• No results found

Beräkningsfall: Planförslaget, prognos 2040.Utan bullerskyddsåtgärder.Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik,2 m över mark.Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beräkningsfall: Planförslaget, prognos 2040.Utan bullerskyddsåtgärder.Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik,2 m över mark.Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Björkliden Anderslunda

Norra skogen

Fångstgrop Stensätter

Lundkvisttorp Soldalen Nybylund

Björkbacken Bergkulla Norrskogen Lilla Nyby Sticktorp

Drottningstenen

Eklundaberget

Rolandsberg Vårby

Aspbacken Nybylund Nystugan

Supdisken

Stora Nyby Bjärke Gustavslund

Metallind. Viptorp

Hörninge Avfallsanläggning

Björkdalen Tallbacken

0/300 0/400

0/500

0/600 0/700 0/800 0/900 1/000 1/100 1/200 1/300

1/400 1/500

1/600

1/700

1/800

1/900

2/000 2/100

2/200 2/300

2/400 2/500

2/600 2/700

2/800 2/900

3/000 3/100

3/200 3/300

3/400

3/500

3/600 3/700

3/800 3/900

4/000 4/100

4/200 4/300

A3. Skala 1:10000

0 50 100 200 300 400 m

Beräkningsfall: Planförslaget, prognos 2040.

Utan bullerskyddsåtgärder.

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik, 2 m över mark.

Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

Beställare: Trafikverket Beräkning

Programvara: 8.0 2018-11-09 Typ: GNM

Standard: RTN 1996, NMT 1996 Beräkningsnummer, Datum, Tid 192, 2021-06-01, 07:59

Ekvivalent ljudnivå

i dB(A)

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

Symboler

Bostad Väg i beräkning Befintlig väg Annan byggnad Vatten

Naturreservat Järnväg

Gräns för vägplan Adress: Västra Norrlandsgatan 10B 903 27 Umeå

Tel: 010 452 20 00 Fax: 010 452 39 67

Handläggare: Örjan Lindholm Uppdrag Nr: 284611

Ritningsnummer: AK06 Storlek: A3

Datum: 2021-08-25

References

Related documents

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder och anlägg- ningsåtgärder betalas normalt av köpare/exploatör av område för vilken fastighetsbildning skall ske. Kostnader

riksintressen är felaktig, att planen leder till olägenheter för rennäringen i området, och att konsekvenserna därmed blir större än angivet.. Dels att planen omfattar

1) Bullerhandläggare på Sveriges samtliga kommuner har kontaktas. I de fall kommunen haft en aktuell bullerutredning har en underlag översänts. Samtliga kommuner har tillfrågats

cykelvägen mellan infarten till Lilla Nyby återvinningscentral och befintlig infart till Viptorp, anläggs som planerat, väster om väg 53 och cirkulationsplatsen. Information

kollektivtrafik, minskad barriäreffekt genom ökad trygghetskänsla för oskyddade trafikanter, minskad lokal personbilstrafik, minskad riskexponering från transporter med farligt gods,

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Beräknad ekvivalent ljudnivå från tågtrafik, 2 m över mark samt vid fasad för planförslaget 2050 med föreslagna spårnära

Den 15:e mars 2019 tog Länsstyrelsen beslut att vägplan för väg 53, Södra infarten Eskilstuna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.. En samrådshandling arbetades

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

Beräkningarna av ljudnivån från den statliga väg- och tågtrafiken för nuläge, nollalter- nativ 2040, planförslaget 2040 samt planförslaget 2040 med vägnära bullerskydds-

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Längs befintlig väg, som utgår från det all- männa statliga vägnätet där väg 53 får en ny sträckning, fås en ökad trygghet och trivsel för boende genom att antalet

• Vändslinga och ny anslutningsväg till Viptorp blir även kommunal allmän väg i vägplanen.... Förslag är att istället ansluta mot skogsvägen, väster om fastigheterna,

Trafikmängden på den befintliga delen kommer att minska markant, från att vara en riksväg till att enbart hantera trafik till och från fastigheterna samt buss.. I samband

Trafikverket tar fram en vägplan för väg 53 längs södra infarten till Eskilstuna.. Denna vägsträcka anläggs till stor del i ny sträckning, öster om

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge