• No results found

Ändringar i vägplan för Väg 53, södra infarten Eskilstuna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ändringar i vägplan för Väg 53, södra infarten Eskilstuna"

Copied!
2
7
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

INFORMATION • VÄG 53, SÖDRA INFARTEN ESKILSTUNA • APRIL 2020 Cirkulationsplats vid Viptorp

Det nya förslaget innebär att en cirkulationsplats anläggs i höjd med Viptorp och ska fungera som ny infart till Skrinnarvägen. Infarten anläggs där bussvändslingan i Viptorp är placerad idag.

Befintlig anslutning till Skrinnarvägen stängs. Väg Trumtorp-Hällberga VSF kommer ansluta till den nya cirkulationsplatsen. Syftet med

cirkulationsplatsen är att göra vägkorsningen trafiksäkrare. Den lägre hastigheten medger en säkrare passage för oskyddade trafikanter. Ny vändslinga projekteras i anslutning till

cirkulationsplats.

Befintlig väg

Den befintliga delen av väg 53 ska i samband med öppnandet av den nya vägsträckningen övergå till kommunen. Trafikmängden på den befintliga delen kommer att minska markant, från att vara en riksväg till att enbart hantera trafik till och från fastigheterna samt buss. I samband med överlämnandet till kommunen kommer vägen att rustas upp i enighet med den utformning som den har idag. Den befintliga vägsträckan som ersätts med nysträckning föreslås utformas med vändplan i båda ändarna.

Förskjuten tidplan

På grund av ändringar i vägplanen har tidplanen förskjutits. Allmänhetens granskning av

vägplanen planeras till hösten 2020. Vägplanen skickas till fastställelseprövning under första halvåret 2021.

Ändringar i vägplan för Väg 53, södra infarten Eskilstuna

Trafikverket tar fram en vägplan för väg 53 längs södra infarten till Eskilstuna. Denna vägsträcka anläggs till stor del i ny sträckning, öster om befintlig väg. En gång- och cykelväg projekteras längs befintlig väg 53 mellan Lilla Nyby och Viptorp. Sedan senaste samråd på orten den 10 juni 2019 har följande större ändringar genomförts i vägplanen.

Översikt vägplan i samrådshandlingsskedet.

Figur 1. Ändringar i vägplan. Illustration: Tyréns AB.

(2)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

INFORMATION • VÄG 53, SÖDRA INFARTEN ESKILSTUNA • APRIL 2020 Brunnar och ledningar

Lämna gärna information om Ni har en brunn,

infiltrationsanläggningar eller ledningar inom er fastighet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tullgatan 8 Eskilstuna Camilla Karlsson, projektledare

Telefon: 0771-921 921 Telefon: 010 - 123 28 18

www.trafikverket.se camilla.a.karlsson@trafikverket.se

Faktaruta

: Syftet med denna vägplan är att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. För mer information om vägplanen och inlämnande av eventuella synpunkter, gå in på www.trafikverket.se/infart-eskilstuna

References

Related documents

Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder och anlägg- ningsåtgärder betalas normalt av köpare/exploatör av område för vilken fastighetsbildning skall ske. Kostnader

riksintressen är felaktig, att planen leder till olägenheter för rennäringen i området, och att konsekvenserna därmed blir större än angivet.. Dels att planen omfattar

Svar: Möjligheten till parkeringsutrymme för friluftsliv inom planområdet är olämpligt med tanke på att området planläggs för gruvindustri samt att körvägen i planen inte

cykelvägen mellan infarten till Lilla Nyby återvinningscentral och befintlig infart till Viptorp, anläggs som planerat, väster om väg 53 och cirkulationsplatsen. Information

kollektivtrafik, minskad barriäreffekt genom ökad trygghetskänsla för oskyddade trafikanter, minskad lokal personbilstrafik, minskad riskexponering från transporter med farligt gods,

Titel Väg E22, Ny Trafikplats Lund södra Dokumentslag Ritningsförteckning. Utgivningsdatum 2018-06-15 Utgivare Trafikverket Kontaktperson

**) Nollalternativet innebär att man inte gör några åtgärder på vägen men att man har en trafikökning. Då inga åtgärder på vägen utförs bedöms sträckan som befintlig

Detaljplanen för Södra infartens etapp 1, samt vägplanen för E6/E20, kommer att ta i anspråk del av det strandskyddade området för ny väg, trafikplats (TPL) samt en vägbro och

Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat utrymme som behövs för en väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastigheten. I den mån

Halmstads kommun kommer att ta hänsyn till förslagen åtgärder vid detaljplanarbete och projektering för Södra infarten vid Västkustbanan..

Den 15:e mars 2019 tog Länsstyrelsen beslut att vägplan för väg 53, Södra infarten Eskilstuna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.. En samrådshandling arbetades

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

Beräkningarna av ljudnivån från den statliga väg- och tågtrafiken för nuläge, nollalter- nativ 2040, planförslaget 2040 samt planförslaget 2040 med vägnära bullerskydds-

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Längs befintlig väg, som utgår från det all- männa statliga vägnätet där väg 53 får en ny sträckning, fås en ökad trygghet och trivsel för boende genom att antalet

• Vändslinga och ny anslutningsväg till Viptorp blir även kommunal allmän väg i vägplanen.... Förslag är att istället ansluta mot skogsvägen, väster om fastigheterna,

Trafikmängden på den befintliga delen kommer att minska markant, från att vara en riksväg till att enbart hantera trafik till och från fastigheterna samt buss.. I samband

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Myrtorp