LANDSTINGET BLEKINGE

Full text

(1)

~--

'.~~

LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29

Sammanträdesprotokoll 2016-08-22

Ärendenr 2016/00999

Ärenderteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2016.

§ 236 Val av protokolljusterare samt tid för justering

§ 23 7 Godkännande av föredragningslista

§ 238 Anmälan om protokollsjustering

O

INFORMA TIONSDEL:

§ 239 Upphandlingar över 20 basbelopp

§ 240 Patientavgifter

§ 241 Remittering av Socialstyrelsens rapport:

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller -ska behandling

få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

§ 242 Delårsbokslut Landstinget Blekinge

§ 243 Beredning av ärende inför Landstingsstyrelsen (29 /8) Beslut om akutsjukvård och närsjukvård

i Blekinge

BESLUTSDEL:

§ 244 Remittering av Socialstyrelsens rapport:

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling

få utföras vid andra vårdenheter än universitetsjukhus?

§ 245 Svar remis: Ett nytt ersättningssystem

för mottagandet av ensamkommande barn och unga

§ 246 Aterrapportering (AU 13/6)

Finansiering av influensavaccinering av personal

§ 247 Nästa sammanträde

(2)

el

~n~

i"

LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärenden r 2016/00999 Tid och plats:

Närvarande ledamöter:

Ordförande

1 :e vice ordförande 2:e vice ordförande

Ansvarig tjänsteman:

Tjänstemän:

Politiska sekreterare:

sekreterare:

Paragrafer:

Underskrifter:

Måndagen den 22 augusti 2016 kl. 09:00-12:00 Wämö Center K.arlskrona

Kalle Sandström (S) Christel Friskopp (S) Alexander Wendt (M) Erik Ohlson

M

Thomas Nihlen (MP) Lars Karlsson (C)

Björn Tenland Nurhadi (SD)

Peter Lilja, landstingsdirektör

J onas Kull berg, personaldirektör

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Monica Magnusson, stf ekonomidirektör Ralph Harlid, planeringsdirektör

Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör Helene Håkansson, administrativ chef

Per Johansson, förvaltningschef landstingsservice § 239 Joakim Kristensson, affärsområdeschef AFO-ledning affärstutveckling § 239

Marie Söderström, administrativ sekreterare planerings- avdelningen § 240

Elisabeth Andersson, hälso- och sjukvårdsstrateg avd för kunskapsstöd § 241

Lars Almroth, förvaltningschef Blekingesjukhuset § 243 Anna-Carin Leufstedt (S)

Jeanette Andreassson Sjödin (S), stabschef Emma Stjernlöf (M)

J ens Henningsson

M

Anne-Sofie Mattsson (C)

Gunilla Björnson

236-247

G ~~~··~~····

Beredningssekreterare

(3)

~-

~n~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid för justering:

U4 . . .

k1e Sandströ Ordförande

Alexander Wendt (M) Protokolljusterare

Wämö Center 2016-08-29

Ärendenr 2016/00999

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 augusti 2016 justerats och anslagits på Landstinget Blekinges anslagstavla intygas i ~änsten:

§ 236.

Val av protokolljusterare samt tid för justering Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Alexander Wendt, att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt, att uppdra åt justeringsmännen att komma överens om tid för protokollets justering.

§ 237.

Godkännande av föredragningslistan Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 238.

Anmälan om protokollsjustering regående protokoll är ej justerat ännu.

(4)

~--

~~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Informations del:

§ 239.

Upphandlingar över 20 basbelopp

Affärsområdeschef Joakim Kristensson redogjorde för upphandlingar över 20 basbelopp.

§ 240.

Patientavgifter

Planeringsdirektör Ralph Harlid och administrativ sekreterare planeringsavdelningen Marie Söderström presenterade ett underlag för diskussion inför revidering av patientavgifter 2017. Härefter följde

Ärendenr 2016/00999

en diskussion i arbetsutskottet kring avgiftsmodell för patientavgifter 2017.

Tjänstemännen återkommer med ett förslag till politiken.

§ 241.

Remittering av Socialstyrelsens rapport:

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling

få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

Hälso-och sjukvårdsstrateg Elisabeth Andersson redogjorde för remiss assisterad befruktning utanför kroppen- ska behandling

utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

§ 242.

Delårsbokslut Landstinget Blekinge

Stf ekonomidirektör Monica Magnusson informerade om delårsbokslut för Landstinget Blekinge. Förvaltning Blekingesjukhuset och

förvaltning primärvården har försämrad prognos. Nämnderna tar beslut om sina delårsbokslut i denna veckan.

§ 243.

Beredning av ärende inför Landstingsstyrelsen (29 /8) Beslut om akutsjukvård och närsjukvård i Blekinge

Förvaltningschef för Blekingesjukhuset Lars Almroth redogjorde för situationen kring akutsjukvård och närsjukvård i Blekinge.

Härefter följde en diskussion i arbetsutskottet.

Ärendet ska upp för beslut på ett extra insatt sammanträde med Landstingsstyrelsen den 29/8 samt ett extra insatt sammanträde med Landstingsfullmäktige den 5/9.

(5)

••

~~ .

LANDSTI'NGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 Ärendenr 2016/00999

Beslutsdel:

§ 244.

Remittering av Socialstyrelsens rapport:

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

-ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att till Socialdepartementet översända bilagt förslag till "Remissyttrande avseende Assisterad befrnktning utarifrir kroppen med donerade könsceller. S ka behandling/å uifo"ras vid andra vårdenheter än universitetsgukhus? 52015/05931 /FS.

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Björn Tenland Nurhadi (S_D) reserverade sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus. Om

myndigheten bedömer att sådana behandlingar bör få ske ska Socialstyrelsen Hunna förslag som gör det möjligt att beräkna förslagens ekonomiska konsekvenser för det allmänna. En

utgångspunkt för Socialstyrelsens förslag ska vara att det ska finnas goda förutsättningar för kontroll, uppföljning och utvärdering av medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser för barn, föräldrar och donatorer.

Rapporten berör också en remiss om föreslagen lagändring som ger ensamstående kvinnor möjlighet att genomgå assisterad befruktning. Denna lagändring har trätt ikraft den 1 apri12016.

Likaså tar rapporten upp remissen "Olika vägar till föräldrask~p" där det bl.a. föreslås en lagändring som leder till att kravet om genetisk koppling mellan tilltänkta föräldrar och barn tas bort.

Assisterad befruktning.

Mer än 1 O procent av befolkningen som försöker få barn lider idag av infertilitet (manlig eller kvinnlig). Bedömningen är att ungefår hälften av dessa söker hjälp i form av assisterad

befruktning. Antal behandlingar per år med assisterad befruktning har ökat stadigt från år till år.

Det finns olika former av assisterad befruktning. Spermier kan injiceras direkt i kvinnans

livmoder (insemination). Könsceller kan också behandlas utanför kroppen. Ägg och spermier kan antingen föras samman i ett provrör (in vitra fertilisering, så kallad IVF) eller kan en spermie föras in manuellt till ett ägg (intracytoplasmatisk spermieinjektion, så kallad ICSI) med avsikt att befrukta ägget. Efter inkubation i odlingsmedia förs det utvecklade embryot in i kvinnans

livmoder med förhoppning om att behandlingen ska leda till graviditet; Donerade könsceller kan användas, dock finns lagkrav om att barnet ska ha genetisk koppling till åtminstone en förälder (Lag om genetisk integritet m.m. (2006:358) 7 kap. § 3).

Olika vårdenheter.

behandlingar inom den offent:liga vården enbart ske vid universitetssjukhus samt vid andra

f

Då assisterad befruktning sker med de tilltänkta föräldrarnas egna könsceller tillåts dessa ~

~ //;_

(6)

--

~n~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 Ärenden r 2016/00999

vårdenheter (privata) efter tillstånd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Då assisterad befruktning sker med en donerad könscell tillåts denna behandling enbart att utföras vid

universitetssjukhus (Lag om genetisk integritet m.m. (2006:358) 7 kap. § 4). skillnaden i var behandling med donerade könsceller får utföras, gentemot egna, har motiverats med att man ansett att behandlingen borde ske under former som ger goda möjligheter till tillförlitlig kontroll, uppföljning och utvärdering ur ett medicinskt och ett psykosocialt perspektiv eftersom

insemination eller provrörsbefruktning med donerade spermier eller ägg inrymmer frågor av etisk och psykosocial natur på ett speciellt sätt. Här har man sett universitetssjukhusen som bästa alternativet för att möta dessa frågor.

Jämförelse av hälsoutfall mellan universitetssjukhus och andra vårdenheter.

Socialstyrelsen har i rapporten gjort jämförelse mellan universitetssjukhus och andra vårdenheter som bedriver IVF-verksamhet då det gäller hälsoutfall för patienter som har fått behandlingar och deras barn. Jämförelserna har gjorts av främst barnens tillstånd, graviditets-/

förlossningskomplikationer och flerbördsfrekvens. Man anger i rapporten att det saknas kunskap och forskning om barnens situation längre fram i livet. Kvalitetsregister har granskats. Alla berörda vårdgivare rapporterar till kvalitetsregister men inrapporteringsgraden har varit svår att mäta. I rapporten redovisas att man inte funnit någon nämnvärd skillnad i resultatet av

behandlingar gjorda vid de olika vårdgivartyperna, universitetssjukhus eller annan vårdenhet.

Genom detta ser man det som möjligt att göra en lagändring som tillåter behandlingar med donerade könsceller vid fler vårdenheter än universitetssjukhus.

Hälsoekonomiska beräkningar.

Hälsoekonomiska beräkningar har gjorts med ett exempel på en fiktiv vårdenhet utifrån en eventuell utökning av assisterad befruktning utanför kroppen. Beräkningar har gjorts på utökning av personalstyrka; engångskostnader för att kunna ta emot donerade könsceller; kostnad för vårdenheter för upprättande av rutiner och ansökan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg); kostnader för vårdenheter vid inköp av donerade spermier; vårdenheters kostnad per donator; total kostnad för att öka antalet donatorer i Sverige och kostnad för IVF-behandling per patient.

Kostnaden för IVF-behandling per patient som räknats ut i rapporten är 25 400 kronor. Den totala förväntade kostnaden för svensk hälso-och sjukvård för fertilitetsutredningar, IVF- behandlingar, insemination med donerade spermier är beräknad till drygt 37 miljoner kronor.

Donatorer. donerade könsceller och "banker" för donerade könsceller.

Utredningen konstaterar att en förändrad lagstiftning som gör att ensamstående kvinnor kan genomgå assisterad befruktning och utredningen kring ev. slopande av genetisk koppling mellan barn och förälder/ rar kommer att öka behovet av donerade könsceller och lösningar för

förvaring samt rekrytering av donatorer.

Förslag till beslut

att till Socialdepartementet översända bilagt förslag till "Remissyttrande avseende Assisterad bifmktning utanfo·r kroppen med donerade kö'nscel/er. S ka behandlingfå tt(fiiras vid andra vårdenheter än universitetsgitkhus? S20 15/05931/ FS.

(7)

tf~

~~

i'

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 Ärendenr 2016/00999 Beslutsgång

Erik Ohlson

M,

Alexander Wendt (M), Lars Karlsson (C), Thomas Nihen (MP) yrkar bifall till

~änstemännens förslag.

Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkande "Att svaret ifrån Landstinget Blekinge ska i dagsläget vara att inte ställa sig bakom förslaget om att behandlingen ska utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen".

Ordföranden ställde proposition på bifall till nstemännens förslag mot Björn Tenland Nurhadis (SD) förslag och fann propositionen till bifall vara med övervägande ja- besvarad.

Beslutsunderlag

Missiv: Remissyttrande avseende Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus? 2016/00530-4

Missiv: Remissyttrande avseende Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än univiersitetssjukhus?

2016/00530-3

Underlag: Remittering av Socialstyrelsens rapport: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

2016/00530-1 S2015/05931/FS.

Ärendenummer 2016/00530 Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

Socials tyrels en Utvecklingsdirektör Som ovan

Gunilla Björnson

Alexander Wendt

(8)

- - - - - - -- - - -- - - - --

--

~UI

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22

§ 245.

Svar remiss: Ett nytt ersättningssystem fOr mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ärendenr 2016/00999

Innehållet i promemorian "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga" berör mest kommunerna och inte landstinget. Landstinget Blekinge har inga

synpunkter på detta dokument.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott avstår därfOr att lämna synpunkter på denna remiss

att förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutsunderlag

Missiv: Remissvar: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016/00869-3

Underlag: Remiss: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 2016/00869-1

Ärendenummer2016/00869

Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

Arbetsmarknadsdepartementet Planeringsdirektör

Som ovan

~s~

Justerat den 22 aug sti 2016

~

Alexander Wendt

(9)

CIB'

~u~

lANDSliNGET BlEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00999

§ 246.

Återtaportering (AU 13/6)

Finansiering av influensavaccinering av personal Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att finansiering av influensavaccinering för vårdpersonal belastar ansvar 1594

Sammanfattning av ärendet

På Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 13 juni 2016 förelåg ärende om influensavaccination av vårdpersonal, ärendenr 2016/00803. Arbetsutskottet beslutade att landstingsdirektören skulle återkomma med förslag till finansiering av vaccineringen. Då influensavaccinationen bedöms ha positiva effekter på bemanning och arbetsmiljö för vårdpersonal, föreslås att fmansieringen sker inom ramen för det personalpolitiska anslaget, ansvar 1594.

Beslutsunderlag

Missiv: Finansiering av influensavaccinering för vårdpersonal2016/00803-2 Ärendenr 2016/00803

Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

Personaldirektören Förvaltningschefer

(10)

tfi8'

IS~

LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärenden r 2016/00999

§ 247.

Nästa sammanträde

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott skall äga rum måndagen den 29 augusti 2016.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :