• No results found

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-04-06

Gång- och cykelväg Hällbybrunn – Gröndal

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket planerar för en gång- och cykelväg från Hällbybrunn (väg 900) genom trafikplats Gröndal (väg 56) och fram till väg 939 (vägen mot Tumbo), Eskilstuna kommun. På sträckan saknas i nuläget en gång- och cykelväg vilket medför att oskyddade trafikanter är hänvisade till den smala vägrenen. Gång- och cykelvägen planeras parallellt med väg 900, 56 och 939. Trafikverket planerar även att bygga om trafikplats Gröndal (väg 56) för att förbättra trafiksäkerheten. Planerna gäller den södra sidan av trafikplatsen vid korsningspunkten mellan väg 900 samt av- och påfartsramperna till E20, eftersom den har dålig sikt. Den nya gång- och cykelvägen anpassas efter de nya

förutsättningarna i trafikplatsen.

Projektets ändamål är att:

• säkerställa en trygg framkomlighet och eliminera de säkerhetsrisker för gång- och cykeltrafikanter som är kopplade till den nuvarande anläggningen.

• öka säkerheten samt förbättra framkomligheten för korsning inom det södra rampsystemet vid trafikplats Gröndal.

Vad har hänt?

Trafikverket har tidigare utrett möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg på hela sträckan mellan Hällbybrunn och Kvicksund. Vid utredningen framkom stora svårigheter att hitta en fungerande vägdragning för hela sträckan. För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn till trafikplats Gröndal samt en vägplan som rör sträckan norra Tumbo och Kvicksund.

Den senare har behandlats i ett annat samråd, som rör den vägplanen.

Så här planerar vi arbetet

Arbetet planeras och genomförs i enlighet med en planläggningsprocess som huvudsakligen styrs av väglagen och miljöbalken. Detta innebär att vägplanen utarbetas i en sammanhängande process med återkommande samråd. Planarbetet leder fram till en fastställd vägplan som ger Trafikverket rätt att anlägga gång- och cykelvägen samt korsningsåtgärd på det sätt som redovisas i vägplanen.

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0 Planarbetet inleds med insamling av underlag, samt olika fältinventeringar och fältundersökningar för att få underlag och kunskap om områdets lokala förhållanden för bland annat miljö, mark och

landskap. Ett samrådsunderlag sammanställs och presenteras för länsstyrelsen som utifrån underlaget fattar beslut om projektet innebär en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet tas en miljökonsekvensbeskrivning fram.

Därefter fortskrider planarbetet med utredning av placering och utformning. I en så kallad

samrådshandling sammanställs planförslagets placering och utformning. Samråd sker bland annat genom ett samrådsmöte där planförslaget och preliminärt markbehov presenteras.

Efter samrådsperioden fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag, kallat granskningshandling. Granskningshandlingen kungörs för granskning. Berörda, allmänhet,

myndigheter och andra intressenter har då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Vägplanen genomgår sedan fastställelseprövning enligt väglagen. Först när vägplanen är fastställd och vunnit laga kraft kan en entreprenör upphandlas och bygget påbörjas.

Vad händer framöver?

Ett skriftligt samråd med samrådsunderlaget som utgångspunkt kommer hållas under april-maj 2020. Det kommer även hållas ett samrådsmöte med samrådshandlingen som utgångspunkt under hösten 2020. Målsättningen är att vägplanen ska ställas ut för granskning under våren 2021.

När kan du påverka

Samråd med myndigheter, organisationer, enskilda samt olika intressegrupper kommer att hållas vid flera tillfällen. Trafikverket välkomnar synpunkter under hela projektets gång via brev och e-post. Det är dock till stor fördel om synpunkterna meddelas så tidigt som möjligt för att dessa ska kunna

hanteras och påverka den slutligt fastställda vägplanen. Nedan återfinns planerade samrådsaktiviteter och planarbetet. Vid dessa tillfällen finns nytt material att ta del av och lämna synpunkter på.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/vi-bygger-och-forbattrar/vag-939-och-900- hallbybrunn--kvicksund-gang--och-cykelvag/

Skriftlig samråd med allmänhet (april-maj, 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan (maj-juli, 2020)

Samrådsmöte med allmänhet (höst 2020)

Granskning (vår 2021)

Fastställelseprövning (höst 2021)

Adress:

Box 1140, 631 80 Eskilstuna Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Camilla Karlsson Telefon: 0771-921 921

camilla.a.karlsson@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Detta för att säkerställa tillgänglighet för tågresande till och från Kiruna centralort och därigenom transportkvalitén för persontåg.. Vad

Samrådshandlingen kommer att uppdateras efter vårens samråd och inför ställningstagande om val av lokalisering, sommaren 2021.. Efter det inledande samrådet har arbetet

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Efter att bygghandlingen för väg E20 förbi Vårgårda färdigställts har det i samråden med boende i området framkommit att behov finns för en ny port för gång- och

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Under 2020 tog Trafikverket beslut om att mitträckets utbredning utökas västerut från bron över järnvägen till trafikplats Västra Hosjö och vidare mellan trafikplats Västra

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar