• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-29 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-29 Plats och tid:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2020-01-29 1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-01-29

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden

2 B Stadsbyggnadsnämndens detaljbudget för 2020 Christoffer Amundin/

Alexander Erichsen 3 Utbildning - PBL på rätt sätt - En introduktion till plan- och

bygglagstiftningen för förtroendevalda

Christoffer Amundin

4 A Rapportering av delegeringsbeslut Anette Lingesund

5 A Förelägganden uppföljning Marion Asselhoven

6 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 7 B Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av

enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) på en planerad avstyckning

Pia Nixholm

8 B Förvaltningen informerar Christoffer Amundin

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 6 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 7 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av

6 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 7 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré 9

Vältesta 3:1, Vansö, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Måttstocken 7 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage, tillbyggnad av komplementbyggnad samt uppförande av plank.. Salwan

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Bokslut för andra tertialen 2018 samt helårsprognos 2018 Morgan Randall Svahn 6 B Yttrande till Mål- och

12 B Rudan 4 Utvändig ändring av komplemntbyggnad Victoria Andersson 13 B Stegesund 1:100 Tillbyggnad av fritidshus Karin Söderman 14 A Tynningö 1:605 Nybyggnad

Rivningslov av fritidshus och 2 st uthus samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage, carport och förråd. Bygglov uppförande

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad av