07_00 126882 1:2 SKLUZ_BOCNICE_PRAVY 2 1 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

126

88

24 7

2

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

SKLUZ_BOCNICE_PRAVY

Nazev

07_00

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 24-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 07_01 11 373.0 - ks.

SKLUZ_BOCNICE_PRAVY - - 1

2 07_02 11 373.0 - ks.

KRYT_SKLUZU_PRAVY - - 1

2

1

Figure

Updating...

References

Related subjects :