• No results found

Ny gång- och cykelväg, väg 1357 Glumslöv-Ålabodarna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ny gång- och cykelväg, väg 1357 Glumslöv-Ålabodarna"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2017-11-01

Ny gång- och cykelväg, väg 1357 Glumslöv-Ålabodarna

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Glumslöv är en ort med drygt 2 400 invånare och ligger cirka åtta kilometer från Landskrona och 2 km från Ålabodarna och Öresund. Glumslöv har en pågatågstation som dagligen trafikeras av regionaltåg.

Enligt Landskrona kommuns översiktsplan ska Glumslöv förtätas i byns centrala delar med närhet till station skola, service etc. Många barnfamiljer har flyttat hit de senaste åren. Ålabodarna, som ligger vid havet, är ett lokalt- och regionalt besöksmål. Andra målpunkter utmed vägen är Örenäs Slott och Glumslövs Folkets Hus. Idag saknas en separat gång- och cykelförbindelse mellan Glumslöv och Ålabodarna. Oskyddade trafikanter cyklar och går utmed väg 1357 (Ålabodsvägen) och detta upplevs som otryggt.

Syftet med gång- och cykelförbindelsen är att koppla samman Ålabodarna och Glumslöv. Gång- och cykelvägen blir även en länk mellan den planerade, nationella cykelleden Sydkustleden längs Öresund och pågatågsstationen i Glumslöv.

Vad har hänt?

Region Skåne och Trafikverket tog gemensamt 2014 fram Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025 som en fördjupning av den regionala transportinfrastrukturplanen. Cykelvägplanen syftade till att ta fram en prioritering av angelägna cykelleder i Skåne. Arbetet gjordes i samarbete med Skånes kommuner.

Resultatet redovisades som namngivna projekt med information om när i tid beräknas genomföras samt en översiktlig kostnadsberäkning. Gång- och cykelvägen Glumslöv-Ålabodarna finns med i gruppen av cykelvägar som planeras utföras under år ett till tre, det vill säga 2014-2016.

Trafikverket har därefter tagit fram en förenklad övergripande åtgärdsvalsstudie för cykling i Skåne (2014), som baseras på objekten i Cykelvägsplanen.

Gång- och cykelvägen finns också utpekad i Landskrona kommuns cykelplan från 2015.

Under våren 2017 har Trafikverket inlett arbetet med vägplanen för gång- och cykelvägen med status samrådsunderlag. Detta har skickats ut på samråd under sommaren 2017. Den 28 september fattade Länsstyrelsen beslut om att projektet medför betydande miljöpåverkan.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Nu arbetar vi med att ta fram ett planförslag, där vi redovisar förlag på var gång- och cykelvägen kan komma att placeras och hur den planeras se ut.

Så här planerar vi arbetet

Planarbetet har inletts med framtagande av ett samrådsunderlag. I samrådsunderlaget beskrivs förutsättningarna för projektet och principer för hur gång- och cykelvägen kan utformas och beskriver hur den kan komma att påverka miljön. I samrådsunderlaget beskrivs två alternativ till gång- och cykelvägen, norr respektive söder om vägen. Samråd kommer att hållas med berörda parter så som kommunen, fastighetsägare och organisationer samt med allmänheten. Samrådet sker bl. a genom att samrådsunderlaget kommer att finnas tillgängligt och det kommer att finns möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådsunderlaget skickas sedan in, tillsammans med samrådsredogörelsen, till Länsstyrelsen för beslut om projektet medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut påverkar sedan vilken detaljeringsgrad som det fortsatta planarbetet skall ha.

Därefter fortsätter arbetet i form av en samrådshandling. I samrådshandlingen tas beslut om vilken sida av vägen gång- och cykelvägen ska förläggas, och det valda alternativet studeras och beskrivs mer detaljerat. Samråd planeras som ett möte där vi beskriver projektet och den föreslagna lösningen.

Samrådshandlingen kommer också att finnas tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Under samrådet har berörda parter, allmänheten och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen. Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag.

När planförslaget är klart annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning under en period av minst 3 veckor. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev när granskningstiden börjar och övriga meddelas via annonsering. Berörda, allmänhet, myndigheter och andra intressenter har då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Vid behov arbetar vi därefter in eventuella synpunkter och förslag i planen. Därefter skickas det färdiga förslaget in för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas av en så kallad planprövningshandläggare inför godkännande av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera. Om planen blir godkänd så fastställs den. När den vunnit laga kraft har Trafikverket då rätt att ta marken i anspråk för att bygga anslutningen.

Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i lokalpressen samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev.

Vad händer framöver?

Samråd med kommuner kommer att hållas under december 2017 och samråd med allmänheten kommer att hållas under januari 2018. Vägplanen kommer sedan att ställas ut för granskning under sommaren 2018. Planeringen är sedan att vägplanen kommer att lämnas in för fastställelse under november 2018.

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

När kan du påverka

Det finns ett flertal tillfällen när du har möjlighet att påverka. Utöver de mer formella

samrådstillfällena är du alltid välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter under hela planprocessen. Ju tidigare synpunkterna kommer till vår kännedom desto lättare är det att anpassa förslaget.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/nara-dig/väg1357

Samråd sommar 2017

Beslut om betydande miljöpåverkan

(2017-09-28)

Informationsmöte (vintern 2017/2018)

Granskning (sommaren 2018)

Fastställelseprövning (vintern 2018)

Adress:

Box 366, 201 23 Malmö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Olof Fredholm

Telefon: 010-124 43 58 olof.fredholm@trafikverket.se

Biträdande projektledare:

Maria Wedin

Telefon: 010-123 73 12 maria.wedin@trafikverket.se

References

Related documents

Jordbrukarna och markägare av jordbruksmark har gemensamt yttrat att markintrånget anses för stort samt påtalat att avståndet från befintlig väg till åkermark får vara max 5

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för vägplan gällande gång- och cykelväg längs.. väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, Landskrona kommun,

Vägplanen syftar till att utreda förutsättningarna och utformningen av en gång- och cykelväg längs väg 1357 från Glumslöv till Ålabodarna.. Detta i syfte att erbjuda en

En separat gång- och cykelväg längs 1357 förbättrar möjligheten för de boende i Ålabodarna och längs vägen att gå eller cykla till busshållplatser och tågstation i

GC-vägen ligger på samma sida som bostäderna längs Nybovägen vilket är positivt då man går/cyklar intill bostäderna och de boende i området inte behöver korsa väg

Länsstyrelsen beslutar enligt 15 § första stycket väglagen att rubricerat projekt, ändring av vägplan för Väg 600, Gång- och cykelväg Uppsala-Lövstalöt-Björklinge i

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte..