tab 1mg, 2mg.

Risperdal oral lö 1mg/ml.

Risperdal tabl 0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg.

(21)

Bilaga 2 Recept med användningsområde åldersindelat.

Antal Antal recept med användningsområde ATC-kod Substans poster 0-6 7-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 + Totalt

N05AA01 Klorpromazin 50 0 0 0 1 9 0 1 11

N05AA02 Levomepromazin 3536 0 5 81 340 665 264 244 1599

N05AB01 Dixyrazin 39 0 0 1 7 6 4 8 26

N05AB02 Flufenazin 69 0 0 0 0 6 1 5 12

N05AB03 Perfenazin 1470 0 0 5 65 150 69 54 343

N05AB04 Proklorperazin 389 0 1 7 51 96 56 74 285

N05AC02 Tioridazin 37 0 0 0 1 4 2 1 8

N05AD01 Haloperidol 2021 0 3 14 77 195 121 288 698

N05AD03 Melperon 486 0 0 2 33 77 54 146 312

N05AE03 Sertindol 4 0 0 0 4 0 0 0 4

N05AE04 Ziprasidon 886 0 0 19 99 73 8 6 205

N05AF01 Flupentixol 2147 0 2 10 103 327 141 122 705

N05AF03 Klorprotixen 401 0 0 8 43 92 33 19 195

N05AF05 Zuklopentixol 1377 0 0 11 87 137 45 34 314

N05AG02 Pimozid 36 0 1 2 2 3 0 0 8

N05AH02 Klozapin 1086 0 0 9 75 82 4 7 177

N05AH03 Olanzapin 7828 0 13 144 688 804 192 161 2002

N05AH04 Quetiapin 2234 0 1 57 233 208 43 49 591

N05AK01 Tetrabenazin 13 0 0 0 1 5 0 0 6

N05AL Bensamider 6 0 0 0 0 1 0 0 1

N05AX12 Aripiprazol 1491 0 5 49 168 89 10 4 325

N05AN01 Litium 5921 0 1 69 410 639 193 107 1419

N05AX08 Risperidon 7191 3 135 196 376 476 267 904 2357

Totalt 38718 3 167 684 2864 4144 1507 2234 11603

(22)

Bilaga 3 Recept med användningsområde åldersindelat.

Andel med användningsområde i %

ATC-kod Substans

Antal

poster 0-6 7-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 + Totalt

N05AA01 Klorpromazin 50 0 0 0 33,3 23,7 0 25 22

N05AA02 Levomepromazin 3536 0 50 52,9 43,3 42,2 46,1 55,7 45,2

N05AB01 Dixyrazin 39 0 0 100 87,5 60 44,4 72,7 66,7

N05AB02 Flufenazin 69 0 0 0 0 18,2 4 62,5 17,4

N05AB03 Perfenazin 1470 0 0 22,7 21 19,4 28,5 43,2 23,3

N05AB04 Proklorperazin 389 0 100 63,6 71,8 72,7 68,3 80,4 73,3

N05AC02 Tioridazin 37 0 0 0 20 21,1 28,6 25 21,6

N05AD01 Haloperidol 2021 0 60 21,5 22,1 24,8 41,4 55,1 34,5

N05AD03 Melperon 486 0 0 40 64,7 51 73 71,2 64,2

N05AE03 Sertindol 4 0 0 0 100 0 0 0 100

N05AE04 Ziprasidon 886 0 0 23,2 23,7 22 22,2 37,5 23,1

N05AF01 Flupentixol 2147 0 100 27 24,5 30,5 39,3 47,5 32,8 N05AF03 Klorprotixen 401 0 0 53,3 53,8 44,2 50,8 57,6 48,6 N05AF05 Zuklopentixol 1377 0 0 26,8 21,4 19,3 31,9 44,2 22,8

N05AG02 Pimozid 36 0 100 33,3 15,4 27,3 0 0 22,2

N05AH02 Klozapin 1086 0 0 17,3 15,3 16,9 12,5 26,9 16,3

N05AH03 Olanzapin 7828 0 50 26,4 22,8 25,1 28,6 45,2 25,6 N05AH04 Quetiapin 2234 0 20 22,8 26,3 25,6 26,4 41,5 26,5

N05AK01 Tetrabenazin 13 0 0 0 100 71,4 0 0 46,2

N05AL Bensamider 6 0 0 0 0 25 0 0 16,7

N05AX12 Aripiprazol 1491 0 21,7 22,5 21,9 20,4 30,3 30,8 21,8

N05AN01 Litium 5921 0 33,3 29,2 24,3 22,9 23,7 27,2 24

N05AX08 Risperidon 7191 50 32,8 26,3 22,1 22,9 38,9 57,8 32,8

Totalt 38718 50 33,9 27,5 24,9 26,5 34,9 52,4 30

(23)

Bilaga 4 Ord som klassificerades som användningsområde Avspänn, bipolär, depression, epilepsi, föreställning, depressiv, grubbleri, hallucination, humör, illamående, illamåene, illamåendde insomning, irritation, klighetsuppleverlser, klåda, kräkning, lugn, mani, manisk, magen, magsmärtor, meniere, mens, migrän, misstänksam, nedstämd, nerv, oro, overklig, paranoid, psykbesvär, psyket, psykisk, psykos, psykotisk, psykstab, rastlöshet, rogivande, rädsla, röst, rösthallcinos, schizofeni, schizofren, schizofreni, sedativ, smärtsomn, sova, spänning, splittr, stabil, stress, stämning, svettning, sårbar, sömn, sönm, sövn, tankar, tanke, tics, tinnitus, tourette, trött, tvång, uppvakna, uppiggande, vanföreställning, välbefinnande, värk, yrsel, ångest.

(24)

Bilaga 5 Ord som inte klassificerades som användningsområde Ord som inte användes/godkändes i denna undersökning var: aktiverande, stabiliserande, stärkande och dämpande när de inte talar om vilka symtom eller sjukdom som förebyggs eller botas.

ATC Substans Antal

N05AA01 Klorpromazin 0

N05AA02 Levomepromazin 1

N05AA06 Cyamemazine 0

N05AB01 Dixyrazin 0

N05AB02 Flufenazin 0

N05AB03 Perfenazin 7

N05AB04 Proklorperazin 0

N05AC02 Tioridazin 0

N05AD01 Haloperidol 15

N05AD03 Melperon 0

N05AE03 Sertindol 0

N05AE04 Ziprasidon 22

N05AF01 Flupentixol 27

N05AF03 Klorprotixen 0

N05AF05 Zuklopentixol 7

N05AG02 Pimozid 0

N05AH02 Klozapin 11

N05AH03 Olanzapin 126

N05AH04 Quetiapin 34

N05AK01 Tetrabenazin 0

N05AL Bensamider 0

N05AX12 Aripiprazol 31

N05AN01 Litium 152

N05AX08 Risperidon 81

TOT 514

References

Related documents

Bakgrund: Edinburgh Postnatal Depression Scale är en screeningmetod som fungerar för att fånga upp mammors symtom på förlossningsdepression, men även pappor kan drabbas av

politiken utspelas i och via medierna eftersom medierna utgör den största källan till politisk kunskap och information för medborgarna (Strömbäck, 2013:119, Asp, 1986, Strömbäck

För efedrin kunde man se en vis minskning av användningsområde med ökad ålder samt för ipratropium kunde man se en vis ökning av användningsområde med ökad ålder..

Störst skillnad i andelen recept med användningsområde mellan könen fanns hos Extempore tabletter och Spironolakton APL 5 mg Barn tabletter (100 % för kvinnor respektive 0 % för

Om Mapelastic används för skydd av ytor under kontinuerlig vattentryck och ytskiktet inte skall bestå av keramiska plattor, som till exempel i simbassänger eller horisontella

För en del barn är det lättare att förstå när man använder TAKK, genom användandet kan barnen lättare delta i interaktioner med andra.. Detta har visat sig ha en positiv

Resultatet visar att det är svårare för kunden att uppskatta risken att själva drabbas av en biverkning och kunna besluta, på ett riktigt sätt, om sin egen medicinering..

Tabell 2 Presentation av biverkningar som är gemensamt för alla läkemedel inom ATC-kod L04AB.. Biverkning ENBREL