http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2011_reg Fornvännen 2011 Ingår i: samla.raa.se

Download (0)

Full text

(1)

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2011_reg Fornvännen 2011

Ingår i: samla.raa.se

(2)

Beyer, J. Den så kallade stenmästargravstenen från 1570-talet i Vamlingbo kyrka på Got- land. —Summary. 113

Fischer, S. et al.The 5th Century Hoard of Theo- dosian Solidi from Stora Brunneby, Öland, Sweden. A Preliminary Result fromthe LEO Project. —Summary. 189

Goldhahn, J. Sveriges äldsta och norra Europas näst äldsta hällbildsdokumentation – en notis om Johannes Haquini Rhezelius antikva- riska resa till Öland och Småland 1634. — Summary. 1

Gustavson, H. & O.H. Swantesson, J. Strängnäs, Skramle och Tomteboda: tre urnordiska run- inskrifter. —Summary. 306

Hukantaival, S.»En hästskalle i murgrunden».

Arkeologiska och folkloristiska exempel på byggnadsoffer i Finland under historisk tid.

—Summary. 43

Lindblad, R. Hällristningsyxor och deponerade yxor i bronsålderns Östergötland och Upp- land. —Summary. 281

Melin, K-M. Holkbrunnar ur ett hantverksper- spektiv. Exempel från Sydskandinavien. — Summary. 85

Nicklasson, P.Sven Nilsson och Den Skandinavis- ka Nordens Ur-invånare. —Summary. 161 Nord, A.G. & Tronner, K.Kemisk analys av fjorton

medeltidskyrkors muralmålningar. —Sum- mary. 334

Nordberg, A.Vad är en kultplats? —Summary. 215 Nordin, J.M. Den organiserade marginalen. En studie i de senmedeltida gillenas arkeologi. — Summary. 27

Schneider, M.Broby – där hav mötte land. Ort- namnsbildning vid kommunikativa knut- punkter i järnålderns Uppland. —Summary.

290

Stenbäck Lönnquist, U. & Welinder, S.Att gräva i kolbottnar och kolarkojor. —Summary. 205 Stylegar, F-A et al. To ansiktsmasker og en ring fra Avaldsnes i Rogaland. Ett svar og flere spørs- mål. —Summary. 8

Viberg, A. & Wikström, A.St. Mary’s Domnican Convent in Sigtuna Revisited. —Summary.

322

Wehlin, J. Stenskeppen i Ansarve hage – förtöjda i sitt förflutna? —Summary. 73

Wikell, R.Ostkustens första solhäst. —Summary.

179

Zachrisson, T.Arkeologin bakom Rimbert. Om Hergeirs och Gautberts kyrkor och borgen i Birka. —Summary. 100

debatt

Andrén, A. Kyrkor och gårdar på Gotland. Svar till Tryggve Siltberg. 232

Siltberg, T. Kyrkolokalisering och eventuella stor- gårdar på Gotland. Replik till Anders And- rén. 127

Svensson, T. & Arkåsen, E. Några noteringar om Lofta kyrka och Carl SamuelGraffman. 235 Trinks, I. & Biwall, A. Lightning-induced Rema- nent Magnetisation as Plausible Explana- tion for a Geophysical Anomaly at Gråborg.

350

korta meddelanden

Arbin, S. Von & Linderson, H. Fartygslämning från 1200-talet i Jorefjorden, Kville socken, Bo- huslän. 133

Bengtsson, H.Byggmästarbilden i Uppsala dom- kyrka. 136

Broström, S-G. et al. Skålgropsfat, skeppshäll och solvagn: nyfunna hällbilder vid Casimirs- borg i Tjust vid norra Smålandskusten. 54 Green, M. Upprepad återanvändning av högme-

deltida broderi i Skå kyrka i Uppland. 141 Gullbrandsson, R.Kyrkboden i Ingatorp – Sveri-

ges äldsta profana träbyggnad. 342

Gustafsson, N.B. A Viking Period Metalworking Hoard from Alvena in Mästerby parish, Gotland. 242

Innehåll

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(3)

Harrysson, I. Uppdragsarkeologins utgrävnings- metodik på Mälardalens gravfält. 250 Lovén, C.Armställningen hos medeltida skelett –

två skriftliga källor. 348

Schreiber Pedersen, L. Nationalsocialisten Herbert Jankuhn. 245

Viklund, K. Early Farming at Umeå in Västerbot- ten: Charred Cereal Grains Dated to the Bronze Age. 238

Wiktorsson, P-A.Erikskrönikans diktare Tyrgils som skrivare och resenär. 345

recensioner

Abegg-Wig, A. & Rau, A. (red.). Aktuelle For- schungen zu Kriegsbeuteopfern und Fü̈rs- tengräbern im Barbaricum. Anmälan av J.

Wikborg. 156

Alexandersson, K. et al.(red.). Forntid längs ost- kusten 1 – Blankaholmsseminariet de två första åren. Anmälan av J.Wehlin. 61 Arnshav, M. »Yngre vrak.» Samtidsarkeologiska

perspektiv på ett nytt kulturarv. Anmälan av H. Karlsson. 278

Beck S.A. et al. (red.). Hvil i fred? Om kirkened- læggelser og gravfred med afsæt i Skt. Mik- kel kirkeruin i Roskilde. Anmälan av C.

Theliander. 272

Bergström, C.(red.). För efterkommande – Kungl.

Vetenskapsakademiens medaljer 1747–2007.

Anmälan av M.Wijk. 149

Boye ,L. & Lund Hansen, U. (red.).Wealth and Pre- stige. An Analysis of Rich Graves from the Late Roman Iron Age on Eastern Zealand, Denmark. Anmälan av T. Björk. 59

Dahlberg, M. et al. (red.). Kyrkan som försvann.

Anmälan av C. Theliander. 272

Ebbesen, K. Danmarks megalitgrave 1:1–2. Anmä- lan av L. Larsson. 358

Etting, V. The Royal Castles of Denmark during the 14th Century. An analysis of the major royal castles with special regard to their func- tion and strategic importance. Anmälan av M. Hanssson.356

Fors,T. & Gerdin, A-L.Vittene – en verkstadsplats från järnåldern. Anmälan av A.S. Dobat. 255 Hagerman, M.Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sveri- ge. Anmälan av I-M. Back Danielsson. 355

Hicks, D. & Beaudry, C.M.(red.). The Cambridge Companion to Historical Archaeology. An- mälan av J.M. Nordin. 63

Högberg, A. et al. (red.).Gården i landskapet.Tre bebyggelsearkeologiska studier. Anmälan av E. Räf. 58

Janzon, G.O.The Dolmen in Alvastra. Anmälan av K. Ebbesen. 257

Jonsson, R.B.Erikskrönikans diktare – ett försök till identifiering. Anmälan av R. Axelsson. 148 Karlsson, T. Götisk kabbala och runisk alkemi.

Johannes Bureus och den götiska esoteris- men. Anmälan av B. Eriksson. 270

Kern, A. et al.(eds.). Kingdom of Salt. 7000 years of Hallstatt. Anmälan av L. Larsson. 266 Källström, M.Mästare och minnesmärken. Stu-

dier kring vikingatida runristare och skrift- miljöer i Norden. Anmälan av P. Larsson.

264

Larsson, J. Fäbodväsendet 1550–1920. Ett cen- tralt element i Nordsveriges jordbrukssys- tem. Anmälan av L. Ersgård. 67

O’Connor, T. & Sykes, N.(red.). Extinctions and Invasions. A Social History of British Fau- na. Anmälan av L. Häggström. 154

Oehrl, S. Vierbeinerdarstellungen auf schwedi- schen Runensteinen. Anmälan av O. Sund- qvist. 146

Segschneider, M. (ed.). Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausendsn. Chr.

an Nord- und Ostsee. Anmälan av G. Za- biela. 154

Selinge, K-G. Språket i landskapet. Om runstenar, rågångar och byar. Anmälan av Å. Vestbö- Franzén. 276

Skre, D. (ed.). Means of exchange. Dealing with silver in the Viking age. Anmälan av S.M.

Sindbæk. 261

Staecker, J.(ed.). The Reception of Medieval Eu- rope in the Baltic Sea Region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby. Anmälan av J. Jarrett. 65 Stoumann, I.Ryttergraven fra Grimstrup og and-

re vikingetidsgrave ved Esbjerg. Anmälan av C. Hedenstierna-Jonson. 259

Trinkert, J. Das Marienkrönungsretabel in der Kirche zu Källunge (Gotland) und seine mecklenburgische Provenienz. Anmälan av L. Karlsson. 361

Fornvännen 106 (2011)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(4)

Ulbricht, I. et al.Holzfunde aus dem mittelalter- lichen Schleswig. Anmälan av L. Kitzler Åh- feldt. 145

Wangen, V.Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarps- borg, Østfold. Et monument over døderiter

og kultutøvelse i yngre bronsealder og elds- te jernalder. Anmälan av T. Eriksson. 152 Åkerström-Hougen, G. Genesis och metamorfosis.

En studie i de nordiska guldbracteaternas ikonografi. Anmälan av A. Pesch. 268

Fornvännen 106 (2011) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Figure

Updating...

References

Related subjects :