• No results found

Översiktlig geoteknisk undersökning (1 MB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Översiktlig geoteknisk undersökning (1 MB)"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Översiktlig geoteknisk undersökning

PM till detaljplan Laxnäs 1:123

Tärnaby i Storuman kommun, Västerbottens län 2016-08-18

Mattias Åkerstedt – augusti 2016

(2)

2

© Miljötjänst Nord AB

Bondevägen 4 • 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00

Mobil. 070-540 94 15 mattias@miljotjanst-nord.se Foton: Mattias Åkerstedt

Omslagsbild: Foto över planområdet i sydvästlig riktning

(3)

3

1. Uppdrag

Miljötjänst Nord AB har på uppdrag av fastighetsägaren Ulrika Arrhenius genomfört en översiktlig geoteknisk utredning inför planläggning av nytt fritidshusområde i Tärnaby, på fastigheten Laxnäs 1:123 i Storuman kommun. Enligt beställaren planeras upp till 14 tomter inom området. Utredningen har endast skett genom okulär besiktning.

Figur 1 Planområdet

2. Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Tärnaby på Laxfjällets sydvästra sluttning. Söder om planområdet ligger befintlig fritidshusbebyggelse och strax öster om området ligger en skidnedfart. För några år sedan har hela området avverkats och den avverkningen sträcker sig även upp efter berget i nordvästlig riktning. Här finns pionjärarter samt några kvarlämnade hänsynsträd efter avverkningen. Avverkningen har tidigare skett i syfte att planlägga bostäder och i samband med det har det även anlagts avskärande dike mot skogen i nordväst, utanför planområdet. Inom området går en grovbruten väg i enlighet med planerad väg i figur 1. Hela området med kringliggande mark har fast mark och ingen torvmark eller bäck. Det nordöstra hörnet gränsar mot örtrik granskog med lövinslag. Berggrunden ligger ytligt och berg i dagen syns på flera ställen.

(4)

4

3. Geotekniska förhållanden

3.1 Jordförhållanden

Utifrån ett antal provgropar bedöms jorden i huvudsak bestå av finkorning morän (moig till delvis mjälig) men även inslag av mer sandig moig morän. Därutöver finns häll, antingen i dagen eller direkt under humustäcket. Jordlagret innan berggrund bedöms vara främst 0-1 m, men kan vara lite djupare på något ställe. Humustäcket är mellan 0,5-2 dm.

3.2 Grundvatten/ytvatten

Det finns ingen bäck eller torvmark inom eller i direkt anslutning till området. Grundvatten ovan berggrund ligger ytligt och fuktighet i mark indikeras av närliggande örtrik granskog. Tillrinning sker från del av Laxfjället i nordväst, men utgörs av ett relativt litet tillrinningsområdet (figur 2). Det avskärande diket finns i anslutning till planområdet i nordväst var vid undersökningstillfället torrt och indikerade inte på att det skett höga flöden och/eller erosion i högre omfattning sedan det anlagts.

Figur 2 Avrinningsområde. Krysset markerar lokalisering av detaljplanen.

3.3 Stabilitet

Medellutningen i området är ca 25-30 grader, med den brantaste sluttningen nedan den grovbrutna vägen. Den vidare sluttningen upp efter berget är liknande eller stundvis brantare. Det finns ingen bäckravin eller liknande som kanaliserar vattenflöden i någon större utsträckning varför någon risk för slamström inte bedöms föreligga. Lutning är tillräcklig för att jordflytning/jordskred ska kunna uppstå.

Området ligger emellertid i utkanten av ett avrinningsområde relativt nära vattendelaren och vid fältbesöket noterades inga tecken på tidigare jordrörelser, trots att området avverkades för ett antal år sedan och därmed tappade mycket träd som hjälper till att binda upp marken. Jordtäcket är även tunt med lite material.

(5)

5

4. Slutsatser

Marken har god bärighet och berggrund ligger ytligt.

Jorden är delvis tjärfarlig men efter avschaktning kommer berg sannolikt att vara i dagen och därmed stabilt. Fyllningsmassor bör vara av material som ej är tjälskjutande.

VA- ledningar kan vara problematiskt att anlägga eftersom berggrunden ligger så pass ytligt.

Sluttningen sydost om planerad väg är brant. Enligt uppgift kräver kommunen att byggnader av typen suterräng anläggs här, det är lämpligt med tanke på topografins beskaffenhet och estetik. Marken har emellertid god bärighet.

Inget vidare utredningsbehov bedöms föreligga avseende jordrörelser, men området ovan bör hållas under observation.

References

Related documents

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

Uppdrag: 276022, Äskya 1:27 2017-08-15 Beställare: Älmhults kommun, Tekniska

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

För en uppfyllnad till projekterade nivåer kan sättningar inom områden med störst lermäktighet uppgå till c:a 0,5 à 1 m. Sättningarna kommer variera mycket i detta

På uppdrag Östersunds kommun har Tyréns AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Betongen 1 m.fl.. handelsområde

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen där slamskred kan påbörjas och att Mortsbäcken ligger lägre än planerad bebyggelse (minst 5m) samt att bäcken i

Risken för jordskred bedöms därmed som liten i området och även om jordskred uppstår bedöms mängden jordmassor så ringa att dessa kommer att stoppas upp av den flackare

En geoteknisk undersökning visade att grundvatten ligger ytligt i området, Samtidigt ligger området i anslutning till en grusås där huvudsakliga strömningsriktningen är parallell