• No results found

D e n n a r it n in g r T r a f ik v e r k e t s e g e n d o m . A ll t o b e h r ig t b e g a g n a n d e a v r it n in g e n b e iv r a s e n li g t la g .

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D e n n a r it n in g r T r a f ik v e r k e t s e g e n d o m . A ll t o b e h r ig t b e g a g n a n d e a v r it n in g e n b e iv r a s e n li g t la g ."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

215-001 214-001

218+000 - 219+000

7036-11-150-0218

001

ILLUSTRATIONSKARTA

D e n n a r it n in g r T r a f ik v e r k e t s e g e n d o m . A ll t o b e h r ig t b e g a g n a n d e a v r it n in g e n b e iv r a s e n li g t la g .

plottime ida_username

ida_itemname

T R A F IK V E R K E T

A2F

R

\

N N E S T O R P

NYTT DIKE

BEFINTLIGA SP¯R RIVS V˜G FLYTTAS

NY GC-STIG

ETABLERING

V˜G 597

RNNESHYTTA

ETABLERING

ETABLERING

X=6533700

X=6533700

X=6533800

X=6533800

X=6533900

X=6533900

X=6534000

X=6534000

X=6534100

X=6534100

X=6534200

X=6534200

X=6534300

X=6534300

X=6534400

X=6534400

X=6534500

X=6534500

X=6534600

X=6534600

X=6534700

X=6534700

X=6534800

X=6534800

X=6534900

X=6534900

X=6535000 X=6535000

1 5 Y = 0 0 2 2

1 5 Y =

0 0 2 2 0 0 2 3 1 5 Y =

1 5 Y = 0 0 2 3

1 5 Y = 0 0 2 4 1 5 Y =

0 0 2 4

1 5 Y = 0 0 2 5 1 5 Y =

0 0 2 5

1 5 Y = 0 0 2 6 1 5 Y =

0 0 2 6

1 5 Y = 0 0 2 7 1 5 Y =

0 0 2 7

1 5 Y = 0 0 2 8 1 5 Y =

0 0 2 8

1 5 Y = 0 0 2 9 1 5 Y =

0 0 2 9

1 5 Y = 0 0 3 0 1 5 Y =

0 0 3 0

1 5 Y = 0 0 3 1 1 5 Y =

0 0 3 1

1 5 Y = 0 0 3 2 1 5 Y =

0 0 3 2

1 5 Y = 0 0 3 3 1 5 Y =

0 0 3 3

WSP SAMH˜LLSBYGGNAD

Fax:

Tel:

NORRA SKEPPARGATAN 11 803 20 G˜VLE

522

BERGSLAGEN

GODSSTR¯KET GENOM

10151355

JONAS VICTORIN

STENKUMLA-DUNSJ DUBBELSP¯R

SKEDE

TEKNIKOMR¯DE

KM SKALA

RITNINGSNR PROJEKT BANDEL

REV N˜STA BL BLAD

RITNINGSNR FRVALTNING

FASTST˜LLD AV DATUM FORMAT

GRANSKAD AV KONSTRUERAD AV

˜NDR ˜NDRINGEN AVSER DATUM KONSTR GRANSKAD

FRVALTARE GRANSKAD

GRANSKAD

HANDL˜GGARE

UPPDRAG NR

GODK˜ND

DATUM

MARK

J˜RNV˜GSPLAN

WSP/A-MS

1:2000 010-722 50 00

010-722 52 14

GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-03

2013-05-03 RITNINGSVERSIKT

S

+5.34 215+000

BEFINTLIGT

ANL˜GGNING SOM RIVS

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREFF 99 15 00 SYSTEM I HJD: RH 70

BETECKNINGAR

NYA ANL˜GGNINGAR BEFINTLIGT SP¯R RIVS

PLANKORSNING/BRO SOM RIVS

NY KONTAKTLEDNINGSSTOLPE NY TRUMMA

ANL˜GGNING SOM FLYTTAS

S

Tr

SIGNALKIOSK

TRANSFORMATORKIOSK BULLERSKYDDSSK˜RM

BULLERSKYDDSVALL

ANL˜GGNING (BRO)

JORDSL˜NT

KRN

FOT

FRESLAGEN NY V˜G

TRAKTGR˜NS FASTIGHETSGR˜NS BEFINTLIG TRUMMA

1:9

3:1

1:12 1:6

R

\

N N E S T O R P

R\NNESTORP

R

\

N N E S T O R P

1:46

R

\

N N E S T O R P

2 : 3

1 : 1 5

1 : 1 6

1 : 5 0

1 : 5 2

1 : 5 3

1 : 5 4

1 : 5 5

1 : 6 0 1 : 6 1

1 : 6 2 3 : 1

3 : 2

5 : 7

5 : 1 0 1 : 3 5

1 1 : 1

R \ N N E S H Y T T A

1 : 3 5

1 : 3 6 1 : 3 7

1 : 3 8 1 : 3 9

1 : 4 1 1 : 4 2

1 : 4 3

1 : 4 4

1 : 4 5

1 : 4 6 1 : 4 7

1 : 4 8

1 : 5 1 1 : 5 6

1 : 5 7

1 : 5 8

1 : 6 7

1 : 6 8

1 : 6 9 5:5

5:8

5:9

5 : 1 6 6:1

7:1

8:1

1 : 3 9 1 : 4 0 1 : 4 1

1 : 4 2

1:7

1 : 4 0 9:1

1 : 3 8 1 : 3 7

\ N N A B O 2:2

5 : 1 0

1 : 3 5 1 : 6 0

1 : 5 5 1 : 5 3

1 : 5 2 1 1

:

1

L E R B

˜

C K

1:21

S T

IMMERK

U L L A

R \ N N E S H Y T T A

3 : 2

J [

RNV

[

G

S J

ORD HA

L L S

B

. -

MJ

\ L

BY

2 : 3

R \ N N E S H Y T T A 1 : 5 0

1 1 : 1 L E

RB

˜

CK

1 : 2 1 S T I MME R K U L L A

1

:

2 1 S T

IMME

R K U L L A S T

IMMERK

U L L A

1:21

S T

IMMERK

U L L A

1:21

R

\

N N E

S

H Y T T A

1 : 1 7

1:18

1:20

1 : 3 0

1 : 3 1

1:32

1:33 1:34

R

\

N N E

S

H Y T T A

R

\

N N E

S

H Y T T A

R

\

N N E

S

H Y T T A

5 : 1 2

1:21

R \ N N E S H Y T T A

1 : 3 5

STIMMERKULLA

NNA

B

O2:2

R

\NN

E S

HY

T T

Aga:1

H SJBERG

S APPELQVIST T ANDERSSON

2013-05-03 NY GC-V˜G

NYTT DIKE

NYTT DIKE

NY V˜G

NYGATAN t{tskog

t{tskog

+118.43

+118.48

+118.55

+118.64

+118.71 t{tskog

t{tskog

t{tskog t{tskog

+119.45 +120.11

+120.51 +120.74

+120.83

+120.79 +120.87

t{tskog

t{tskog

t{tskog

t{tskog

BULLERSKYDDSVALL

BULLERSKYDDSVALL, BULLERSKYDDSSK˜RM

BULLERSKYDDSVALL, BULLERSKYDDSSK˜RM

BULLERSKYDDSSK˜RM

219+100

= 1 2 + 9 0 0 . 0 0 0 0

1 2 + 9 0 0 . 2 1 4 4

219+000

218+800

218+900

218+500 218+600

218+700 218+200

218+300

218+400 218+100

217+900

218+000

= 2 1 8 + 0 0 0 .0

0 0

2 1 7 + 1 0 0 0 .8 1 6

NYTT DIKE

NY TEKNIKKIOSK

NY V˜GBRO

UPPDATERAD 2013-04-01 FASTIGHETSREDOVISNINGEN ˜R L˜NGDM˜TNING OCH SP¯RHJD (RK)

NY J˜RNV˜G, SP¯RMITT, MED

120 100 80 60 40 20 0

HORISONTAL SKALA 1:2000

References

Related documents

Då alla fönster inte lämpar sig för utanpåliggande solskyddande markiser rekom- menderar vi att man istället monterar invändiga solskyddsgardiner typ Draper

Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter

Dessa gemensamhetsanläggningar utgörs av mark och/eller anordningar för kommunikation inom kvartersmark samt gemensamma parkeringsplatser, områden för sophantering eller andra

Söndag morgon började vi med att packa ihop alla våra saker och så körde jag och Tho- mas bort bilarna till Hanebol så sprang vi sedan tillbaka för att möta upp ungdomarna som

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till principer och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med vad som

Samtliga medarbetare har ett ansvar att ta del av information och att följa Wise Group’s riktlinjer enligt denna plan för att främja jämställdheten och förhindra

Markfrågor som har att göra med kommunens mark, inlösen av mark och anläggningar för utbyggnad av gata och parkanläggningar handläggs inom kommunen av

Miljödom för vattenverksamhet kommer krävas för att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa dagvattennivån för Vikingshillsvägen och angränsande fastigheter..