• No results found

Västra Götaland: Tre prioriterade områden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Västra Götaland: Tre prioriterade områden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Västra Götaland: Tre prioriterade områden

En av de regioner som kommit längst i arbetet med smart specialisering är Västra Götaland.

Man har till och med formulerat sin egen tolkning av begreppet:

”En dynamisk bottom-up process för att identifiera FoI-intensiva potentiella excellensområden som kan leda till framtida tillväxt, samt en strategi för att stimulera och stödja dessa områden”.

Västra Götaland är också, tillsammans med Skåne och Västerbotten med i i S3-plattformen.

− Vi har ser möjligheten att få tillgång till peer reviews, guidelines och jämförelser med andra relevanta regioner. Det finns även möjligheter att etablera kontakter, att profilera regionen och att påverka EU, sa Susanne Hammarström, regionutvecklingssekretariatets FoU-enhet.

Förutom S3-plattformen har regionen använt flera olika källor för benchmarking, bland annat OECD och Reglabs innovationsindex.

Tre excellensområden

I dag utgörs regionens RIS3 av den innovationsstrategi som bottnar i regionens tillväxtprogram och som inkluderar en strategi för forsknings- och innovationsintensiva styrkeområden. Dessutom pågår en process för att ta fram en ny tillväxtstrategi (2013-2020), där man ser över styrkeområden och uppdaterar innovationsstrategin.

Susanne Hammarström beskriver det som en dynamisk process i fyra steg:

1. Identifiering: analys och samråd – baserat på en rad olika kunskapsunderlag, till exempel regionrapport var femte år om regionens utmaningar, klusteranalyser, innovationsindex, branscher, konkurrenskraftsutvärderingar; och samråd − partnerskapsdialog,

samrådsgrupper och särskilda nätverk.

2. Design. Genom att koppla de regionala tillväxtstrategierna till regionala

innovationsstrategier, som integrerar entreprenörskap, innovativa SME och FoU-intensiva styrkeområden.

2009 enades regionen, universiteten, staden mfl om fem prioriterade kluster:

stadsutveckling, marina områden, hållbara transporter, life science och grön kemi. Av dessa är de sista tre potentiella FoU-drivna excellensområden.

− Det innebär inte att vi väljer bort övriga, men att resurser fokuseras på de tre utpekade, sa Susanne.

3. Genomförandet. Utveckling av innovativa miljöer, stödja innovativa projekt och samverkansplattformar, samt ta fram handlingsprogram för prioriterade områden.

I dag har VGR avsatt 305 mkr för tillväxtprogram och 106 mkr för styrkeområden, där aktörerna kan söka medel, gärna med uppväxling från nationella och EU-medel.

4. Uppföljning – genom användning av indikatorer, utvärderingar, feedback, etc Hela processen sker i samråd med regionala intressenter.

Samtidigt pågår en dialog om vad regionens smarta specialisering ska innehålla i framtiden? Troligen kommer regionen att ha kompetensområden eller samhällsutmaningar i fokus, snarare än specifika branschen.

Maria Lindqvist

References

Related documents

5.2 Hur arbetar ledare för att bemöta de säsongsanställdas behov, med intentionen att öka deras arbetstillfredsställelse och frambringa positiva arbetsprestationer

Jessop och Sum (2000:2290) menar att det har blivit allt viktigare för städer att konkurrera på ett icke-ekonomiskt plan som på sikt kan leda till ekonomisk tillväxt.

För de företag som haft kontakt med kommunen angående tillstånd, tillsyn eller kontroll och svarat på i vilken utsträckning de instämmer i påståendet ”Jag upplever att

att avslå första att-satsen i motion nummer 547, att bifalla andra, tredje och fjärde att- satserna i motion nummer 547 och att anse femte att-satsen i motion nummer 547 besvarad..

Om det skulle uppstå behov av att ta fram ett nytt beslutsunderlag för prioriterade områden kan kongressen besluta om att tillsätta ett redaktionsutskott med uppdraget att ta fram

Vi samlar också engagemang, skapar mötesplatser för olika grupper av hörselskadade, stärker enskilda, utvecklar vår organisation och ser till att både medlemsvård

Vi samlar också engage- mang, skapar mötesplatser för olika grupper av hörsel- skadade, stärker enskilda, utvecklar vår organisation och ser till att både medlemsvård

pam Fredman är rektor vid Göteborgs universitet, roland andersson ordförande (s) i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, lennart nilsson docent i offentlig förvaltning