• No results found

Cílem DP bylo zjistit, zda užití rozdílných procvičovacích metod ovlivňuje úspěšnost žáků

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cílem DP bylo zjistit, zda užití rozdílných procvičovacích metod ovlivňuje úspěšnost žáků"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Posudek na diplomovou práci

Název práce Komparace vlivu různých procvičovacích metod při opakování gramatického učiva na 1. stupni základní školy

Autorka Lucie Novotná

Diplomová práce se věnuje gramatické části učiva českého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Gramatické učivo, a zejména pravopis, je důležitou součástí předmětu český jazyk. Na 1. stupni je na ně kladen (i přes současnou snahu o posun učiva více ke komunikaci) velký důraz. Do popředí se dostávají fixační metody, které ovlivňují trvalost a kvalitu osvojeného učiva. Cílem DP bylo zjistit, zda užití rozdílných procvičovacích metod ovlivňuje úspěšnost žáků.

V teoretické části diplomantka analyzuje cíle a úkoly předmětu český jazyk z pohledu pravopisného učiva. Podává jejich stručný přehled v jednotlivých ročnících 1. stupně a v souladu s cíli DP vybírá z výstupů učiva dle Rámcového vzdělávacího programu ty části, které rozepisují výstupy z oblasti gramatiky. Dále se věnuje celkovému vlivu kurikulární reformy na pravopisné učivo, zařazuje metodickou kapitolu představující zásady výuky pravopisu. Velice zajímavou kapitolou je sonda do historie výuky pravopisu, kde jsou stručně popsána různá pojetí a rozdílnost chápání důležitosti gramatiky již od konce 18. století.

Součástí teoretické práce je rozlišení a popis typů pravopisu. V závěru teoretické části autorka představuje různé vyučovací metody užívané při výuce a fixaci pravopisu a typy pravopisných cvičení. Do této části by bylo velice zajímavé zařadit také kapitolu o typech metod v učebnicích českého jazyka na 1. stupni.

Praktická část popisuje realizaci výzkumu, který na vzorku 300 respondentů sledoval efektivitu šesti metod zaměřených na opakování pravopisného učiva. Vhodným řešením bylo užití všech typů testů v jedné třídě na základě náhodného výběru. Autorka zvolila přes desítku pravopisných jevů, které byly v různé formě užity ve výzkumném materiálu. Jednotlivá slova popisuje, stručně odůvodňuje jejich výběr. Vzhledem k tomu, že v testech byly sledovány stejné gramatické (pravopisné) jevy, bylo možné posoudit klady a zápory užitých procvičovacích metod a následně porovnat úspěšnost žáků v jednotlivých formách procvičování. Výstupy jsou kriticky hodnoceny a diskutovány, někdy možná až příliš stručně.

Nad některými jevy by šlo se ještě více zamyslet, hledat další příčiny a poskytnout podrobnější analýzu (popis výběru slov do výzkumného vzorku, popis užitých metod, vyhodnocení předpokladů). Přestože výzkum nezjistil významný vliv typu procvičovací metody na úspěšnost v jednotlivých pravopisných jevech, diplomantka zjišťuje a popisuje jiný jev – žákům činí velké potíže psaní slov cizího původu. Přestože jsou tato slova velice frekventovaná (např. triko, cyklista aj.), nejsou dostatečně písemně procvičována, jejich pravopis se totiž neřídí žádnými zavedenými pravidly a postupy.

Celkově je DP přehledně řešená, všechny uvedené kapitoly se vztahují k tématu, formálně i stylisticky přiměřená. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.

Otázky do diskuze: Které metody procvičování pravopisu jsou v současnosti na 1. stupni ZŠ využívány nejvíce? Navrhněte způsob, jak by bylo možné řešit zařazení pravopisu velmi frekventovaných cizích slov.

V Liberci 22.5.2011 Mgr.Věra Vykoukalová, vedoucí práce

References

Related documents

Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Název bakalářské práce, kterou

Třída 8. B, v jejíchž hodinách bylo využito aktivizačních metod. Názorně vše ukazuje také přiložený graf. Výsledky dotazníku jsou ve všech případech

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´ e

Rodiče, kteří sami provozují čtyři, pět a nebo více pohybových aktivit vedou k pohybovým aktivitám i své děti. Mezi nimi je největší počet rodičů, kteří

Studentka členům komise nejprve představila základní teze své bakalářské práce s názvem Život klientek se středně těžkou mentální poruchou v chráněném bydlení..

Posledním cílem práce bylo zjistit, zda život pacienta ovlivňují léky užívané na Crohnovu chorobu a byla k němu vytvořena výzkumná otázka „Jak ovlivňuje

2) Polymer PVA nepodporuje buněčnou adhezi. Jaký jiný vodný roztok by bylo možné použít pro tvorbu hydrogelu v kombinaci s PCL vlákny, aby se podpořila buněčná adheze? Jak

 řízená reflexe je vedená a strukturovaná otázkami učitele, má podobu ústní, písemnou nebo výtvarnou. Reflexe se netýká pouze ţákŧ. Je dŧleţitá i pro

Při zkoušce odolnosti v oděru byly také sledovány změny povrchu tkanin a bylo zjištěno, že tkaniny žmolkovaly po menším počtu otáček, než tomu bylo při zkoušce

Cílem zadané bakalářské práce bylo seznámit Se s problematikou geopolymerních materiálů a zhodnotit možnosti využití těchto materiálů jako povlaků

Obhajobu studentka zahájila prezentací své bakalářské práce s názvem Narušená komunikační schopnost u dětí v mateřských školách na Semilsku.. V teoretické části

Po této důkladné analýze bylo možné sestavit obdobný algoritmus a navrh- nout tak kompletně nový výpočtový program s použití aplikace MS Access..

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaká forma náhradní rodinné péče je preferována a jaké jsou charakteristiky žadatelů.. Mezi uvedené charakteristiky

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit ekonomickou situaci penzionu a restaurace, a zjistit, zda je tento podnik rentabilní. Zhodnocení bylo provedeno pomocí několika

Mezi nosné kapitoly práce tze zařadit zejména kapitolu sedmou, která je věnována analýze předepsaného hrubého pojistného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

V rozvoji obliby alkoholu důležitou roli hrají zvláštnosti osobnosti (nezralost osobnosti, sugesce, emocionální labilnost, nepřizpůsobivost a další), možná i

Vzhledem k tomu, že seniorů neustále přibývá, bylo toto téma velmi aktuální a

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:?. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Cílem práce bylo navrhnout a ověřit funkčnost flexibilního plošného ozonizéru, který by byl použitelný pro dekontaminaci a desinfekci ploch.. Dále je ho

Cílem zadané bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou geopolyrnerních materiálů a možnostmi jejich využiti, příprava vzorků a hodnocení jejich

mateřiáů fespektive s jejich vlastDostmj fyzikálníni' meclranickýn'ri a chemick]inri' navlhnout výIobu nádob z geopolyrrrerních nateriálů, které budou slouŽit

Student Se při své práci seznámil Se zák|adnimi vlastnostmi a způsoby přípravy geopolymerních materiálů s jednotlivými typy plniv - jemným kamenivem, lupkem

Jarmila Klégrová ve svém díle Máme doma prvňáčka (2003) klade důraz především na odhalení příčin neúspěšnosti, protože špatnou diagnostikou bychom nemuseli