• No results found

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/Geo) Strömsvallen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/Geo) Strömsvallen"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

BOHUSGEO AB

Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg

Handläggare: Daniel Lindberg

Granskning: Bengt Leking Uppdragsnr: 14036 Datum: 2014-04-09 Revision:

Strömsvallen

Strömstad Detaljplan

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/Geo)

 Lantmäteriet

(2)

6_stmsvallen\teknik\utredning\rapport\mur stmsvallen.docx/dl all201301.dotx

Innehållsförteckning

1 Uppdrag ... 3

2 Syfte ... 3

3 Underlag för undersökningen ... 3

4 Styrande dokument ... 3

5 Geoteknisk kategori ... 4

6 Befintliga förhållanden ... 4

6.1 Topografi ... 4

6.2 Ytbeskaffenhet ... 4

6.3 Befintliga konstruktioner... 4

7 Positionering ... 4

8 Geotekniska fältundersökningar ... 5

8.1 Utförda undersökningar ... 5

8.2 Undersökningsperiod ... 5

8.3 Fältgeotekniker ... 5

8.4 Kalibrering och kvalitetssäkring... 5

8.5 Provhantering ... 5

9 Geotekniska laboratorieundersökningar ... 5

9.1 Utförda undersökningar ... 5

9.2 Undersökningsperiod ... 6

9.3 Laboratorieingenjörer ... 6

9.4 Kalibrering och kvalitetssäkring... 6

9.5 Provförvaring ... 6

Ritningar

Ritningsnr Typ Datum Rev. datum

G101 Plan 2014-04-09

G301 Sektion 2014-04-09

(3)

knik\utredning\rapport\mur stmsvallen.docx/dl

1 Uppdrag

På uppdrag av Strömstads kommun har vi utfört en geoteknisk undersökning för en ny detaljplan för del av området inom ”Strömsvallen” i Strömstad.

2 Syfte

Undersökningen syftar till att beskriva jordlagerförhållandena för att utgöra underlag för en detaljplan.

3 Underlag för undersökningen

Underlag som använts för planering av undersökningarna utgörs av

Situationsplan erhållen från Strömstads kommun

Plan med kommentarer angående planerad markanvändning, erhållen från Strömstads kommun

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Nedan anges styrande dokument för utförda undersökningar.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat

styrande dokument Not Fältplanering och utförande SS-EN 1997-2, SGF Rapport

1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem

2001:2

Tabell 2 Fältundersökningar

Metod Styrande dokument

Not.

Sondering

Tr SGF Rapport 1:96

Sti

Provtagning

Kategori C (Skr) EN ISO 22475-1:2006

Övrigt

Markradonmätning i jordluft BFR85:1988

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Styrande dokument Not.

(4)

6_stmsvallen\teknik\utredning\rapport\mur stmsvallen.docx/dl all201301.dotx

Metod Styrande dokument Not.

SGF/BGS beteckningsystem 2001

upprättad av IEG/SGF används

Vattenkvot SIS 02 71 16

5 Geoteknisk kategori

Geoteknisk kategori 2 gäller för uppdraget.

6 Befintliga förhållanden

6.1 Topografi

Området utgörs främst av en idrottsanläggning med fotbollsplaner, tennisplaner, en tennishall samt tillhörande byggnader med omklädningsrum mm. I den nord-östra delen finns en återvinningsstation. Området avgränsas i norr av ett delvis trädbevuxet

fastmarkparti och av Karlsgatan. I väster, öster och söder avgränsas området av intilliggande bostadsområden och lokalgator mm.

Nivåerna inom det undersökta området varierar mellan ca +17 och ca +25. Inom fastmarkpartiet, invid avsprängt berg och vid slänten vid återvinningsstationen finns branta slänter där lutningen i regel är brantare än 1:2 à 1:1.

6.2 Ytbeskaffenhet

Ytorna inom området utgörs av asfalterade ytor, fotbollsplaner mm. Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett trädbevuxet fastmarkparti.

6.3 Befintliga konstruktioner

Inom det undersökta området finns enstaka byggnader för idrottsverksamhet, exempelvis omklädningsrum mm.

7 Positionering

Inmätningen av undersökningspunkterna har utförts av mätenheten på Strömstads kommun.

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12:00 Koordinatsystem i höjd: RH2000

OBS! På redovisningen i plan (G101) är höjdkurvorna redovisade i äldre system

(xx,28m PGA).

(5)

knik\utredning\rapport\mur stmsvallen.docx/dl

8 Geotekniska fältundersökningar

8.1 Utförda undersökningar

Utförda undersökningar, kalibreringar mm redovisas i Försöksrapport/Fält 2014-04-09.

Följande undersökningar har utförts, se tabell 4.

Tabell 4 Utförda fältundersökningar

Metod Antal

Sondering

Tr

18

Sti

4

Provtagning

Kategori C (Skr)

4

Inmätningar

22

Övrigt

Markradonmätning i jordluft

1

8.2 Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under mars 2014.

8.3 Fältgeotekniker

Anders Bokvist, Bohusgeo AB.

8.4 Kalibrering och kvalitetssäkring Redovisas i Försöksrapport/Fält 2014-04-09.

8.5 Provhantering

Redovisas i Försöksrapport/Fält 2014-04-09.

9 Geotekniska laboratorieundersökningar

9.1 Utförda undersökningar I tabell

Tabell 5. Utförda laboratorieundersökningar

Metod Antal

Jordartsbenämning 10

Vattenkvot 10

(6)

6_stmsvallen\teknik\utredning\rapport\mur stmsvallen.docx/dl all201301.dotx

9.2 Undersökningsperiod

Undersökningarna är utförda i april 2014.

9.3 Laboratorieingenjörer

Laboratoriearbetet har utförts av Inga Strid

9.4 Kalibrering och kvalitetssäkring Redovisas i Försöksrapport/Lab 2014-04-09

9.5 Provförvaring

Redovisas i Försökrapport/Lab 2014-04-09.

(7)

26,5 26

25

24,4 24

24,0 24,1

24

24,0

32 23,7

30

30 29

28 27 26

25

26

27

26,2 24,4

24

24,1

24,4 23,8

23

23,1 24

25

24,4 24,7

24

24

Lekplats

Strömsvallen

23.91 23.85

25.96

24.05

23.94

23.88

28 27 26

27 27,0

29

29 27

25 25

25

25

25,8 26

27

24,4

28

62

25

26

24

Tennisbanor

Tennishall

30

28,3 29

28 92

27 26

25

24 23

28

27

62

25 24

23 22 23

22

21 23

21

20

19 02

24.66

24.06

24.37

23.88 24.42

25.40 22,9

21,9 24

22 23 20 21

41 15 31 12 10 11 9 8 5 6

25 24,0

Konstgräsplan

23.67

26.26

26.26 21,2

21 20 19 18 17 16

12 13 11 10 9 8 5

Boule- banor

20

19,8

Hembygdsgård

22 21 20 19

18 19,1

17

17 4

6 5 34

11

14 15

16 12

13

25

26

23 24

Fotbollsplaner

23 23.46

24.06

23.41 16,9

18 17

Återvinnings- station

16,4 13

12 14,6

11 13

10 9 8 7 6 5 4 3

14

20

22 21

23

02 19 81

17 16

15

14,2

19 13 12

18 16,8

17 16

15 61

51

41

12 12

11 10 9 8 7

6 5

4 3

13,3 12.58

12.90

11.63

16.39

19.22

19.64

25.42

23.67

*

*

(8)

References

Related documents

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

SS-EN ISO 14688-1 Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av jord - Del 1:.. Benämning

Undersökningar från tidigare geotekniska undersökningar har inarbetats i denna rapport samt på ritningar och är medtagna i tabell 3. Tabell 3:

Miljötekniska undersökningar har utförts i samband med de geotekniska undersökningarna och redovisas i PM Miljöteknisk markundersökning, daterad 2022-02-04. 8

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Grå gyttjig LERA gräs- o skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig siltig LERA

Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté... Korrigeringen

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska undersökningar för Banvägen 21.. Figur

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska undersökningar för Banvägen 23.. Figur

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.).

I tabell 3 redovisas lerans härledda odränerade skjuvhållfasthet samt sensitivitet för borrpunkt 14W020, 15W109 och 15W182. Skjuvhållfastheten är utvärderad med fallkonförsök