• No results found

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER 1800- OCH 1900-TALET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER 1800- OCH 1900-TALET"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, HT 2000 Vid Göteborgs universitet

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET

FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER 1800- OCH 1900-TALET

Joakim Lundqvist Handledare Rolf Dotevall

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 1

1.1 SYFTE 1

1.2 TIDIGARE FORSKNING 2 1.3 METOD OCH KÄLLOR 2 2 JÄRNVÄGENS UTVECKLING UNDER 1800-TALET 2

2.1 JÄRNVÄGENS UTVECKLING FRAM TILL 1856 3 2.2 JÄRNVÄGENS UTVECKLING EFTER 1856 4 2.3 JÄRNVÄGENS PÅVERKAN PÅ SVENSKT SAMHÄLLSLIV 8 2.4 JÄRNVÄGENS UTVECKLINGSNIVÅ PÅ 1860-TALET 9

2.4.1 TRAFIKENS OMFATTNING 9 2.4.2 JÄRNVÄGENS TEKNISKA NIVÅ 10 2.4.3 JÄRNVÄGEN OCH OLYCKOR 10 2.4.4 SYNEN JÄRNVÄGEN 12 2.4.5 GÄLLANDE RÄTT VID SKADA TILL FÖLJD AV 12

JÄRNVÄGSDRIFT 1865

3 OLYCKAN I SANDSJÖ 14

3.1 HÄNDELSEFÖRLOPPET VID OLYCKAN 14 3.2 RÄTTEGÅNGEN MOT LOKFÖRARE GUSTAF ALBERT RIEX 14

3.3 JÖNKÖPINGSBLADET ÅSIKT OM SKULDFRÅGAN 16 4 DOMEN MOT RIEX OCH DESS FÖLJDER 17

4.1 DOMSLUT 17

4.2 JÄRNVÄGSSTYRELSEN ÖVERTAR UTBETALNINGEN AV RIEX 17 SKADESTÅND

4.3 UTÖKAT TJÄNSTGÖRINGSREGLEMENTE EFTER OLYCKAN 18 4.4 FÖRSLAG OM INFÖRANDE AV NY LAGSTIFTNING 18 4.5 UTREDNING OM BEHOVET OCH UTFORMNINGEN AV 19

EVENTUELL NY LAG

4.6 OLYCKAN VID LAGERLUNDA DEN 15 NOVEMBER 1875 19 5 LAGFÖRSLAG OM ANSVARIGHET FÖR SKADA TILL FÖLJD 19

AV JÄRNVÄGSDRIFT

5.1 INLEDNING 19

5.2 MATERIAL OCH METOD 20

5.3 FÖRARBETEN 20

5.4 LAGFÖRSLAG 21

(3)

5.4.1 DEFINITION AV BEGREPPET JÄRNVÄG 22

5.4.2 ÅNGKRAFT 24

5.4.3 PERSONSKADA TILL FÖLJD AV JÄRNVÄGSDRIFT 25 5.4.4 JÄRNVÄGSDRIFT 25

5.4.5 VÅLLANDE 27

5.4.6 SKYDD FÖR JÄRNVÄGENS ANSTÄLLDA 27 5.4.7 GNISTSKADOR 29 6 DE FOLKVALDAS REAKTIONER PÅ LAGFÖRSLAGET 30 6.1.1 FÖRSTA KAMMAREN 31 6.1.2 ANDRA KAMMAREN 32 6.1.3 SAMMANFATTNING 35 7 LAGSTIFTNING OCH REGLERING EFTER 1885 36 7.1 FÖRÄNDRINGAR I REGLERINGEN 37 7.2 FÖRÄNDRINGAR OCH UTÖKNING AV LAGSTIFTNINGEN 38 7.2.1 ELEKTRISK DRIFT 38 7.2.2 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR 38 7.3 FÖRÄNDRINGAR I SAMHÄLLET SOM PÅVERKAT 39

LAGSTIFTNINGEN

8 SAMMANFATTNING 40

8.1 TIDPUNKTEN 40

8.2 VARFÖR LAGEN SER UT SOM DEN GÖR 41 8.3 TIDEN FRAM TILL NY LAGSTIFTNING 43

KÄLLFÖRTECKNING

BILAGA Lag angående ansvarighet för skada i följd av jernvägsdrift;

Gifven den 12 mars 1886

(4)

KÄLLFÖRTECKNING

LITTERATUR

Bodstedt, Ivan A.; Historik över Sveriges småbanor, Stockholm 1945 Carlsson, Sten & Rosén, Jerker: Svensk Historia del 2,4:e uppl. Lund 1980 Ericson, O.A.; publ. I Folk-kalendern Svea 1852, Stockholm 1852

Flodin, John & Wikander, Hugo; Järnvägdtrafikstadgan jämte viktigare författningar rörande järnvägsdriften, Stockholm 1933

Folk-kalendern Svea 1854, Stockholm 1854

Frängsmyr, Tore; Svensk idéhistoria, del 2, Stockholm 2000 Grönfors, Kurt; Om trafikskadeansvar, Uppsala 1952

Herslow, E.; Om ansvarighet för skada i följd av jernvägsdrift, Stockholm 1887 Kjellvard, Henry; Det Bevingade Hjulets Folk del 1, Stockholm 1949

Kullander, Björn; Sveriges Järnvägars Historia, utan ort 1994 Peterson, Claes; ur Festskrift till Jan Hellner, Stockholm 1984

Raphael, Axel; Om ansvarighet för skada i följd av jernvägs drift, Stockholm 1886

Rydquist, Carl; Om nutidens kommunikationsanstalter eller landsvägar, vatten- och jernvägar Stockholm 1848 och 1850

Schivelbusch, Wolfgang; Järnvägsresandets historia, Malmö 1984

Statens Järnvägar 1856-1906, Historisk-Teknisk-Ekonomisk beskrifning, Stockholm 1906 Strindberg, August; Svenska folket, Stockholm 1882

Sveriges järnvägar hundra år, minnesskrift, Stockholm 1956 Winroth, Alfred Ossian; Strödda uppsatser, Uppsala 1901

SOU 1974:89 Ny järnvägslagstiftning I; Järnvägs ansvarighet vid befordran av resande SOU 1980:37 Ny järnvägslagstiftning II; Förslag till järnvägstrafiklag m.m.

NJA II nr 4 NJA II nr 8

RÄTTSFALL NJA 1895 s. 546 NJA 1896 s. 430 NJA 1904 s. 471 NJA 1921 s. 362 NJA 1949 s. 544 NJA 1963 s. 28

(5)

OTRYCKT MATERIAL

För jernvägar vid en middag i Götheborg, den 16 Februari 1852 Protokoll från konselj 18 december 1885

TIDNINGAR

Aftonbladet 8,10 januari 11 april Jönköpingsbladet; 3,10,19 januari

2,7 februari

2 mars 8 april 4,18 maj 3 juni

(6)

LAG

Angående ansvarighet för skada i följd av jernvägsdrift;

Gifven den 12 mars 1886

Med jernväg förstås i denna lag sådan staten eller annan tillhörig jernväg, å hvilken befordran af person eller gods verkställes genom ångkraft

Varder, under pågående anläggning af jernväg, densamma eller någon del deraf befaren med användandet af ångkraft, skall äfven i afseende å sådan ofullbordad jernväg denna lag tillämpas.

Har i följd af jernvägs drift någon ljutit döden eller lidit kroppsskada, och ligger vållande dertill jernvägens förvaltning eller betjening till last, skall jernvägens innehafvare utgifva skadestånd enligt de i strafflagen stadgade grunder såsom om han sjelf vållat skadan.

Varder i följd af jernvägsdrift någon, som är anställd i jernvägens tjenst eller arbete, under förrättandet deraf dödad eller skadad, vare, ändå att icke någon annan af jernvägens förvaltning eller betjening vållat skadan, jernvägens innehafvare skyldig att gälda skadestånd, der icke han, som skadan led, genom öfverträdelse af gällande föreskrifter eller annan grof vårdslöshet sjelf ådragit sig skadan.

Har skadan skett i följd af annan jernvägs drift, och är icke denna jernvägs innehafvare på grund av 2 § pligtig att ersätta skadan, hafve innehafvaren af den jernväg, i hvars tjenst eller arbete den dödade eller skadade var stadd, samma skyldighet att gälda skadestånd, som enligt hvad nyss sagdt skola åligga honom, om skadan timat i följd af driften af hans egen jernväg.

Är den, som lidit kroppsskad, i följd deraf berättigad att från kassa, som helt och hållet eller till väsentlig del bildats genom bidrag af jernvägens innehafvare, erhålla pension eller annat understöd, eller har den skadade på bekostnad af jernvägens innehafvare blifvit försäkrad mot olycksfall, skall, i den mån skadan sålunda varder ersatt, jernvägens innehafvare njuta befrielse från ersättningsskyldighet.

Kommer eld lös från lokomotiv eller från eldstad i annat jernvägsfordon, och sker derigenom skada å fast eller å lös egendom, som icke af jernvägens förvaltning eller betjening för befordran mottagits, ersätte jernvägens innehafvare skadan.

Har egaren af den skadade egendomen, genom underlåtenhet att fullgöra honom jemlikt åtagande eller på annan grund åliggande skyldighet mot jernvägens egare eller innehafvare, sjelf föranledt skadan, vare han icke berättigad till ersättning. Är han jemlikt åtagande eller på annan grund pligtig att sjelf vidkännas den från jernvägstrafiken härrörande eldfara, vare han ej heller ersättningen berättigad, der icke skadan har sin orsak i vårdslöshet vid jernvägens drift.

Är skadan, utan att hafva sin orsak i sådan vårdslöshet, föranledd derigenom, att annan än jernvägens innehafvare, efter det jernvägens anlägging påbörjades, utanför jernvägens område på kortare afstånd från närmaste jernvägsspår än 30 meter upplagt bränbart löst gods utan säkert skydd, eller uppfört byggnad af lätt antändligt ämne eller täckt förut uppförd byggnad med sådant ämne, eller vidtagit annan dylik åtgärd som uppenbarligen i väsentlig mån ökat den från jernvägstrafiken hotade eldfara; då vare jernvägens innehafvare från ersättningsskyldighet fri.

Varder annorledes, än i 5 § sägs, gods, som icke af jernvägens förvaltning eller betjening för befordran mottagits, i följd av jernvägens drift skadadt, och ligger vållande dertill jernvägens betjening till last, ersätte jernvägens innehafvare skadan.

Låter innehafvare af jernväg driften af densamma i större eller mindre omfattning besörjas af personer, som icke äro i jernvägens tjenst anstälde, skola desse, så vidt angår den befattning de taga med jernvägens drift, i afseende å bestämmelserna i 2, 5 och 6 §§ anses såsom tillhörande jernvägens förvaltning eller betjening.

(7)

Begagnas bangård eller annat jernvägsområde af två eller flera jernvägar gemensamt, svare för skada, som der i följd af ena eller andra jernvägens drift timar af sådan beskaffenhet som i 2 § eller 6 §sägs, innehafvaren af den jernväg, hvars förvaltning eller betjening vållat skadan. Är skadan vållad af personer, anstälde vid särskilda jernvägar, vare dessa jernvägars innehfvare, en för alla och alla för en, ansvarige för skadan och dele sins emellan densamma i förhållande till den större eller mindre skuld, som pröfvas ligga hvarderas förvaltning eller betjening till last.

Är skadan sådan, som i 5 § sägs, ansvare derför innehafvaren af den jernväg, från hvars fordon elden kommit.

Jernvägs egare, som åt annan öfverlåter nyttjanderätten till sin jernväg, vare för skada, som derefter i följd af jernvägens drift timar, ansvarig lika som jernvägens innehafvare, dock ej med annan sin egendom, än jernvägen och hvad dertill hör enligt 1 § af förordningen angående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg med mera den 15 oktober 1880; och må egaren söka sitt åter af jernvägens innehafvare.

10§

Hvar, som vill fordra skadestånd enligt denna lag, skall inom två år från den dag, då skadan timade, sin talan hos domstol anhängigöra. Försummas det, hafve han sin talan förlorat.

11§

Hvad jernvägs egare eller innehafvare utgifvit i skadestånd, eger han söka åter af den, som skadan vållat, der icke denne sjelf lidit skadan och enligt 3 § är berättigad att derför njuta ersättning.

12§

I fråga om jernvägs egares eller innehafvares ansvarighet för skada å gods, som jernvägens förvaltning eller betjening för befordran mottagit, gälle hvad derom är eller framdeles varder särskildt stadgadt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1887

References

Related documents

Tre adverb som numera enbart fungerar som konnektiver och text- markšrer, alltsŒ, sŒlunda och sŒledes, kunde Šnnu pŒ 1800-talet an- vŠndas som sŠttsadverb i (den mer eller

Resultat från laboratorier med extremvärden eller falska resultat för en specifik analys tas inte med i medelvärden och spridningsmått för de olika metodgrupperna.. Antalet låga

Cidsep och Internationella juristkommissionens svenska avdelning genomförde från 2001 projektet ”Reforma Legal y Acceso a la Justicia”(Rättsreform och tillgängligheten

13 § tredje stycket RB, dels att förslaget för tvistemål inte innehåller någon begränsning i fråga om vilka mål som får avgöras utan huvudförhandling motsvarande den som

En ägare till en hanhund av rasen rottweiler, skulle vid vetskap om minsta tvekan från hunden att lyda dess ägare, inte låta hunden springa lös där det inte kunde uteslutas

Även om Kivik musteri satsade på egna varumärken byggde verksamhet tidigare till största delen på tillverkning av olika produkter åt andra företag som underleverantör eller

Han konstaterade ” Om

Trots alla svårigheter som mötte den stora skara fränder, vilka gemensamt ägde Svindersvik som ett oskiftat dödsbo från bortgångna generationer, närdes hoppet att det gamla

Han menade att äktenskapet inte bara var viktigt sett ur etisk och hygienisk synpunkt, utan att det även hade stor betydelse för både män och kvinnor som ingick i det, och även

Utomordentliga insatser J ag ska inte orda mycket om fest- föremålen, men vill erinra om de- ras utomordentliga insatser och givna plats i Lunds nyare politiska historia

Precis som i Sverige har det svenska språket i Finland undergått många förändringar. Fram till början av 1900-talet har bara svenska använts i administrativa och

Sahlberg blev ovän med Cygnaeus och Bartram när Cygnaeus fick veta att han i ett brev till hemlandet antydde att Cygnaeus och fru Bartram ofta hade varit ensamma tillsammans under

Monroe is currently pursuing a Master of Music degree in wind conducting at Colorado State University, serving as a graduate assistant with the CSU Marching Band, Basketball

Alltså bör de auktoritära värderingarna som policypreferens vara ytterst värdefull för RHP-partiers framgångar i valkampanjer, detta helt oberoende deras

skulle utföra en våldtäkt. Personen i förevarande fall, hade dock försökt utföra en sådan sexuell handling. Sammanfattningsvis har domstolen i vissa av fallen gjort avsteg

Det blev svårare att leva på sina småskaliga jordgubbsodlingar, småbrukarstödet dras in, och den viktiga tågtransport via SJ för att kunna leverera jordgubbar effektivt till

Inskrifningsboken, som i allmänhet tjenat utgifvaren till rättesnöre för bestämmande af namnstafningen äfven- som, beträffande åren 1800—1805, i tvifvelaktiga fall för

De flesta läser förstås sin Tintin som rena äventyr, men det går att krama betydligt intressantare tolkningar ur de 23 album som utgör Hergés egentliga verk.. Tintin och

till beredning av smink, i sht förr äv. till färgning av tyg, kartamin, spanskt rött), nattblått (1871, visst mörkt blått färgämne för färgning av garn, tyg o.d.),

Målet med arbetet är att ge ett förslag på hur man kan utforma en trädgård för att skapa en viss känsla av 1800-talet samt att välja växter efter befintliga

Vid mitten av 1990-talet bestod ”RSV-koncernen” av sammanlagt 51 myndigheter. Detta hindrade en effektiv styrning och i fråga om vissa uppgifter hade länsmyndigheterna

Hvis der ikke forekommer udsivninger, skal pistolen fortsat aktiveres, indtil systemet er gennemskyllet.. Fort- sæt med