Full text

(1)
(2)

2

(3)

3

(4)

4

(5)

Poděkování

Srdečně děkuji doc. ak. mal. Emilii Frýdecké za odborné vedení práce a poskytnutí cenných rad, dále Mgr. Art. Zuzaně za konzultace a především svým přátelům, kteří při mně po celou dobu vypracování této práce stáli.

(6)

5

Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o cestování, všudypřítomné mobilitě, pomyslném mizení hranic a jejich vlivu na člověka. Aspekty cestování se promítají do kolekce, která je zaměřena na pánský oděv. Podstatou práce je přenesení zvoleného tématu do pánské oděvní kolekce tak, aby byla originální a přesto nositelná, pohodlná a použitelná pro běžné denní nošení.

Dále pojednává o zvolené barevné kombinaci, použitých materiálech a finálním vzhledu kolekce „In-Tenor“.

Klíčová slova

Pánská kolekce, cestování, mobilita, móda, In-tenor

Abstract

This bachelor thesis applies to travelling, pervasive mobility, imaginary boundaries dissappearing and its influence on people. The aspects of travelling are reflected into the fashion collection, which focuses od menswear. The point of this thesis is the transfering of the topic into the menswear collection the way it stays original and wearable, comfortable and able to be used daily.

Next it looks into the chosen colour combination, used materials and the final look of the In-Tenor collection.

Key words

Menswear, travelling, mobility, fashion, In-tenor

(7)

6

Obsah

Úvod ... 8

Metodika práce ... 10

1. Historie cestování ... 11

1. 1. Pravěk ... 11

1. 2. Antika ... 11

1. 3. Řecko ... 11

1. 4. Řím ... 12

1. 5. Středověk ... 12

1. 6. 17. - 19. století ... 13

1. 7. Současnost ... 15

1. 8. Virtuální cestování ... 15

1. 9. Vesmírná turistika ... 16

2. Psychologie cestování ... 17

2. 1. Původ cestovatelů v každém z nás ... 17

2. 2. Touha po poznání ... 17

2. 3. Touha po změně ... 17

2. 4. Turista versus cestovatel ... 18

Turista ... 18

Cestovatel ... 18

3. Móda ... 20

3. 1. Móda jako komunikační nástroj ... 21

4. Současná pánská móda ... 22

4. 1. Novodobý model muže ... 22

5. Současní návrháři pánské módy ve světě ... 23

5. 1. Aitor Throup ... 23

5. 2. Boris Bidjan Saberi ... 25

5. 3. Carol Christian Poell ... 26

5. 4. Sruli Recht ... 27

6. Koncepce kolekce In-Tenor ... 30

Principy uplatňované v kolekci ... 30

6. 1. Barevnost ... 30

6. 2. Materiály ... 30

7. Technický popis kolekce ... 33

(8)

7

7. 1. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 1 ... 33

7. 2. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 2 ... 33

7. 3. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 3 ... 34

7. 4. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 4 ... 35

7. 5. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 5 ... 36

7. 6. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 6 ... 38

7. 7. TECHNICKÝ POPIS – TRIKO 1 ... 38

7. 8. TECHNICKÝ POPIS –TRIKO 2 ... 39

7. 9. TECHNICKÝ POPIS – TRIKO 3 ... 40

7. 10. TECHNICKÝ POPIS - ROLÁK ... 42

7. 11. Technický popis- PLÁŠŤ ... 43

7. 12. Technický popis- MIKINA ... 44

7. 13. Technický popis – VESTA ... 45

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNETOVÝCH ODKAZŮ ... 48

Příloha 1 ... 52

Příloha 2 - Fotodokumentace ... 64

(9)

8

Úvod

Současní módní tvůrci nachází dnes inspiraci pro vznik svých kolekcí téměř všude. Inspiracemi již nejsou jen konkrétní vizuální věci, ale nahrazují je témata hluboká, jako jsou koncepty psychična a duševna.

Na samém začátku jsem se urputně snažila najít jedno konkrétní určité téma, umělce či umělecký sloh, který by mohl být tou správnou inspirací a tématem, o které se budu zajímat do hloubky a sbírat o něm informace, aniž by mne po chvíli omrzelo. Námětů a nápadů bylo příliš mnoho na to, abych si byla schopna vybrat jedno jediné. Vize konkrétního tématu stále nepřicházela a primárně z tohoto důvodu jsem se rozhodla volit stránku citovou a práci zaměřit na mne blízkou tematiku a mou osobnost charakterizující problematiku. Cestou nejmenšího odporu jsem zvolila s mým životem silně spjatou tendenci cestovat, získávat nové zkušenosti pobyty a stážemi v cizích zemích, utíkat od reality mateřské země a pokoušet mentalitu zemí jiných. Jak psychicky, tak fyzicky neustále opouštím svůj rodný kraj a cestuji na místa, o kterých vím, že budu moci začít prakticky od začátku, s čistým štítem. Velikým zadostiučiněním je pro mne poté pocit, že jsem si v cizí zemi dokázala sama vybudovat zázemí, aniž by stál kdokoli za mými zády a ukazoval mi cestu. Vzhledem k tomu, že jsem za svůj život žila plnohodnotně již v pěti zemích světa a cestování a poznávání jiných kultur mne stále láká, uvědomila jsem si, že je to právě ono cestování, které mne nejvíce charakterizuje a proto se také stalo inspirací a podstatou mé bakalářské práce.

Nejen, že mne cestování naučilo skromnosti a pokoře, ale, což je ze všeho nejdůležitější, mě naučilo vážit si domova.

Po zkušenostech získaných na pracovní stáži v Aitor Throup studiu v Londýně, kde jsem se věnovala převážně pánské módě, mým dalším nápadem bylo vytvořit funkční a nositelnou kolekci pánských oděvů tak, aby byla zároveň běžnou denní, ale také rutinně cestovní volbou moderního sofistikovaného muže.

Základními kameny celé kolekce jsou tedy cestování, jeho zkoumání z hlediska fyzického přesunu a psychologického záměru. Pointou práce je snaha o uchopení, zkonkretizování a přenesení velice abstraktního tématu cestování do konkrétní módní kolekce pánských oděvů tak, aby vznikla funkční, nositelná a inovativní móda.

Název kolekce In-tenor je slovní hříčkou vyjadřující mou představu o všem, o čem obvykle snívám, a kam utíkám před realitou všedního stereotypu. Pod tímto

(10)

9

názvem se ukrývá svět dálek, melancholie z opouštění domova a radostných návratů, uvolněnost a pocit naprosté svobody.

(11)

10

Metodika práce

Práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola stručně popisuje historii cestování a zahrnuje psychologické, sociologické a filosofické úvahy spojené s cestováním a mobilitou, jakožto hlavním inspiračním zdrojem kolekce. Druhá kapitola se zabývá současnou pánskou módní scénou, výběrem současných návrhářů alternativní, konceptuální pánské módy. Názvy kolekcí a výrazy, ke kterým neexistuje vhodná český alternativa, jsou ponechány v anglickém nebo původním jazyce.

(12)

11

1. Historie cestování

Je pravdou, že lidé k cestování a mobilitě tíhnou a jsou hnáni již od samých prvopočátků jejich existence. Motivy a způsoby cestování se napříč stoletími výrazně liší, avšak v některých aspektech zůstávají i přesto stejná.

1. 1. Pravěk

První přesuny lidstva byly spjaty s cestami za potravou a osidlováním země.

Především v období Paleolitu, kdy zvýšená životní úroveň zapříčinila prudký nárůst obyvatelstva a tím i potřeby a nároky stravování, byly lidské kmeny nuceny migrovat daleko od svých původních příbytků a hledat tak nová loviště.

1. 2. Antika

Je vidno, že antický svět byl bezpochyby velmi vyspělý. Spolu s Egypťany jsou Řekové a Římané považováni za nejstarší cestovatele. První olympijské hry, které se uskutečnily roku 776 př. n. l., jsou považovány za první organizovanou turistickou akci.

Lidé se na ně sjížděli z dalekých končin.

1. 3. Řecko

V antickém Řecku bylo cestování úzce spjato s tradicí a rituály. Nebylo vnímáno jako dobrodružná výprava. V protikladu k modernímu turistovi, který se od společnosti odpoutává, Antický člověk-cestovatel své vazby ke společnosti upevňuje. Řekové jevili značný zájem o svět kolem sebe. Intenzitu zájmu o svět, který je obklopuje, jevili Řekové již od dob homérských. Byli vynikající geografové. Povaha cestování nebyla systematická, jednalo se o trvalý pohyb kupců, rybářů a pirátů. Filosof a historik Herodotos (5. století př. n. l.), byl vzdělaným cestovatelem a dal pojmu cestování nový smysl. Předmětem cestování se stává poznávání. Většinu svého života Herodotos procestoval a pečlivě si své poznatky zaznamenával. Velkou roli v dějinách a vývoji cestování této doby hrály také výpravy Alexandra Velikého, kterých se na jeho povel musel účastnit vědecký sbor průvodců. Cestovaní za zábavou a odpočinkem však stále není v Řecku příliš rozšířené.

(13)

12

1. 4. Řím

Jedním z mnoha četných objevů starých Římanů bylo bezpochyby budování silnic a cest, což mělo nesmírný vliv na cestování a mobilitu této doby. Byl to významný přelom, který umožnil zrychlení přesunů římských vojsk a státní administrativy. Římská síť silnic protkávala celou říší a její celková délka byla 85 000 kilometrů. K urychlení pohybu přes řeky a strmé rokle dozajisté přispěla i výstavba mostů, viaduktů a akvaduktů. Některé z těchto staveb se využívají dodnes. Způsobů přemisťování bylo několik, chudina chodila pochopitelně pěšmo. Bohatší vrstva využívala služeb nosičů. Nosítka byla nesena dvěma až osmi otroky. Časté bylo využívání dvoukolových nebo čtyřkolových vozů a sportovních vozíků.

Mladí Římané podnikali cesty za vzděláním a poznáním. Cíle těchto cest vedly do Atén a na ostrov Rhodos. Před letními vedry zámožní občané utíkaly do svých letních domů, postavených na kopcích okolo Říma. Rozvinutá síť cest umožnila též přístup k pobřeží. Nejbohatší vrstva vlastnila letní domy jak na kopcích, tak i u moře.

Zámožní Římané a Řekové začali cestovat do letních vil a domů ve městech jako jsou Pompeje a Baiae, kde holdovali četným pitkám, hostinám a všeobecně uvolněné morálce. Za centra zábavy byly považovány i lázně Vichy a Aix- les- Bains. Prvně se setkáváme s transformací cestování v turismus a změnu primární motivace cestování, a to za účelem relaxu a psychického oddychu.

1. 5. Středověk

Mobilita se ve středověku ve srovnání s antikou značně snížila a zpomalila.

Oproti všeobecnému mínění historikové i v této éře zaznamenávají neustálý pohyb populace. Se zánikem západořímské říše se již společnost nestará o budování cest a v důsledku toho komunikace zanikají. Cestování se tedy značně zkomplikovalo, bylo nepohodlné a nebezpečné. Ve středověku hrála v cestování hlavní roli církev, stejně jako ve všech ostatních oblastech života. Církev byla považována za šiřitele vzdělanosti.

Nejčastěji cestovali misionáři, kteří se vydávali do neznámých a neprobádaných krajin a zemí šířit křesťanství. Mezi další z nejčastějších důvodů cest byly výpravy poutníků na posvátná místa. Odtud pochází anglické slovo holidays (holy, day). O cestování nebo turismu pro osobní potěšení nelze ve středověku hovořit. Migrace byla považována za společenský vzestup, v čemž se shoduje s kolektivní představou současné společnosti.

Především pro městské vrstvy se stávalo cestování součástí jejich životního stylu. U nižších vrstev byl přesun často spojen s vidinou lepších životních podmínek.

(14)

13

1. 6. 17. - 19. století

17. století bylo stoletím vzniku cestovního pasu. Jeho funkce se však ještě zdaleka nepřibližovala té dnešní. Vystavován byl městskou radou. Jeho úkolem bylo ochránit majetek osob. Měl zásadní vliv na turismus a cestování tak, jak ho známe v dnešní době. Cesty známé pod názvem Grand Tours sloužily zpočátku jako praktické zakončení studií mladých anglických aristokratů. Sbírání zkušeností v zahraničí se později rozšířilo i mezi ostatní společenské vrstvy. Bylo obvyklé, že kdokoliv, kdo měl dostatek financí, posílal mladé muže do světa. Tyto cesty se staly základem masového turismu.

Obr. 1: Poutník

(15)

14

Zásadní změnou prochází charakter cestování na přelomu 18. a 19. Století. Mění se nejen účel cestování, ale i délka pobytu a cíl cest. Poprvé v historii se setkáváme s cestováním za účelem zábavy. Velmi významnou roli ve vývoji sehrály nejen změny sociální a kulturní, ale především změny vědecké a technické. Roku 1841 byl uspořádán první organizovaný skupinový zájezd britem Thomasem Cookem. Zájmová skupina lidí různých věkových kategorií cestovala krátce po průmyslové revoluci vlakem. Cook byl také prvním přelomovým cestovatelem, který uspořádal cestu kolem světa.

Thomas Cook roku 1841 zorganizoval první organizovaný zájezd pro větší skupinu lidí.

[1][4][5]

Obr. 2: Grand Tour

(16)

15

Obr. 3: A Cook´s ticket

1. 7. Současnost

Cestování je jednoznačně fenoménem moderní doby. Jeho dostupnost, převážně cenová, z něj udělala základ veškerého průmyslu, obchodu a celkové sociální integrace.

Lidé cestují za prací i zábavou, prakticky neustále. Neuvěřitelná cestovní variabilita otevřela světu nové možnosti, například osobní vůz v dnešní době vlastní každá průměrná rodina na světě. Na výše zmiňovaný koncept Grand Tours volně navazují programy jako Erasmus či Sokrates, umožňující mladým studentům vycestovat za poznáním a studiem. Finanční zpřístupnění převážně letecké dopravy vedlo k modernizaci lidské populace, zemím třetího světa je díky možnostem a flexibilitě cestování napomáháno k lepším zítřkům, ve světě vzniká fenomén takzvaného „melting potu“, což značí spoustu lidí různých kultur žijících a cestujících společně na místech mimo jejich rodnou oblast.

1. 8. Virtuální cestování

S vývojem technologií a zdokonalováním grafiky přichází nový způsob cestování. Pod pojmem virtuální turistika je rozuměn pohyb ve virtuální realitě, kde již člověk není nucen fyzicky někam vyjet či plánovat cestu. Pomocí elektrotechniky a

(17)

16

vizualizace jednotlivých míst lze být současně na cestě i v teple domova. Z pohodlí a bezpečí domova se můžeme vydat téměř kamkoliv, vzdálenost již přestává hrát v cestování svou roli. Hranice států v podstatě neexistují, není zapotřebí víz, povolení nebo cestovního pasu. Především nepotřebujeme čas a finance, dva primární faktory, které hýbou světem. Otázkou do budoucna zůstává, jestli virtuální cestování bude schopno nahradit to skutečné. Neztrácí tak cestování svůj původní smysl a autenticitu prožitého? Tento druh mobility není omezen dokonce ani na pouhou planetu Zemi.

Pomocí aplikace Google Earth je nám umožněno se vydat do vesmíru, prohlédnout si Mars, vydat se pod hladiny oceánů. Zprostředkovává i cestování časem za pomoci aplikace, která nám umožní zúčastnit se akcí pomocí historických snímků. [6] [7]

1. 9. Vesmírná turistika

Moderní době kraluje velice aktuální tematika cestování do vesmíru a na Měsíc.

Nejedná se o cestu běžně dostupnou pro většinu populace, rychle se vyvíjející technologie však jistě do několika desítek let vesmírné cestování zpřístupní finančně i lokačně. [8] [9]

Obr. 4: Google earth

(18)

17

2. Psychologie cestování

„Naším opravdovým osudem je možná být věčně na cestě, neustále litovat a nostalgicky toužit, stále dychtit po odpočinku a bez přestání bloudit. Posvátná je ve skutečnosti jen ta cesta, jejíž cíl neznáme, ale po které přesto vytrvale jdeme, kráčejíce temnotou vstříc nebezpečí, aniž víme, co nás čeká.“ Stefan Zweig [3]

2. 1. Původ cestovatelů v každém z nás

Již na samém počátku našeho života stojí cesta spojená se změnou. Na cestách za dobrodružstvím se ve své podstatě nevědomky ocitáme již v raném věku jako malé děti. Prostřednictvím pohádek a příběhů o hrdinech, kteří se vydávají na cestu, podnikáme i my určitou pouť za dobrodružstvím. Motivy oněch postav z příběhů symbolizují rúzné životní kroky, jako získání zkušeností, vyučení se řemeslu, naplnění svého osudu. Cestou je doprovází překážky a domů se navrací zmoudřelí, s nevěstou, pokladem nebo nově získanými zkušenostmi. Po celou dobu příběhu jako bychom stáli a prožívali totéž, co oni, po pozitivní i negativní stránce věci.

2. 2. Touha po poznání

Fenomén poznávání je hnacím motorem, vybízejícím lid k cestování. Poznávání okolního světa, lidí a kultur patří k jednomu z hlavních motivací lidského studia v praxi.

Cestování, turismus či kulturní růst se úzce váže na interkulturální psychologii.

Multikultur-ismus je pojem dnešní doby, mísení tradic přináší nové poznání, vznikají nová náboženství a za pomoci archetypů se obnovuje zapomenuté. V dnešní době globalizace se tak odlišnosti a rozdíly vedle sebe stojící kultur mažou či mísí a svět funguje jako nově poznávaný celek.

2. 3. Touha po změně

Neustálé putování a pohyb jsou lidskou přirozeností, která pochází ze samotného počátku našeho života, kdy jsme byli vytrženi z rituálu devíti měsíců v těle matky a byli nuceni podstoupit první a zásadní změnu, a to začlenit se a začít fungovat v reálném světě.

Tužba po bloudění pochází z pocitu zakořeněnosti, zkostnatění a stereotypu. Jedná se o určitou koexistenci fascinace a odporu ze změny, která je současně velmi přitažlivá i hrůzu nahánějící. Snad každá lidská bytost paradoxně pociťuje touhu pro dobrodružství a současně je zdržována strachem z neznámého.Neustálá touha po změně je

(19)

18

jednoznačně hlavní hnací silou celého cestování a přesouvání se z místa na místo.

Zahání jednotvárnost v životě jedince. [2]

2. 4. Turista versus cestovatel

„Cestovatel vidí to, co vidí. Turista vidí to, co vidět chtěl“ Gilbert Keith Chesterton Ačkoliv původně byla slova turista a cestovatel považována za synonyma, postupem času se začala tato slova nabývat jiného významu. První zmínky o slovu turista (tourist) pocházejí z konce 18. století. Objevila se v průvodci po oblasti Lake district v severní Anglii ve spojení s již výše zmiňovanými Grand Tours.

Turista a cestovatel představuje odlišné typy osob. Rozdílnost nalézáme především v důvodu jejich cestování. Každý z nich má odlišné priority a odlišné schéma hodnot.

Od svých cest očekávají rozdílné zážitky.

Turista

Turistova motivace k vydání se na cestu je především rekreace a odpočinek.

Cestuje tedy pro vlastní potěšení, za účelem osobní satisfakce, relaxace a či internímu poznání. Jeho důvody jsou tedy čistě subjektivní.

Cestovatel

Obecně vzato by se dalo říci, že cestovatel je osobou, pro kterou je cestování privilegiem, osudem nebo specifickým způsobem obživy. Cestuje z objektivních příčin.

Očekává autentické zážitky, je připravený na „jiné a cizí“. Netouží po uměle navozené atmosféře či začlenění se do místních zvyků. Na svých cestách vyhledává kontakt s místními obyvateli a vlastním aktivním přičiněním zažívá dobrodružství, sbírá a získává zkušenosti, přátelství a autentické zážitky. Pokouší se stát se na časově omezenou dobu součástí daného místa. [10]

(20)

19

,, Dvojím způsobem se můžeme dostat domů; první je, že zůstaneme, kde jsme. Druhý, že se vydáme na cestu kolem světa, a tak se zase vrátíme na místo, odkud jsme vyšli”

Gilbert Keith Chesterton [3]

Obr. 5: Cestovatel

(21)

20

3. Móda

,,Móda nastavuje zrcadlo společnostem, ve kterých existuje. Je kulturním fenoménem a zároveň vysoce komplexním byznysem. Odráží sociální, ekonomické, sexuální a politické postoje dané doby. Móda je zároveň nedílnou součástí kreativity a komunikace sociální identity jednotlivců“ MACKENZIEOVÁ, Mairi. ...ismy : Jak chápat módu, str. 6

Móda a oděv v jednadvacátém století je stejně tak jako toto století nejisté.

Esencí doby i módy je neustálá změna. Oslňuje bleskurychlými a překvapivými změnami stylů rychleji, než tomu bylo kdykoli v dobách minulých. Nové střídá staré a naopak. Oděv již neplní svou primární funkci ochrany těla, nýbrž nabývá na novém významu a důležitosti. Oděv se náhle stává projevem svobody a vyjádřením individualismu. Stírá nebo naopak prohlubuje sociální rozlišnosti.

Šaty se vyvíjejí v závislosti na ekonomice, nových technologiích. Oděv jako takový již není charakterizován určitým řádem, souměrností, proporcemi, uspořádáním, barevností nebo účelem. Vše se mísí a kombinuje. Nové technologie jsou naroubovány na klasické krejčovské umění. V dnešní době již není stanoven jeden jediný ideál. Móda současnosti je postavena především na individualismu. Používá se jako komunikační neverbální nástroj, kdy člověk pomocí svého oděvu a celkového vnějšího já vyjadřuje svůj postoj ke společnosti a své personální názory. Umožňuje tak širokému okolí pochopit podstatu jedince.

Ačkoliv je obecně otázka módy spojována především s ženami, ve 21. století se tato teze mění a dalo by se o této době hovořit jako o století renesance v pánské módě.

Funkční a účelové oděvy se mísí s módou každodenního života a hranice mezi příležitostí a rutinou mizí. Otázka gender módy pomalu mizí, pánská móda se prolíná do dámské a naopak, díky otevřenosti a možnostem moderní společnosti se odlišnost jedinců neřeší a konvenčnost je více vítaná, než odsuzovaná.

Tvořivost současných návrhářů nezná mezí, neustálá snaha o posouvání hranic boří zaběhnuté mýty a podstatu krejčoviny. Módní průmysl lze přirovnat k laboratořím, kde se pomocí experimentů získávají nové a neotřelé věci a témata.

(22)

21

Největší vliv na vývoj a směr, kterým se současná móda vydává, má rychlé rozšíření internetu a globalizace, která zapříčinila prolomení mezinárodních obchodních bariér.

[11]

Odívání již dávno není jen otázkou estetiky, ale čím dál tím více se stává též otázkou etiky. I

3. 1. Móda jako komunikační nástroj

Oděv je nositelem informace. Dal by se považovat za komunikační nástroj.

Tvoří první dojem osoby, díky kterému jsou lidé kamžitě zaškatulkováni, jak podle svého náboženského vyznání, tak politických názorů, postojí k životu a podobně. Oděv má veliký vliv na naše psychické a emocionální procesy. [12] [13]

(23)

22

4. Současná pánská móda

4. 1. Novodobý model muže

Nutno podotknout že do roku 1980-1990 byla za hlavního spotřebitele módního průmyslu považována žena. V posledních desetiletích je možné hovořit o takzvané renesanci pánské módy.

Díky boomu pánských módních časopisů a díky pozastavení útlaku muže jako modela se do popředí dostává spousta mužských návrhářů a pánské kolekce válcují ty dámské.

Módní domy se nestydí vytvářet inovativní mužské oblečení a hlásí se k sexuálním otázkám a gender problémům velice otevřeně. [14]

(24)

23

5. Současní návrháři pánské módy ve světě

V této kapitole je čistě subjektivně vybráno několik současných pánských nekonvenčních návrhářů a umělců, kteří jsou specifičtí ať už svým stylem, použitými technologiemi nebo materiály. Mohli by být označováni za tvůrce experimentální módy Jsou to zvolení designéři ze současné módní scény, kteří dokazují, že lze velmi produktivně propojit vztah mezi uměleckým vyjádřením, konceptem a prodejním produktem. Všechny vybrané spojuje inovativní přístup k pánské módě a posouvání předsudků či stereotypních názorů o tom, že pánská móda je nudná. Zvoleni byly dle konceptu a myšlenky této práce.

5. 1. Aitor Throup

Aitor Throup byl narozen roku 1980 v Argentině britským rodičům. Na počátku 90. let se přestěhoval do v Anglie, kde po dokončení magisterských studií na prestižní univerzitě Royal College of Art otevřel vlastní studio v centru Londýna. Zaměřuje se čistě na pánskou módu. Jeho fascinace lidskou anatomií, kresbou, inovačními technologiemi, sportovním a vojenským stylem, je citelně vepsána do jeho kolekcí.

Kolekce vždy začínají a končí příběhem, který je nosným bodem všech jeho děl. Je vyznavačem filosofie designu, kde každý prvek jeho výtvarného návrhu je popsán záměrem a funkcí. Inovativní práce návrháře spočívá ve vývoji nově používaných technologií spojených s vysokou krejčovinou. Vývoj tvorby produktů je pravým opakem současné módy, či že nemění se každý půl rok, ale trpělivě vyčkává do doby, kdy bude vše dokonalé, a teprve poté jej nabízí zákazníkům. Na jeho poslední kolekci si musela veřejnost počkat téměř 7 let. Throup jedním slovem lze popsat jako perfekcionalistu. Skrze oděv vysvětluje tradice inovátorským způsobem. Ke zhotovení produktů používá látky vyráběné v Británii, látky té nejvyšší kvality. Cílem studia je zrušit tradiční konstrukční metody a dát jim nový rozměr. Toto se stalo pro značku charakteristické.

V roce 2008 navázal Throup spolupráci se značkou Stone Island, a to na dvou speciálních edicích. V současné době je kreativním konzultantem známé nizozemské značky G-star.

(25)

24

Kolekce Mongolia je inspirovaná historií, kulturou, tradicemi a životním stylem mongolského národa. Hlavní inspirace čerpá ze vztahu člověka ke koni.

Nejnovější kolekce s názvem The Funeral Of New Orleans: Part One, trvalo vybudovat a zdokonalit celých 7 let. Design jeho oděvů je promyšlen do nejmenších detailů, jako jsou knoflíkové dírky, knoflíky, zdrhovadla a další komponenty převážně tvrdé

Obr. 6: Spolupráce se značkou Stone Island, ss 09

Obr. 7: Kolekce Mongolia

(26)

25

galanterie, která vzniká přímo ve studiu. Za zhotovením těchto detailů se skrývají stovky hodin tvrdé práce. Díky speciální technice spojování švů edge to edge musí být detaily zpracovány na přesnost desetiny milimetru.[15] [16]

5. 2. Boris Bidjan Saberi

Německo-íránský původ tohoto návrháře se odráží do jeho tvorby. Německá polovina je čitelná ve smyslu perfekcionalismu, který předvádí pomocí dokonalého a precizního vypracovaní do posledního detailu. Íránský původ se objevuje ve stylu a v uvolněnosti jeho designu. Častou inspirací se pro jeho tvorbu stává numerologie a lidská anatomie.

V roce 2007 založil značku nesoucí jeho jméno, kde v současné době v ateliéru na předměstí Barcelony vznikají ručně zpracovávané kolekce. Designem výrobků dává tvary svým osobním vizím a názorům. I to byl faktor při výběru umístění atelierů právě do Španělska, především pro jeho uvolněnost, kulturu, mentalitu lidí. Značku charakterizuje především preciznost.

Boris sám se obléká pouze do svých vlastních výrobků a vývoj střihů provádí výhradně na svém těle, jelikož chce oděv cítit. Zpracování střihů je tak velmi anatomické a výroba oděvů se pro něj stává velmi osobní. Charakteristickým rukopisem značky se stala šňůrka namísto oděvní etikety. Jeho kolekce jsou specifické využíváním monochromatické palety barev. [17] [18]

Obr. 8: The Funeral Of New Orleans: Part One

(27)

26

Obr. 9: SS 13

5. 3. Carol Christian Poell

Rakušan Caroll Christian Poell je považován spíše za umělce, než designera.

Nepořádá módní přehlídky, ale vystavuje v několika showroomech. Je jen velmi zřídka kdy viděn. Nevystavuje se na odiv médiím a nemá rozsáhlé reklamní kampaně. Své výrobky prodává pouze v 15 showroomech po světě. Po dokončení studií v Miláně v roce 1996 zakládá svou vlastní značku s velmi charakteristickým rukopisem. Jeho tvorba má silný smysl pro tradici, která je čitelná v krejčovských detailech, s využitím textilních inovací. Experimentuje s materiály. Mezi jeho inovace a experimenty patří barvení zvířecí krví, použití lidských vlasů. Zpočátku jeho kariéry se věnoval pouze pánskému oděvu, v roce 2005 však představil i jeho první dámskou.[19] [20]

(28)

27

Obr. 10: Carol Christian Poell ss 13

5. 4. Sruli Recht

Australský designer v sobě ukrývá opravdového umělce s mnoha talenty. Sruli Recht, narozen roku 1979 v Jeruzalémě v současné době žije v Reykjavíku. K rozvoji svých uměleckých dovedností zrál již v raném věku. Kariéra designera započala po studiu university RMIT módního designu v Melbourne. Jeho obrovský vývoj v oblasti módy byl postupně přesměrováván do stylu experimentální couture, který je vyznačován výzkumem, použitím velkého objemu a kontrastních her, samozřejmě s pravou řemeslnickou přesností. Výrobky vznikající pod tímto jménem jsou poznamenány a charakterizovány stylem futurismu, kyberpunku, ruského konstruktivismu a industriálního designu. Sruli Recht nachází zálibu v prostředí inovace a používání netradičních technologií a materiálů. Zálibu nachází především v organických materiálech, což bylo podnětem k vytvoření kolekce ELT. ELT.

Příkladem mohou být kožené opasky vytvořené za pomocí broušení vodní tryskou a jehlou, kdy je použito symetrické a ploché zapínání, bez jakékoliv přezky.

Roku 2005 se Sruli rozhodl přemístit do Londýna, kde jeho hvězda začala prudce stoupat, čímž byl ohromen slavný módní návrhář Alexander McQueen. Tímto vzorem snad každého návrháře byla Srulimu nabídnuta spolupráce v oblasti tvorby oděvních střihů a modelů na módní přehlídky. Poté, co byl mnohem více zviditelněn také v Anglii, se však rozhodl odstěhovat se do Islandského Reykjavíku, který je jeho domovem do dnes. V dnešní době je Sruliho působení ve světě nejen v pozici designéra

(29)

28

a návrháře, ale také jako přednášejícího po různých designérských a průmyslových školách, kde svými zkušenostmi obohacuje nové budoucí umělce.

Za odstartování sólové kariéry Sruliho lze označit kolekci obuvi, ve které použil kůži z plejtváka obrovského, z roku 2007, která byla oceněna portálem WGSN jako nejnápaditější kolekce. Poté byl viděn při zveřejnění kolekce Non-Products, což byla jeho hlavní oděvní linie.

Práce Sruliho je velice rozmanitá a lze do ni zařadit materiály někdy až extravagantní, jako je pavoučí hedvábí, autoerotické pomůcky vytvořené z kůže delfína bílého, rukavice ze žraločí kůže a ostny, kapesník z neprůstřelného kevlaru. Jako největší a nejextravagantnější z jeho výrobků je považován prsten, do kterého je vsazena kůže, vyříznuta přímo z jeho vlastního břicha pod názvem Forget Me Knot.

Obr. 11: Prsten z lidské kůže

(30)

29

Obr. 12: Opasek z kolekce ELT ELT

(31)

30

6. Koncepce kolekce In-Tenor

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, koncept kolekce se zabývá cestováním, všudypřítomnou mobilitou, uvolněností a pánskou módou. Hlavní inspirační myšlenkou kolekce je představa muže cestovatele, badatele a dobrodruha. Do jednotlivých kusů oděvů se tak promítá dynamika pohybu a posouvání hranic, celkové propojování a pomyslné odstraňování hranic. Práce je pojata z pohledu globalizace a současného propojování fyzična světa a antropologie, kdy se v lidech odbourávají předsudky a všeobecně zažitá klišé. V kolekci se inspirační zdroj projevuje ve dvou rovinách, tou první je funkčnost oděvů a tou druhou je styl, který lze nazvat cestovatelským, specifickým způsobem vagabundským.

Principy uplatňované v kolekci

Za pomocí rušení a přesouvání klasických švů, jako jsou náramenicové švy a boční švy, symbolizující boření hranic. Zadní díly přecházející do předních dílů a naopak. Mají symbolicky vyjadřovat prolínání módních inovací. Pasové okraje kalhot jsou hladké a začištěné pouze podsádkou. V kolekci se neobjevuje výrazné štepování, které je mnohdy pro pánské oděvy typické. Detail tvoří pouze strojové uzávěrky.

Koncept se soustřeďuje na práci se střihovými modelacemi. Celý vzhled tak působí čistě a minimalisticky aby tak dal vyniknout modelačním prvkům. Z původních návrhů byly zvoleny oblé tvary a jednotlivé kusy na sebe navazují nebo vycházejí jeden z druhého tak, aby vznikl dojem celistvé kolekce. Cílem bylo zhotovit pánskou kolekci složenou z jednotlivě kombinovatelných kusů oděvů. Součástí kolekce jsou funkční kusy oděvu i kusy uvolněnější a výstřednější. Jednotlivé části kolekce jsou kombinovatelné jak barevně tak i esteticky.

6. 1. Barevnost

Barevnost vyplývá z charakteru celé kolekce. Jsou v ní obsaženy 4 barvy, které by mohly být považované za klasické zástupce pánského šatníku, a to jsou hnědá, béžová, petrolejově modrá a odstíny šedé.

6. 2. Materiály

hodně zvolené materiály hrají klíčovou roli v celé kolekci. Faktu, že převážná část kolekce je nositelná, byla přizpůsoben také volba materiálů. Důležitým aspektem bylo, aby byly příjemné nejen na pohled, ale i na omak a jejich vlastnosti a charakter

(32)

31

podtrhovaly celou myšlenku kolekce. Voleny proto byly velmi pružné úplety, které se přizpůsobí tělu a umožní svobodu pohybu.

(33)

32

(34)

33

7. Technický popis kolekce

7. 1. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 1

Pánské vycházkové kalhoty středně přiléhavé siluety. Zapínání kalhot je umístěno ve středu PD na zdrhovadlo.

Přední díl je tvarovaný sedlem ve kterém jsou zhotoveny dva jednosměrné záhyby a dvě kapsy ve švu.

Zadní dil záševky jsou přeneseny do tvarovaného sedla ve kterém jsou umístěny dvě kapsy ve švu.

7. 2. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 2 Pánské vycházkové kalhoty středně přiléhavé siluety.

Přední díl je tvarován dvěma protisměrnými záhyby pod ,kterými se nachází jednovýpustková kapsa.

(35)

34

Zadní díl je tvarován pasovými záševky sežehlenými ke středu. Vnitřní krokový šev je přemístěn do středu ZD nohavice s odšitým jednosměrným záhybem.

Pas je začištěn celoplošně vyztuženou podsádkou.

7. 3. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 3

Pánské vycházkové kalhoty volnějšího střihu. Zapínání kalhot je umístěno ve středu PD na zdrhovadlo.

Přední díl je hladký s tvarovaným sedlem.

Zadní díl je členěn sedlem ve kterém jsou zhotoveny dvě kapsy ve švu. Vnitřní krokové švy jsou přemístěny do středu ZD.

Pasový okraj je začištěn celoplošně vyztuženou podsádkou.

(36)

35

7. 4. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 4

Pánské vycházkové kalhoty středně přiléhavé siluety. Zapínání kalhot je umístěno ve středu PD na zdrhovadlo. krokové švy směřují do středu dolního kraje PD i ZD Přední díl je tvarovaný sedlem s kapsy ve švu.

Zadní díl je tvarován pasovými záševky sežehlenými ke středu a sedlem ve kterém jsou zhotoveny dvě kapsy ve švu..

Pasový okraj je začištěn celoplošně vyztuženou podsádkou.

(37)

36

7. 5. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 5

Pánské vycházkové kalhoty siluety jezdeckých kalhot. Zapínání je ve středu PD na zdrhovadlo.

Přední díl je hladký. Ze Zadního dílu směřuje jednosměrný záhyb do středu dolního kraje nohavice v PD. Pod záhybem je zhotovena jednovýpustková kapsa.

(38)

37

(39)

38

7. 6. TECHNICKÝ POPIS – KALHOTY 6

7. 7. TECHNICKÝ POPIS – TRIKO 1

Triko boční švy jsou přenesené do ZD .Dolní okraj je tvarován do mírného oblouku.

Hlavicové tříčtvrteční rukávy člení přenesený rukávový šev ,který navazuje na sedlo v ZD a vede do přední části rukávu.

(40)

39

7. 8. TECHNICKÝ POPIS –TRIKO 2 Pánské vycházkové triko polopřiléhavé

Přední díl hranatý výstřih vedoucí do sedla Pd začištěný lemovacím proužkem.

Tvarovaný dolní kraj.

Zadní díl středový šev,tvarované sedlo

Prodloužené dlouhé Rukavý jsou hlavicové s přeneseným rukávovým švem

(41)

40

7. 9. TECHNICKÝ POPIS – TRIKO 3

Přední díl je hladký s přinechaným sedlem Kulatý výstřih

Zadní díl má tvarované sedlo. Přesunuté boční švy do ZD. Dolní kraj je mírně tvarovaný.

Rukávy jsou hladké tříčtvrteční hlavicové s přemístěným rukávovým švem směřujícím do dolního okraje rukávu PD.

Rukávy jsou krátké přinechané.

(42)

41 7. 10. TECHNICKÝ POPIS – TRIKO 4

Přední díl je hladký s přinechaným sedlem Kulatý výstřih

Zadní díl má tvarované sedlo. Přesunuté boční švy do ZD. Dolní kraj je mírně tvarovaný.

Rukávy jsou hladké tříčtvrteční hlavicové s přemístěným rukávovým švem směřujícím do dolního okraje rukávu PD.

Rukávy jsou krátké přinechané.

(43)

42

7. 10. TECHNICKÝ POPIS - ROLÁK Pánský vycházkový rolák s přinechaným stojáčkem.

Přední díl hladký s tvarovaným dolním okrajem Zadní díl středový šev a tvarované sedlo

Rukávy jsou dlouhé s prodlouženou délkou. Rukávový šev je přesunut a navazuje na šev sešití zadního sedla k přednímu dolnímu okraji rukávu.

(44)

43

7. 11. Technický popis- PLÁŠŤ

Pánský vycházkový plášť bez zapínání. S přinechaným stojáčkem a celopodšitý podšívkou.

Přední díly mají v náramenici složené dva jednosměrné záhyby.

Zadní díl člení středový šev a tvarované sedlo.

Rukávy jsou všity do prodloužené náramenice a mají sníženou rukávovou hlavici. Na šev všitého sedla ZD navazuje částečně odšitý jednosměrný záhyb

(45)

44

7. 12. Technický popis- MIKINA

Pánská mikina s kapucí volného střihu bez zapínání.

Přední díl je hladký

Zadní díl tvarované sedlo se zadním středovým švem, přenesené boční švy směrem do ZD

Rukávy jsou hlavicové, dlouhé prodloužené délky, Na šev sešití zadního sedla navazuje částečně odšitý jednosměrný záhyb.

Kapuce je přinechaná k předním dílu

Ve středovém švu jsou částečně odšité jednosměrné záhyby.

(46)

45

7. 13. Technický popis – VESTA

Pánská vycházková vesta bez zapínání. S přinechaným stojáčkem, celopodšitá podšívkou.

Přední díly jsou hladké se složeným jednosměrným záhybem v náramenici Zadní díly člení zadní středový šev dolní okraj je mírně tvarovaný.

(47)

46

(48)

47

ZÁVĚR

Cílem této práce bylo přenesení tématu cestování do oděvní pánské kolekce pomocí střihových variací a celkového stylu, zhotovení nositelné řady jednotlivých kusů oděvu, které se mezi sebou dají volně kombinovat a vzájemně vytvářejí ucelený vzhled kolekce.

V rešeršní části jsem se zabývala historií cestování s přesahem do psychologicko- sociologických úvah. Za pomoci faktů z vývoje sociálního myšlení poznávání a cestování jsem volně navázala na prolínání do světa oděvního. Inspirací současnými umělci a jejich studii vznikaly návrhy volně kombinovatelné kolekce.

Výstupem práce je kolekce jímající 14 kusů jednotlivých oděvů, jejichž variabilita střihů navazuje na rešeršní část bakalářské práce. Oděvy jsou průmyslově vyrobitelné, určené k dennímu nošení i příležitostnému upotřebení v cestovním rituálu. Kvalita a vysoká jakost materiálu, jež je do kolekce použit, zaručuje člověku komfort.

Vyhotovení práce mi dalo spoustu zkušeností, hra s materiálem a střihy mi doširoka otevřela obzory co se variability a komfortu týče. Předností této kolekce je primárně fakt, že je nositelná a zároveň plně funkční.

(49)

48

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNETOVÝCH ODKAZŮ

[1] CHORVÁT, Ivan. Cestovanie a turizmus v zrkadle času. 1 vyd. Banská Bystrica:

Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2007, 132 s. ISBN 978-80-8083-344-2.

[2] MAFFESOLI, Michel. O nomádství: iniciační toulky. V čes. jaz, vyd. 1. Praha:

Prostor, 2002, 265 s. Střed, sv. 49. ISBN 80-726-0069-9.

[3] CÍLEK, Václav. Makom: kniha míst. 2., doplněné vyd. Praha: Dokořán, 2007, 299 p. ISBN 978-80-7363-120-8. Str. 7

[4] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080227135443.pdf

[5] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: http://www.dw.de/a-brief-history-of- travel-from-elite-hobby-to-mass-tourism/a-16996047

[6] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: http://voices.yahoo.com/what-virtual- travel-why-has-become-so-popular-664773.html

[7] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://www.google.cz/intl/cs/earth/explore/products/

[8] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://www.vesmir.info/mise/cestovani-do-vesmiru/listek-na-pravidelnou-linku-do- vesmiru-bude-za-35-milionu.htm

[9] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: http://matadornetwork.com/bnt/a- history-of-why-people-travel/

[10] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080227135443.pdf

[11] MACKENZIE, Mairi. --ismy. V Praze: Slovart, 2010, 159 s. ISBN 978-80-7391- 399-1.

[12] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://karenpine.com/research/fashion-psychology/

(50)

49

[13] LILLETHUN, Ed. by Linda Welters and Abby. The Fashion Reader, 2nd Edition.

2. ed. Oxford [u.a.]: Berg Publishers, 2011. ISBN 18-478-8589-6.

[14] MCNEIL, Peter a Vicki KARAMINAS. The men's fashion reader. 2. ed. New York: Berg, 2009, ix, 531 p., [32] p. of plates. ISBN 18-452-0786-6.

[15] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://meetthedesigner.co.uk/2011/08/meet-designer-aitor- throup/,

[16] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://www.chicagobusiness.com/article/20140412/ISSUE02/304119996/the-risk-taker- aitor-throup

[17] [online]. 2007 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: Zdroje:

http://www.simpleconcept.cz/cs/boris-bidjan-saberi/,

[18] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://www.nastymagazine.com/digital/fashion/4869/boris-bidjan-saberi-interview [19] [online]. 2008 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:: http://www.railso.com/news/carol- christian-poell-daring-and-uncompromising-austrian-artist

[20] [online]. 2010 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:

http://stylezeitgeist.com/forums/showthread.php?t=4850 Řím cestování

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1499

Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080227135443.pdf

(51)

50

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1: Poutník

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Gheorghe_Tattarescu_- _Pelerin.jpg/428px-Gheorghe_Tattarescu_-_Pelerin.jpg

Obr. 2: Grand Tour

https://apetcher.files.wordpress.com/2010/12/tourists-1.jpg Obr. 3: A Cook´s ticket

http://www.dw.de/image/0,,16941841_404,00.jpg Obr. 4: Google earth

http://static2.actualidadiphone.com/wp-content/uploads/2012/07/google-earth.jpg Obr. 5: Cestovatel

http://www.hostelculture.com/admin/uploader/files/images/blog/traveller.jpg Obr. 6: Spolupráce se značkou Stone Island ss 09

http://www.highsnobiety.com/news/wp-content/uploads/2009/03/stone-island- articulated-anatomy-ss09-1.jpg

Obr. 7: Kolekce Mongolia

https://lh5.ggpht.com/4IC_KsCKVl3_cv4aKceDAjdySrpceLW6IxIl- xvGyVD3pP3h8RzxOvqNN5ce12Px0ozhzA=s151

Obr. 8: The Funeral Of New Orleans: Part One

http://aitorthroup.com/wp-content/uploads/2013/09/2.3_Funeral-Of-New-Orleans191- 950x535.jpg

Obr. 9: SS 13

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

ash3/t1/p206x206/578550_772786682736505_333922883_n.jpg Obr. 10: Carol Christian Poell ss 13

(52)

51 http://4.bp.blogspot.com/-

ZdWylgrbuls/UeZjbs5pOWI/AAAAAAAAJlA/8Icg8FN3wAM/s1600/IMG_4299.JPG Obr. 11: Prsten z lidské kůže

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0114/6382/products/Forget_Me_Knot_2_large.jpg?v=1 367414503

Obr. 12: Opasek z kolekce ELT ELT

http://fashion-salad.com/wp-content/uploads/2012/07/sr107_elt_03-750x500.jpg

(53)

52

Příloha 1

(54)

53

(55)

54

(56)

55

(57)

56

(58)

57

(59)

58

(60)

59

(61)

60

(62)

61

(63)

62

(64)

63

(65)

64

Příloha 2 - Fotodokumentace

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :