• No results found

Nu är det dags att nominera till RF-SISU Västra Götaland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nu är det dags att nominera till RF-SISU Västra Götaland"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Nu är det dags att nominera till RF-SISU Västra Götaland

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och önskar nu förslag på nomineringar från Er SDF skriftligen via mail senast 2022-02-01. Skickas till valberedningens ordförande Jan Andersson, jan.andersson53@telia.com

Enligt stadgarna, har specialdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO) inom distriktet möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Förslag som inkommit från SDF, MO och förslag väckta inom valberedningen kommer därefter att granskas. Valberedningens slutliga förslag kommer att skickas ut tillsammans med övriga handlingar senast tre veckor före stämman. Förslag skrivs på bifogad blankett bilaga 1 och sänds till valberedningens ordf. enligt nedan. Information om styrelsens uppdrag, styrelsearbetets omfattning och övriga förtroendeuppdrag som revisor och lekmannarevisorer finns beskrivet i bilaga 2.

Vi ser som mycket viktigt att Ni SDF även nominerar nuvarande ledamöter som står på omval!

Valberedningen kommer att ta hänsyn till intresse och engagemang för idrottsfrågor hos de kandidater som föreslås och ser gärna kandidater från hela det geografiska området (två från Göteborgsregionen, en från Göteborgsregionen (fyllnadsval 1 år) en från Fyrbodal, en från Sjuhärad och en från Skaraborg). Styrelsens ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen från respektive upptagningsområde.

Val av Ordförande på ett år

Christer Östholm, Åmål står till förfogande för omval Val av ledamöter på två år

Christian Erlandsson, Göteborg står EJ till förfogande för omval Christina Engberg, Göteborg står till förfogande för omval Mats Blom, Fyrbodal står till förfogande för omval Anita Zetterman, Sjuhärad står EJ till förfogande för omval

Per Ekberg, Skaraborg står till förfogande för omval Kvarstående ledamöter i styrelsen på ett år

Lars Sundling, Göteborg Ewa Widell, Göteborg Patricia Daoud, Fyrbodal Göran Nyberg, Sjuhärad Anette Svensson, Skaraborg

(2)

Revisor på ett år

Revisionsbolaget Grant Thornton, Göteborg Lekmannarevisorer på ett år

Carl-Erik Johnsson, Borås står till förfogande för omval Magdalena Randver, Bohus står till förfogande för omval Suppleanter lekmannarevisorer på ett år

Lillemor Rönnbrandt, Uddevalla står till förfogande för omval Kondrad Dahl, Ulricehamn står till förfogande för omval

Nomineringar mailas senast 2022-02-01 till Valberedningens ordförande:

Jan Andersson, jan.andersson53@telia.com, telefon 070-300 15 73.

Valberedningen för RF-SISU Västra Götaland består av:

Ordf. Jan Andersson, Borås Lars-Erik Gadde, Göteborg Carina Dannevik, Göteborg Roland Joelsson, Fyrbodal Anna Johansson, Fyrbodal Jan Björklund, Sjuhärad Birgitta Söderberg, Sjuhärad Kenneth Eriksson, Skaraborg Jessica Larsson, Skaraborg

References

Related documents

Tittar man på listorna under de röda sträcken – de människor som absolut inte kommer att ta plats i fullmäktige – så finner vi en hel del arbetare.. Det är

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

Uppdrag inom partiorganisation: Ordförande Sävsjö Arbetarekommun Politiska samhällsuppdrag: Ersättare Kommunstyrelsen, ordinarie i Kommunfullmäktige, 2:e vice

att oberoende externa valobservatörer sätts in för att övervaka framtida kårval vid Umeå Studentkår i syfte att säkerställa att valen genomförs på ett demokratiskt sätt och

Din uppgift som lärgruppsledare är att berätta att ni gör det här tillsammans med RF-SISU och lite kort om vad RF-SISU är och kan hjälpa till med. RF-SISU distriktet – en

Denna föreläsning är lämplig för ledare och föräldrar till idrottande tjejer samt för utövarna?. Tid:

Medverka som konsulent vid olika förbundsaktiviteter Vid olika förbundsaktiviteter kan vi medverka med aktuell information från idrotten samt leda utvecklingsarbeten.. Planering

Kallelse med förslag till föredragningslista och övriga möteshandlingar för den extra stämman ska av styrelsen, senast sju dagar före stämman, göras tillgängliga för

* tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet på förvärv gjorda

Blanketten ifylls av den förening/förbund som önskar nominera personen till uppdrag för RF-SISU Västra Götaland och mailas in till valberedningens ordförande, Jan

Valberedningen består av ordförande samt åtta ledamöter med en kvinna och en man från varje delregion, (Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg).. Valberedningen har

Blanketten ifylles av den förening/förbund som önskar nominera personen till uppdrag för RF-SISU Västra Götaland och mailas in till lekmannarevisor Carl-Erik

Styrelsen och Distriktsidrottschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar och beslut på årsstämman samt övrigt som ligger till grund för

Carl-Erik Johnsson, Borås 1 år, omval Magdalena Randver, Bohus 1 år, omval Suppleanter för Lekmannarevisorer.. Konrad Dahl, Ulricehamn 1 år, omval (ersättare för

Valberedningen ytterligare ett år Anna Johansson, Fyrbodal Lars-Erik Gadde, Göteborg Birgitta Söderberg, Sjuhärad Kenneth Eriksson, Skaraborg. RF-SISU

Oreda i genussystemet blir även det en över- hängande fara när kvinnor som, enligt det för- härskande synsättet, lätt hemfaller åt fåfänga, börjar klä

avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (med undantaget att idrottsträningar får genomföras för barn

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2019.. Ta din chans

Vem vill du ge förtroendet att arbeta i valberedningen för Kommunal sektion Region Uppsala!. Du får de här papperen för att du kan vara med

Personer som redan nu har uppdrag men av olika skäl inte vill komma ifråga för ny period ska underrätta valberedningen om detta snarast och senast den 8 mars 2019.. Ytterligare

Cecilia Wahlman, 61 år Omval Valdes in i huvudstyrelsen som ledamot 2017 och blev vice ordförande 2019.. Har sedan hösten 2020 fungerat

Vår studie visar på skillnader i attityder gällande vik- ten av psykosociala och psykiatriska aspekter i be- dömningen av kandidater för transplantation, vilket i praktiken

sekretessmeddelande för kandidater ("Meddelande") redogör för hur Avient samlar in, använder eller avslöjar personlig information från arbetssökande och kandidater